Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Prijedlog izmjene: uz podstavak 1 dodati i podstavak 2. Nije prihvaćen Navođenje podstavka 2. članka 2. stavka 4. Ustava RH nije potrebno pošto se donošenje zakona odnosi na odlučivanje Hrvatskog sabora ili građana neposredno o uređivanju pravnih odnosa koji se navode u podstavku 1. članka 2. stavka 4. Ustava RH.
2 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA Vezano uz ustavnu osnovu nedostaje ili je omaškom izostavljen članak 2., stavak 4, podstavak 2 Ustava RH (Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje: – o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime). Preporučam ga ipak navesti jer je očuvanje prirodnog bogatstva i njegovo korištenje kao takvo navedeno u Ustavu kao temeljnom zakonu Republike Hrvatske, pa bi tako trebalo i biti. Prijedlog izmjene: uz podstavak 1 dodati i podstavak 2. Nije prihvaćen Navođenje podstavka 2. članka 2. stavka 4. Ustava RH nije potrebno pošto se donošenje zakona odnosi na odlučivanje Hrvatskog sabora ili građana neposredno o uređivanju pravnih odnosa koji se navode u podstavku 1. članka 2. stavka 4. Ustava RH.
3 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , II.OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Obrazloženje za potrebu osnivanja izdvojenog Zavoda za zaštitu prirode: Izvor: otvorena opomena EU od 2016. koja je još uvijek aktivna vezano uz transponiranje EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima koju navodim u cijelosti (a aktivna je usprkos već donesenim izmjenama Zakona o zaštiti prirode NN15/18): „Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017): Memo 27/04/2017 Pregled prema područjima politika U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući četiri službene opomene, 45 obrazloženih mišljenja, 11 upućivanja Sudu Europske unije i dva zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 155 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije. Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017) Europska komisija danas je od Hrvatske zatražila da u potpunosti prenese propise EU-a o očuvanju divljih ptica, prirodnih staništa i zaštiti divlje faune i flore u svoje nacionalno zakonodavstvo. Propisi EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) temelj su europske politike očuvanja prirode kojima je uspostavljena ekološka mreža Natura 2000 zaštićenih područja u cijelom EU-u kako bi se spriječile moguće štete. Nakon što je ustanovila ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu u pogledu obveza zaštite područja i vrsta, Komisija je Hrvatskoj u veljači, travnju i rujnu 2016. poslala službene opomene. Hrvatska nadležna tijela još uvijek nisu na odgovarajući način prenijela obvezu izbjegavanja pogoršanja zaštićenih staništa i znatnog uznemiravanja zaštićenih vrsta niti su osigurala ispravnu procjenu određenih planova na područjima mreže Natura 2000. Uz to, u hrvatsko zakonodavstvo uvedeni su novi izuzeci koji nisu predviđeni direktivama, čime se umanjuje razina zaštite. Budući da Hrvatska i dalje odlaže donošenje izmjena glavne nacionalne mjere kojom se prenose dvije direktive u području zaštite prirode, Komisija sada šalje posljednja upozorenja u oba predmeta. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=HR&DG=ENVI&title=&submit=Search. „ Državni zavod za zaštitu prirode trebao bi biti izdvojeno, samostalno stručno tijelo, obzirom da u okviru provođenja postupka procjene utjecaja na prirodu, nije zakonski moguće u okviru drugostupanjskog tijela davati mišljenja na postupke prvostupanjskih tijela (Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09), što je osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao samostalne institucije, kao što je i bilo, a sukladno europskoj praksi. Ukoliko Zavod ne bi bio samostalno tijelo postupak ocjene utjecaja na prirodu, kao i svi drugi postupci propisani EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama značajno bi oslabjeli i utjecali na nedostatnu i lošu implementaciju Zakona o zaštiti prirode, što je u suprotnosti s EU Direktivom o staništima, koja je za RH obvezujuća. Potrebno je stoga ponovno ustanoviti nezavisni Državni zavod za zaštitu prirode Uredbom vlade. Samim time predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija na strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Zaključno smatram da je umjesto stručno analitičkog tijela u sklopu Ministarstva potrebno osnovati Državni zavod za zaštitu prirode te na tome temeljiti daljnje izmjene te u tom smislu izmijeniti OCJENU STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima (dalje u tekstu: Zaključak Vlade RH), kojim je zadužila nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije predmetnog smanjenja, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom konačnog prijedloga zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
4 Daniela Hamidović II.OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a) Ocjena stanja Obrazloženje za potrebu osnivanja izdvojenog Zavoda za zaštitu prirode: Izvor: otvorena opomena EU od 2016. koja je još uvijek aktivna vezano uz transponiranje EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima koju navodim u cijelosti (a aktivna je usprkos već donesenim izmjenama Zakona o zaštiti prirode NN15/18): „Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017): Memo 27/04/2017 Pregled prema područjima politika U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući četiri službene opomene, 45 obrazloženih mišljenja, 11 upućivanja Sudu Europske unije i dva zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 155 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije. Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017) Europska komisija danas je od Hrvatske zatražila da u potpunosti prenese propise EU-a o očuvanju divljih ptica, prirodnih staništa i zaštiti divlje faune i flore u svoje nacionalno zakonodavstvo. Propisi EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) temelj su europske politike očuvanja prirode kojima je uspostavljena ekološka mreža Natura 2000 zaštićenih područja u cijelom EU-u kako bi se spriječile moguće štete. Nakon što je ustanovila ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu u pogledu obveza zaštite područja i vrsta, Komisija je Hrvatskoj u veljači, travnju i rujnu 2016. poslala službene opomene. Hrvatska nadležna tijela još uvijek nisu na odgovarajući način prenijela obvezu izbjegavanja pogoršanja zaštićenih staništa i znatnog uznemiravanja zaštićenih vrsta niti su osigurala ispravnu procjenu određenih planova na područjima mreže Natura 2000. Uz to, u hrvatsko zakonodavstvo uvedeni su novi izuzeci koji nisu predviđeni direktivama, čime se umanjuje razina zaštite. Budući da Hrvatska i dalje odlaže donošenje izmjena glavne nacionalne mjere kojom se prenose dvije direktive u području zaštite prirode, Komisija sada šalje posljednja upozorenja u oba predmeta. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=HR&DG=ENVI&title=&submit=Search. „ Državni zavod za zaštitu prirode trebao bi biti izdvojeno, samostalno stručno tijelo, obzirom da u okviru provođenja postupka procjene utjecaja na prirodu, nije zakonski moguće u okviru drugostupanjskog tijela davati mišljenja na postupke prvostupanjskih tijela (Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09), što je osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao samostalne institucije, kao što je i bilo, a sukladno europskoj praksi. Ukoliko Zavod ne bi bio samostalno tijelo postupak ocjene utjecaja na prirodu, kao i svi drugi postupci propisani EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama značajno bi oslabjeli i utjecali na nedostatnu i lošu implementaciju Zakona o zaštiti prirode, što je u suprotnosti s EU Direktivom o staništima, koja je za RH obvezujuća. Potrebno je stoga ponovno ustanoviti nezavisni Državni zavod za zaštitu prirode Uredbom vlade. Samim time predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija na strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Zaključno smatram da je umjesto stručno analitičkog tijela u sklopu Ministarstva potrebno osnovati Državni zavod za zaštitu prirode te na tome temeljiti daljnje izmjene te u tom smislu izmijenitI OCJENU STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom konačnog prijedloga zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
