Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat protuminskog djelovanja   Izglasavanjem navedenog zakonskog prijedloga kojim se provodi nasilno pripajanje HCR-a u MUP i štetnosti takvog postupka dani su u potonjem tekstu. Navedenom provedbom zakona ugroziti će se provođenje protuminskog djelovanja Republike Hrvatske i razminiranje Hrvatske do 2026. godine. Moguće posljedice i rizici koje bi proizašle provedbom odluke o pripajanju HCR-a u MUP: 1) gubitak zaposlenika s višegodišnjim iskustvom na specifičnim poslovima razminiranja i protuminskog djelovanja 2) odljev stručnog kadra uzrokovao bi zastoje u provođenju poslova razminiranja što bi rezultiralo financijskim gubitcima za RH, 3) odljev stručnog kadra ugrozio bi daljnji razvoj i održavanje Minsko Informacijski Sustav (MIS) 4) gubitak stečenog povjerenja kontakt osoba posebno kod povratnika, presudnu ulogu ima status zaposlenika HCR-a kao javnih službenika jer su počeli davati informacije tek kad bi se uvjerili da zaposlenici nisu službenici Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva obrane 5) gubitak stečenih prava zaposlenika kao i prava iz kolektivnog ugovora promjenom statusa iz javnih u državne službenike Moguće međunarodne posljedica koje bi proizašle provedbom odluke o pripajanju HCR-a u MUP: 1) ugrožavanje provedbe obveza iz 2. zahtjeva za produljenje krajnjeg roka ispunjenja obaveza prema članku 5. stavku 1. Ottawske konvencije na period od 7 godina 2019-2026 2) ukidanjem HCR-a kao zasebne ustanove rezultiralo bi narušavanju ugleda RH u međunarodnim organizacijama koje se na svjetskoj razini bave razminiranjem ( UN i UNHCR ) 3) ugroza provedbe EU projekata, institucionalne i organizacijske promjene koje se događaju usred programskog razdoblja (u ovom slučaju financijska perspektiva EU 2014.-2020.) uvijek su visokorizične jer imaju iznimno značajan utjecaj na pripremu i provedbu projekta te je nemoguće izbjeći njihove negativne posljedice, financijske korekcije (povrat sredstava) koje bi bile na štetu državnog proračuna 4) na regionalnoj razini ukidanje HCR-a kao zasebne ustanove prepušta se liderska uloga našim dosadašnjim učenicima kao što su "Centar za mine" u Republici Srbiji i "Centar za uklanjanje mina" u Bosni i Hercegovini Zaključno sa gledišta nacionalne sigurnosti prednosti da Hrvatski centar za razminiranje ostane u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastim su: - pokrivanje jedne domene ugroze (minski sumnjivo područje), - mala fleksibilna organizacija, - brzo provođenje sigurnosnih preporuka, - kritični podaci i informacije su u nadležnosti institucije, - informacijski sustav razvijen u kući i pod kontrolom institucije (stručno osoblje s više od 15 godina iskustva ), - ekipirano stručno (iskustvo 15 godina i više) operativno osoblje tehnički i logistički, - sposobnost brze intervencije u roku par sati, - jednostavno zadavanje (jedna domena) sigurnosnih ciljeva i zadaća Stoga držimo kako HCR neće predstavljati dugoročni trošak poreznim obveznicima, posebice i prioritetno iz razloga što je znanjem i iskustvom HCR-ovih djelatnika i izvrsnom međuresornom i međunarodnom suradnjom samo ove godine više od 62% sredstva za razminiranje povučeno iz fondova EU. Naravno svjesni smo činjenice da je HCR osnovan s ciljem da razminirala Republiku Hrvatsku i