Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Paula Anđelić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA U pravilniku se koriste pojmovi (loggia, terasa, trijem, prolaz, balkon, rampa, nadstrešnica i sl.) koji nisu precizno definirani ovim ili bilo kojim drugim aktom iz područja graditeljstva. Isto je prepušteno tumačenju pojedinog arhitekta i svakog pojedinog referenta nadležnih upravnih tijela, pa dolazi do razlika u mišljenjima. Nije prihvaćen Jer su upotrebljeni pojmovi u dovoljnoj mjeri definirani i uvriježeni u području projektiranja i izgradnje građevina
2 Nikola Đurić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA Bilo bi dobro Pravilnikom propisati način obračuna obujma i/ili bruto površine ruševine, zbog sljedećih pitanja: Da li se ruševina (odnosno "rekonstrukcija ruševine postojeće građevine…" – ova formulacija se navodi u građevinskim dozvolama nadležnog Upravnog tijela) smatra postojećom građevinom u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu pri utvrđivanju obujma građevina za obračun komunalnog doprinosa, budući je člankom 3. st. 1. toč. 19. Zakona o gradnji (NN 153/13), između ostalog propisano da se rekonstrukcijom građevine smatra i izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, dok Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15) nije poznavao pojam "ruševina"? Prema pravnom shvaćanju izraženom u upravno-pravnoj praksi vašeg Ministarstva, ruševina se ne smatra postojećom građevinom te se ona ne može rekonstruirati. Naime, u smislu odredbe članka 2. podstavak 35. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) rekonstruirati se može samo postojeća građevina, a koja u smislu odredbe članka 2. podstavka 36. i 41. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pretpostavlja postojanje građevine, dakle, postojanje stvari koja ispunjava svoju funkciju…. (Mišljenje i tumačenje KLASA: 360-01/11-02/442 od 18. studenog 2011.) Također, u Odluci upravnog suda Republike Hrvatske Broj: Us-11851/2005 od 09. srpnja 2009. god. a koja je objavljena u Novom informatoru broj: 5915 stoji: "Ako se radi o ruševini odnosno o građevini koja je neupotrebljiva, komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom odnosno po prostornom metru građevine koja se gradi, jer se taj zahvat ne smatra rekonstrukcijom nego građevinom.". (Ruševina ima svakakvih: ruševina koja ima lastavice, ruševina koja ima djelomično urušene zidove i ruševina koja ima obrise temelja gdje je nekad bila zgrada)? Kako se obračunava komunalni doprinos u slučaju rekonstrukcije ruševine postojeće građevine? Da li se priznaje u postojeće stanje bruto površina ruševine ili ruševine kojoj se vide samo obrisi na katastarskoj čestici (gdje je nekad bio objekt), te kako odrediti da li je ruševina imala jednu etažu ili više etaža radi izračuna obujma postojećeg stanja ruševine? Nije prihvaćen Jer je način izračuna razlike obujma propisan odredbom članka 82. stavka 3. ZKG-a koji se odnosi na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade
3 Adriatic Tank Terminals d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA Kako bi se izbjegli nesporazumi (na primjer, različita tumačenja strana u postupku utvrđivanja visine komunalnog doprinosa), predlažemo da se u članku 6. dio "spremnika za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja" zamijeni tekstom "spremnika za naftu i druge tekućine s plivajućim krovom". Na taj način ovaj bi se pravilnik uskladio sa "Zakonom o zapaljivim tekućinama" koji u članku 51. navodi da, između ostalih, postoje i nadzemni spremnici s plivajućim krovom te da se "spremnicima s plivajućim krovom smatraju" i spremnici "koji, pored plivajućeg krova, imaju i čvrsti krov s odgovarajućom ventilacijom između čvrstog i plivajućeg krova". Nije prihvaćen Jer je takav način obračuna komunalnog doprinosa propisan odredbom članka 81. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
4 Tihomir Štefić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA Poštovani, slažem se s primjedbom vezanom za višak propisa te predlažem povlačenje donošenja ovog pravilnika. Ovaj prijedlog neznatno se razlikuje od trenutnog pa će samo uvesti dodatnu zbrku oko datuma i koji objekti se obračunavaju po kojem pravilniku. Također podržavam prijedlog donošenja samo jednog, baznog, osnovnog, kako god ga nazovemo, pravilnika koji će definirati površine i obujme zgrada, a obračun komunalnog, vodnog i bilo koje drugog doprinosa ili nameta i dalje možemo bazirati na nekoj "osnovnoj" (naglasak na stvarnoj) površini ili obujmu, ali da se te vrijednosti ne mijenjaju (bez koeficijenata, ograničavanja različitih visina za bruto površinu ili obujam) odnosno da zgrada od XY kvadrata ili obujma uvijek ima te kvadrate ili kubike. Mislim kako smo jedinstveni po činjenici kako nam se kuće "smanjuju" ili "povećavaju" na papiru, a u naravi se ništa ne mijenja jedino si pravimo nepotrebnog posla oko iskazivanja površine/obujma na ovaj ili onaj način. Pozdrav, Tihomir Nije prihvaćen Napominje se da je odredbom članka 81. stavka 3. i članka 127. stavka 1. ZKG propisano donošenje pravilnika o načinu utvrđivanja objuma i površina građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZKG-a
