Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d.  , Izdavatelji Hrvatski Telekom d.d. protivi se odredbi članka 7. stavak 1. ovog Nacrta Pravilnika (kao i svim pripadajućim odredbama) te predlaže brisanje navedene odredbe iz predloženog Nacrta Pravilnika. Uvođenje obveze plaćanja predmetne naknade Hanfi predstavlja dodatno parafiskalno opterećenje poduzetnika što je protivno višegodišnjim ciljevima Vlade RH da se smanje administrativni troškovi i neporezna davanja gospodarstva, sve u cilju poticanja konkurentnosti i investicija (Nacionalni plan reformi 2018 Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018). Nije prihvaćen Hanfa ne prihvaća prijedlog. Nadzor financijskih informacija izdavatelja propisan je Direktivom 2004/109/EZ (Direktiva o transparentnosti), a koja je implementirana u Republici Hrvatskoj kroz Zakon o tržištu kapitala (NN 65/2018; dalje: ZTK). Člankom 502. stavkom 1. točkom 8. ZTK propisana je nova nadzorna ovlast Hanfe kojom je Hanfa ovlaštena provjeravati jesu li financijske informacije izdavatelja sastavljene u skladu s relevantnim okvirom za financijsko izvještavanje te poduzeti odgovarajuće primjerene mjere ako to nije slučaj. Člankom 683. stavkom 5. ZTK propisano je da za obavljanje nadzora subjekti nadzora plaćaju Hanfi naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Hanfa propisuje pravilnikom. Najviša naknada za obavljanje nadzora iz članka 502. stavka 1. točke 8. ZTK (nadzor financijskih informacija izdavatelja) propisana je člankom 683. stavkom 6. ZTK u iznosu od najviše 0,25‰ (tisućinki) od godišnjeg prihoda izdavatelja, s tim da Hanfa pravilnikom za svaku godinu određuje izračun i visinu naknade, način i izvršenje naplate naknade. Pri izradi Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu, Hanfa je uzela u obzir stanje na tržištu kapitala Republike Hrvatske, financijske rezultate izdavatelja za 2017. godinu te ostale naknade koje izdavatelji plaćaju (Zagrebačkoj burzi, Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i slično). Dodatno napominjemo da Hanfa izdavateljima od svoga osnutka nije naplaćivala naknade za nadzor, za razliku od ostalih subjekata koji su predmet njezinog nadzora, iako su od stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16, 131/17) bili predmetom kontinuiranog nadzora Hanfe u dijelu transparentnosti i u kojem razdoblju je Hanfa kontinuirano poduzimala niz aktivnosti, unaprjeđenja i uspostave potrebne infrastrukture za potrebe izdavatelja (primjerice uspostava SRPI-ja, izrada XLS obrazaca, godišnje jednodnevne edukacije itd.). Isto tako, Hanfa kontinuirano pruža potporu izdavateljima u pogledu unaprjeđenja transparentnosti, promoviranja važnosti korporativnog upravljanja i jačanja povjerenja ulagatalja u institucije tržišta kapitala i tržišta kapitala kao cjeline.
2 Allianz ZB d.o.o. Društva za upravljanje mirovinskim fondovima , Članak 9. U članku 9. stavci 1) iza riječi „ukupne imovine mirovinskog fonda“ dodaju se riječi „umanjene za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente“. Obrazloženje: predlaže se usklađivanje osnovice za obračun naknade Hanfi sa osnovicom za naknade koju Društvo zaračunava fondu prema članku 63. točki 2 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, odnosno članku 72. točki 2. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a koja je člankom 9. točkom 5.ovog Pravilnika definirana kao izvor plaćanja naknade Hanfi U članku 9. stavku 1. tekst „0,35‰“ zamijeniti sa „0,31‰ „ te u članku 9. stavku 2. tekst „osnovicu pomnožiti sa 0,35 ‰ (tisućinki)“ zamijeniti sa „osnovicu za obvezne mirovinske fondove pomnožiti sa 0,31 ‰ (tisućinki), a osnovicu za dobrovoljne mirovinske fondove pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki),, Obrazloženje: predlaže se razdvajanje definicije za formulu izračuna osnovice na obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, kako je bio slučaj i u prijašnjim godinama. Predlaže se stopu naknade koja je predviđena kao povećanje od 6% (sa 0,33‰ na 0,35‰) za obvezne mirovinske fondove, te povećanje od 75% (sa 0,2‰ na 0,35‰) za dobrovoljne mirovinske fondove uskladiti sa promjenama stopa naknade za upravljanje fondovima (iz kojih se navedena naknada Hanfi financira) koja za obvezne mirovinske fondove iznosi -7% (sa 0,363% na 0,338%) , dok za dobrovoljne mirovinske fondove u većini slučajeva ostaje konstantna. Nije prihvaćen Hanfa ne prihvaća prijedlog. Naime, povećanje osnovice s 0,33 tisućinki na 0,35 tisućinki za plaćanje naknade od strane mirovinskih fondova uvjetovano je najavljenim i očekivanim promjenama mirovinskih propisa, posebice Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, čije