Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 mr.sc. Ivan Šprajc OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Stručni nositelj preopćenito navodi "pravne praznine" te "dvojbe i različita tumačenja" kao motiv buduće zakonske novele. Načelo transparentnosti traži da se izričito navedu koji su to praktični problemi te u kojim pojavnim oblicima se oni javljaju a zbog čega se pokreće postupak zakonske novele. Radi li se o slučajevima u upravnoj i/ili sudskoj praksi (i na što se odnose ili su se odnosili), radi li se o doktrinarnim tekstovima, pravnim ekspertizama ili slično. Ako se radi o slučajevima u pravnoj praksi kako su oni okončani a ako se radi o doktrinarnim tekstovima postoje li sukobljene koncepcije, dok ako postoje ekspertize izvršene za stručnog nositelja što je njihov nalaz i preporuka itsl. Ovo tim više jer se spominju pitanja poput imenovanja članova DKOM-a a dotične odredbe su dosad više puta novelirane u Zakonu o DKOM-u što znači da se godinama ili postupa po neadekvatnim pravnim normama (pa se eventualno radi suprotno pravnim normama bilo onim zakonskim bilo onim ustavnim) ili se pogrešno shvaća postojanje razloga za novu zakonodavnu intervenciju u tekst Zakona o DKOM-u.U pogledu pravnih praznina u vezi statusa i radnih prava članova DKOM-a bilo bi dobro da je stručni nositelj pobliže opisao probleme s kojima se suočavaju članovi DKOM-a. Osim toga, ako postoje pravomoćne presude ili odluke odnosno ekspertize koje je poduzeo stručni nositelj (a koje bi služile kao osnova takvog stava) valjalo bi da stručni nositelj na njih ukaže odnosno ih objavi kako bi se moglo procijeniti koliko je opravdano iniciranje zakonske novele. U nedostatku takvog materijala sve ostaje na općenitim formulacijama stručnog nositelja ili njegovim impresijama više no na čvrstim argumentima i dokumentima koji bi opravdali pristup zakonskim izmjenama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Stručni nositelj će izloženu problematiku uzeti u obzir prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona
2 mr.sc. Ivan Šprajc OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Stručni nositelj pogrešno statuira polaznu normativnu točku kao razlog buduće zakonske novele. Naime, neusklađenost između prava i obveza članova DKOM-a po jednom zakonu (o sprječavanju sukoba interesa) odnosno drugom zakonu (kojeg stručni nositelj pogrešno citira jer se taj zakon naziva Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika) nije niti neusklađenost koja traži zakonodavnu intervenciju niti je jedinstven slučaj koji bi u bilo kojem smislu štetio statusu članova DKOM-a. Osim članova DKOM-a postoje i drugi javni službenici odnosno nositelji javnih funkcija koji imaju dužnosnički status po jednom zakonu (onom o sprječavanju sukoba interesa) a nemaju po drugom zakonu (onom o obvezama i pravima državnih dužnosnika). To je slučaj npr. s glavnim inspektorom obrane, članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa i u većem dijelu i s predsjednicima i članovima uprave trgovačkih društava koji su u većinskom državnom vlasništvu.Dakle, to se ne može smatrati valjanim motivom za zakonsku novelu. Ujedno, rizik za nastanak sukoba interesa nije indikacija za dužnosnička materijalna prava niti je kvalifikacija za povećanje plaće odnosno dodatna materijalna prava. U pogledu ostalih navoda valja zamjetiti da je način određivanja plaće članova DKOM-a već uređen u čl. 7, st. 5. Zakona o DKOM-u a stručni nositelj ovdje navodi "utvrđivanje koeficijenta za izračun plaće...koja je jednaka osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika" kao ishod odnosno rezultat buduće zakonske novele. Iz navedenog izlazi da stručni nositelj smatra da se radi o neadekvatnoj pravnoj normi u važećem zakonu pa bi valjalo navesti razloge za takav stav. U suprotnom izlazi da se kao ključni motiv zakonske novele javlja želja za povećanjem plaća (kao i ukupnih materijalnih prava) članova DKOM-a. Tome nasuprot citirana odredba Zakona o DKOM-u (čl. 7/5) ispunjava sve uvjete za primjenu te za određivanje i izračun plaće članova DKOM-a. Što se radnopravnog statusa tiče bilo bi uputno da stručni nositelj opiše sve probleme s kojima se suočavaju članovi DKOM-a pri ostvarivanju prava na godišnji odmor ili bolovanje odnosno na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla pa bi bilo jasnije traže li ti problemi izmjenu zakona ili se mogu riješiti trenutno primjenjivim pravnim normama. Jednako vrijedi i za pitanja i prava koja se tiču primjerice prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti ili pravo povratka na rad kod poslodavca. Nisu jasni razlozi zbog kojih bi članovi DKOM-a trebali imati ta prava odnosno kako su ta prava dosada ostvarivali te što je uopće problematično odnosno rizično u zadržavanju sadašnjeg stanja. Stoga se preporuča stručnom nositelju da detaljno iznese razinu sadašnjih materijalnih prava članova DKOM-a kao i planiranu razinu materijalnih prava nakon buduće zakonske novele radi usporedbe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Stručni nositelj će izloženu problematiku uzeti u obzir prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona
3 mr.sc. Ivan Šprajc OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Ne slažem se s ocjenom stručnog nositelja da neće biti nikakvih učinaka na zaštitu ljudskih prava. Ako postoje pravni problemi vezani za imenovanje članova DKOM-a to može biti problematično iz rakursa ljudskih prava obzirom na dosada provedene postupke imenovanja. Pravne praznine u postupku imenovanja članova DKOM-a mogu indicirati problematične situacije vezane na institut diskriminacije ili drugih ustavnih prava i sloboda. Valja podsjetiti da je imenovanje svih javnih službenika u zoni čl. 44. Ustava RH pa bi usavršavanje Zakona o DKOM-u u dotičnom segmentu trebalo značiti pozitivan učinak na ostvarivanje spomenutih ustavnih prava kao i na suzbijanje diskriminacije. Stoga bi stručni nositelj u ovom slučaju trebao preuzeti zasluge za usavršavanje postojećeg zakonskog uređenja. Posebno valja napomenuti da stručni nositelj navodi isključivo uređivanje radno-pravnog statusa članova DKOM-a iako se prethodno navodi kao motiv buduće zakonske novele otklon pravnih praznina pri imenovanju i razrješenju članova DKOM-a. U tom smislu je ocjena stručnog nositelja za t. 5.6.1. do 5.6.9. nepotpuna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru. Stručni nositelj će izloženu problematiku uzeti u obzir prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona