Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Pravilniku o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Krka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. P R A V I L N I K Iskorištavanje hidropotencijala za proizvodnju električne energije u Republici Hrvatskoj, kao dio povijesnog razvoja gospodarskih aktivnosti u RH, započelo je 1895.godine upravo iskorištavanjem hidropotencijala rijeke Krke. Danas na rijeci Krki i njenim pritocima aktivno djeluju hidroenergetski objekti od interesa za Republiku Hrvatsku: HE Miljacka (1906), HE Jaruga (1905), HE Golubić (1981) i MHE Krčić (1988), te van sustava HEP-a HE Roški slap. S tradicijom dugom preko 120 godina, a odgovornim upravljanjem u okviru redovnih djelatnosti, iznimnom odgovornošću djelatnika HEP-a spram zaštite i očuvanja prirode, sačuvala se tijekom cijelog tog razdoblja izvornost i svo bogatstvo osjetljivog ekosustava rijeke Krke. Možemo reći da je HEP održivim gospodarenjem prirodnim resursima i energijom uz što manji utjecaj na okoliš bio najznačajniji dionik koji je aktivno sudjelovao i pridonio u očuvanju svog bogatstva i biološke raznolikosti ekosustava rijeke Krke te da je direktno doprinio da se 1985. godine proglasi NP Krka – jedan od najljepših, najatraktivnijih i najsačuvanijih ekosustava u RH. Unutar administrativnih granica NP Krka danas se nalaze pogoni HE Miljacka (međunarodno priznanje za industrijsku baštinu - „Hall of fame“,od strane „Hydrovision international“ 2018.g.,) i HE Jaruga (međunarodno priznanje za industrijsku baštinu – „Milestone“, od strane IEEE, 2013.g.) čiji su zaposlenici i uprava nastavili dobru praksu upravljanja i obavljanja redovnih djelatnosti te koji posebnu pažnju u obavljanju svakodnevnih zadaća pridaju zaštiti prirode i prevenciji mogućih onečišćenja vode ili nesreća koje bi ugrozile vodotok i biološku raznolikost (ne samo kao eventualnu posljedicu rada HE, već i drugih gospodarskih aktivnosti u gornjem dijelu rijeke Krke). Napominjemo da sve aktivnosti u smislu očuvanja i zaštite prirode HEP obavlja u suradnji s JU NP Krka. Na neki način postojeće HE na rijeci Krki su u funkciji „čuvara“ prirodnog bogatstva rijeke Krke. Stoga, nije prihvatljivo, da se „Pravilnik o zaštiti i očuvanju NP Krka“ donosi jednostrano, da se nameću ograničenja u radu HE, a bez jasnih podloga za iste te bez aktivnog učešća svih zainteresiranih dionika: MZOiE, Uprave za vode, JU NP Krka, ŠKŽ, lokalne zajednice, HEP-a i dr. Želimo naglasiti da je HEP partner JU NP Krka u smislu očuvanja prirodne baštine vodotoka rijeke Krke te ga se mora tako i doživljavati, a što je HEP i dokazao u više od 120 godina odgovornog poslovanja i „čuvanja“ prirodnih bogatstava rijeke Krke, u vrijeme kada nije bilo ni ideje o institucijama i subjektima koji danas upravljaju istim. Primljeno na znanje Komentar ne sadrži konkretnu primjedbu već je općenita konstatacija.
2 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Članak 1., Članak 3. Nije prihvatljivo da djelatnici Ustanove NP Krka provode nadzor nad aktivnostima unutar HE (bez zaposlenika HEP-a) a prvenstveno iz razloga sigurnosti i zaštite (ZOR, ZOZNR) Prihvaćen Komentar je prihvaćen i preformuliran je članak pozivajući se na posebne propise.
3 Udruga Biom Članak 4., Članak 7. U članku 7. stavku 2. treba umjesto "U zoni usmjerene zaštite staništa" pisati "U zone usmjerene zaštite", odnosno riječ "staništa" je viška. Prihvaćen Brisana je riječ "staništa".
4 Udruga Biom Članak 4., Članak 8. Članak 8. stavak 4. - o kojim aktivnostima se tu točno radi te tko će i kako regulirati te aktivnosti. Nije prihvaćen Aktivnosti će biti detaljnije opisane Planom upravljanja.
