Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za radon za razdoblje 2019. – 2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivica Prlić I.UVOD, 1.Radon i njegov utjecaj na zdravlje komentar na izričaj - " To predstavlja nezanemariv zdravstveni problem, naročito zbog alfa zračenja u dišnom sustavu, koje se povezuje s pojavom raka pluća. " Valja u tom pojašnjenju javnosti ponuditi vjerodostojniju informaciju koja uz navedenu NEZANEMARIVOST uvodi i činjenicu da se u toplicama gdje termalne vode čine blagotvorne učinke na zdravlje ljudi taj plin u toj vodi nalazi u "prilično obimnim" količinama koje su daleko iznad nezanemarivosti. Nije prihvaćen Smatramo da je izričaj točan i primjeren, i ne treba ga mijenjati. Rak pluća zbog inhalacije radona posljedica je dugotrajne izloženosti radonu, a ne kratkotrajnom boravku u toplicama. To je potvrđeno epidemiološkim studijama pa, kako se radi o dobro utemeljenoj spoznaji, dodatna objašnjenja nisu potrebna i mogu samo zbunjivati čitatelja. Detaljnija informacija o radonu i njegovom utjecaju na ljudsko zdravlje bit će dana svim dionicima na način koji će biti razrađen Komunikacijskim planom (aktivnost 10).
2 Ivica Prlić I.UVOD, 3.Dosadašnja mjerenja radona u Republici Hrvatskoj Postojeća "radonska karta" svakako nije reprezentativni uzorak koji pokazuje radonsku osnovu na teritoriju RH jednostavno zato jer se vrijednosti koje su mjerene niti na koji način ne mogu povezati s geološkom pozadinom (tlom) na kojem se nalaze zgrade u kojima je mejreno (pogtovo ne one u kojima jesu utvrđene veće koncentracije od referentnih) i to iz jednostavnog sistematskog razloga; nigdje nije prikazana građevinska osobitost zgrada (materijali od kojih je građena, vodootpornost, propusnost krova i slično, podzemne vode itd) tako da sav taj trud koji je hvale vrijedan treba ponovno vrlo kritički pšregledati, dobre rezultate usvojiti, sistematske pogreške eliminirati i krenuti u ozbiljnije planiranje mjerenja ne povodeći se za postojećim rezultatima. Osim svega ta karta NE pokazuje radon na radnim mjestima. Zašto bi vrtići bili ključne zgrdae (osim ako se ne misli na dobrobit naših mališana) što i nije reprezentativni uzorak s obzirom na lokacije ako se pri tome ne vodi računa o mogućem onemogučavanju gradnje vrtića na lokacijama (graidlištima) koje su prirodni mogući (geološki) izvori povećane ekshalacije radona iz tla (opa time i u zgrade vrtića) pazeći pri otome i na građevinski mateirjal kojim se vrtići (i škole) grade. Svo to pojašnjenje treba preoblikovati. Nije prihvaćen Postojeća radonska karta je informativnog karaktera i pokazuje samo, do sada izmjerene, koncentracije radona u zatvorenom prostoru (u kućama, školama i vrtićima) i ne povezuje se s geogenim potencijalom, odnosno geološkom strukturom područja. Nisu prikazane niti će ikada biti pojedinosti o strukturi zgrada, propusnosti zidova i slično jer ove informacije ili nisu dostupne za sve zgrade, a naročito ih se ne može generalizirati za cijeli prostor. Akcijskim planom će se propisati procedura za slučaj kada se mjerenjem utvrdi da koncentracija radona u kući/radnom mjestu premašuje referentnu vrijednost; ponavljanje mjerenja s ciljem utvrđivanja dnevne dinamike radona (radna mjesta) odnosno pronalaženja puteva ulaska radona u zatvoreni prostor (kuće/radna mjesta) koja će omogućiti dizajn korektivnih akcija za redukciju radona u tim objektima. Škole i vrtići su u Aneksu XVIII EU BSSa (2013_59_Euratom) navedeni kao primjeri radnih prostora u kojima treba provesti mjerenja radona (s ciljem utvrđivanja rizika od radona s obzirom na veliki broj djece i odraslih u tim zgradama).
