Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu te pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vlaho Orepić PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br.108/2017) usklađeno je poslovanje autoškola s Direktivom o uslugama 2006/123/EZ. Jedan od jasnih stavova odnosno odredbi same Direktive je administrativno pojednostavljenje poslovanja, pojednostavljivanje procedura i potrebnih formalnosti poslovanja subjekata, zatim slobode pružanja usluga bez dodavanja ikakvih dodatnih zahtjeva a koji nisu prije postojali. Nakon donošenja Zakona nastupila je izmjena velikog broja podzakonskih akata, a koji reguliraju minimalne standarde poslovanja, radne odnose, praćenje i izvješćivanje o poslovanju itd. kojima su se uveli novi administrativni nameti u poslovanja (odnosno povećale obveze poslovnim subjektima osobito u segmentu prijave ispita Hrvatskom autoklubu), radi navedenih situacija su poslovni subjekti imali nove troškove poslovanja i komplikacije a građani-kandidati bivali sve nezadovoljniji. Sada se novim izmjenama ide u presedan u kojem se uvode nadzorne kamere u vozila prilikom polaganja vozačkih ispita. Navedena odredba ne da nije u skladu s Direktivom o uslugama jer propisuje nove obveze, a i izričito se kosi s odredbama Uredbe 2016/679, čime Hrvatska ponovno postaje presedan EU. EU Uredbe su obvezujuće, svaka država članica je dužna u potpunosti poštivati odredbe Uredbe u cijelosti. Direktive u EU Zakonodavstvu su obvezujuće za države članice u odnosu na u njima postavljeni cilj koji se želi postići. Prema stajalištu Suda EU u vertikalnim odnosima (odnosi države i privatnih osoba) direktive mogu proizvoditi izravne učinke, ali samo jednostrane, na način da pojedinac može zahtijevati određeno činjenje od države ali ne i obrnuto. Isto tako sukladno stajalištu EU suda kao sankcija za neuredno izvršenje obveze implementacije postoji odgovornost države za štetu koju su pojedinci pretrpjeli zbog toga što direktiva nije u propisanom roku implementirana ili je pogrešno implementirana, čime se postavlja pitanje da li će pogrešnom implementacijom navedene Direktive država uzrokovati štetu poslovnim subjektima. (izvor: Procesno pravni aspekti prava EU). I da li se u navedenom slučaju primjene video nadzora dodatno krše odredbe Uredbe 2016/679 ( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Isto tako Prethodnom procjenom učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti premeta na cestama - u točki 2.2. -je naveden podatak da je izrada prijedloga Zakona potrebna radi „ smanjivanje mogućnosti manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom“ Molim predlagatelja da uzme u obzir izvješće o provedbi procjene učinaka propisa u Hrvatskoj iz 2014. godine Objavljeno od strane Senior Adviser Regulatory Managment (SIGMA) EU gdje se navodi da je u Hrvatskoj prisutno preveliko reguliranje svih odnosa putem Zakona. - u točki 2.3. predlagatelj ne navodi dokaze, argumente niti analize koje opravdavaju navod „ mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom“., kao ni dokaz postojanja korelacije između „potrebe obavljanja zdravstvenog pregleda za osobe starije od 65 godina“ i „povećan broj prometnih nesreća za koje su odgovorni vozači iznad 65 godina“ Smjernicama o procjenama učinaka izdanim u listopadu 2017. godine a koje je izdao Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske navodi se da se dokazi moraju pribaviti iz relevantnih izvora podataka, a što iz obrazloženja točke 2.3. nije vidljivo a što kasnije uvelike otežava definiranje cilja u točkama 3.1, 3.2. i 3.3 obrasca. Također molim objavu relevantnih podataka medicinske struke koji potkrjepljuju navedeni cilj. - U točki 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata, odnosno točku 5.1. utvrđivanje gospodarskih učinaka navedeno je da će odredbe Zakona utjecati na trošak proizvodnje, osobito nabave materijala tehnologije i energije, trošak uvođenja tehnologije te trošak investicija vezano za poslovanje a u obrazloženju je navedeno da će Hrvatski autoklub morati pristupiti kupnji kamera tableta i servera. Molim kao dio prethodne procjene navesti javno i dostupno o kolikim troškovima se radi a koji izračun će se temeljiti na Zakonu o procjeni učinaka propisa (N.N. 44/17) i aktima donesenim temeljem istog. Isto tako molim obrazloženje kako će autoškole koje sudjeluju u ispitima moći kasnije pregledati snimke kamera iz čega proizlazi da će trošak vezano za poslovanje imati i same autoškole, a što nije navedeno, također molim navesti koliki su očekivani troškovi poslovanja u smislu navedenog, a s obzirom na činjenicu da je istaknuto da se radi o „neznatnom trošku“. Točka 5.3. Utvrđivanje socijalnih učinaka - u točki 5.3.8. navedeno je da će izmjena Zakona utjecati na „Troškove obavljanja zdravstvenog pregleda vozača starijih od 65 godina“ molim Vas obrazloženje o iznosima troškova, s obzirom na činjenicu da su ova kategorija najčešće umirovljenici, podatak je naveden u kategoriji „malog učinka“. - U točkama 5.3.9-5.3.19. vrsta izravnih učinaka navode se adresati s obzirom na učinke Molim obrazloženje navedenog troška (uvođenja video nadzora) iz razloga što povećanje troškova poslovanja bilo autoškolama ili Hrvatskom autoklubu u konačnici će utjecati na povećanje troškova provođenja ispita, a koji će platiti polaznici ispita odnosno građani. Radi prethodno navedenih činjenica i samih rezultata prethodne procjene učinaka smatram da rezultati prethodne procjene upućuju na potrebu izrade Iskaza o procjeni učinaka propisa i na provođenje potpune procedure procjene učinaka kao i širu raspravu a koja je opisana Zakonom o procjeni učinaka propisa (N.N. 44/17) i aktima donesenim temeljem iste, kao i Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva ) N.N. br. 43/2017. Nije prihvaćen Odredba o snimanju audio/vizualnim uređajima ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ni na koji način nije protivna Uredbi 2016/679 ( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) niti ne krše odredbe navedene Uredbe, budući se predložena odredba uvodi zbog legalnog cilja temeljem zakona – nadzora provedbe vozačkih ispita kao poslova javnih ovlasti. Svrha uvođenja snimanja audio/vizualnim uređajima za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Nadalje, upravo zbog pravnih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, predložena je ovakva zakonska odredba koja će, pobliže razrađena u podzakonskim propisima, omogućiti provođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Potrebno je napomenuti da navedeno snimanje nije namijenjeno prikupljanju osobnih podataka, već samo snimanju izvođenja samog ispita, te se neće ni u kom slučaju upotrebljavati u druge svrhe. Također snimanje ispita bi povećalo transparentnost kod procesa polaganja vozačkog ispita, te se povećava sama kvaliteta i mogućnost nadzora, kontrole analize i evaluacije istoga od strane nadležnih tijela nadzora, te će u konačnici pridonijeti ujednačavanju provedbe vozačkog ispita i dosljednoj primjeni Programa vozačkog ispita. Nije predviđeno, niti ima zakonske osnove da autoškole imaju pristup snimkama ispita, već osim Ministarstva unutarnjih poslova (nadležno tijelo koje provodi upravni i inspekcijski nadzor) i ovlaštene stručne organizacije (Hrvatski autoklub), pristup se može omogućiti i kandidatu u slučaju podnošenja prigovora/žalbe. Navodi da će autoškole imati povećanje troškove zbog uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom su neosnovani, budući će se ovlašteni ispitivači opremiti tehničkim uređajima kojima će se provoditi snimanje, te autoškole neće imati nikakve dodatne troškove. Cjelokupni trošak nabave uređaja za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom snosi ovlaštena stručna organizacija Hrvatski autoklub, a trenutno nije predviđeno povećanje naknade za polaganje ispita za kandidate za vozače. U svezi dijela komentara o uvođenju obavljanja zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina, potrebno je napomenuti da je sukladno statističkim pokazateljima razvidno da su vozači stariji od 65 godina odgovorni za cca 70% prometnih nesreća u kojim su sudjelovali, te da je navedena odredba predložena na preporuke Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za medicinu rada, te Ministarstva zdravstva. Uostalom, Zakonom bi se propisala samo obaveza obavljanja liječničkih pregleda sukladno dobroj praksi većine zemalja EU, dok je iznos troškova zdravstvenog pregleda određen Odlukom o visini naknade za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače koja nije u nadležnosti ovog ministarstva.
2 Novak doo PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU U potpunosti se slažemo s komentarima gosp.Šimunovića , Udruženja HGK i Udruženja prijevoznika Zagreb . Kao škola nismo protivni video snimanju samo iz razloga jer bi značilo da se bojimo snimanja zbog mogućih "manipulacija " prilikom provođenja ispita iz UV. Ako se uvede video snimanje, odnosno ozakoni , zakonodavcu mora biti jasno da se snima u privatnom objektu tj. vozilu , tada inzistiramo da video snimak ispita , odmah po okončanju ispita dobiva autoškola te po potrebi ili zahtjevu naših kandidata možemo zajedno pogledati cijeli tijek ispita i s aspekta struke utvrditi i obrazložiti rezultat/ pogreške i spoznati dali su nastale zbog nedovoljne osposobljenosti za koju odgovornost može snositi autoškola ili polaznik koji se odlučio pristupiti ispitu s izvezenom minimalnom obvezujućom satnicom koja za njegovo sigurno upravljanje vozilom kao i ispit nije dostatna ili je u pitanju neobjektivna ocjena ispitivača ili je u pitanju psihološki moment ispitanika tz. ispitna trema. Tada bi video snimanje imalo svrhu . Video snimanje ispita u vozilu autoškola otvara vrata i mogućnost snimanja svih ispita za stjecanje svih ostalih uvjerenja , licenci , svjedodžbi i diploma a za početak takova snimanja ispita bilo bi poželjno da se prvo uvede u obrazovnim institucijama koje su na državnom proračunu za primjer , a onda i nama u privatnim autoškolama. Po tome bi doista postali prvi i jedini kao država članica EU. Podržavamo prijedlog izmjena ZSPC u mijenjanju odredbi u vezi ukidanja vozačkih dozvola za vozače koji su skupili 9 ili 12 negativnih prekršajnih bodova. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Nije predviđeno, niti ima zakonske osnove da autoškole imaju pristup snimkama ispita, već osim Ministarstva unutarnjih poslova (nadležno tijelo koje provodi upravni i inspekcijski nadzor) i ovlaštene stručne organizacije (Hrvatski autoklub), pristup se može omogućiti i kandidatu u slučaju podnošenja prigovora/žalbe. Budući ovlašteni ispitivač mora priopćiti kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, što je dobro učinio te greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list. Ovlašteni ispitivač greške kandidatu priopćuje nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio te mu daje preporuke za poboljšanje osposobljenosti. Slijedom navedenog, ne postoji potreba dostavljanja snimke ispita autoškolama niti postoji pravni temelj za takvo postupanje u važećim propisima. Svrha uvođenja audio/video tehnologije za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Suočeni s činjenicom da je nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita (nisu zadovoljili na ispitu), te prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/video tehnologije omogućit će točno i objektivno utvrđivanje činjenica u postupcima po prigovorima/žalbama.
3 Zrinko šimunović PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU Podržavam prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji se odnosi na uvođenje e-uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i mijenjanje odredbi u vezi ukidanja vozačkih dozvola za vozače koji su skupili 9 ili 12 negativnih prekršajnih bodova. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Hvala.
4 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU Smatramo neprimjerenim kao razlog snimanja ispita navoditi spriječavanje manipulacija na ispitima iz UV (Upravljanje vozilom). Strukovnim udruženjima nije prihvatljivo na taj način dovoditi u pitanje poslovni i stručni ugled autoškola. Na taj se način sve autoškole stavlja u neugodnu poziciju onoga koji je od tijela državne vlasti označen kao potencijalni počinitelj kaznenog djela, kojega treba pojačano nadzirati, te se autoškolama imputiraju loše namjere koje treba spriječiti snimanjem ispita. Smatramo da audio-vizualno snimanje ispita iz Upravljanja vozilom može biti zakonski propisano u slučaju ako predlagatelj dokaže da postoji legitimni interes ili opći interes koji prevladava nad pravom na privatnost. Smatramo da spriječavanje manipulacija ispitima jest opći interes, ali da za takvu tešku argumentaciju koja predmnijeva nečije loše namjere ipak trebaju postojati konkretni dokazi, u protivnom ne može se cijelu jednu djelatnost proglasiti potencijalnim kršiteljima zakona za koje postoji javni interes da ih se audio-vizualno nadzire tijekom obavljanja poslova. S druge strane, vjerujemo da većina autoškola nema nikakvog razloga protiviti se A-V snimanju ispita jer nemaju što skrivati, međutim obrazloženje koje njih proglašava potencijalnim manipulatorima i kršiteljima zakona smatraju neprihvatljivim. Smatramo da je snimanje ispita provedivo sukladno zakonu ukoliko svi dionici svakog pojedinog ispita, odnosno pristupnik ispitu, ovlašteni ispitivač i instruktor vožnje, daju privolu za snimanje ili ukoliko se dokaže da javni interes prevladava nad pravom na privatnost. Nije prihvaćen Odredba o snimanju audio/vizualnim uređajima ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ni na koji način nije protivna Uredbi 2016/679 ( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) niti ne krše odredbe navedene Uredbe, budući se predložena odredba uvodi zbog legalnog cilja temeljem zakona – nadzora provedbe vozačkih ispita kao poslova javnih ovlasti. Svrha uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Nadalje, upravo zbog pravnih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, predložena je ovakva zakonska odredba koja će, pobliže razrađena u podzakonskim propisima, omogućiti provođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Također snimanje ispita bi povećalo transparentnost kod procesa polaganja vozačkog ispita, te se povećava sama kvaliteta i mogućnost nadzora, kontrole analize i evaluacije istoga od strane nadležnih tijela nadzora, te će u konačnici pridonijeti ujednačavanju provedbe vozačkog ispita i dosljednoj primjeni Programa vozačkog ispita.
5 Zrinko šimunović PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU UVOĐENJE VIDEO TEHNOLOGIJE ZA SNIMANJE ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJA VOZILOM Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama za 2019. godinu predviđeno je uvođenje video tehnologije za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a osnovno i jedino obrazloženje za takav postupak MUP-a je, citiram "smanjivanje mogućnosti manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom" zbog "mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom". Ovim prijedlogom MUP na neki način iskazuje nepovjerenje u dosadašnji sustav polaganja vozačkog ispita, odnosno u ovlaštenu stručnu organizaciju (HAK) kojoj je dao javnu ovlast za organizaciju i provedbu vozačkih ispita te na koncu da nema povjerenja u ovlaštene ispitivače kojima je sam izdao licencije i dao dopuštenje za obavljanje tog posla, a posljedično i u autoškole koje osposobljavaju kandidate za vozače kojima također izdaje dopuštenje za obavljanje djelatnosti osposobljavanja. Članak 200. st.1. ZSPC navodi djelatnost osposoblavanja kandidata kao djelatnost koja se obavlja u općem interesu, Članak 213. st. 1.-13. istog Zakona propisuje mjere ako se ne ispunjavaju uvjeti ili posao ne obavlja stručno za sve subjekte u sustavu osposobljavanja. Dakle MUP već sad ima alate reagirati i sankcionirati određene devijacije ili anomalije koje eventualno postoje u sustavu osposobljavanja. Ako je MUP u proteklom razdoblju od 2005. g. sankcionirao tzv. "manipulatore " vozačkih ispita, onda su to bili rijetki i pojedinačni slučajevi, a nikako se ne bi moglo govoriti o općoj pojavi koju treba posebno snimati video tehnologijom Koliko mi je poznato niti jedna članica EU nema takav nadzor u provedbi vozačkih ispita, osim ako to nije bilo u edukativne svrhe ili kao sporadični pilot projekti, a nikako radi "mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom". Nadalje, što ako tehnologija tijekom ispita zakaže? Hoće li ispit biti valjan? Hoće li biti poništen jer nema video zapisa ili će se u tom slučaju vjerovati ovlaštenom ispitivaču? Što ako kandidat odbije video snimanje iz odeđenog opravdanog ili neopravdanog razloga? Što propisuje Opća uredba GDPR? NAVODIM: Povelje Europske unije o temeljnim pravima Članak 8. Zaštita osobnih podataka 1. Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. 2. Takvi podaci moraju se obrađivati pošteno, u utvrđene svrhe i na temelju suglasnosti osobe o kojoj je riječ, ili na nekoj drugoj legitimnoj osnovi utvrđenoj zakonom. Svatko ima pravo na pristup prikupljenim podacima koji se na njega ili nju odnose i pravo na njihovo ispravljanje. 3. Poštovanje tih pravila podliježe nadzoru neovisnog tijela. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Lisabonski ugovor EU) Članak 16. 1. Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka. 2. Europski parlament i Vij eće, postupajući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku, utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka u institucij ama, tij elima, uredima i agencij ama Unij e te u državama članicama kad obavljaju svoje aktivnosti u području primjene prava Unij e i pravila o slobodnom protoku takvih podataka. Poštivanje tih pravila podlij eže nadzoru neovisnih tij ela. Pravila donesena na temelju ovoga članka ne dovode u pitanje posebna pravila propisana člankom 39. Ugovora o Europskoj uniji Ugovora o Europskoj uniji Članak 39. U skladu s člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odstupajući od njegova stavka 2., Vijeće usvaja odluku u kojoj se utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka od strane država članica pri obavljanju aktivnosti u području primjene ovog poglavlja i pravila o slobodnom kretanju takvih podataka. Poštovanje tih pravila podliježe nadzoru neovisnih tijela Mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) od 19. veljače 2018. KLASA: 004-02/17-01/898, URBROJ: 567-02/10-18-04 upućeno na osobni zahtjev i 2. srpnja 2018. KLASA: 004-02/18-01/731 URBROJ: 567-14/02-18-02 upućeno Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), navodim dio teksta: "Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Člankom 26. navedenog Zakona, obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ukoliko ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem video nadzora. Obzirom da u konkretnom slučaju, svrha instaliranja sustava video nadzora u vozila prilikom provođenja ispita "upravljanje vozilom" nema za svrhu zaštitu osoba i imovine, već utvrđivanje osposobljenosti kandidata za upravljanje vozilom, Agencija za zaštitu osobnih podataka smatra da za takvu obradu osobnih podataka ne postoji pravni temelj" Mislim da sa sličnim mišljenjem raspolaže i Hrvatska obrtnička komora (HOK) Možda bi podrobnije terbalo istražiti i pravno utemeljenje donošenja takvog zakonskog propisa ili imati čvrste i neoborive dokaze o manipulaciji s vozačkim ispitima. Osobnog sam mišljenja, a to govorim kao osoba s dvadesetogodišnjim iskustvom u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače da takav video nadzor ne bi imao nikakvu svrhu nego samo opterećenje za stručne osobe i kandidate koji su i onako pod velikim pritiskom samom činjenicom da polažu vozački ispit. Predlažem: 1. odbaciti prijedlog uvođenja Video tehnologije u provedbi ispita Upravljanje vozilom, 2. uvođenje video tehnologije samo u edukativne i promotivne svrhe sa ciljem poboljšanja kvalitete osposobljenosti kandidata i podizanja razine stručnosti licenciranih osoba u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače. 3. razmotriti mogućnost digitalizacije ispitnog postupka. Lijepi pozdrav. Nije prihvaćen Odredba o snimanju audio/vizualnim uređajima ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ni na koji način nije protivna Uredbi 2016/679 ( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) niti ne krše odredbe navedene Uredbe, budući se predložena odredba uvodi zbog legalnog cilja temeljem zakona – nadzora provedbe vozačkih ispita kao poslova javnih ovlasti. Svrha uvođenja snimanja audio/vizualnim uređajima za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Nadalje, upravo zbog pravnih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, predložena je ovakva zakonska odredba koja će, pobliže razrađena u podzakonskim propisima, omogućiti provođenja audio/vizualnog snimanja ispita i nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Potrebno je napomenuti da navedeno snimanje nije namijenjeno prikupljanju osobnih podataka, već samo snimanju izvođenja samog ispita, te se neće ni u kom slučaju upotrebljavati u druge svrhe. Također snimanje ispita bi povećalo transparentnost kod procesa polaganja vozačkog ispita, te se povećava sama kvaliteta i mogućnost nadzora, kontrole analize i evaluacije istoga od strane nadležnih tijela nadzora, te će u konačnici pridonijeti ujednačavanju provedbe vozačkog ispita i dosljednoj primjeni Programa vozačkog ispita. Nije predviđeno, niti ima zakonske osnove da autoškole imaju pristup snimkama ispita, već osim Ministarstva unutarnjih poslova (nadležno tijelo koje provodi upravni i inspekcijski nadzor) i ovlaštene stručne organizacije (Hrvatski autoklub), pristup se može omogućiti i kandidatu u slučaju podnošenja prigovora/žalbe.