5 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Članak 4., Članak 8. (4) Nejasno je koje su to aktivnosti i tko i na koji način određuje da li su one u skladu s načelima održivog razvoja bez narušavanja svrhe zaštićenog područja i ugrožavanja ciljeva očuvanja. Nije prihvaćen Aktivnosti će biti detaljnije opisane Planom upravljanja
6 Tatjana Ignjatić Zokić Članak 4., Članak 9. Lapsus: "Korištenje voda i javnog vodnog dobra " je naslov koji prethodi članku 10. Prihvaćen Ispravljeno.
7 Udruga Biom Članak 4., Članak 10. Korisnici voda i javnog vodnog dobra trebali bi biti dužni godišnji plan izrađivati u suradnji s JU NP Krka kako bi isti bio usklađen s potrebama upravljanja nacionalnim parkom. Također, kao i prethodno spomenuti komentari, potrebno je definirati rokove za dostavu plana i izvješća. Prihvaćen Prihvaćeni su svi navedeni prijedlozi i ugrađeni su u odredbu.
8 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Članak 4., Članak 10. Nije jasna svrha dostavljanja godišnjeg plana rada, upitan legitimitet postavljenog zahtjeva, nisu definirani rokovi. Djelomično prihvaćen Javna ustanova koja upravlja nacionalnim parkom u smislu Zakona o zaštiti prirode mora biti upoznata sa aktivnostima korisnika voda i javnog vodnog dobra koje u NP Krka predstavlja temeljni fenomen. Rokovi za dostavu plana i izvješća su dodani.
9 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Članak 4., Članak 10. (2) Smatramo da bi trebalo napisati točne datume rokova za dostavu godišnjeg plana rada i izvješća o radu za prethodnu godinu Prihvaćen Odredba je dopunjena prijedlogom.
10 Udruga Biom Članak 4., Članak 11. Iako se nadamo da su navedena ograničenja uključuju minimalni ekološki prihvatljiv protok, bilo bi uputno da je uz ovaj Pravilnik napravljeno i obrazloženje u kojem se navodi na temelju čega su propisana ograničenja (reference/izvori). Djelomično prihvaćen Novim člankom definirano je donošenje studije kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok.
11 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Članak 4., Članak 11. Nije jasno na temelju čega su donesena ograničenja u radu HE Miljacka i HE Jaruga te izmjene ekološki prihvatljivog protoka, na temelju kojih podloga i kojih aktivnosti, a obzirom da nije napravljena nikakva studija ili istraživanje u tom smislu. Djelomično prihvaćen Brisan je postojeći članak te je u novom definirano donošenje studije kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok.
12 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Članak 4., Članak 12. S obzirom na veliki broj ugostiteljskih objekata u neposrednoj blizni rijeke i temeljnih fenomena parka, smatramo kako bi ovaj članak trebao jasnije i specifičnije regulirati ispuštanje komunalnih otpadnih voda, odnosno propisati način njihova zbrinjavanja Prihvaćen Članak je dopunjen odredbom o zabrani ispuštanja otpadnih voda.
13 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Zaštita šuma, Članak 13. Nije regulirano održavanje raslinja u krugu HE, u smislu sigurnosti objekata, djelatnika i sukladno obvezama prema ZOP-u. Nije prihvaćen Raslinje u krugu HE ne smatra se šumom. Ono se redovno održava/uklanja uz dopuštenje MZOE i nije potrebno time opterećivati Pravilnik.
14 Ivan Budinski Lovstvo, Članak 14. Točka (2) definira ono isto što je ionako definirano Zakonom o lovstvu Članak 66. (1) 17. Prihvaćen Brisan stavak.
