Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE, Članak 14. Predlaže se da se tekst članka 14. stavka 5. Nacrta Pravilnika izmijeni na način da glasi: „Obveznici izrade strateške karte buke i akcijskog plana, uz podatke navedene u člancima 21., 22. i 31. ovoga Pravilnika, obvezni su dostaviti i izjavu ovlaštene pravne osobe koja je izradila stratešku kartu buke, odnosno akcijski plan, o usklađenosti izrade strateške karte buke i akcijskog plana s aktima Europske unije iz članka 1.a. ovoga Pravilnika.“. Naime, člankom 14. stavkom 5. Nacrta Pravilnika predlaže se obveza obveznika izrade strateške karte buke da dostavi izjavu o usklađenosti izrade strateške karte buke i akcijskog plana u skladu s člankom 1.a. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke. S obzirom na to da je člankom 11. Zakona o zaštiti od buke (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i člankom 2. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07) propisano da karte buke i akcijske planove izrađuju pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti koje imaju ovlaštenje ministra nadležnog za zdravstvo, a akreditirane su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te da je člankom 11. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke propisano da se strateške karte buke izrađuju pomoću validiranih računalnih programa, koje posjeduje ovlaštena pravna osoba, a ne obveznik, predlaže se da obveznici nadležnom Ministarstvu dostavljaju izjavu ovlaštene pravne osobe koja je izradila stratešku kartu buke, odnosno akcijski plan, kao dokaz da je obveznik izrade tih dokumenata osigurao izradu strateške karte buke i akcijskog plana koji su usklađeni s aktima Europske unije. Prihvaćen Prihvaćen.