kada taj posao završi nestaje potrebe za postojanjem HCR-a kao javne ustanove ali svakako će trebati RH preuzeti pravne obveze i obveze čuvanja dokumentacije (naročito za projekte iz EU programa) kao i zbrinuti preostale zaposlenike. U tom pogledu da se zaposlenicima HCR-a ponudi prelazak na poslove u okviru MUP-a kao državnih službenika sindikati će podržati kada doista za to budu stvoreni formalno- pravni uvjeti, završetak poslova razminiranja u RH u nadležnosti HCR-a i prilagodba zakonskih okvira. Dodatno u prilog ide činjenica da će za 7 godina koliko se traži produženje Ottawske konvencije značajan broj zaposlenika biti zbrinuti prirodni odljevom jer gotovo svi pirotehničari imati će uvjete za mirovinu kao i dio zaposlenika iz administracije, procjenjuje se da će za zbrinjavanje ostati nešto malo više od 30% zaposlenika. Nadalje po završetku razminiranja Republike Hrvatske osiguralo bi se jednostavna transformacija u centar izvrsnosti i kompetencija koji bi se mogao pretvoriti u samostalno profitabilnu pravnu osobu postupkom unajmljivanja stručnjaka i prodajom "know-how" iz domene humanitarnog razminiranja. Po uzoru na Švedsku ili Belgiju koje imaju takve centre, a definitivno imaju manje praktičnog iskustva, a prodaju "know-how" na međunarodnom planu. Predlažemo da se razmotri navedeno, jer izneseni argumenti ne idu u prilog za ukidanje HCR-a kao pravne osobe s javnim ovlastima. Time smatramo da su narušeni interesi Republike Hrvatske, kao i nastavak nesmetanog provođenja nacionalnog programa razminiranja Republike Hrvatske. Mišljena smo da zaključak Vlade od 02.08.2018.g. treba prolongirati do 2024.g. zbog svih navedenih činjenica, te dati priliku da do tada MUP sa Sindikatima i Ministarstvom rada pripreme izlaznu strategiju koja će uz pomoć sredstava iz EU fondova omogućiti da svi dijelovi sustava koji ne budu prirodnim putem zbrinuti ostanu u svijetu rada kroz stjecanja novih znanja i sposobnosti sukladno potrebama rada u tom trenutku. Primljeno na znanje Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu. U tom pogledu nema gubitaka sadašnjih prava niti stvarnih razloga za kadrovskim odljevom. Ne predviđa se izmjena postojećeg imena Hrvatskog centra za razminiranje, što pridonosi zadržavanju istaknutog međunarodnog identiteta i prepoznatljivosti, te daljnjeg razvitka uz implementaciju stečenih iskustava te dodatno korištenjem postojećih kapaciteta stručnih službi za razvoj i potporu unutar MUP-a. Brzina i efikasnost sustava nije upitna, naprotiv, reorganizacijom, otklanjanjem nedostataka i podrškom potpornih službi, okrupnjavanjem stručnih kapaciteta i međusektorskom suradnjom očekuje se podizanje sposobnosti u pogledu brzine intervencije, a za primjer se može uzeti policijski sustav koji reagira na intervencije u roku nekoliko minuta, a ne sati. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova za što će biti ustrojene specijalizirane službe (primjerice 2018. g. MUP-u je za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite i vatrogasnih vozila odobreno 85% bespovratnih sredstava iz europskih fondova od predviđenog troška nabave koji iznosi više od 293 milijuna kuna). Nepovoljna dobna struktura (u pogledu radnog staža) postavlja pitanje održivosti sustava zbog čega je nužna reorganizacija čime se omogućava kadrovska fluktuacija.