15 Udruga Biom Ribolov, Članak 16. Članak 16. stavak 2. - nedostaje točka na kraju rečenice. Prihvaćen Dodana točka.
16 OPG Beneta Ivan Ribolov, Članak 16. Za stanovnike mjesta uz rijeku Krku daleko je prihvatljivije rješenje koje je bilo u prošlom Pravilniku gdje se dozvoljavao sportski ribolov domaćem stanovništvu u kontroliranim uvjetima, time se smanjivala tendencija ka krivolovu, pa i održavala stoljetna ravnoteža ribljeg fonda u rijeci Krki i potreba stanovništva za riječnom ribom koju su lovili otkad znaju za sebe. U međuvremenu je, zbog smanjenja broja stanovnika u okolici NP Krka i ograničenja glede ribolovnih alata, izlov jako smanjen. Potpuna zabrana će izazvati veće nezadovoljstvo preostalih stanovnika koji ionako iseljavaju u velikoj mjeri, povećati će se krivolov, a jedina opća korist može biti povećanje broja rendžera koji će loviti krivolovce - no ne vjerujem da je to bila konačna namjera predlagatelja. Nemojmo smetnuti s uma da flora i fauna NP krka nije sačuvana kroz vijekove brigom države i ograničenjima prema lokalnom stanovništvu već je sačuvana prvenstveno odnosom lokalnog stanovništva prema tom biseru, uz pomoć državnih organa koji se ne bi trebali svesti na mehanizme naplaćivanja usluga i ograničenja prava lokalnih stanovnika. Nije prihvaćen Po izradi studije o stanju ribljeg fonda biti će omogućen selektivni ribolov u kojemu će moći sudjelovati lokalno stanovništvo. Ionako sukladno posebnom propisu kojime se uređuje slatkovodno ribarstvo ne postoji kategorija ribolova za lokalno stanovništvo.
17 Udruga Biom Poljoprivreda, Članak 18. Nepotrebno je i štetno braniti ispašu na strmim kanjonskim padinama. Ispaša usporava zarastanje tih padina u šikaru i održava zajednice kamenjara i vrste koje na strmom kamenjaru žive. Ispaša na padinama kanjona pomaže populaciji jarebice kamenjarke i sove ušare, dviju ciljnih vrsta Natura područja Krka i okolni plato. Nije prihvaćen Navedena mjera je isključivo sigurnosnog karaktera i odnosi se na samo dva lokaliteta u NP Krka.
18 Ivan Budinski Poljoprivreda, Članak 18. Nepotrebno je i štetno braniti ispašu na strmim kanjonskim padinama. Ispaša usporava zarastanje tih padina u šikaru i održava zajednice kamenjara i vrste koje na strmom kamenjaru žive. Ispaša na padinama kanjona pomaže populaciji jarebice kamenjarke i sove ušare, dviju kvalifikacijskih vrsta Natura područja Krka i okolni plato i upravljanje NP Krka ne može biti u suprotnosti s upravljanjem preklapajućeg Natura područja. Nije prihvaćen Navedena mjera je isključivo sigurnosnog karaktera i odnosi se na samo dva lokaliteta u NP Krka.
19 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Gradnja, Članak 19. U članku 19. navedeni su uvjeti za građenje na području NP Krka, međutim propušteno je urediti situaciju kada osoba planira izvesti zahvat za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje. Naime, članak 144. Zakona o zaštiti prirode navodi: (1) Pravna i fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje. (2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o: – izvoditelju zahvata, – lokaciji zahvata, – trajanju i vremenu izvođenja zahvata, – načinu izvođenja zahvata, – korištenoj opremi, alatima, strojevima i dr. (3) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se, u pravilu, na rok do dvije godine. (4) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži uvjete zaštite prirode i rok na koji se izdaje. (5) Nadležno tijelo izdaje dopuštenje ako utvrdi da namjeravani zahvat neće promijeniti obilježja zbog kojih je područje zaštićeno. Iako predmetno dopuštenje u slučaju NP Krka izdaje Ministarstvo smatramo bitnim da se isto istakne u dodatnom stavku ovog članka, upućivanjem na normu iz Zakona, kako bi se izbjeglo svako štetno tumačenje ove norme o građenju. Prihvaćen Dodan je podstavak 2. u stavku 2. članka.
20 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Promet, Članak 21. St 4 - dodati vozila HEP-a te vozila subjekata povezanih s aktivnostima HEP-a (vanjski izvođači itd.). Prihvaćen Dodan je HEP.
21 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Promet, Članak 22. Nije prihvatljivo da za vlastite potrebe subjekata dozvoljenih djelatnosti treba dozvola JU (nadalje – nije definirana procedura, rokovi). Nije prihvaćen Nije jasan komentar.
22 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Ulaz i posjećivanje, Članak 27. (1) Smatramo kako bi se umjesto termina "program posjećivanja" trebao koristiti termin "akcijski plan za upravljanje posjetiteljima", a kako bi se uskladio s nacionalnim smjernicama "Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže" http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/04_zasticena/smjernice/Smjernice_za_planiranje_upravljanja_MZOE_HAOP_2018.pdf Prihvaćen Izmijenjen je naziv u plan upravljanja posjetiteljima.