3 Ivica Prlić I.UVOD, 4.Pravna osnova za donošenje Akcijskog plana za radon Osobno, kao stručnjak za provedbu zaštite od zračenja podržavam izradu Akcijskog plana temeljem dostupnih pravnih (zakonskih) mehanizama. Primljeno na znanje primljeno na znanje
4 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024. 2. mjerenje radona u tlu uzimaju u obzir geološku podlogu mjesta uzorkovanja tla (i mjerenja) 4. izrada WB GIS kartografskih slojnica na geološkoj karti (zemljovidu) RH s prikazom podataka o mjerenju radona pri tlu i u zatvorenim prostorima te uzorcima tala na lokaicji mjerenja i razvoj softwerkog sustava za prepoznavanje prioritetnih područja za provedbu mogućih intervencija 5. mjerenje ekshalacije radona iz građevnog materijala i baznog tla u zatvorenom prostoru 6. mjerenje radona na radnim mjestima koja su izložena radonu (zatvoreni prostori, rudnici, vodospreme i sl.) 7. osiguranje kvalitete provedbe mjerenja, mjernih protokola i načini prezentaicje rezultata (obrazovni moduli) 8. postupanje u slučaju povećanih koncentracija radona u zatvorenom prostoru - uključiti u akcijski plan akcidenata 9. smanjenje izloženosti radonu u zatvorenim prostorima i izrada plana provedbe tog smanjenja 10. Komunikacijski plan s javnosti i izrada obrazovnih modula 11. upravljanje mjerenim podacima od interesa RH i javnosti Nije prihvaćen 2. Odbija se - Specifikacija položaja tla ne obrađuje se u tekstu opisa akcijskog plana već već će se razraditi prema specifičnim primjenama. Akcijskim planom je predviđena razrada protokola i metodologije mjerenja radona u tlu temeljena na ISO standardu 11665-11. 4. Odbija se- Prijedlog će biti razmotren prilikom izrade zemljovida. Prioritetno područje (Radon prone/priority area u EU BSS dokumentu (2013_59_Euratom)) se JEDINO može definirati iz indoor mjerenja u nekom području jer se ono definira za područje u kojem radon u ZNAČAJNOM broj zgrada (čl 103 st 3 EU BSS) premašuje referentnu vrijednost. Utvrđivanje koliki broj/postotak zgrada je ZNAČAJAN (5%, 10%, 15%, 20% , ...) je prepušteno svakoj članci EU ovisno o svom teritorijalnom ustroju. Hoće li vezati uz administrativne jedinice, regiju, geološki specifično područje, naselja, i sl. je odluka svake zemlje pojedinačno, a koja se temelji na različitim pristupima i mogućnošću primjene. 5. Odbija se - Ova točka obrađuje isključivo ekshalaciju iz građevnog materijala. 6. Odbija se- Radna mjesta su definirana člankom 39. stavak. Pravilnika o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18), a popis radnih mjesta na kojima može doći do povećenja ozračenja radnika radonom dana su u Prilogu 2. točka B. navedenog Pravilnika. Mjerenje radona na radnim mjestima preuzeto je iz članka 54. Direktive 2013/59/Euratom : Radon in workplaces 7. Odbija se- Termin osiguranje kvalitete (quality assurance) definirano je Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN brojevi 141/13, 39/15, 130/17, članak 4. točka 68.). 8. Odbija se - Radon se ubraja u postojeće ozračenje (existing exposure situation, ne u akcidente (izvanredni događaj) . 10. Odbija se - Komunikacijaki plan ima svoju strukturu koja obuhvaća i obrazovanje. No, komunikacija se može provoditi i na manje formalne načine koji ne uključuju obrazovanje, pa bi promjena izričaja „komunikacija“ u „obrazovanje“ ne bi bila primjerena. 11. Odbija se - Upravljenje podacima odnosi se na sve podatke i oni bi trebali biti dio nacionalne baze podataka čija uspostava je predviđena ovim Akcijskim planom