6 Sindikat protuminskog djelovanja PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O RAZMINIRANJU Komentar na obrazloženje predlagatelja prema upitu u t.2.2 Zakon o protuminskom djelovanju (važeći Zakon) koji je donesen prije tri godine ( u studenom 2015. godine, NN 110/15 s rokom prilagodbe poslovanja u roku od jedne godine), poslovi općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida uređeni su člancima 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38. Na temelju prethodnih ostvarenja i višegodišnjih iskustava HCR-a u humanitarnom razminiranju, važećim Zakonom detaljnije su uređeni poslovi općeg izvida u odnosu na prethodni Zakon o humanitarnom razminiranju koji je bio donesen prije deset godina (NN 153/05, NN 63/07, NN 152/08, članak 17.), te je sukladno uređenim poslovima pojam „općeg izvida“ važećim Zakonom upotpunjen u „opći izvid – analiza minski sumnjivog područja“. Kroz praksu obavljanja poslova općeg izvida – analizu minski sumnjivog područja prema uređenom važećem Zakonu (NN 110/15) i proisteklim podzakonskim propisima iz važećeg Zakona, ostvaruje se kontinuirano praćenje promjena u MSP-u, prikuplja i provjerava informacije na terenu o stanju (stupnju) zagađenost područja, površine i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, analizira i ažurira prethodno prikupljene podatke o MSP-u pohranjene u minsko informacijski sustav HCR-a, obavlja sigurnosne procjene minske opasnosti, održava sustav obilježenosti MSP-a oznakama minske opasnosti, a sve u cilju pravovremenog poduzimanja mjera i postupaka za učinkovito obavljanje ostalih poslova protuminskog djelovanja koji su prema članku 9. važećeg Zakona u nadležnosti obavljanja HCR-a. Primljeno na znanje Donošenju prijedloga nacrta Zakona o razminiranju prethoditi će sustavna analiza svih dostupnih podataka o poduzetim aktivnostima protuminskog djelovanja reguliranih pripadajućim (postojećim) zakonskim i podzakonskim aktima, pozitivnih i negativnih aspekata u pogledu metodologije i kvalitete obavljanja poslova, sigurnosne komponente i ostvarenih rezultata, te nezaobilazno, kontinuiranom suradnjom sa stručnim službama, pogotovo sa službenicima koji raspolažu odgovarajućim operativnim, odnosno terenskim iskustvom, te će se u novi prijedlog zasigurno ukomponirati opisi poslova i modela čiji se oblik uređenosti i njihova provedba u praksi već pokazala uspješnima. Dakle, organizacija izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a biti će definirani Zakonom o razminiranju i pratećim pravilnicima u skladu sa zakonom, te će se pritom uzeti u obzir svi relevantni faktori kojima je prioritet sigurno i učinkovito ispunjenje postavljenih temeljnih zadaća kojima je krajnji cilj – osigurati siguran životni prostor za sve hrvatske građane.
7 Sindikat protuminskog djelovanja PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O RAZMINIRANJU Komentar na obrazloženje predlagatelja prema upitu u t.2.1 (crtica 2): Dopunski opći izvid - postupak kojim se uzimanjem kontrolnih uzoraka utvrđuje nepostojanje zagađenosti područja i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima po prvi put je uređen važećim Zakonom (NN 110/15) kroz članak 37 (stavak 2.) i 38. Kroz praksu obavljanja dopunskog općeg izvida prema uređenom važećem Zakonu (NN 110/15) i proisteklim podzakonskim propisima iz važećeg Zakona, ostvaruje se kontrola kvalitete utvrđenih podataka o nepostojanju zagađenosti MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima dobivenih metodama općeg izvida – analizom MSP-a nakon koje HCR donosi odluku o isključivanju određenog područja, površine i/ili građevine iz MSP-a. Dopunski opći izvid i opći izvid - analiza MSP povezuje se vremenskim slijedom obavljanja kako bi se područje, površina i/ili građevina nakon obavljenog dopunskog općeg izvida mogla isključiti iz MSP-a na temelju članka 37. važećeg zakona odnosno što prije vratiti društvenoj zajednici na sigurnu uporabu. Dopunski opći izvid provode isključivo pirotehničari HCR-a na temelju propisanog Plana izvođenja dopunskog općeg izvida uzimanjem kontrolnih uzoraka pomoću radnih staza najmanje 1% površine za isključenje iz MSP-a. Za razliku od dopunskog općeg izvida, tehničkim izvidom prikupljaju se podaci o stanju (stupnju) zagađenosti područja, površine i/ili građevine MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima pri čemu se pregledava najmanje 25% površine radilišta te primarno utvrđuje granica veće zagađenosti područja za izradu idejnih planova razminiranja, a preostali dijelovi površine na kojima tehničkim izvidom nisu pronađena MES, NUS i/ili indikatori miniranosti isključuju iz MSP-a. Na temelju iskustava HCR-a, provođenje kontrole kvalitete na području, površini i/li građevini definiranoj za isključenje iz MSP-a ne tehničkim metodama odnosno općim izvidom – analizom MSP-a je potrebno te kao takvo uređeno važećim Zakonom kroz obavljanje dopunskog općeg izvida. Primljeno na znanje Odgovor se ne razlikuje u odnosu na komentar 6 koji se također bavi tehničkom komponentom provođenja izvida reguliranih trenutnim Zakonom o protuminskom djelovanju: Donošenju prijedloga nacrta Zakona o razminiranju prethoditi će sustavna analiza svih dostupnih podataka o poduzetim aktivnostima protuminskog djelovanja reguliranih pripadajućim (postojećim) zakonskim i podzakonskim aktima, pozitivnih i negativnih aspekata u pogledu metodologije i kvalitete obavljanja poslova, sigurnosne komponente i ostvarenih rezultata, te nezaobilazno, kontinuiranom suradnjom sa stručnim službama, pogotovo sa službenicima koji raspolažu odgovarajućim operativnim, odnosno terenskim iskustvom, te će se u novi prijedlog zasigurno ukomponirati opisi poslova i modela čiji se oblik uređenosti i njihova provedba u praksi već pokazala uspješnima. Dakle, organizacija izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a biti će definirani Zakonom o razminiranju i pratećim pravilnicima u skladu sa zakonom, te će se pritom uzeti u obzir svi relevantni faktori kojima je prioritet sigurno i učinkovito ispunjenje postavljenih temeljnih zadaća kojima je krajnji cilj – osigurati siguran životni prostor za sve hrvatske građane.