23 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulaz i posjećivanje, Članak 28. St. 3 - nisu obuhvaćeni svi dionici povezani s obavljanjem dozvoljenih djelatnosti (primjerice vanjski izvođači itd.). Prihvaćen U stavku 3. dodano: "te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku."
24 Udruga Biom Ulaz i posjećivanje, Članak 30. Nakon "čuvara prirode" dodati "i drugih zaposlenika Ustanove", jer upute mogu davati i informatori, stručna služba i drugi. Prihvaćen Umjesto "čuvara prirode" dodano je sa "djelatnika Ustanove".
25 Udruga Biom Ulaz i posjećivanje, Članak 31. Članak 31. stavak 2. - potrebno je dodati ograničenje broja posjetitelja kako bi se jasno znalo da je i to sastavni dio upravljanja zaštićenim područjem - "Pravce, smjer kretanja, mjesta koja se mogu posjećivati u Nacionalnom parku te ograničenje broja posjetitelja utvrđuje se..." Članak 31. - dodati novi stava 5. - "Ograničenje broja posjetitelja na području Nacionalnog parka može se ograničiti ili potpuno zabraniti kada je to u interesu očuvanja prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka i/ili sigurnosti posjetitelja." - Potrebno je Ustanovi omogućiti (i obavezati je) da ograniči broj posjetitelja zbog očuvanja prirodnih vrijednosti, a ne da se posjećivanje ograničava na slučajeve "prekomjernog broja" koji je podložan manipulacijama. Članak 31. - dodati novi stavak 6. - "Ograničenje broja posjetitelja Ustanova određuje temeljem stručno utemeljenih spoznaja." Djelomično prihvaćen U članku je dodana odredba da je plan za upravljanje posjetiteljima sastavni dio Plana upravljanja čime se podrazumijeva da će se izraditi i donijeti stručno i transparentno.
26 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Ulaz i posjećivanje, Članak 31. (2) termin "program posjećivanja" zamijeniti s "akcijski plan upravljanja posjetiteljima". Također smatramo kako bi se akcijskim planom trebao utvrditi i maksimalno dopušten broj posjetitelja. Znači: Pravce, smjer kretanja, mjesta koja se mogu posjećivati te maksimalan broj posjetitelja utvrđuje se Akcijskim planom za upravljanje posjetiteljima koji je sastavni dio Plana upravljanja. (4) Što je prekomjeran broj za koji lokalitet bi trebao utvrditi Plan upravljanja/Akcijski plan upravljanja posjetiteljima temeljem stručnih i znanstvenih podataka, a ne se ostavljati na volju ustanove tj. ravnatelja. Ovaj stavak bi trebao dozvoliti ravnatelju da privremeno regulira ili zabrani posjećivanje čak i u situacijama kada je broj posjetitelja ispod maksimalnog broja utvrđenog Akcijskim planom, azbog novonastalih/iznimnih okolnosti. Djelomično prihvaćen Riječi "program posjećivanja" zamijenjen je "planom upravljanja posjetiteljima". U članku je dodana odredba da je plan za upravljanje posjetiteljima sastavni dio Plana upravljanja čime se podrazumijeva da će se izraditi i donijeti stručno i transparentno.
27 Udruga Biom Ulaz i posjećivanje, Članak 32. Članak 32. stavak 1. - zbog čega se izvanredne okolnosti ograničavaju na trajanje od 15 dana? Nije prihvaćen Procjena je da je 15 dana dovoljno razdoblje za otklanjanje neposredne opasnosti navedenih havarija dok je kod situacija kada bi posjećivanje moglo ugroziti očuvanje vrijednosti parka i/ili sigurnost posjetitelja, ministar može donijeti naredbu.
28 Udruga Biom Ulaz i posjećivanje, Članak 35. Smatramo neprimjerenim omogućavati kupanje na sedrenim barijerama u nacionalnom parku. Prihvaćen Iako nije niti bila namjera za odobrenje kupanja na sedrenim barijerama već nizvodno od slapa, radi jasnije slike dodano je Roški slap (nizvodno od slapa).