5 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024. 2. mjerenje radona u tlu - gdje je to "TLO" da li je to tlo ispod objekata ako je tada to treba navesti jer inače nije smisleno (radon na otvorenim prostorima je sasvim druga mjeriteljska priča) 4. izrada radonskih zemljovida i razvoj sustava za prepoznavanje prioritetnih područja - obavezno nadograditi nikako nije reprezentativno sačiniti zemljovid s mjeriteljskim podacima o radonu ISKLJUČIVO jer to nije zemljovidni podatak i nema veze sa naziovom kertografije Prijedliog teksta je dan 6. mjerenje radona na radnim mjestima - koja su to radna mjesta (valjda ona moguće izložena radonu) ako nema te izjave SVI će tražiti mjerenja radona na radnim mjestima što je besmislica 7. osiguranje kvalitete - Kvalitete Čega ? Koga , mjerenja, prezentiranja rezultata.. postupka, protzokola mjerenja ? 8. postupanje u slučaju povećanih koncentracija radona u zatvorenom prostoru - vrlo dobro to je Plan akcidentalni ako se ne varam 10. Komunikacijski plan - što znači komuniciranje - da li to ima veze s točkom 5. Plana gdje se spominje povećanje svijesti o prisutnosti radona u našim životima što je zapravo obrazovanje iliti edukacija ( a ne smao komunikacija) sasvim sigurno popraviti treba 11. upravljanje podacima - kojim podacima mjeriteljskim ili podacima javnim na kartama Nije prihvaćen 2. Odbija se - Akcijski planom je predviđena razrada protokola i metodologije mjerenja radona u tlu temeljena na ISO standardu 11665-11. 4. Odbija se - Radonski prioritetna područja se definiraju na temelju rezultata obavljenih mjerenja koncentracije radona u zatvorenim prostorima (kuće, zgrade od javnog interesa), a ne iz geogenog radonskog potencijala i ostalih potencijalnih izvora i/ili putova ulaska radona u zgrade. 6. Odbija se - Radna mjesta su definirana člankom 39. stavak. Pravilnika o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18), a popis radnih mjesta na kojima može doći do povećenja ozračenja radnika radonom dana su u Prilogu 2. točka B. navedenog Pravilnika. 7. Odbija se - Termin osiguranje kvalitete (quality assurance) primjenjuje se na ukupnost postupka – i nije predmet koji treba razrađivati u akcijskom planu. 8. Odbija se- Radon se ubraja u postojeće ozračenje (existing exposure situation), a ne u akcidente (izvanredni događaj). 9. Odbija se - Smanjenje izloženosti radonu obuhvaća i zaštitne mjere, stručno usavršavanje i izradu uputa za primjenu zaštitnih mjera, odnosno smanjenje koncentracije radona. 10. Odbija se - Izrada edukativnih modula razmotrit će se prilikom izrade komunikacijskog plana. 11. Odbija se- Upravljenje podacima odnosi se na sve podatke i oni bi trebali biti dio nacionalne baze podataka čija uspostava je predviđena ovim Akcijskim planom
6 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 1.Mjerenje koncentracije radona u zraku u zatvorenim prostorima zašto smao vrtići i škole (zato jer tamo borave djeca ? - to je pretenciozno) SVE zgrade moraju biti uključene a ove navedene malo više i pažljivije. koja su to "prioritetna područja" za što prioritetna definirati tu izjavu da svima bude jasno da li je to prioritet jer su mjernejima utvrđene prekogranične koncentracije ili zbog nečega drugoga... kako će se davati upute za grandju NOVIH vrtića i škola na prioritetnim lokaicjama "zagađenim" prirodnim radonom iz tla zadanog građevinskog zemljišta ododbranog za vrtić ???? Strane izvedenice treba naglasiti (italic recimo) odakle broja od 6000 detektora. Treba napisati da se ta brojka bude odredila nakon konzultaicje s geologijom, dosadašnjim iskustvima i brojem zgrada od interesa recimo imamo 1500 školskih objekata u