Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davorka Maljković 1.1Strateški i zakonodavni okvir, 1.2.2Nacionalno zakonodavstvo U popis nacionalnog zakonodavstva potrebno je uvrstiti i sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17) 2. Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13) 3. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske Unije (NN 137/13) - tzv. Balai direktiva Vijeća 92/65/EEZ iz 1992. Navedena legislativa regulira postupanje s divljim životinjama, uvjete za prijevoz životinja, mjere zaštite zdravlja životinja što je nužno uvažiti prilikom registracije objekata i u svakodnevnom radu oporavilišta. Prihvaćen Prihvaćamo unošenje navedenih propisa u popis nacionalnog zakonodavstva.
2 Javna ustanova "Priroda" 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Mišljenja smo da je trebalo u sklopu ovog javnog savjetovanja, omogućiti uvid u Obrazac 1, koji se spominje u "Tablici 1. Pokazatelj rezultata," obzirom da je on izrazito relevantan i specifičan za ovaj poziv i za Uputu za prijavitelje. U sklopu ovih Uputa za prijavitelje nije moguće dobiti uvid koje su to vrste navedene u Dodatku 1 ovih Uputa, odnosno vrste koje nisu navedene u Dodatku 1. ovih Uputa, te na taj način nije moguće niti komentirati minimalne ciljane vrijednosti pokazatelja. Primljeno na znanje Dodatak 1 biti će poslan prihvatljivim prijaviteljima na znanje prije objave Poziva na dostavu projektnog prijedloga.
3 Drasko Holcer 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.3 Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U predmetu poziva (stavak 2) trebalo bi ostaviti mogućnost zbrinjavanja i strogo zaštićenih/ugroženih vrsta koje nisu zavičajne već se kao npr. zalutale (vagrant, visitor) također mogu naći u prirodi Nije prihvaćen Cjelokupni okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. godine definiran je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije. Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“, kao jedan od izabranih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), koji je obuhvaćen provedbom ovog Poziva. Ovaj Poziv izravno doprinosi ispunjenju investicijskog prioriteta 6iii „Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu“, konkretno specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)“ OPKK. Jedna od planiranih operacija unutar predmetnog Specifičnog cilja, ujedno i navedena u OPKK, je shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje. Sukladno čl. 9., st. 2., točki 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18), oporavilište za divlje životinje je prostor u kojem privremeno ili trajno borave jedinke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, u svrhu liječenja i oporavka radi povratka u prirodu ili u svrhu repopulacije i/ili reintrodukcije, te zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama. Također, čl. 67. st. 1. istoga Zakona propisuje da se jedinke kralježnjaka iz prirode, osim riba, koje pripadaju nekoj strogo zaštićenoj vrsti, a koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju se u oporavilištima za divlje životinje, u svrhu oporavka i povratka u prirodu. Stavak 3. istog članka, propisuje da se u oporavilištu iz stavka 1. ovoga članka zbrinjavaju i jedinke divljih životinja zaplijenjene ili oduzete na temelju odredbi ovoga Zakona ili posebnog propisa kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama. Napominjemo kako se čl. 151. st. 1. istog Zakona propisuje kako se strogo zaštićenim vrstama proglašavaju zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka. Sukladno navedenom, strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj ne mogu biti vrste koje nisu zavičajne, osim kada je Prilogom I. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16) propisano da se stroga zaštita odnosi na sve vrste određene skupine životinja koje se prirodno pojave u RH. Predmet ovog poziva je zbrinjavanje jedinki iz prirode onih vrsta i skupina proglašenih strogo zaštićenim sukladno Prilogu I. navedenog Pravilnika, kao i zaplijenjenih jedinki tih vrsta, kao i vrsta navedenih u prilozima Uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.)
4 Javna ustanova "Priroda" 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.6Obveze koje se odnose na državne potpore / potpore male vrijednosti (de minimis potpore) U stavku 2. piše: "Prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti pravne osobe koje su odabrane za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje." Dakle, prijavitelji moraju biti pravne osobe koje su odabrane za obavljanje poslova oporavilišta, a partneri, da li oni mogu biti ili ne moraju biti biti pravne osobe koje su odabrane za obavljanje poslova oporavilišta? Primljeno na znanje Partneri moraju biti druge pravne osobe koje su odabrane za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje sukladno Odluci MZOE (KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4, od 11. travnja 2017.)
5 Javna ustanova "Priroda" 2.PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Navedno je ovim člankom da "Pravila prihvatljivosti koja se odnose na prijavitelja i koja su navedena u točki 2.1. ovih Uputa na jednak se način odnose i na partnere." Da li to znači da partneri mogu biti samo one institucije koje su ujedno i prihvatljivi prijavitelji? Ne znamo da li je to bila intencija, no ako je to tako, mišljenja smo da radi kvalitetnije realizacije nekih segmenta projektne prijave i provedbe projkta, trebalo bi dozvoliti širi raspon partnerstava u vidu NVO, koje nisu u sustavu oporavilišta, ali se npr. bave zaštitom prirode, edukcijom, interpretacijom i slično, kao i drugih tijela npr. JLS, JR(P)S i sl. Nije prihvaćen Točno je da partneri mogu biti samo one institucije koje su ujedno i prihvatljivi prijavitelji. Pri tome je potrebno istaknuti kako je svaki prihvatljivi prijavitelj tj. svako oporavilište za divlje životinje, slobodno na projektu uključiti suradnike, koji također mogu sudjelovati u dijelovima provedbe projekta u kojima je to predviđeno projektnim prijedlogom, bez uključivanja u projekt na razini partnera.
6 Davorka Maljković 2.PRAVILA POZIVA, 2.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Potvrditi da su jedinice lokalne samouprave prihvatljiv partner jer su u pojedinim slučajevima nužne za održivost oporavilišta. U navedenom nacrtu uputa za prijavitelje u točki 2.3 navodi se "Nijedan drugi partner osim onog navedenog u točki 2.2. ovih Uputa, nije prihvatljiv partner." U točki 2.2 navodi se "Pravila prihvatljivosti koja se odnose na prijavitelja i koja su navedena u točki 2.1. ovih Uputa na jednak se način odnose i na partnere." U točki 2.1 nabrajaju se prihvatljivi prijavitelji koji po tom slijedu mogu biti i jedini partneri pa je zbog održivosti projekta i promicanja horizontalnih načela potrebno navesti i druge prihvatljive partnere. Nije prihvaćen Partneri moraju biti druge pravne osobe koje su odabrane za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje sukladno Odluci MZOE (KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4, od 11. travnja 2017.)