5 Zvonimir Ajduk PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA Poštovani, Ovaj prijedlog je pisan po nečijem zahtjevu i taj vjerojatno zna zbog čega mu dosadašnji način obračuna ne odgovara kad bi i ja to znao onda bi ga komentirao. Mene kao osobu koja se trudi poštovati propise donesene u RH (bez obzira na njihovu kvalitetu i zrelost) zanima jedino da se ni jedan propis, pa tako ni ovaj Pravilnik, ne donosi bez pratećeg dokumenta u kojem su detaljno objašnjene sve situacije na koje se isti odnosi s prezentiranim izračunima za sve moguće situacije. Primjeri koji bi se eventualno dogodili a da nisu obrađeni u pratećem dokumentu prepuštaju se izračunu projektantu i ne bi se mogli opovrgnuti ukoliko nemaju očitih matematičkih pogrešaka (a u tom slučaju projektanta bi trebalo primjereno penalizirati). Držim da bi ovakav pristup eliminirao multipliciranje propisa bez stvarne svrhe i razloga. Jedan od razloga koji najviše veseli "pisce" novih propisa je SEMINARSKI BIZNIS koji čini posebno unosnu vrstu parafiskalnog poreza u RH. Nije prihvaćen Jer to nije premet ovog pravilnika. Napominje se da je odredbom članka 81. stavka 3. i članka 127. stavka 1. ZKG propisano donošenje pravilnika o načinu utvrđivanja objuma i površina građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ZKG-a
6 Paula Anđelić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 2. Kao odgovor na prethodni komentar (N. Đurić): Prema čl.6 st.3 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članka 4. i izvođenja radova iz članka 5. iz tog Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji. Čl. 131 st. 3 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) navodi da je tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja o tome obavijestiti upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa. Nije prihvaćen Je se komentar ne odnosi na pravilnik o načinu obračuna obujma slijedom čega isto nije moguće urediti pravilnikom
7 Nikola Đurić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 2. Kako utvrdit komunalni doprinos za građevine i objekte koji se grade prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj: 112/17 i 34/18), budući se nadležnom upravnom tijelu za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu ne dostavljaju podaci o bruto površini građevina i objekata koji se grade sukladno navedenom Pravilniku, odnosno podaci potrebni za utvrđivanje visine komunalnog doprinosa? Tko će Upravnom odjelu nadležnom za izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu, a zbog donošenja navedenog rješenja, dostaviti podatke o obujmu u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave počeka građenja ili nakon početka građenja? Člankom 84. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. Člankom 120. st. 3. toč. 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj: 153/13 i 20/17) propisano je da se građevinska dozvola dostavlja bez glavnog projekta na znanje upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa, a člankom 122. istog zakona propisano je da je investitor po pravomoćnosti građevinske dozvole dužan komunalni doprinos u skladu s posebnim propisima (tj. u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu), ali Zakonom o gradnji nije propisano da se upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa, u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole, dostavlja išta na osnovu čega bi navedeno upravno tijelo moglo utvrditi visinu komunalnog doprinosa. Dakle, ako se Zakonom o gradnji propisuje da se nadležnom upravnom tijelu za utvrđivanje komunalnog doprinosa dostavlja građevinska dozvola s podacima potrebni za obračun iznosa komunalnog doprinosa, te da je investitor dužan platiti komunalni doprinos po pravomoćnosti građevinske dozvole, a Zakonom o komunalnom gospodarstvu je propisano da se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po pravomoćnosti građevinske dozvole, tada je potrebno Zakonom o gradnji propisati i obvezu dostavljanja podataka upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole, te kada je investitor u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole dužan platiti komunalni doprinos (a to bi bilo nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja, kao što je to propisao Zakon o komunalnom gospodarstvu). Nije prihvaćen Jer se pravilnikom ne propisuje način postupanja vezano uz dostavu podatka nadležnom tijelu za obračun I donošenju rješenja o komunalnom doprinosu, već način izračuna obujma i površina građevina