RH svakoj jedna u podrum i eto neke nove brojke različite od 6000.... Djelomično prihvaćen 1. Odbija se - U ovom razdoblju predviđeno je mjerenje u zgradama javne namjene (na pr. školama i vrtićima te drugim ustanovama od javno-zdravstvenog interesa). Škole i vrtići su u Aneksu XVIII EU BSSa (2013_59_Euratom) navedeni kao primjeri radnih prostora u kojima treba provesti mjerenja radona (s ciljem utvrđivanja rizika od radona s obzirom na veliki broj djece i odraslih u tim zgradama). Mjerenja u svim zgradama nije moguće provesti u razdoblju trajanja ovog Akcijskog plana. 2. Odbija se - Proritetno područje (Radon prone/priority area) definirano je u u Poglavlje IV – Pojmovi 3. Prihvaćeno - Strani izrazi (izvedenice) će biti napisani u “Italic-u”. 4. Odbija se - Broj od 6000 detektora u pregledu stanja u kućama (radon survey) predlaže se da bi uzorak bio reprezentativan s obzirom na broj stanovnika, različitu gustoću naseljenosti, broj domaćinstava, različita geološka i klimatska obilježja RH, itd) a temeljem iskustva zemalja iz okruženja slične veličine.
7 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 2.Mjerenje radona u tlu Opet itanje - što znači PRIORITETNO jesu li to poljoprivredna zemljišta, koja su to mjesta (već ostarjele zgrade vrtića koje sigurno nećemo rušiti zbog prisustva radona u podrumima ? to treba jasnije naznačiti . molim Povjerenstvo da se pozabavi tim izričajem prije objave Akcijskog plana Nije prihvaćen Proritetno područje definirano je u u Poglavlje IV – Pojmovi
8 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 3.Mjerenje radona u vodi za ljudsku potrošnju Nije dovoljno izreći da će se monitoring vode za ljudsku potrošnju provoditi kao što se provodi. potrebno je dodati da su radna mjesta u proizvodnji pitke vode BAŠ ta radna mjesta gdje je moguća izloženost plinu radonu na radnom mjestu. Molim popvjerenstvo d ato ugradi u taj dio Akcijskog plana Nije prihvaćen Provedba monitoringa provodi se na mjestima sukladnosti kako je definirano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i njegovim podzakonskim aktima, na mjestima koje propisuje Direktiva 98/83 EZ. Radna mjesta u proizvodnji pitke vode regulirana su Pravilnikom o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN40/18), Članak 31. stavak 1. i prilog 2 a, točka 15.
9 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 4.Izrada radonskih zemljovida i razvoj sustava za prepoznavanje prioritetnih područja Opet pita koja su to prioritetna područja gdje treba početi provoditi mjerenja i ako se već naziru po kojim su kriterijima odabrana. "U ovom razdoblju provođenja Akcijskog plana prikupit će se podaci i razviti sustav za prepoznavanje prioritetnih područja na temelju objektivnih, specijaliziranih i metodološki utemeljenih kriterija. " tu piše da će se sustav prepoznavanja TEK razviti, nije navedeno koja stručna ekspertna struktura i na temelju kojih relevantnih podatak će to raditi.. Molim nadopuniti Akcijski plan tim podatkom Nije prihvaćen Eksperti koji se bave radonom upoznati su s kriterijima za utvrđivanje prioritetnih područja. Ovdje se misli na definiciju (određivanje) “značajnog broja zgrada” koji premašuju referentnu vrijednost. “Značajan broj zgrada” varira od zemlje do zemlje, a temelji se na socio-ekonomskim prilikama i političkoj odluci vlade koja određuje društvenu prihvatljivost. Sustav za identifikaciju prioritetnog područja ima za cilj obraditi rezultate mjerenja i izvući zaključke na znanstveno utemeljen način, a odluku o „značajnom broju zgrada” će u konačnici donijeti političko tijelo.