29 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Ulaz i posjećivanje, Članak 35. (2) smatramo kako je lokalitet Roški slap pod iznimnim pritiskom i utjecajem posjetitelja, što je vidljivo već prema stanju tla i vegetacije u okolici slapa. Smtramo da posjetitelji kupanjem i povezanim aktivnostim (mokrenje, hodanje po sedri, utabavanje tla i sl.) imaju značajan utjecaj na ovaj lokalitet te da bi se kupanje trebalo zabraniti ili u najmanju ruku značajnije vremenski ograničiti. Djelomično prihvaćen Umjesto dozvoljenog kupanja na širem lokalitetu Roški slap, ograničilo se kupanje samo nizvodno od slapa.
30 Udruga Biom Sport i rekreacija, Članak 37. Članak 37. stavak 4. - nedostaje točka na kraju rečenice. Prihvaćen Dodana je točka.
31 Udruga Biom Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti, Članak 41. S obzirom da Zakon o zaštiti prirode ne definira svrhu koncesijskih odobrenja i da ministar još uvijek nije donio pravilnik o koncesijskim odobrenjima smatramo neophodnim da se u članku 41. doda novi stavak 2 koji će objasniti ciljeve i svrhu izdavanja koncesijskih odobrenja na području Nacionalnog parka Krka, kao npr. dodatna regulacija aktivnosti/djelatnosti/korištenja koja ne služe prvenstveno za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, zatim poticanje aktivnosti koje doprinose očuvanju NP Krka i dr. Nije prihvaćen Navedena odredba na odgovarajući način prenosi odredbu iz Zakona o zaštiti prirode. A svrha, cilj i druge postupke oko koncesijskih odobrenja biti će pobliže propisane Pravilnikom o koncesijskim odobrenjima koji se donosi temeljem članka 188. st. 8. Zakona o zaštiti prirode.
32 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti, Članak 41. Smatramo kako bi članak trebao definirati jasnije svrhu koncesijskih odobrenja sukladno smjernicama IUCN-a https://www.cbd.int/tourism/doc/tourism-partnerships-protected-areas-web.pdf Naime, svrha koncesijskih odobrenja bi prvenstveno trebala biti bolje reguliranje i kontrola aktivnosti koje imaju potencijalno negativan utjecaj na zaštićeno područje te poticanje onih koje doprinose zaštiti područja. Prema našem iskustvo glavni cilj i svrha koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima u Hrvatskoj je ostvarivanje dobiti za javne ustanove koje upravljaju ovim područjima odnosno prilikom određivanja koncesijskih odobrenja se dovoljno ne uzima u obzirna način i opseg utjecaja pojedinog oblika gospodarskog korištenja. Nije prihvaćen Navedena odredba na odgovarajući način prenosi odredbu iz Zakona o zaštiti prirode. A svrha, cilj i druge postupke oko koncesijskih odobrenja biti će pobliže propisane Pravilnikom o koncesijskim odobrenjima koji se donosi temeljem članka 188. st. 8. Zakona o zaštiti prirode.
33 Udruga Biom Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 42. Članak 42. stavak 3. - iznimke bi trebale biti "znanstvena-istraživačke i obrazovne svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže" - dakle, nedostaje bitan zarez prije provođenja sanitarnih mjera. Na način kako je sada napisano ispada da se znanstvena istraživanja i edukacije provode radi sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže. Prihvaćen Preformuliran je izričaj.
34 Ivan Budinski Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 42. Dodati da se zabrana odnosi samo na zavičajne vrste tako da se olakša eventualna upotreba nezavičajnih (npr. invazivnih) vrsta. Prihvaćen U stavku 2. dodana riječ "zavičajnih".
35 Udruga Biom Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 43. Prijedlog članka 43. - "Zabranjeno je uvođenje stranih vrsta u prirodu i svih vrsta koje prirodno ne obitavaju na području Nacionalnog parka." Predlažemo da se dodatno regulira upravljanje invazivnim stranim vrstama, odnosno da se propiše uklanjanje takvih vrsta. Kao i u slučaju Zakona o zaštiti prirode (na koji se poziva u brojnim člancima ovog pravilnika), treba se pozvati na nadležni zakon - Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima. Prijedlog novog stavka može biti nešto kao: "Ustanova će poduzeti mjere za uklanjanje invazivnih stranih vrsta na području Nacionalnog parka." Nije prihvaćen Upravljanje invazivnim stranim vrstama propisano je Uredbom (EU) br. 1143/2014 i Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, a okvir za aktivnosti Ustanove daje Plan upravljanja, a ne ovaj Pravilnik
36 Ivan Budinski Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 43. Uz strane vrste treba zabraniti i uvođenje svih vrsta koje prirodno ne obitavaju na području Parka. Strane vrste se odnosi na one koje ne žive nigdje u RH što onda znači da je u NP Krka moguće uvesti vrste koje su autohtone negdje drugo u RH ali ne i u NP Krka. Prihvaćen Iako se pojam “strana vrsta” prema Uredbi (EU) br. 1143/2014 i Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima odnosi na vrstu koja je unesena izvan svog prirodnog područja rasprostranjenosti, što ne podrazumijeva samo vrstu stranu za čitav državni teritorij, odredba je izmijenjena radi jasnoće.