5 Daniela Hamidović II.OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a) Ocjena stanja Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) stupio je na snagu 6. srpnja 2013. godine. Radi usklađenja s zakonodavstvom Europske unije isti je 2018. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 15/18) izmijenjen i dopunjen. Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13 i 15/18) u okviru sustava zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih dijelova Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodudodijeljeno je obavljanje stručnih poslova zaštite prirode za Republiku Hrvatsku. Obzirom da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Zaključak, KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojim je zadužila nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi realizacije predmetnog smanjenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša propisalo je prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15) koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. U skladu s navedenim potrebno je usklađivanje Zakona o zaštiti prirode s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i osnivanje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Istodobno, ostaje potreba da se istakne posebnost samostalnog stručno-analitičkog tijela, za obavljanje stručno-analitičkih poslova zaštite prirode, budući da Direktive EU, koje su transponirane Zakonom o zaštiti prirode, predviđaju tijekom upravnih postupaka davanje stručnog mišljenja ili izradu stručnih podloga od strane samostalnog stručnog tijela što se rješava Uredbom Vlade RH (vezano uz osnivanje Državnog zavoda za zaštitu prirode). S obzirom da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16 i XY) odredio osnivanje Državnog inspektorata, kao i djelokrug Državnog inspektorata, kao i s obzirom na to da je tim zakonom određeno da će, između ostalih, i inspekcijski poslovi zaštite prirode iz djelokruga Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijeći u Državni inspektorat, ovim prijedlogom zakona trebalo je iz važećeg Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) izbrisati članke koji uređuju djelokrug inspekcije zaštite prirode, uvjete koje mora ispunjavati osoba za obavljanje poslova glavnog inspektora zaštite prirode, višeg inspektora zaštite prirode i inspektora zaštite prirode, kao i posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru inspektora zaštite prirode koje se odnose na mogućnost provođenja inspekcijskog nadzora u zaštićenom području i području ekološke mreže od drugih inspekcija (koordinirani inspekcijski nadzor) prema Zakonu o zaštiti prirode. b)Osnovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom Uzimajući u obzir gore navedeno, izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode pristupilo se radi usklađivanja s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, na način da stručno-analitičke poslove u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 1. siječnja 2019. preuzima Državni zavod za zaštitu prirode. Također, izradi se pristupilo radi usklađivanja s posebnim propisom kojim se mijenja ustrojstvu i djelokrug ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu koji se odnosi na inspekcijske poslove zaštite prirode. c)Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode provest će se usklađivanje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te ujedno učinkovito implementirati Zakon o zaštiti prirode odnosno implementacija EU Direktive o pticama, odnosno EU Direktive o staništima. Također, provest će se usklađivanje s posebnim propisom kojim se mijenja ustrojstvu i djelokrug ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u dijelu koji se odnosi na inspekcijske poslove zaštite prirode čime će se inspekcija zaštite prirode izdvojiti iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike u Državni inspektorat što je u skladu s reformskom mjerom objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu kao temeljem za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova. Primljeno na znanje Primjedba nije jasna. Citiran je veći dio teksta poglavlja II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nacrta prijedloga zakona.
6 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce II.OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a) Ocjena stanja Smatramo da obavljanje stručnih poslova iz djelokruga zaštite prirode mora ostati odvojeno od Ministarstva kako bi se ovi poslovi obavljali kvalitetno i nepristrano te odvojeno od upravnih poslova. Spajanjem HAOP-a s Ministarstvom dovesti će do miješanja stručnih i političkih mišljenja i odluka što će rezultirati još slabijom provedbom EU direktiva i nacionalnog zakonodavstva iz područja zaštite prirode. Poučeni iskustvom ranijeg spajanja DZZP-a s AZO u HAOP, ne smatramo da će se ovom odlukom doći do ikakvih značajnijih ušteda, a ako ih i bude one će biti na uštrb kvalitete rada, učinkovitost rada, brzine komunikacije i reagiranja, transparentnosti rada i u konačnici na uštrb očuvanja vrsta, staništa i ekosustava čije je stanje već sada alarmantno i zahtjeva stručne podloge te brze i odlučne političke reakcije. Kao zainteresirana i stručna javnost oštro se protivimo ovoj odluci. Nije prihvaćen Primjedbu nije moguće prihvatiti budući nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. Svakako, ovim Nacrtom prijedloga zakona istaknuta je posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
7 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Prijedlog izmjene koja neće dovesti do osiguranja dodatnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske upravo je osnivanje/vraćanje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji ima potrebne iskusne i stručne kadrove i predviđena sredstva u sklopu HAOP-a vezano uz prirodu. Primljeno na znanje Primjedba nije jasna i dokumentirana.
8 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Upravo suprotno. Predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija vezano uz europske strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Prijedlog izmjene koja neće dovesti do osiguranja dodatnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske upravo je osnivanje/vraćanje Državnog zavoda za zaštitu prirode koji ima potrebne iskusne i stručne kadrove i predviđena sredstva u sklopu HAOP-a vezano uz prirodu. Nije prihvaćen Primjedba nije jasna niti dokumentirana. Većim dijelom ne odnosi se na ovaj tekst Nacrta. Dijelom se svodi se na prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH.
9 Jagoda Munic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Doista je nevjerojatno da je ukinuta Agencija za zaštitu okoliša, a prije toga i Zavod za zaštitu prirode koji je radio stručne podloge i mišljenja o zahvatima u okoliš i uvijetima očuvanja prirode. Tim se je odlukama ubilo i ono malo stručnosti koje je bilo u institucijama zaštite prirode i okoliša u RH. Smatram da je za budućnost čuvanja prirode i bioraznokosti neophodno vratiti Zavod za zaštitu prirode. Također se nastavlja neprihvatljiva praksa donošenja zakona po hitnom postupku čime se smanjuje pravna sigurnost te kvaliteta zakonskog okvira. Nije prihvaćen Primjedba je načelna. Dio primjedbe odnosi se na prijedlog osnivanja Zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH. Dio primjedbe odnosi se na hitnost postupka. Kao osobito opravdan razlog za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku predlaže se provedba Zaključka Vlade RH, odnosno usklađivanje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Također, Nacionalnim programom reformi 2018. utvrđena je reformska mjera objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova.
10 Gabrijela Šestani PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Zaključak Vlade koji se ne odnosi na uklanjanje nekih većih poremećaja u gospodarstvu ili se ne bavi pitanjem obrane ne smatra se "osobito opravdanim razlogom" pa time ne postoji niti argument za donošenje po hitom postupku. citiram sa stranica Sabora: "Iznimno, zakon se može donijeti po hitnom postupku. Zakoni se po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu." Nije prihvaćen Kao osobito opravdan razlog za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku predlaže se provedba Zaključka Vlade RH, odnosno usklađivanje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Također, Nacionalnim programom reformi 2018. utvrđena je reformska mjera objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova.
11 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Obzirom da Zaključak Vlade RH per se nije obvezujući (Klasa: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 02. kolovoza 2018. godine), sukladno Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/2014 i 93/16), članak 31. „Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave“, niti je predviđen hitnim postupkom (: http://www.sabor.hr/hitni-postupak, https://savjetovanja.gov.hr/postupak-donosenja-propisa-1104/1104)) obzirom da se Zakoni se po hitnom postupku donose kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu, te na tome temeljiti donošenje ovih Izmjena po žurnom postupku obzirom da takve ishitrene izmjene upravo mogu dovesti do većih poremećaja u gospodarstvu zbog nepotpune i pravno neodgovarajuće provedbe postupka ocjene utjecaja na prirodu i zaštitu strogo zaštićenih vrsta. Nadalje, ovakve ishitrene odluke dovest će do poremećaja u ispunjavanju obveza RH obzirom na obvezu izvještavanja prema Članku 17., EU Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija vezano uz europske strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava/fondova.. Nastavno, posljedice donošenja ovakvog Zakona u suprotnosti su sa člankom 2., stavkom 4, podstavkom 2 Ustava RH (Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje: – o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime). Prijedlog izmjene: Izbrisati iz obrazloženja Zaključak Vlade RH, te dodati kao razlog osnivanje Državnog zavoda za zaštitu prirode vezano uz implementaciju EU Direktive o staništima i EU Direktive o pticama, a vezano uz opomenu EU Komisije (infringment number: 20162008 i 20162017) . Nije prihvaćen Kao osobito opravdan razlog za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku predlaže se provedba Zaključka Vlade RH, odnosno usklađivanje s posebnim propisom kojim se uređuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Također, Nacionalnim programom reformi 2018. utvrđena je reformska mjera objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova.