8 Nikola Đurić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 3. Što znači formulacija "drugi dijelovi zgrada koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van", dakle "natkriveni i omeđeni prema van"? Nije prihvaćen Jer ista formulacija u dovoljnoj mjeri određuje na što se pojam odnosi
9 Paula Anđelić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 5. U prvu točku nespretno se pokušava ubaciti situacija s dodatnom vanjskom toplinskom izolacijom u slučaju rekonstrukcije zgrade radi poboljšavanja energetskih svojstava zgrade. Mislim da to treba ostati kao odvojeni stavak (postojeći čl.5 st.2 Pravilnika) jer su strukture i tehnologije rješenja vanjskog zida zgrade raznolike, pogotovo u novogradnji, pa se ovako sročena točka ne može primijeniti na sve moguće varijacije. Druga točka se odnosi na nedovoljno jasno definirane pojmove (balkon, terasa, natkrivenost). U trećoj točci istaknuti da li se misli na zatvoreni i/ili otvoreni prostor. Zašto razlikovati visinu ispod kosog krova od Pravilnika o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)? Unificirati visinu do koje se računaju i površina i obujam, bilo to do 1,2m ili 2m. Što je definicija nadstrešnice u šestoj točci? (Npr. da li odrina spada pod nadstrešnicu? Ovo se općenito odnosi na problem terminologije u graditeljstvu...) Nije prihvaćen Jer se na ovaj način dodatno potiče povećanje energetske učinkovitosti prilikom izgradnje novih objekata, dok je prethodnim pravilnikom isto bilo omogućeno samo za građevine koje se rekonstruiraju
10 Tihomir Štefić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 5. Poštovani, mislim kako prva natuknica ovog članka uvodi pojam novog obujma koji sada ne uključuje izolaciju i završne slojeve pročelja. Ovo će proizvesti dva obujma i novu zbrku oko toga koji je obujam ispravan. Prethodni pravilnik isključio je žbuku, a ovaj i izolaciju, a ako se ne varam jedna od prošlih varijanti sve slojeve pročelja (fasade) kada se radi o rekonstrukciji. Mislim kako smo se tu izgubili prvo u želji poticanja obnove kuća dodavanjem toplinske fasade (povećavanjem obujma) pa smo taj obujam isključili riječju rekonstrukcija, a onda kako smo time "oštetili" vlasnike novih kuća sada to ispravljamo. Mislim kako ovakvim korekcijama, iako one bile temeljene na poticanju dobrih stvari tipa energetske obnove i slično pa i ispravljanju nepravednih ispravaka prethodnih propisa, samo dodatno uvodimo zbrku i nepravednost oko obaveze plaćanja doprinosa i ostalih nameta. Što će opet na kraju završiti s novom korekcijom, novim površinama i obujmima i novom zbrkom. Pozdrav, Tihomir Nije prihvaćen Jer se na ovaj način dodatno potiče povećanje energetske učinkovitosti prilikom izgradnje novih objekata, dok je prethodnim pravilnikom isto bilo omogućeno samo za građevine koje se rekonstruiraju
11 Paula Anđelić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 6. Naznačiti da li se st.2 odnosi na ukopane dijelove konstrukcije. Nije prihvaćen Jer se člankom 6. Pravilnika dovoljno jasno određuje što je tlocrtna površina građevine
12 Nikola Đurić PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA, Članak 6. Člankom 81. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. Koje su to druge otvorene građevine? Što se smatra "drugim otvorenim građevinama"? Da li su to i otvorene nenatkrivene terase, kupališta, sunčališta, balkoni, spremnici za druge tekućine bez pokrova, otvorena vanjska stubišta i rampe, heliodromi, uzletno-sletne staze za zrakoplove, trim staze, karting staze, mulovi, riva, privezišta, istezališta, marine dock pontoni (plutajući dokovi)? Kako obračunati komunalni doprinos za solarne panele koji su posloženi iznad tla jedan pored drugog, reklamne panoe, tvrđave, vrtne sjenice, golf terene (da li i pripadajući integrirani krajobraz uz golf igralište npr. sa 9 polja, tj. da li se pripadajući integrirani krajobraz uz golf igralište smatra otvorenim igralištem odnosno drugom otvorenom građevinom, ili se golf igralište smatra sportskim terenom u smislu članka 77. st. 4. toč. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu)? Nije prihvaćen Jer opis drugih otvorenih građevine iz članka 81.ZKG-a nije predmet ovog pravilnika, odnosno ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa