Izvješće o provedenom savjetovanju - OBRAZAC PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINA KRAJNOVIĆ PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Na žalost, promaklo mi je javno savjetovanje o planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva uprave za iduću godinu, pa ću na problem ukazati ovdje jer se na neki način problematika tiče i Ministarstva kulture. Već je rečeno da je donesen novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, kojim je planirana digitalizacija arhivskog, a po potrebi i dokumentarnog gradiva. Novi Zakon predstavlja značajan iskorak u modernizaciji poslovanja. Međutim, krajnje je vrijeme da se počne raditi na novom pravilniku o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena. Problem s postojećim pravilnikom o klasifikacijskim oznakama iz 1988., odnosno prošlog tisućljeća, dobro je poznat arhivistima. S jedne strane, idemo za modernizacijom poslovanja, a s druge u planu klasifikacija imamo samoupravne interesne zajednice, borce NOR-a, samoupravljanje, a nemamo zaštitu potrošača, pravo na pristup informacijama, dužnosnike, zaštitu osobnih podataka, ustavne tužbe, ne zna se kako urudžbirati službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima one objavljuju vlastite opće akte... Hrvatsko arhivsko vijeće još 2012. utvrdilo je Opći popis gradiva s rokovima čuvanja, no na žalost, taj popis ne prati odgovarajući sustav klasifikacijskih oznaka pa dolazi do poteškoća u primjeni jednog i drugog, što sve skupa otežava izlučivanje bezvrijednog gradiva. Uredbom o uredskom poslovanju (NN 7/09) najavljeno je donošenje novog naputka o klasifikacijskim oznakama i oznakama stvaratelja akata u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o uredskom poslovanju. Ulazimo u jubilarnu 10 godinu primjene Uredbe o uredskom poslovanju, u poslovanje se uvodi i strojni čitljiv e-račun, a još uvijek se urudžbira po metodama (i planu klasifikacija) iz 1988.! Znamo da je za pitanje uredskog poslovanja nadležno Ministrstarstvo uprave, no za pitanja sređivanja arhivskog gradiva ipak je nadležno Ministarstvo kulture, pa držim da bi Ministarstvo kulture moglo potaknuti na odgovarajuće rješavanje ovog problema, a suradnja s Ministarstvom uprave mogla bi iznjedriti kvalitetne propise kojima bi se regulirala materija uredskog poslovanja. Hvala Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu već sadrži komentar vezan uz provedbu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Provedba predmetnog Zakona je u tijeku i uključuje i rješavanje pitanja koja je predlagateljica istaknula.
2 MARINA KRAJNOVIĆ PLAN ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U plan je potrebno uvrstiti donošenje odgovarajućih pravilnika temeljem Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima, na koje je ovlašten ministar kulture. Obrazloženje: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima objavljen je u NN 61/18, te je stupio na snagu 19. 7. 2018. Zakonom je predviđeno donošenje odgovarajućih provedbenih propisa, u roku godinu dana od stupanja na snagu Zakona. Provedbeni propisi koje bi trebalo donijeti su: - o utrđivanju uvjeta i načina stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnoga gradiva te način provjere stručne osposobljenosti za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom, kao i uvjeta predaje gradiva radi obavljanja djelatnosti drugom tijelu javne vlasti ili privatnoj pravnoj i fizičkoj osobi - o korištenju javnog arhivskoga gradiva u državnim arhivima i arhivima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te naknadama za korištenje - o vođenju evidencija u arhivima - o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskoga gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva - o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja Nedavno je donesen i Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji propisuje strukturu e-računa (u skladu s odgovarajućom europskom normom). Računi se po računovodstvenim propisima imaju čuvati najmanje 11 godina od kraja poslovne/proračunske godine, i to u obliku u kojem su nastali (znači oblikovani u skladu s europskom normom). Kako su računi dokumentarno gradivo (pa tako i e-računi), prilikom donošenja pravilnika kojim se utvrđuje način pretvorbe gradiva u digitalni oblik potrebno je uzeti u obzir postojanje novog propisa (Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi) te odredbe pravilnika donijeti na način da budu kompatibilne s posebnim zakonom kojim se uređuje izdavanje e-računa tj. nastanak digitalnog dokumentarnog gradiva. Također bi trebalo produljiti rok za usklađivanje općih akata stvaratelja i posjednika arhivskog i dokumentarnog gradiva jer je zakonski rok od 3 mjeseca neprimjeren. Ako će područni državni arhivi izdavati suglasnosti na opće akte stvaratelja/posjednika gradiva, može se očekivati da će arhivi biti zatrpani istovremenim zahtjevima brojnih stvaratelja pa se čitav proces ionako neće moći završiti u roku 3 mjeseca. Stoga je potrebno odrediti primjereniji rok za usklađivanje općih akata i donijeti odgovarajuće izmjene Zakona o arhivskom gradivu i arhivima kojim se daje dulji rok za usklađivanje općih akata sa zakonskim odredbama. Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu već sadrži komentar vezan uz provedbu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Provedba predmetnog Zakona je u tijeku i uključuje i rješavanje pitanja koja je predlagateljica istaknula.