12 Daniela Hamidović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Sukladno odredbi članaka 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku obzirom da se radi o osobito opravdanim razlozima. Sam obuhvat izmjena koje se isključivo odnose na izmjenu naziva tijela nadležnog za obavljanje stručno-analitičkih poslova zaštite prirode, opravdava skraćeni postupak donošenja. Također, Nacionalnim programom reformi 2018. utvrđena je reformska mjera objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave. S tim u svezi Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16 i XY) određeno je osnivanje Državnog inspektorata, kao i djelokrug Državnog inspektorata, i da će, između ostalih, i inspekcijski poslovi zaštite prirode iz djelokruga Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijeći u Državni inspektorat. Primljeno na znanje Primjedba je nejasna i citiraju se dijelovi poglavlja IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU.
13 Aljoša Duplić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 1. Spajanje Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode 2015. godine u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu u stručnom smislu nije bila utemeljena odluka, međutim ta politička odluka opravdana je racionalizacijom do koje će doći u kontekstu zajedničkih službi. Budući da se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ukida, a njene stručno-analitičke poslove preuzima Zavod koji će biti ustrojen u okviru Ministarstva predlažem da se ustroji Zavod za zaštitu prirode te Zavod za zaštitu okoliša. Naime ne postoji stručna opravdanost za održavanje jednog velikog heterogenog stručnog tijela za ova dva različita područja. Osim toga samo Ministarstvo je ustrojeno na način da ima 4 različite uprave, jednu koja se bavi upravno-stručnim poslovima zaštite prirode (Upravu za zaštitu prirode) i tri koje su fokusirane na oblikovanje i provedbu politika iz područja okoliša (Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Upravu za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora). Nije prihvaćen Ovim Nacrtom zakona predviđa se unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva zaštite okoliša i energetike Zavod za okoliš i prirodu, nadležna za obavljanje stručno-analitičkih poslova zaštite prirode. Ovim se zakonom ne uređuju poslovi zaštite okoliša (pa tako i eventualno ustrojavanje unutarnje ustrojstvene jedinica Ministarstva zaštite okoliša i energetike Zavoda za zaštitu okoliša).
14 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 1. U stavku 3. riječi „Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode (u daljem tekstu: Agencija) dužna je“ zamjenjuju se riječima: „Državni zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: „Zavod“) dužan je. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
15 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 1. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. Do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U stavku 3. riječi „Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode (u daljem tekstu: Agencija) dužna je“ zamjenjuju se riječima: „Državni zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: „Zavod“) dužan je. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
16 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 2. U aktualnom Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) u članku 15. stavku 1. navedeni su poslovi zaštite prirode koje obavlja HAOP. Budući da se radi o stručno-analitičkim poslovima koji zahtijevaju posebne načine rada unutar Ministarstva odnosno obzirom da ti poslovi nisu klasični upravno-stručni poslovi iz djelokruga Ministarstva smatramo da je u Zakonu potrebno objasniti što uključuje djelokrug Zavoda, odnosno koji su to stručno-analitički poslovi. Obzirom na to predlažemo nadopunu na način da se u članak 9. doda definicija pojma „stručno-analitički poslovi“ kao posebna točka, npr. 56. b) koja bi glasila: "Stručno-analitički poslovi zaštite prirode su poslovi vezani uz inventarizaciju bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i analizu stanja, te vrednovanje prirode i usluga ekosustava, procjenu utjecaja, razvoj i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, razvoj mjera očuvanja i standardizacija upravljanja vrstama, staništima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, praćenje učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, razvoj kapaciteta sektora zaštite prirode, podizanje svijesti javnosti te, pripreme i provođenja projekata i programa." Alternativni prijedlog bio bi da se uz manje izmjene zadrži članak 15. stavak 1. aktualnog Zakona te da glasi: "Stručno-analitički poslovi zaštite prirode obuhvaćaju: – prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, – izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima, – izradu metodologije izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom, – razvoj i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških objekata, – procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta, – standardizaciju metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu, - kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava, – uspostavu sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta, – pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode i ekološke mreže, – razvoj mjera očuvanja, standardizaciju upravljanja vrstama, staništima, zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže, - praćenje i procjenu učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, – izradu stručnih podloga za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako drugim propisom nije drukčije uređeno, – izradu stručnih podloga za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode, – obavljanje analiza, objedinjavanje rezultata i izradu izvješća o stanju prirode i zaštite prirode, – prikupljanje i obradu podataka te izradu izvješća sukladno s propisima Europske unije, – prikupljanje i obradu podataka, izradu pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjelovanje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš, – stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, – stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, – stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama, - stručne poslove u vezi stranih i invazivnih stranih vrsta, – pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode, – sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća, – sudjelovanje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode, – razvoj kapaciteta sektora zaštite prirode kroz organiziranje i provođenje sustavne edukacije djelatnika, - podizanje svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti." Prihvaćen U tekstu Nacrta zakona u članku 2. kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona izmijenjena je točka 56. na način da se umjesto definicije Zavoda definiraju i podrobno navode stručno-analitički poslovi zaštite prirode. Također, u članku 4. Nacrta zakona kojim se mijenja članak 13. važećeg zakona dodan je novi stavak koji određuje da stručno-analitičke poslove zaštite prirode za Republiku Hrvatsku obavlja Ministarstvo putem nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice – Zavoda.
17 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 2. Obrisati izmjenu u cijelosti: U stavku 1. dodaje se nova točka 56. koja glasi: „56. Zavod je tijelo Ministarstva nadležno za stručno-analitičke poslove zaštite prirode.“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
18 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 2. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. Do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: Obrisati izmjenu u cijelosti: U stavku 1. dodaje se nova točka 56. koja glasi: „56. Zavod je tijelo Ministarstva nadležno za stručno-analitičke poslove zaštite prirode.“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
19 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 3. Dodati riječi i Zavoda u Članak 5: „(5) Izvješće o stanju prirode objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i Zavoda“. Nije prihvaćen Budući se Nacrtom predviđa unutarnja ustrojstvena jedinica Zavod u sastavu ministarstva, ministarstvo ne može imati dvije službene internetske stranice.
20 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 3. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. Do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode Dodati riječi i Zavoda u Članak 5: „(5) Izvješće o stanju prirode objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i Zavoda“. Nije prihvaćen Budući se Nacrtom predviđa unutarnja ustrojstvena jedinica Zavod u sastavu ministarstva, ministarstvo ne može imati dvije službene internetske stranice.