8 Sindikat protuminskog djelovanja PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O RAZMINIRANJU Sindikati pozdravljaju i podržavaju planiranu izmjenu zakona, ali upozoravamo da se u proces izrade prijedloga zakona dosita uključe svi dionici (struka, poslodavci, sindikati, ovlaštene osobe iz ministarstava i drugi) iz procesa razminiranja kao ravnopravni i konstruktivni partneri kako bi se izbjeglo da zakonski prijedlog ne bude ograničavajući i sporan kao trenutno važeći u segmentu nadzora. Na temelju važećeg Zakona, obavljanje poslova općeg izvida – analize MSP-a detaljno je uređeno donesenim Pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja (NN 45/16, NN i 27/17), Pravilnikom o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju (NN 73/18 ), te Naputkom HCR-a o standardnim operativnim postupcima općeg izvida – analizom MSP-a (prosinac, 2016) i dopunskog općeg izvida (travanj, 2017.) Važeći Zakon u praksi se pokazuje da na odgovarajući način osigurava pretpostavke za obavljanje poslova općeg izvida – analize MSP-a i dopunskog općeg izvida prema pravilima struke s ciljem: što preciznijeg utvrđivanja stanja preostalog minski sumnjivog područja kao polazišta u provođenju planiranja, organiziranja i odlučivanja u procesu rješavanja preostalog MSP-a u RH prema zacrtanim rokovima. Obrazloženja Predlagatelja koja se odnose na opći izvid-analizu MSP-a i dopunski opći izvid za izmjene Zakona o protuminskom djelovanju iz svega navedenog nemaju uporište u praksi obavljanja poslova ovih djelatnosti. Potrebna unaprjeđenja u obavljanju poslova općeg izvida-analize MSP-a i dopunskog općeg izvida mogu se urediti kroz podzakonske propise iz važećeg Zakona i internim aktima iz nadležnosti donošenja HCR-a. Primljeno na znanje Provođenje postupka izrade kvalitetnog prijedloga zakona zasigurno neće biti prepušteno „stihiji“ niti će „pravo glasa“ imati samo pravne službe koje nemaju dodira sa stvarnim potrebama operativnog sektora niti ostvarenog uvida u rad na terenu (no njihova je prisutnost neizbježna zbog normativne formulacije), te je komponenta struke neizbježan faktor bez kojeg se ni ne planira pristupati ovako ozbiljnom i odgovornom poslu. Bez objedinjavanja svih segmenata protuminskog djelovanja, sustavne raščlambe statističkih i empirijskih čimbenika te konstruktivnih razgovora i prijedloga, ne može se ni zamisliti pozitivan krajnji rezultat te će u proces biti uključeni svi koji su dovoljno kompetentni, mogu, znaju i žele svojim idejama doprinijeti stvaranju zadovoljavajućeg nacrta temeljnog zakona koji uređuje razminiranje i uzročno-posljedično, u praksi primjenjivih pratećih pravilnika i uredbi.
9 Denis Peloza PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (EU) OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (EU) Komentar: CILJEVI koji se namjeravaju postići 1.Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske Unije, jednostavnije postupanje policijskih službenika pri određivanju dužine trajanja zaštitnih mjera zabrane upravljanja vozilom za pojedine prometne prekršaje, (PODRŽATI) 2. smanjenje dokumentacije pri podnošenju zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, (PODRŽATI) 3. ukidanje vozačkih dozvola ukoliko je vozačka dozvola istekla ili oduzeta, (DOPUNSKI RASPRAVITI) 4. nemogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, (NEPOTREBNO) 5. smanjenje broja prometnih nezgoda za koje su odgovorni vozači stariji od 65 godina (PODRŽATI-uz dodatnu i stručnu raspravu posebno sa udrugama lječnika obiteljske medicine, specijalista medicine rada odnosno ministarstva zdravstva i ministarstva rada, obzirom da se granica 65 godina očigledno veže za graničnu dob umirovljenja odnosno graničnom dobi radne aktivnosti koja ima tendenciju produženja i propisima radno socijalne politike želi se omogućiti obavljanje djelomične radne aktivnosti već umirovljenim osobama . Sukladno provedenim raspravama i savjetovanjima te saborskoj raspravi tijekom prošle 2017 godine, navedeni propis je potrebno kvalitetnije urediti uz procjenu načina kako će se postići bolji učinak smanjenja prometnih nezgoda svih dobnih skupina vozača, ali se u tom dijelu pojavljuje više opcija nenormativnih rješenja odnosno prije svega preventivnih, edukativnih i kontrolnih. Komentar u odnosu na: PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 1. OPĆE INFORMACIJE 1.6. Da li je nacrt prijedloga zakona vezan za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije? DA Naziv pravne stečevine EU: Direktiva (EU) 2018/645 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama. Komentar: Odgovor DA je samo djelomično ispravan jer dio paketa predloženih mjera izmjena i dopuna zakona opisan kroz točke 2. ANALIZA , 3. ISHODI I PROMJENE nema neposredne operativne veze i obveze usklađivanja zakonodavstva sa predloženom pravnom stečevinom Direktivama), odnosno od ukupno 5 predloženih izmjena odnos je DA: NE pokazuje 3:2 ili 2:3, te je za navedeno potrebno izvršiti dopunska tumačenja. 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Unutar polja podočki pod: 2.1. PROBLEM "uvođenje video tehnologije za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom" "uvođenje obveze obavljanja zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina" Nisu problemi već prijedlozi izmjena ili uvođenja novih propisa kojima se evenualno mogu tražiti rješenja ukoliko su prethodno dokazani ili argumentirani nedvojbeno utvrđeni. 