37 Ivan Budinski Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 44. Predlažem Članak 44. skratiti tako da se nepotrebno ne zabranjuje aktivnosti koje su ionako zabranjene Zakonom o zaštiti prirode u cijeloj RH. Također, predlažem ubaciti da se ta zabrana odnosi na zavičajne vrste Djelomično prihvaćen Predmetne radnje iz stavka 1. su Zakonom o zaštiti prirode zabranjene samo za strogo zaštićene vrste i sve vrste ptica iz prirode izuzev lovnih, a ovim Pravilnikom su predmetne radnje zabranjene za sve životinje u prirodi. U stavak 2. dodana mogućnost iznimke radi uklanjanja stranih vrsta.
38 Udruga Biom Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 45. Članak 45. - stavak 3. - "Iznimno, na području Nacionalnog parka uz dopuštenje Ministarstva dopušteno je strogo kontrolirano paljenje u svrhu održavanja prirodnih staništa." Prihvaćen Brisana je riječ travnjaka.
39 Ivan Budinski Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 45. Predlažem točku 3 izmjeniti tako da bude ''dopušteno je strogo kontrolirano paljenje u svrhu održavanja prirodnih staništa''. Nepotrebno se je ograničavati samo na travnjake jer je onda npr. paljenje kamenjara (koji može biti definiran i kao neko drugo stanište) ili već zaraslih travnjaka (npr. s Juniperus sp.) suprotno Pravilniku. Isto tako, nepotrebno se ograničavati malim površinama jer to niti nije definirano a i ne može biti kontrolirano pa će već zbog potrebe za kontrolom to biti uglavnom na malim površinama. Prihvaćen Brisana je riječ travnjaka.
40 Ivan Budinski Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 46. Točka 1 je nepotrebna jer je već definirano točkom 2 Prihvaćen Brisan je suvišan stavak.
41 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 50. Onemogućuju se redovne aktivnosti održavanja HE, koje na niti jedan način ne ugrožavaju ekosustav rijeke Krke (primjena novih tehnologija). Prihvaćen Dodane se riječi "iz prirode".
42 Marijo Kraljević, Sektor za hidroelektrane, HEP-Proizvodnja d.o.o. Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 51. Nisu obuhvaćena područja obavljanja dozvoljenih djelatnosti, u redovnom radu, ali i posebice u smislu nužnih aktivnosti održavanja objekata HE. St. 3 – tko daje dozvole za predmetne radove? Prihvaćen Dodana je riječ "postrojenja".
43 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje, Članak 51. Smatramo da bi pravilnik trebao regulirati i svjetlosno onečišćenje Prihvaćen Dodan je novi članak.
44 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce P R A V I L N I K, III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Smatramo kako bi pravilnik ipak trebao navesti tko vrši nadzor nad njegovom provedbom ili se barem eksplicitno pozvati na Zakon o zaštiti prirode (čuvari prirode, inspektor..), a kako bi isto bilo jasnije svim korisnicima prostora. Nije prihvaćen Prenošenjem normi iz Zakona u pravilnik nepotrebno se opterećuje pravilnik koji je podzakonski akt.
45 Udruga Biom III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 52. S obzirom da se ovim Pravilnikom propisuju brojne odredbe koje su već navedene u Zakonu u zaštiti prirode, što smatramo prikladnim radi jasnoće za sve korisnike prostora, bilo bi uputno navesti i tko vrši nadzor nad provedbom odredbi ovog Pravilnika a ne samo navesti da se postupanja suprotna odredbama Pravilnika kažnjiva sukladno prekršajnim odredbama Zakona o zaštiti prirode. Nije prihvaćen Prenošenjem normi iz Zakona u pravilnik nepotrebno se opterećuje pravilnik koji je podzakonski akt. Prekršajnim zakonom propisano je da se u ovom kontekstu svi prekršaji moraju propisati zakonskim aktima.