21 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 4. U članku 13. stavku 1. riječ „Agenciji“ mijenja se u riječ „Zavodu“. U stavku 2. podstavku 8. riječi: „i Agenciji“ mijenja se u „i Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
22 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 4. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. Do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode Prijedlog izmjene: U članku 13. stavku 1. riječ „Agenciji“ mijenja se u riječ „Zavodu“. U stavku 2. podstavku 8. riječi: „i Agenciji“ mijenja se u „i Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
23 Gabrijela Šestani KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 5. Ne vidim kako je dosadašnja potreba za detaljnim opisom poslova i zadaća HAOPa (nekad DZZP) kao stručnog tijela za poslove zaštite prirode u RH zadovoljena sada kad se predlaže samo "stručno-analitički poslovi". Mišljenja sam kako ukrupnjivanje i pojednostavljivanje stručnih poslova koje je razvijala i vodila Agencija nije rješenje u interesu zaštite prirode što bi trebala biti svrha ovog zakona... Djelomično prihvaćen Primjedba je načelna i nejasno je odnosi li se na ovaj članak. Ipak, stručno-analitički poslovi zaštite prirode definirani su i podrobno navedeni u članku 2. ovoga Nacrta kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona, i to dodavanjem nove točke 56.
24 Gabrijela Šestani KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 5. dodati stavak 4 (4) stručno-analitički poslovi iz ovog članka su: "Stručno-analitički poslovi zaštite prirode obuhvaćaju: – prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, – izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima, – izradu metodologije izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom, – razvoj i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških objekata, – procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta, – standardizaciju metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu, - kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava, – uspostavu sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta, – pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode i ekološke mreže, – razvoj mjera očuvanja, standardizaciju upravljanja vrstama, staništima, zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže, - praćenje i procjenu učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, – izradu stručnih podloga za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako drugim propisom nije drukčije uređeno, – izradu stručnih podloga za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode, – obavljanje analiza, objedinjavanje rezultata i izradu izvješća o stanju prirode i zaštite prirode, – prikupljanje i obradu podataka te izradu izvješća sukladno s propisima Europske unije, – prikupljanje i obradu podataka, izradu pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjelovanje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš, – stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, – stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, – stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama, – pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode, – sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća, – sudjelovanje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode, – razvoj kapaciteta sektora zaštite prirode kroz organiziranje i provođenje sustavne edukacije djelatnika, - podizanje svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti." Djelomično prihvaćen Iako u ovom članku nije dodan novi stavak koji bi definirao stručno-analitičke poslove zaštite prirode te u tom dijelu primjedba nije prihvaćena, stručno-analitički poslovi zaštite prirode definirani su i podrobno navedeni u članku 2. ovoga Nacrta zakona kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona, i to dodavanjem nove točke 56.
25 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 5. U članku 15. stavci 1., mijenja se riječ „Agencije“ u „Zavoda“ U članku 15. stavci 2. i 3., mijenja se riječ „Agencija“ u „Zavod“. U stavku 4. riječ: „Agenciji“ zamjenjuje se riječju: „Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
26 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 5. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 15. stavci 1., mijenja se riječ „Agencije“ u „Zavoda“ U članku 15. stavci 2. i 3., mijenja se riječ „Agencija“ u „Zavod“. U stavku 4. riječ: „Agenciji“ zamjenjuje se riječju: „Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
27 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 6. Ponavljamo komentar/prijedlog dan na članak 2. obzirom na dva alternativna prijedloga i moguća naćina ugradnje teksta koji definira stručno-analitičke poslove koje bi obavljao Zavod. U aktualnom Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) u članku 15. stavku 1. navedeni su poslovi zaštite prirode koje obavlja HAOP. Budući da se radi o stručno-analitičkim poslovima koji zahtijevaju posebne načine rada unutar Ministarstva odnosno obzirom da ti poslovi nisu klasični upravno-stručni poslovi iz djelokruga Ministarstva smatramo da je u Zakonu potrebno objasniti što uključuje djelokrug Zavoda, odnosno koji su to stručno-analitički poslovi. Obzirom na to predlažemo nadopunu na način da se u članak 9. doda definicija pojma „stručno-analitički poslovi“ kao posebna točka, npr. 56. b) koja bi glasila: "Stručno-analitički poslovi zaštite prirode su poslovi vezani uz inventarizaciju bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i analizu stanja, te vrednovanje prirode i usluga ekosustava, procjenu utjecaja, razvoj i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, razvoj mjera očuvanja i standardizacija upravljanja vrstama, staništima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, praćenje učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, razvoj kapaciteta sektora zaštite prirode, podizanje svijesti javnosti te, pripreme i provođenja projekata i programa. " Alternativno prijedlog bio bi da se uz manje izmjene zadrži članak 15. stavak 1. aktualnog Zakona te da glasi: "Stručno-analitički poslovi zaštite prirode obuhvaćaju: – prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, – izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti te speleološkim objektima, – izradu metodologije izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom, – razvoj i vođenje Informacijskog sustava zaštite prirode, u sklopu kojeg uspostavlja i održava Katalog vrsta i staništa te Katastar speleoloških objekata, – procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta, – standardizaciju metodologije i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu, – kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava, – uspostavu sustava za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta, – pripremanje stručnih podloga za zaštitu i očuvanje dijelova prirode i ekološke mreže, – razvoj mjera očuvanja, standardizaciju upravljanja vrstama, staništima, zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže, – praćenje i procjenu učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, – izradu stručnih podloga za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako drugim propisom nije drukčije uređeno, – izradu stručnih podloga za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode, – obavljanje analiza, objedinjavanje rezultata i izradu izvješća o stanju prirode i zaštite prirode, – prikupljanje i obradu podataka te izradu izvješća sukladno s propisima Europske unije, – prikupljanje i obradu podataka, izradu pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjelovanje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš, – stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, – stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, – stručne poslove u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama, – stručne poslove u vezi stranih i invazivnih stranih vrsta, – pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode, – sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjelovanje u pripremi izvješća, – sudjelovanje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode, – razvoj kapaciteta sektora zaštite prirode kroz organiziranje i provođenje sustavne edukacije djelatnika, – podizanje svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti." Djelomično prihvaćen U tekst Nacrta zakona u članku 2. kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona izmijenjena je točka 56. na način da se umjesto definicije Zavoda definiraju i podrobno navode stručno-analitički poslovi zaštite prirode.
28 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 6. U članku 15. stavci 1., mijenja se riječ „Agencije“ u „Zavoda“ U članku 15. stavci 2. i 3., mijenja se riječ „Agencija“ u „Zavod“. U stavku 4. riječ: „Agenciji“ zamjenjuje se riječju: „Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
29 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 6. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 15. stavci 1., mijenja se riječ „Agencije“ u „Zavoda“ U članku 15. stavci 2. i 3., mijenja se riječ „Agencija“ u „Zavod“. U stavku 4. riječ: „Agenciji“ zamjenjuje se riječju: „Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
30 Davorin Marković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 6. U koliko se stavak1. izbriše postavlja se logično pitanje što je djelatnost Zavoda! Dakle predlažem da se stavak 1. ne briše nego da se riječ Agencija zamijeni riječju "Zavod" te da se riječi "divlja priroda" zamijeni riječju iz Ustava RH - "priroda" jer se priroda može štititi tj. očuv ati jedino integralnim pristupom a nikako separatnim. Djelomično prihvaćen Dio primjedbe koji se odnosi na prijedlog da se riječ „Agencija“ zamijeni riječju „Zavod“ ne prihvaća se glede ovoga članka, međutim u članku 2. kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona izmijenjena je točka 56. na način da se umjesto definicije Zavoda definiraju i podrobno navode stručno-analitički poslovi zaštite prirode. Dio primjedbe koji se odnosi na riječi „divlja priroda“ i Ustav RH ne odnosi se na ovaj članak.