2.2. RAZLOZI " smanjivanje mogućnosti manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom" Obzirom da je očigledno kako se radi o problematici oblika prevetivnog djelovanja isto je moguće izvesti manje invazivnim i ekonomičnijim metodama izvan mogućih rizika kolizije sa Uredbom GDPR. Smanjivanjem ili ograničavanjem mogućnosti zaključak se tek radi o mogućem spriječavanju potencijalnih "manipulacija", pod pretpostavkom da je predlagatelj vjerovatno unaprijed predvidio činjenje prekršajnih ili eventualno kaznenih radnji bez jasne definicije tko su osobe ili grupe osoba na koje se to odnosi, građani-ispitanici (kandidati), ovlašteni ispitivači ili pravna osoba koja provodi ispite. " povećan broj prometnih nezgoda za koje su odgovorni vozači stariji od 65 godina" Istovjetni odgovor naveden je pod Razlozima i pod dokaz, argument, analiza. Nadalje, postavlja se pitanje što ako se u nekom budućem razdoblju (godina ili dvije) statistički pokaže da se blago ili znatno povećao broj prometnih nezgoda za koje su odgovorni vozači u dobi od 50 do 65 godina, da li to znači da će se propis mijenjati po osnovi starosne dobi. 2.3. DOKAZI, ARGUMENTI, ANALIZE "mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom," " povećan broj prometnih nezgoda u za koje su odgovorni vozači stariji od 65 godina" Navedeno su konstatacije istovjetne podtočki 2.2 Razlozi i nemaju dokaznu, arumentiranu i analitičku težinu osim ukoliko predlagač iste naknadno dopuni, a na način da se pokazatelji odnose na razdoblje kada je objavljeno ovo savjetovanje. 3. ISHODI I PROMJENE Kod Podtočki 3.1. Ciljevi , 3.2 Ishodi i promjene po područjima zapravo se radi o suštinski istom tekstu i zapravo nisu zbog nejasno definiranih prethodnih točaka i podtočaka kao polazišnih varijabli, predlagač bi trebao konkretnije definirati i dopuniti prijedlog. 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4.1. Obzirom na značajan broj Izmjena i dopuna zakona (posljednji 2017), donošenje novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama možda je bolje rješenje u odnosu na donošenje još jednog ili dva ciklusa Izmjena i dopuna , da bi se u konačnici ipak pristupalo donošenju novog zakona u skorije vrijeme. 4.2. Obzriom da se radi o paketu koji sadržava 5 prijedloga , u dijelu prijedloga uistinu su nužna i ne postoje nenormativne rješenja , ali u dijelu prijedloga uistinu su moguća nenormativna rješenja u cilju postizanja ishoda, te je navedeno potrebno dodatno razmotriti kako bi se izbjegla administrativna ili bilo kakva druga opterećenja na pravne osobe ili građane posebno u dijelu kojim predlaže uvođenje video tehnologije u provedbi ispita u upravljanju vozilom i dijelom u načinu i modelu obavljanja obveznih zdravstvenih pregleda za vozače 65 ili mlađe odnosno starije dobi kako bi se izbjegao mogući prigovori na diskriminaciju prema starnosnoj dobi jer se u suštini radi o problemu zdravstvenog i psihofizičkog stanja pojedinog ili skupine vozača različite starosne dobi. Jedan dio iskazanih problema u konačni učinak na poboljšice u postizanju ciljeva se nužno ne mora rješavati kroz zakon odnosno može se uređivati kroz proizlazeće podzakonske akte koji dopuštaju efikasniji i ekonomičniji način prilagodbe i u nadležnosti je resornog ministarstva. Hvala na pažnji. Nije prihvaćen Svrha uvođenja snimanja audio/vizualnim uređajima za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Nadalje, upravo zbog pravnih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, predložena je ovakva zakonska odredba koja će, pobliže razrađena u podzakonskim propisima, omogućiti provođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Također snimanje ispita bi povećalo transparentnost kod procesa polaganja vozačkog ispita, te se povećava sama kvaliteta i mogućnost nadzora, kontrole analize i evaluacije istoga od strane nadležnih tijela nadzora, te će u konačnici pridonijeti ujednačavanju provedbe vozačkog ispita i dosljednoj primjeni Programa vozačkog ispita. Navodi da će autoškole imati povećanje troškove zbog uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom su neosnovani, budući će se ovlašteni ispitivači opremiti tehničkim uređajima kojima će se provoditi snimanje, te autoškole neće imati nikakve dodatne troškove. Cjelokupni trošak nabave uređaja za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom snosi ovlaštena stručna organizacija Hrvatski autoklub, a trenutno nije predviđeno povećanje naknade za polaganje ispita za kandidate za vozače. U svezi dijela komentara o uvođenju obavljanja zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina, potrebno je napomenuti da je sukladno statističkim pokazateljima razvidno da su vozači stariji od 65 godina odgovorni za cca 70% prometnih nesreća u kojim su sudjelovali, te da je navedena odredba predložena na preporuke Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za medicinu rada, te Ministarstva zdravstva. Uostalom, Zakonom bi se propisala samo obaveza obavljanja liječničkih pregleda sukladno dobroj praksi većine zemalja EU, dok je iznos troškova zdravstvenog pregleda određen Odlukom o visini naknade za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače koja nije u nadležnosti ovog ministarstva.