10 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 4.Izrada radonskih zemljovida i razvoj sustava za prepoznavanje prioritetnih područja Administrativne jedinice NIKAKO ne mogu biti županije jer one nemaju baš nikakve veze sa geološkom osnovnom podlogom buduće radonske kartzografije (što je sukus rada na radonskom mjerenju) To moraju biti jedinice lokalne samouprave i njihovi uredi za prostorno uređenje ili slično. Ako nije tako nema smisla ništa raditui. I WEB GIS prostornoga planiranja se radi po lokalnim katastarskim općinama što je daleko bolje od županija Katastarska baza na WEB GIS sučelju RH postoji, geološka se na to nadogradi i stavi se sloj radonski i to je to. Molim uvrstiti to u plan. Primljeno na znanje Koncentracija radona na web stranicama Zavoda je trenutno prikazana iz praktičnih razloga na nivou županije . Nigdje u akcijskom planu se ne spominje kao isključivi prikaz. Prilikom izrade zemljovida razmotrit će se mogućnost objave na navedenoj bazi geološke karte
11 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 4.Izrada radonskih zemljovida i razvoj sustava za prepoznavanje prioritetnih područja Ne dajem cjeloviti priedlog teksa ali ako se rade "zemljovidi" nemaju smial NE biti na WB gIS bazi geološke karte RH kao slojnica (raodnska) Primljeno na znanje Prilikom izrade zemljovida razmotrit će se mogućnost objave na navedenoj bazi geološke karte
12 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 5.Mjerenje ekshalacije radona iz građevnog materijala u zatvorenim prostorima prema pravilniku o radioaktivnosti u okolišu NN114/18 NORM i rezidui su dodatna kategorija koja jedina izlučuje radon u zatvorenim prostorima ako su ugrađeni u građevinski materijal. to treba tajkođer navesti jer se ti materijali monitoriraju isto kao i proizvodnja pitke vode Nije prihvaćen Građevni materijali se kontroliraju posebno (Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18, članak41. i Prilog 4. te Pravilnikom o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18 članak 17.).
13 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 6.Mjerenje radona na radnim mjestima Ovo je jedino suvislo posloženo i hvalevrijedan stav no u Akcijskom planu nedostaje naputak o metodi mjerenja radona na radnim mjestima....i dakako provedbi kontrole kvalitete tog mjerenja Primljeno na znanje Specifikacija mjernih metoda ne spada u akcijski plan već u razradu plana prema specifičnim primjenama uz primjenu međunarodno priznatih metoda i primjenom najbolje prakse.
14 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 8.Postupanje u slučaju povećanih koncentracija radona u zatvorenom prostoru Nikko ne valja stalno isticati škole i vrtiće jer je to izazivanje pažnje npeotrebno i obrazovno kontraproduktivno u RH. Dovoljno je reći zgrade javne namjene jer u tom je pojmu sve sadržano. Nije prihvaćen Škole i vrtići su istaknuti zbog trenutačnog mjerenja u sklopu nacionalnog monitoringa budući se mjerenja ne provodi u svim zgradama javne namjene.