31 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 9. U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
32 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 9. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
33 Davorin Marković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 15. Zaštita prirode ne može se odnositi samo na izvorne divlje vrste iz više razloga. !. Ustavni član se izrijekom odnosi na kompletnu prirodu a ne samo na divlje vrste 2. Neoboriva je činjenica da u Hrvatskoj praktički ne postoje intaktna divlja područja, osim planinskih vrhunaca, te se, ovakvim tumačenjem očuvanja prirode, bitno reducira nadležnost, a time i stručno vrednovanje prirode u cjelini. 3. Travnjaci, pašnjaci i livade, te prijelaz imeđu njih i šuma, predstavljaju vrstama izuzetno bogata područja a upravo su ta područja nastala direktno ili indirektno zbog ljudske aktivnosti te aktivnosti izvornih ili udomaćenih pasmina pa bi njihovim isključivanjem iz Zakona nastao prazan prostor i prebacivanje odgovornosti na druge struke i znanosti kojima cjelokupniost prirode nije i ne može biti prioritet, a posljedice će se ogledati upravo na tzv. divljoj prirodi. Stoga smatram da se Zavod mora baviti zaštitom tj. brigom za cjelokupnu prirodu a ne samo na tzv. divlji segment. Primljeno na znanje Primjedba je općenita i ne odnosi se na ovaj članak.
34 Davorin Marković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 15. Osim Zavoda u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedna druga stručna ili znanstvena institucija koja stručno ili znanstveno izučava i sagledava cjelokupnu problematiku sveukupne prirode, već pojedini fakulteti, muzeji ili zavodi promatraju prirodu isključivo iz svog uskog kuta promatranja te nisu niti stručno niti znanstveno kompletirane da bi mogle pojedini stručni ili znanstveni segment promotriti kroz prizmu očuvanja prirode. Upravo zbog tog razloga 2002 je i osnovan Državni zavod za zaštitu prirode jer je jedino takva institucija mogla zdovoljiti sve predpristupne i pristupne zadaće u svezi priatupanja EU. Primljeno na znanje Primjedba je općenita i ne odnosi se na ovaj članak.
35 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 16. U stavku 12. riječ „Agencija“ zamjenjuje se riječju: „Zavod“ i dodaju se riječi „i Ministarstvo“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
36 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 16. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U stavku 12. riječ „Agencija“ zamjenjuje se riječju: „Zavod“ i dodaju se riječi „i Ministarstvo“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
37 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 17. Stavak 4. riječi „Agencija je dužan dostaviti“ mijenjaju se u „Zavod je dužan dostaviti“ Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
38 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 17. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: Stavak 4. riječi „Agencija je dužan dostaviti“ mijenjaju se u „Zavod je dužan dostaviti“ Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
39 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 18. U članku 75. stavak 2., riječ „Agenciji“ mijenja se u riječ „Zavodu“ U stavku 4. riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
40 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 18. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 75. stavak 2., riječ „Agenciji“ mijenja se u riječ „Zavodu“ U stavku 4. riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
41 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 19. U članku 76. stavku 1. riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječju :„Zavoda“. Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
42 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 19. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 76. stavku 1. riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječju :„Zavoda“. Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
43 Davorin Marković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 22. Smatram da se treba o ovoj odluci dobro razmisliti. Naime, zbog čega bi Ministarstvo trebalo ne angažirati svoj Zavod pa posao iz njegovog djelokruga rada dati nekom drugom!? Ovdje se otvara mogućnost pogodovanja ili barem mogućnost sumnje, jer se nužno postavlja pitanje zašto Ministarstvo daje, pa onda i plaća, nekoga izvan Ministarstva kad postoji Ministarski Zavod!? U slučaju da Zavod ne može izraditi mišljenje iz bilo kojeg razloga - Zavod može angažirati vanjsku stručnu osobu ili tvrtku! Primljeno na znanje Primjedba je općenita i ne odnosi se na ciljeve ovih izmjena i dopuna zakona.
44 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 24. U članku 100. stavku 1. riječi: „i Agenciju“ mijenjaju se u riječi „i Zavodu" Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
45 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 24. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 100. stavku 1. riječi: „i Agenciju“ mijenjaju se u riječi „i Zavodu Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
46 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 25. Stavak 5. riječ „Agenciji“ mijenja su u riječ „Zavodu“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
47 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 25. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: Stavak 5. riječ „Agenciji“ mijenja su u riječ „Zavodu“ Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
48 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 28. U članku 127. u stavku 2. riječi: „i Agenciji“ mijenjaju se u riječi „i Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
49 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 28. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 127. u stavku 2. riječi: „i Agenciji“ mijenjaju se u riječi „i Zavodu“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
50 Gabrijela Šestani KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 30. Ovakva izmjena u postupku donošenja Planova upravljanja ZP koja više zakonom ne predviđa stručnu kontrolu prijedloga planova upravljanja prije suglasnosti ministrastva značajno narušava principe transparentnog i učinkovitog upravljanja u zaštiti prirode. Predlažem uključivanje Zavoda na način - dodavanje obaveznog savjetovanja donosioca akta o upravljanju sa Zavodom o čemu Zavod Ministarstvu ponosi izvješće kao temelj davanja suglasnosti... Djelomično prihvaćen Dio primjedbe je općenit. Dio primjedbe koji se odnosi na prijedlog dodavanja obveznog savjetovanja upravnog vijeća sa Zavodom o čemu Zavod podnosi izvješće Ministarstvu kao temelj davanja suglasnosti, ne može se prihvatiti budući bi unio u zakon obvezu savjetovanja i podnošenja izvješća što nije u skladu s ciljevima donošenja zakona. Ipak, u članku 2. kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona izmijenjena je točka 56. na način da se umjesto definicije Zavoda definiraju i podrobno navode stručno-analitički poslovi zaštite prirode, među kojima i izrada mišljenja kod izrade plana upravljanja zaštićenim područjem.
51 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 30. Predloženim izmjenama i dopunama iz postupka izrade plana upravljanja, godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka i parka prirode stručno mišljenje Zavoda, odnosno sudjelovanje HAOP-a je u potpunosti izbačeno. Također, izbačeno je mišljenje Zavoda na plan upravljanja ostalih zaštićenih područja. Predložene izmjene u konačnici ne bi negativno utjecale samo na kvalitetu plansko-upravljačkih dokumenata zaštićenim područjima već i na uspostavu planova upravljanja i upravljanje ekološkom mrežom budući da je taj postupak sukladno članku 56.a, stavku 1. ZZP-a (NN 80/13, 15/18) propisan odredbama članka 134. ZZP-a. Prema tome, izrada planova upravljanja područjima ekološke mreže (analizu stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljeve upravljanja i očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja (propisane pravilnicima), aktivnosti za postizanje ciljeva te pokazatelje provedbe plana) zahtjeva stručnu podršku i koordinaciju od strane jednog stručnog tijela, pogotovo jer se cijeli niz mjera može provoditi i kroz djelatnosti drugih sektora (šumarstvo, vodno gospodarstvo, akvakultura i sl.). Nadalje to stručno tijelo standardizira mjere, prati, analizira i procjenjuje njihovu učinkovitost te ih prilagođava. Obzirom na gore navedeno predlažemo da se članak 134. dopuni novim, posebnim stavkom: "U postupku ishođenja suglasnosti Ministarstva Zavod izrađuje stručno mišljenje o nacrtu Plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka, parka prirode i ostalih zaštićenih područja." Djelomično prihvaćen U članku 2. kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona izmijenjena je točka 56. na način da se umjesto definicije Zavoda definiraju i podrobno navode stručno-analitički poslovi zaštite prirode, među kojima i izrada mišljenja kod izrade plana upravljanja zaštićenim područjem i godišnjeg programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja.