10 HGK PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (EU) Vezano za prethodnu procjenu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama, Udruženje autoškola HGK navodi sljedeće: U Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU) kao problem koji zahtijeva izradu ili promjenu zakonodavstva navodi se uvođenje video tehnologije za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Kao dokaz, argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona navedena je mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Udruženje je mišljenja kako je obrazloženje uvođenja temeljeno na „potencijalnim manipulacijama“ nedostatno, posebno ukoliko bi sustav ispita praćen video sustavom u RH predstavljao nekakav presedan ili jedinstveni slučaj u EU. Ukoliko se utvrdi opravdanost uvođenja video sustava, tada logično nastaje problem proširenja sustava na ostale subjekte gdje se provode ispiti. Do sada se spominjao prijedlog da će vozila morati biti opremljena audio-video snimačem u svrhu snimanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, dok se u Obrascu prethodne procjene za zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU) spominje samo video snimanje, a ne i audio. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR -General Data Protection Regulation) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Do tog trenutka, sve organizacije koje se nalaze u Europskoj uniji ili koje pružaju usluge EU građanima pa tako i hrvatske, morale su se uskladiti sa Uredbom. Navodimo Vam mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, od 02. srpnja 2018. godine, u kojem piše (citiramo): „Snimanje ispita Upravljanje vozilom smatramo prekomjernom obradom osobnih podataka, jer se svrha obrade može ostvariti i maje invazivnom metodom na privatnost ispitanika.“ Navedeno mišljenje je u suprotnosti s prijedlogom uvođenja video snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nepoštivanje GDPR uredbe propisuje izrazito visoke kazne za tvrtke koje protuzakonito raspolažu osobnim podacima ili ne prijave povredu tajnosti osobnih podataka nadzornom tijelu i samom ispitaniku unutar 72 sata. Nije nam poznato da se u Europskoj uniji uvelo snimanje ispita, osim u promotivne ili edukativne svrhe i to kada kandidat za vozača, instruktor vožnje i ovlašteni ispitivač potpišu privolu. Ne bismo željeli da članice Udruženja autoškola HGK snose posljedice zbog povrede tajnosti osobnih podataka, stoga predlažemo dodatno provjeriti zakonitost uvođenja video ili audio-video snimanja provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. U slučaju implementacije video ili audio-video nadzora predlažemo da se prilikom priopćavanja rezultata ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, posebice neuspješnog ili uloženog prigovora na ispit, omogući neposredni uvid u snimku ispita, što je u interesu kandidata koji uslugu ispita plaća u cijelosti, i direktnog razloga uvođenja snimanja – smanjenja moguće manipulacije na ispitu. Nadalje, u Obrascu prethodne procjene za zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (EU), Udruženje podržava prijedlog uvođenja obveze obavljanja zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina zbog povećanog broja prometnih nesreće za koje su odgovorni vozači stariji od 65 godina, tj. zbog sigurnosti u cestovnom prometu te u svezi istog predlaže da se ovo pitanje riješi na sljedeći način: Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač sa navršenih 65 godina starosti života dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu. Nakon dana stupanja na snagu propisa kojim se u starosnu mirovinu ide s navršenih 67 godina života, zbog izjednačavanja radne sposobnosti i vozačke sposobnosti predlažemo da se propiše da se prilikom produljenja vozačke dozvole vozač s navršenih 67 godina starosti života mora podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Nije prihvaćen Odredba o snimanju audio/vizualnim uređajima ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ni na koji način nije protivna Uredbi 2016/679 ( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) niti ne krše odredbe navedene Uredbe, budući se predložena odredba uvodi zbog legalnog cilja temeljem zakona – nadzora provedbe vozačkih ispita kao poslova javnih ovlasti. Svrha uvođenja snimanja audio/vizualnim uređajima za snimanje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Nadalje, upravo zbog pravnih propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, predložena je ovakva zakonska odredba koja će, pobliže razrađena u podzakonskim propisima, omogućiti provođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Također snimanje ispita bi povećalo transparentnost kod procesa polaganja vozačkog ispita, te se povećava sama kvaliteta i mogućnost nadzora, kontrole analize i evaluacije istoga od strane nadležnih tijela nadzora, te će u konačnici pridonijeti ujednačavanju provedbe vozačkog ispita i dosljednoj primjeni Programa vozačkog ispita. Članice Udruženja autoškola HGK ne mogu snositi nikakve posljedice zbog povrede tajnosti osobnih podataka,budući im snimke neće niti biti dostupne.
11 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA 2019. GODINU, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (EU) Smatramo neprimjerenim kao razlog snimanja ispita navoditi spriječavanje manipulacija na ispitima iz UV (Upravljanje vozilom). Strukovnim udruženjima nije prihvatljivo na taj način dovoditi u pitanje poslovni i stručni ugled autoškola. Na taj se način sve autoškole stavlja u neugodnu poziciju onoga koji je od tijela državne vlasti označen kao potencijalni počinitelj kaznenog djela, kojega treba pojačano nadzirati, te se autoškolama imputiraju loše namjere koje treba spriječiti snimanjem ispita. Smatramo da audio-vizualno snimanje ispita iz Upravljanja vozilom može biti zakonski propisano u slučaju ako predlagatelj dokaže da postoji legitimni interes ili opći interes koji prevladava nad pravom na privatnost. Smatramo da spriječavanje manipulacija ispitima jest opći interes, ali da za takvu tešku argumentaciju koja predmnijeva nečije loše namjere ipak trebaju postojati konkretni dokazi, u protivnom ne može se cijelu jednu djelatnost proglasiti potencijalnim kršiteljima zakona za koje postoji javni interes da ih se audio-vizualno nadzire tijekom obavljanja poslova. S druge strane, vjerujemo da većina autoškola nema nikakvog razloga protiviti se A-V snimanju ispita jer nemaju što skrivati, međutim obrazloženje koje njih proglašava potencijalnim manipulatorima i kršiteljima zakona smatraju neprihvatljivim. Smatramo da je snimanje ispita provedivo sukladno zakonu ukoliko svi dionici svakog pojedinog ispita, odnosno pristupnik ispitu, ovlašteni ispitivač i instruktor vožnje, daju privolu za snimanje ili ukoliko se dokaže da javni interes prevladava nad pravom na privatnost. Nije prihvaćen Budući je komentar Udruženja prijevoznika Zagreb istovjetan komentaru pod brojem 5., odgovor je također istovjetan kao u odgovoru pod brojem 5.