se usvajanje očekuje do kraja 2018. godine (paket mirovinskih propisa prošao je prvo čitanje u Hrvatskom Saboru). Naime, predloženim su izmjenama i dopunama unesene brojne novine kojima se od Hanfe traži i očekuje provođenje složenijih postupaka nadzora (kako posrednih, tako i neposrednih), kao i donošenje provedbenih akata (pravilnika) i smjernica kojima će se omogućiti praktična primjena zakonom predviđenih novina. Konkretno, za OMF je, između ostaloga, predviđeno i ulaganje u nove klase imovine: • Infrastrukturne projekte • Ulaganje putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala u ranim fazama razvoja kompanija. Valja napomenuti kako je riječ o prijedlozima samih mirovinskih društava (UMFO) koje je Hanfa razmotrila i analizirala te je podržala njihovo unošenje u zakonski tekst. Također je ulaganje u vlasničke vrijednosne papire sada vezano uz referentne vrijednosti, a Hanfa će smjernicama propisati koje referentne vrijednosti priznaje. Pored navedenog, napominjemo i da će nadzorne prakse Hanfe zbog tih novina biti složenije i unaprijedit će se i u odnosu na ulaganja MF koja sa sobom nose potencijal sukoba interesa, budući da je predviđeno da ako mirovinsko društvo utvrdi da bi mogle nastupiti neke okolnosti vezane uz sukob interesa pri ulaganju, tada je dužno o tome bez odgode obavijestiti Hanfu i ne smije realizirati namjeravano ulaganje dok se predmetni sukob interesa ne ukloni ili Hanfi ne pruži dokaze da predmetni sukob interesa neće negativno utjecati na interese mirovinskog fonda. Što se tiče prijedloga za razdvajanje definicije za formulu izračuna osnovice na obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, kako je bio slučaj i u prijašnjim godinama, Hanfa taj prijedlog ne prihvaća, jer od četiri društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, njih tri ujedno upravljaju i obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, zbog čega Hanfa smatra da je upravo ovakva formula primjerena
3 HGK Društva za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondovi, Članak 10. Članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, predlažu u članku 10. izmijeniti stavke 1. i 2. tako da glase: "(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) neto imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih i drugih UCITS fondova koji ulažu u instrumente s fiksnim prinosom globalnog modifciranog trajanja do 3, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,2‰ (tisućinki).". Obrazloženje: Predlaže se odredbu članka 10. stavka 2. o umanjenju naknade primijeniti i na tzv. kratkoročne obvezničke fondove, odnosno fondove koji su primjenom Uredbe 2017/1131 reklasificirani iz novčanih u nenovčane fondove. Budući da je dosadašnje stanje na tržištu kapitala obilježeno padom kamatnih stopa uslijed ekspanzivne monetarne politike središnjih banaka, prinosi na novčane fondove kao i fondove koji ulažu u instrumente s fiksnim prinosom globalnog modifciranog trajanja do 3, značajno su sniženi što je primoralo društva za upravljanje da unatrag nekoliko zadnjih godina smanjuju naknadu za upravljanje kako bi omogućili pozitivan prinos za ulagatelje. Primjera radi, pet po imovini najvećih fondova iz gore navedene skupine koji zajedno čine preko 60% tržišta je, u razdoblju od kraja 2016. godine do danas, smanjilo naknadu za upravljanje za preko 50%. Osim društava za upravljanje stanju na tržištu, prilagodili su se i depozitari u vidu smanjenja svojih naknada u dogovoru sa društvima za upravljanje. Smatramo da se na ovaj način izračun i visinu naknada plativih HANFA-i usklađuje s tržišnim okolnostima, a koju prilagodbu su društva za upravljanje i depozitari već proveli kroz korekciju vlastitih prihoda, a u korist ulagatelja. U slučaju promjene stanja na tržištu HANFA, uvijek može odlukom korigirati predmetnu naknadu. Nije prihvaćen Hanfa ne prihvaća prijedlog. Naime, društva za upravljanje su samostalno, na temelju vlastite procjene odlučila žele li se ili ne uskladiti s Uredbom o novčanim fondovima i većinom su odlučila da to neće učiniti, dakle odlučila su provesti bitne promjene prospekata i pravila tih fondova, što će, u konačnici, rezultirati time da ti fondovi postanu tzv. kratkoročni obveznički fondovi. Budući da su naknade koje Hanfa naplaćuje javno objavljene, sama su društva za upravljanje unaprijed trebala biti svjesna i činjenice da takva promjena znači i drugačiju naknadu koja se plaća Hanfi. Uvažavajući tržišne okolnosti koje se navode u obrazloženju prijedloga Hanfa napominje da može, ako to sve okolnosti doista i opravdavaju, odlukom korigirati predmetnu naknadu.