52 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 30. U članku 134. stavku 2. riječ „Agencije“ mijenja se u riječ „Zavoda“. U stavku 3. riječi „Agencije“ mijenjaju se u riječi „Zavoda “ Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
53 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 30. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 134. stavku 2. riječ „Agencije“ mijenja se u riječ „Zavoda“. U stavku 3. riječi „Agencije“ mijenjaju se u riječi „Zavoda “ Preostalo ostaje isto. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
54 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 34. U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: „Agencija“ zamjenjuje se riječju: „Zavod“. U drugoj rečenici riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječima: „Zavoda i Ministarstva“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
55 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 34. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: „Agencija“ zamjenjuje se riječju: „Zavod“. U drugoj rečenici riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječima: „Zavoda i Ministarstva“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
56 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 36. U članku 156. u Stavku 3., riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
57 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 36. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 156. u Stavku 3., riječ „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
58 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 37. U članku 160. u stavku 1. riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječju: „Zavoda“. Preostalo ostaje isto Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
59 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 37. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 160. u stavku 1. riječ: „Agencije“ zamjenjuje se riječju: „Zavoda“. Preostalo ostaje isto Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
60 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 43. U članku 198. riječ: „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
61 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 43. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 198. riječ: „Agencija“ mijenja se u riječ „Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
62 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 44. U članku 200. riječi: „Agenciji i“ mijenjaju se u riječi „Zavodu i“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
63 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 44. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 200. riječi: „Agenciji i“ mijenjaju se u riječi „Zavodu i“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
64 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 45. U članku 201. riječi: „te Agencija“, mijenjaju se u riječi „ te Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
65 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 45. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 201. riječi: „te Agencija“, mijenjaju se u riječi „ te Zavod“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
66 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 46. U članku 203. u stavku 1. podstavku 7. riječi: „Agenciji i“, mijenjaju se u riječi “Zavodu i“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
67 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 46. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 203. u stavku 1. podstavku 7. riječi: „Agenciji i“, mijenjaju se u riječi “Zavodu i“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
68 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 47. U članku 205. stavku 2. riječi: riječ „Agencije“ mijenja se u riječ „Zavoda“. U stavku 4. riječ: „Agencije“, mijenja se u riječ „Zavoda“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Primjedba se ne prihvaća.
69 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 47. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 205. stavku 2. riječi: riječ „Agencije“ mijenja se u riječ „Zavoda“. U stavku 4. riječ: „Agencije“, mijenja se u riječ „Zavoda“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
70 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 51. U članku 229. stavku 1. podstavku 6. i 7. riječi: „i Agenciju“, mijenjaju se u riječi „i Zavoda“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
71 Daniela Hamidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, Članak 51. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Prijedlog izmjene: U članku 229. stavku 1. podstavku 6. i 7. riječi: „i Agenciju“, mijenjaju se u riječi „i Zavoda“. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
72 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. Obrazloženje za potrebu osnivanja izdvojenog Zavoda za zaštitu prirode: Izvor: otvorena opomena EU od 2016. koja je još uvijek aktivna vezano uz transponiranje EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima koju navodim u cijelosti (a aktivna je usprkos već donesenim izmjenama Zakona o zaštiti prirode NN15/18): „Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017): Memo 27/04/2017 Pregled prema područjima politika U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući četiri službene opomene, 45 obrazloženih mišljenja, 11 upućivanja Sudu Europske unije i dva zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 155 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije. Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017) Europska komisija danas je od Hrvatske zatražila da u potpunosti prenese propise EU-a o očuvanju divljih ptica, prirodnih staništa i zaštiti divlje faune i flore u svoje nacionalno zakonodavstvo. Propisi EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) temelj su europske politike očuvanja prirode kojima je uspostavljena ekološka mreža Natura 2000 zaštićenih područja u cijelom EU-u kako bi se spriječile moguće štete. Nakon što je ustanovila ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu u pogledu obveza zaštite područja i vrsta, Komisija je Hrvatskoj u veljači, travnju i rujnu 2016. poslala službene opomene. Hrvatska nadležna tijela još uvijek nisu na odgovarajući način prenijela obvezu izbjegavanja pogoršanja zaštićenih staništa i znatnog uznemiravanja zaštićenih vrsta niti su osigurala ispravnu procjenu određenih planova na područjima mreže Natura 2000. Uz to, u hrvatsko zakonodavstvo uvedeni su novi izuzeci koji nisu predviđeni direktivama, čime se umanjuje razina zaštite. Budući da Hrvatska i dalje odlaže donošenje izmjena glavne nacionalne mjere kojom se prenose dvije direktive u području zaštite prirode, Komisija sada šalje posljednja upozorenja u oba predmeta. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=HR&DG=ENVI&title=&submit=Search. „ Državni zavod za zaštitu prirode trebao bi biti izdvojeno, samostalno stručno tijelo, obzirom da u okviru provođenja postupka procjene utjecaja na prirodu, nije zakonski moguće u okviru drugostupanjskog tijela davati mišljenja na postupke prvostupanjskih tijela (Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09), što je osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao samostalne institucije, kao što je i bilo, a sukladno europskoj praksi. Ukoliko Zavod ne bi bio samostalno tijelo postupak ocjene utjecaja na prirodu, kao i svi drugi postupci propisani EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama značajno bi oslabjeli i utjecali na nedostatnu i lošu implementaciju Zakona o zaštiti prirode, što je u suprotnosti s EU Direktivom o staništima, koja je za RH obvezujuća. Potrebno je stoga ponovno ustanoviti nezavisni Državni zavod za zaštitu prirode Uredbom vlade. Samim time predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija na strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Zaključno smatram da je umjesto stručno analitičkog tijela u sklopu Ministarstva potrebno osnovati/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode te na tome temeljiti daljnje izmjene. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
73 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 1. U članku 8. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) riječi „te redovite“ brišu se čime se otklanja očigledna pogreška. U stavku 3. riječi „Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode (u daljem tekstu: Agencija) zamjenjuju se riječima: „Državni zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: „Zavod“), budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prestaje postojati na temelju odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša koje propisuju prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, kao i prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine, a u svezi s provedbom Zaključka Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima sa sjednice održane 2. kolovoza 2018. godine (dalje u tekstu „Zaključak Vlade RH“). Izmjenom ovog stavka osniva se Državni zavod za zaštitu prirode obzirom na bolju implementaciju EU Direktiva o staništu odnosno EU Direktive o pticama kao okosnice Zakona o zaštiti prirode u skladu s europskom praksom te postojećim međunarodnim i europskim propisima, te nacionalnim zakonodavstvom i usvojenom Strategijom (Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017). Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
74 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Članak 12. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) prestaje postojati te je potrebno osnovati Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