15 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 9.Smanjenje izloženosti radonu u zatvorenim prostorima Kako je ovaj članak jako dobro koncipiran, izrazito jasno navedena potreba obrazovanja potrebno je istaknuti da s time u vezi SVAKAKO mora biti radonska slojnica vezana za geologiju terena na kojem je objekt ili na kojem će biti građen objekt jer inače opvaj cijeli članak (stavak Plana ) nema baš smisla u provedbi. Primljeno na znanje Radonski geogeni potencijal samo je jedan od čimbenika izloženosti radonu u zgradama. Predviđena je izrada raznih zemljovida uključujući i zemljovid geogenog potencijala
16 Ivica Prlić II.OSNOVNE AKTIVNOSTI AKCIJSKOG PLANA ZA RADON ZA RAZDOBLJE 2019. - 2024., 10.Komunikacijski plan vrlo loše koncipiran tekst točke 10 Plana, nedostaje osnovna misao vodilja a TO JE OBRAZOVANJE. svakako sve preurediti. Voljan sam pomoći. Nije prihvaćen Komunikacijaki plan ima svoju strukturu koja obuhvaća i obrazovanje. No, komunikacija se može provoditi i na manje formalne načine koji ne uključuju obrazovanje, pa bi promjena izričaja „komunikacija“ u „obrazovanje“ ne bi bila primjerena.
17 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , III.FINANCIRANJE I PROCJENA TROŠKOVA nije smisleno očekivati da će navedeno u članku 12 biti financirnao iz proračuna isključivo. Sredstva su definitivno procijenjena prenisko i nisu dostatna za ambiciozni plan koji je predstavljen. sama kartzografija nadilazi troškove (dati tu razradu ekonomistima) i napraviti SWOT analizu i studiju izvodljivosti što se financiranja tog Akcijskog plana tiče i naznačiti d aće se sve aktivnosti provoditi JAVNIM natječajima. Postoji i jedna, pravno vrlo "opasna" rečenica: "Pružanje financijske potpore za sanaciju privatnih kuća i privatnih stambenih prostora u razdoblju trajanja ovog Akcijskog plana razmotrit će se u skladu s mogućnostima." Kojim mogućnostima, čijim, kakvim, tu rečenicu treba IZBACITI ili janso napisati da privatni vlasnici sami financiraju sve zahvate proizašle iz plana uz pomoć pri klasifikaicji traženja pomoći iz EU fondova dostupnih RH za energetsku učinkovitost (jer to očito je ta tema s obzirom da vlažne zgrade "proizvode" radona to se sanira tim programima). svakako reformulirati taj stav. Primljeno na znanje Reviziju financija će svakako trebati napraviti.
18 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , IV.Pojmovi Ovdje je prioritetno područje prejudicirano jer se već spominje da je ta činejnica UTVRĐENA što svakako NIJE istinit podatak. To tek treba biti pa preformulirati izjavu u futur. Nije prihvaćen Budući da se radi o definiciji pojma nije potrebno mijenjati definiciju. Obzirom na trenutačne spoznaje radna skupina se složila da bi 10 % kuća predstavljao značajan broj za utvrđivanje prioritetnih područja.
19 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , V.Literatura Lijepi radni pozdrav povjerenstvu s nadom da će uvažiti SVE moje naputke dobronamjerne ( i 30 godišnje iskustvene profesionalne i znastvene) I Prlić, v.r. IMI Zagreb Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , V.Literatura Prilog I je moguće potreban ali je svakako prejudiciranje. Valja se pozvati na postojeću međunarodnu literaturu i Gudance i prevesti ga doslovce. Nisu dozvoljena lokalna preuređivanja navedenih Gudancea. I kako rekoh EU ima svoje dokumente koje nam kao članici EU valja prvenstveno koristiti. A za postavljanje detektora valja ishoditi stručni konsenzus s obzirom na cilj Akcijskoga Plana, i popravke koje smatram da se moraju unijeti u njega naročito vezane za kartografiju, obrazovne (komu8nikacijske) module, mjeriteljske protoke, smislenost opisa radnih mjesta i... Nije prihvaćen Smatramo da je prilog I potreban. Akcijskim planom je predviđena izrada protokola.
21 Ivica Prlić AKCIJSKI PLAN ZA RADON , V.Literatura RH je u EU gdje je literatura, naročito zakonodavna koja je poveznica sa EU. SVAKAKO nadopuniti. Nije prihvaćen Odbija se. EU Propisi se obavezno prenose i preneseni su u zakonodavstvo RH.