75 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 3. Obrazloženje za potrebu osnivanja izdvojenog Zavoda za zaštitu prirode: Izvor: otvorena opomena EU od 2016. koja je još uvijek aktivna vezano uz transponiranje EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima koju navodim u cijelosti (a aktivna je usprkos već donesenim izmjenama Zakona o zaštiti prirode NN15/18): „Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017): Memo 27/04/2017 Pregled prema područjima politika U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući četiri službene opomene, 45 obrazloženih mišljenja, 11 upućivanja Sudu Europske unije i dva zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 155 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije. Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017) Europska komisija danas je od Hrvatske zatražila da u potpunosti prenese propise EU-a o očuvanju divljih ptica, prirodnih staništa i zaštiti divlje faune i flore u svoje nacionalno zakonodavstvo. Propisi EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) temelj su europske politike očuvanja prirode kojima je uspostavljena ekološka mreža Natura 2000 zaštićenih područja u cijelom EU-u kako bi se spriječile moguće štete. Nakon što je ustanovila ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu u pogledu obveza zaštite područja i vrsta, Komisija je Hrvatskoj u veljači, travnju i rujnu 2016. poslala službene opomene. Hrvatska nadležna tijela još uvijek nisu na odgovarajući način prenijela obvezu izbjegavanja pogoršanja zaštićenih staništa i znatnog uznemiravanja zaštićenih vrsta niti su osigurala ispravnu procjenu određenih planova na područjima mreže Natura 2000. Uz to, u hrvatsko zakonodavstvo uvedeni su novi izuzeci koji nisu predviđeni direktivama, čime se umanjuje razina zaštite. Budući da Hrvatska i dalje odlaže donošenje izmjena glavne nacionalne mjere kojom se prenose dvije direktive u području zaštite prirode, Komisija sada šalje posljednja upozorenja u oba predmeta. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=HR&DG=ENVI&title=&submit=Search. „ Državni zavod za zaštitu prirode trebao bi biti izdvojeno, samostalno stručno tijelo, obzirom da u okviru provođenja postupka procjene utjecaja na prirodu, nije zakonski moguće u okviru drugostupanjskog tijela davati mišljenja na postupke prvostupanjskih tijela (Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09), što je osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao samostalne institucije, kao što je i bilo, a sukladno europskoj praksi. Ukoliko Zavod ne bi bio samostalno tijelo postupak ocjene utjecaja na prirodu, kao i svi drugi postupci propisani EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama značajno bi oslabjeli i utjecali na nedostatnu i lošu implementaciju Zakona o zaštiti prirode, što je u suprotnosti s EU Direktivom o staništima, koja je za RH obvezujuća. Potrebno je stoga ponovno ustanoviti nezavisni Državni zavod za zaštitu prirode Uredbom vlade. Samim time predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija na strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Zaključno smatram da je umjesto stručno analitičkog tijela u sklopu Ministarstva potrebno osnovati/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode te na tome temeljiti daljnje izmjene. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
76 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Članak 13. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ „Agenciji“ mijenja u riječ „Zavodu“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Članak 13. stavak 2. podstavak 8. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi „i Agenciji“ mijenjaju u riječi „i Zavodu“ . Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
77 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 4. Obrazloženje za potrebu osnivanja izdvojenog Zavoda za zaštitu prirode: Izvor: otvorena opomena EU od 2016. koja je još uvijek aktivna vezano uz transponiranje EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima koju navodim u cijelosti (a aktivna je usprkos već donesenim izmjenama Zakona o zaštiti prirode NN15/18): „Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017): Memo 27/04/2017 Pregled prema područjima politika U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući četiri službene opomene, 45 obrazloženih mišljenja, 11 upućivanja Sudu Europske unije i dva zaključenja) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 155 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije. Dodatne informacije o postupku EU-a zbog povrede propisa: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa. Direktive EU-a o pticama i staništima: Komisija poziva HRVATSKU da ispravno prenese propise EU-a o zaštiti prirode u svoje nacionalno zakonodavstvo (infringment number: 20162008 i 20162017) Europska komisija danas je od Hrvatske zatražila da u potpunosti prenese propise EU-a o očuvanju divljih ptica, prirodnih staništa i zaštiti divlje faune i flore u svoje nacionalno zakonodavstvo. Propisi EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) temelj su europske politike očuvanja prirode kojima je uspostavljena ekološka mreža Natura 2000 zaštićenih područja u cijelom EU-u kako bi se spriječile moguće štete. Nakon što je ustanovila ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu u pogledu obveza zaštite područja i vrsta, Komisija je Hrvatskoj u veljači, travnju i rujnu 2016. poslala službene opomene. Hrvatska nadležna tijela još uvijek nisu na odgovarajući način prenijela obvezu izbjegavanja pogoršanja zaštićenih staništa i znatnog uznemiravanja zaštićenih vrsta niti su osigurala ispravnu procjenu određenih planova na područjima mreže Natura 2000. Uz to, u hrvatsko zakonodavstvo uvedeni su novi izuzeci koji nisu predviđeni direktivama, čime se umanjuje razina zaštite. Budući da Hrvatska i dalje odlaže donošenje izmjena glavne nacionalne mjere kojom se prenose dvije direktive u području zaštite prirode, Komisija sada šalje posljednja upozorenja u oba predmeta. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=HR&DG=ENVI&title=&submit=Search. „ Državni zavod za zaštitu prirode trebao bi biti izdvojeno, samostalno stručno tijelo, obzirom da u okviru provođenja postupka procjene utjecaja na prirodu, nije zakonski moguće u okviru drugostupanjskog tijela davati mišljenja na postupke prvostupanjskih tijela (Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09), što je osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode kao samostalne institucije, kao što je i bilo, a sukladno europskoj praksi. Ukoliko Zavod ne bi bio samostalno tijelo postupak ocjene utjecaja na prirodu, kao i svi drugi postupci propisani EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama značajno bi oslabjeli i utjecali na nedostatnu i lošu implementaciju Zakona o zaštiti prirode, što je u suprotnosti s EU Direktivom o staništima, koja je za RH obvezujuća. Potrebno je stoga ponovno ustanoviti nezavisni Državni zavod za zaštitu prirode Uredbom vlade. Samim time predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode proizvode upravo suprotan učinak i u značajnom dijelu mijenjaju procedure koje su propisane i drugim Zakonima, usvojenom strategijom i podzakonskim aktima, a koje je potrebno izmijeniti i u značajnome u nekima promijeniti i procedure,a što utječe na implementaciju i učinak istih (Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima – ne spominje se uopće (NN 15/2018), Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15), Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08), Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (NN 20/18), Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07)). Izrijekom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013) ne prepoznaje Ministarstvo kao znanstveno tijelo već Državni zavod za zaštitu prirode (članak 5), što je posljedica izravne implementacije EU Direktive i CITES Konvencije. U tom smislu bilo bi potrebno ustanoviti drugo znanstveno tijelo koje ne može biti dio Ministarstva što može imati financijski učinak na provedbu predmetnog Zakona (obuka znanstvenog tijela, plaćanje mišljenja, službenih putovanja itd.). Naglašavam da se međunarodna trgovina divljim vrstama smatra danas jednim od glavnih uzroka njihove ugroženosti. Uslijed nekontroliranog i prekomjernog sakupljanja i uzimanja biljaka i životinja iz prirode, njihova brojnost u prirodi proteklih desetljeća drastično je smanjena (izvor: www.haop.hr). To je još jedna osnova za izdvajanje Državnog zavoda za zaštitu prirode Uredbom vlade obzirom na dugogodišnje iskustvo i znanje djelatnika u ovoj izuzetno važnoj problematici na međunarodnoj razini. Nastavno, posljedica ukidanja HAOP-a, a ne osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode, još više usporava provedbu projekata financiranih iz Europske unije (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA; INVESTICIJSKI PRIORITET 6iii Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i „zelenu“ infrastrukturu; Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću; ukupne alokacije 21.000.000 € i Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje Bioraznolikošću (primarno Natura 2000) ukupne alokacije 54.000.000 €), obzirom na već započete projekte. Nadalje, ovakvi ishitreni postupci dovest će do poremećaja obzirom na obvezu Izvještavanja prema Članku 17,. Direktive o staništima o stanju očuvanosti vrsta i staništa obzirom da je rok 30. travnja 2019. godine (http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17). To može dovesti do značajnih financijskih posljedica poput nepravilnosti, opomena, financijskih korekcija na strukturne fondove i općenito na buduću negativnu sliku i položaj RH u implementaciji EU Direktive o staništima i iskorištavanju EU sredstava. Zaključno smatram da je umjesto stručno analitičkog tijela u sklopu Ministarstva potrebno osnovati/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode te na tome temeljiti daljnje izmjene. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
78 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. U članku 14. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) u stavku 3. riječ: „Agencija“ zamjenjuje se riječju: „Zavod“, a riječ: „stručne“ zamjenjuje se riječima: „stručno-analitičke“, budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
79 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 5. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. Do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
80 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. U Članku 15. riječ Agenciji“ zamjenjuje riječju: „Zavod“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode koji u skladu s postojećim Člankom obavlja i dalje sve predviđene poslove koji i sad rade uspješno i stručno djelatnici ex Državnog zavoda za zaštitu prirode vezano uz sve stručne poslove predviđene zakonom te unaprjeđuju sustav i rade na jačanju kapaciteta vezano uz implementaciju Zakona o zaštiti prirode, odnosno EU Direktive o staništima i EU Direktive o pticama. Brisanje pojedinih dijelova poslova značajno narušava postojeće mehanizme i dodatno oslabljuje implementaciju europskih direktiva, odnosno Zakona o zaštiti prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
81 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
82 Davorin Marković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 6. Obrazloženje nje u redu ali, kako se zakon ne odnosi samo i isključivo na Zavod tj Ministarstvo već na Prirodu mišljenja sam da bi navođenje osnovnih poslova Zavoda, kao stručno-analitičkog tijela Ministarstva, jasnije odredilo ulogu Zavoda i korisniku isčitavanja Zakona olakšalo razumijevanje Zakona i uloge i zadataka Zavoda. Djelomično prihvaćen Stručno-analitički poslovi zaštite prirode definirani su i podrobno navedeni u članku 2. ovoga Nacrta kojim se mijenja članak 9. stavak 1. važećeg zakona, i to dodavanjem nove točke 56.
83 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Članak 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ “Agencije„ zamjenjuje riječju „Zavoda“, a riječi: „Agencija je dužna“ zamjenjuju se riječima: „Zavod je dužan“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
84 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 7. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
85 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Oredložena izmjena se briše i nije više potrebna, već se samo rijeć Agencija mijenja sa riječi Zavod u odgovarajućem padežu u čitavom članku 35. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
86 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 9. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
87 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 16. Članak 64. stavci 7., 8., i 11. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenjaju se na način da se riječ: “Agencije“, riječ: “Agenciji“ i riječ: „Agencija“ zamjenjuju riječju: „Zavod“ u odgovarajućem rodu i padežu, budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Članak 64. stavak 10. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi: „Agencija je dužna“ zamjenjuju riječima: „Zavod je dužan“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode.. Članak 64. stavak 11. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi „Stručna podloga“ zamjenjuju riječima „Stručnu podlogu“ radi ispravke očite gramatičke greške. Članak 64. stavak 12. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ „Agencija“ zamjenjuje riječju: „Zavod“ budući prestankom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu osniva Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
88 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 16. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
89 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 17. sve ostaje kako je i bilo, osim što se rijeć Agencije mijenja sa rijeći Zavod u odgovarajućem padežu. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
90 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 17. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
91 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 18. Članak 75. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ "Agencija" mijenja sa riječi "Zavod" u odgovarajućem padežu. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
92 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 18. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
93 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 19. Članak 76. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ „Agencije“ zamjenjuje riječju „Zavoda“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode, a riječi i brojke „članka 74. stavka 4.“ zamjenjuju se riječima i brojkama „članka 74. stavka 3.“ u skladu s obrazloženjem vezanim uz članak 17. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
94 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 19. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
95 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 20. Članak 77. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ „Agencije“ zamjenjuje riječju „Zavoda“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
96 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 20. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
97 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 21. Članak 82. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način dse rijeć "Agencija" mijenja sa riječi "Zavod" obzirom da se Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode ukida te se osniva Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
98 Davorin Marković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 22. Postavlja se logično pitanje zašto bi Ministarstvo, umjesto da angažirra svoj Zavod tražilo stručno mišljenje od nekog drugog!? Ovdje se implicira da Ministarstvo unaprijed ne vjeruje u stručnost i sposobnost vlastitog Zavoda! Primljeno na znanje Primjedba je općenita i ne odnosi se na ciljeve ovih izmjena i dopuna zakona.
99 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 24. Članak 100 stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi „i Agencija“ brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
100 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 24. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
101 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 25. Članak 101. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi "Agencijai“ mijenjaju u "Zavod" u odgovarajućem padežu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
102 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 25. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
103 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 26. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
104 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 26. Članak 102. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da je Zavod dužan provesti detaljnije istraživanje speleološkog objekta. T Članak 102. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječ „dostave“ zamjenjuje riječju „izrade“ budući je Zavod dužan izraditi stručni nalaz. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
105 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 27. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
106 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 27. Članak 124. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način riječ „Agencija“ zamjenjuje riječju „Zavod“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
107 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 28. Članak 127. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se riječi „i Agenciji“ brišu budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
108 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 28. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
109 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 29. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
110 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 29. Članak 128. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenjaju se na način da se riječ „Agencija“ zamjenjuje riječju „Zavod“ budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
111 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 30. Članak 134. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja se na način da se mijenja da se riječ „ Agencija“ mijenja u riječ "Zavod" obzirom da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Ministarstva. Članak 134. stavak 6 Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenja da se riječ „ Agencija“ mijenja u riječ "Zavod" obzirom da Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
112 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 30. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
113 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 31. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
114 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 32. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
115 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 34. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
116 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 36. Zavod izrađuje stručno mišljenje o utjecaju traženog odstupanja na održavanje populacije strogo zaštićene vrste u njezinu prirodnom području rasprostranjenosti u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
117 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 36. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
118 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 37. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
119 Davorin Marković OBRAZLOŽENJE, Uz članak 37. U koliko je objašnjenje isto kao i u članku 36. onda je to u reu ali ovako definirano nije razvidno da li je ili nije pa bi trebalo samo dodati - "Izrada stručne podloge regulirana je kao u članku 36.) Nije prihvaćen Primjedba nije jasna. Ne radi se o stručnoj podlozi, već o stručnom obrazloženju.
120 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 43. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
121 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 44. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
122 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 45. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
123 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 46. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
124 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 47. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
125 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 51. Članak 229. stavak 1. točke 6. i 7. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 15/2018) mijenjaju se na način da se riječi: „i Agenciju“ mijenjaju u "i Zavod" budući Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u skladu s obrazloženjem uz članak 1.) postaje Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
126 Daniela Hamidović OBRAZLOŽENJE, Uz članak 51. Obrazloženje: Prijedlog izmjene vezano uz prethodno navedena obrazloženja (I. do IV.) osobito u vezi implementacije EU Direktive o pticama i EU Direktive o staništima, financijske učinke te postojeću horizontalnu i vertikalnu zakonsku regulativu (Usvojeni Međunarodni i EU propisi, Ustav RH, Zakon o upravnom postupku, Zakon o prekograničnom prometu, strategija i svi podzakonski akti koji su na snazi) potrebno je ponovno uspostaviti/vratiti Državni zavod za zaštitu prirode. Nije prihvaćen Ukratko primjedba predstavlja prijedlog osnivanja Državnog zavoda za zaštitu prirode što nije u skladu sa Zaključkom Vlade RH, kao niti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u postupku donošenja) kojim se propisuje prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, broj 72/15), a koje odredbe će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Svakako, ovim Nacrtom zakona ističe se posebnost Zavoda kao unutarnje ustrojstvene jedinice za stručno-analitičke poslove zaštite prirode unutar Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
127 Davorin Marković VI. TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU, Članak 9. Nedostaje tumačenje pojma Priroda: Priroda je sveukupna biološka, geološka i krajobrazna raznolikost. Ili: Priroda je sveukupna bioraznolikost, georaznolikost i krajobrazna raznolikost! Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na ove izmjene i dopune zakona.
128 Davorin Marković VI. TEKST ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU, Članak 13. U članku 13, stavak 2. alinea 1. nedostaje krajobrazne raznolikosti; Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na ove izmjene i dopune zakona.