2 Sindikat protuminskog djelovanja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Da li ustrojavanje još jedne jedinice unutar središnjeg TDU iz postojećih kapaciteta TDU ili prebacivanje postojećih kapaciteta iz Agencija. U slučaju HCR-a ukoliko kapaciteti općih poslova HCRa prelaze u Resor stvarati će se dodatni troškovi vezano uz naknadu za prijevoz na posao i s posla, a sa socijalnog aspekta ljudi će putovati svaki radni dan oko 150 km (iz poslovnog prostora za kojeg se ne plaća naknada) i obavljati gotovo iste (opće) poslove u Resoru. Ukoliko će opće poslove HCRa preuzeti postojeći kapaciteti MUPa, na koji način će se zbrinuti višak zaposlenika HCR-a: 1. Ponuda novog radnog mjesta u mjestu prebivalilšta 2. Ponuda otpremnine stečene u HCRu, stimulativne otpremnine radi zbrinjavanja; u kojoj instituciji su stečeni uvjeti za otpremninu? 3. Nešto drugo – što? Jasno dokumentirano u Sporazumu Primljeno na znanje Ne predviđa se stvaranje dodatnih troškova ni u kojem pogledu, pa tako ni u aspektu općih poslova koji će organizacijski pripadati MUP-u, no funkcionalno i praktično će obavljati poslove prema stvarnim potrebama sustava, u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavajući nepotrebna financijska opterećenja u pogledu naknade za prijevoz, stanarine i dr.. Zaposlenicima će biti ponuđena radna mjesta sukladno njihovoj stručnoj spremi, radnom iskustvu i motivaciji uzimajući u obzir i druge osobne životne okolnosti zbog čega je svaki slučaj individualan, te općeniti odgovor nije moguć.
3 Sindikat protuminskog djelovanja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Ukine, spoji ili pripoji. Koji način ima koju pravnu težinu i posljedicu za HCR? U kojoj je „metodologiji“ HCR? Primljeno na znanje Provođenje Zaključka Vlade nema karakter asimilacije već integracije i uvezivanja organizacija s ciljem postizanja zadovoljavajuće razine učinkovitosti i unutarnje sigurnosti na razini države, poštujući individualne karakteristike i stručne sposobnosti svake od institucija, pa tako i HCR-a, dok se u realnosti mijenja samo oblik ustrojstva ne dovodeći u pitanje ustaljene principe i metodologiju rada.
4 Sindikat protuminskog djelovanja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Da li niže navedena pitanja vezano uz ustroj i pripajanje trebaju ići prema MUPu ili negdje „više“...jer proizlazi da je MUP provoditelj onoga što je donijela Vlada. To bi značilo da Zakon o protuminskoj djelatnosti vezano uz ovaj dio pripajanja ne treba niti mijenjati ili samo iz područja inspekcijskog nadzora i dr.. U OVOM DOKUMENTU MIJEŠAJU SE POJMOVI SE RACIONALIZACIJA POSLOVANJA (vezano uz nepotrebne troškove koje stvara HCR) i METODOLOGIJA VEZANO UZ INSPEKCIJSKI NADZOR RADI IZBJEGAVANJA SUKOBA INTERESA. Da bi se dokumentom transparentnije uredilo izbjegavanje sukoba interesa, dosadašnje poslove može nastaviti HCR, a izbjegavanje sukoba interesa ažurirati Izmjenama i dopunama ZPD. Primljeno na znanje Zakonom o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i drugih tijela državne uprave poslovi HCR-a delegirani su na Ministarstvo unutarnjih poslova koje će donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a i Pravilnika o unutarnjem redu izvršiti raščlambu i konkretne opise poslova pojedinih ustrojstvenih jedinica imajući u vidu specifičnosti i izbjegavajući sukob interesa.
5 Sindikat protuminskog djelovanja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Nadalje, gledajući s aspekta funkcionalnosti i transparentnosti za krajnje korisnike je prihvatljivije da postoji jedno tijelo s jasnim i širokim ovlastima, nego veliki broj pravnih osoba čije nadležnosti nisu jasno razgraničene. Ova konstatacija, a koja se shvaća kao jedan od razloga ukidanja HCR-a je toliko smiješna, neuvjerljiva i proturječna sa stvarnošću s obzirom da je općepoznata i svakidašnja pojava te realnost krajnjih korisnika da veliki mehanizmi kao što je MUP su TROMI, NEFUNKCIONALNI, SPORI, NEUČINKOVITI I PRETJERANO BIROKRATIZIRANI. Hrvatski centar za razminiranje je u dosadašnjem radu pokazao i dokazao efikasnost prema krajnjim korisnicima, a i prema tvrtkama za razminiranje. Pretjerano birokratizirani i ogromni sustavi ne mogu postići efikasnost i funkcionalnost u poslovima protuminskog djelovanja koji su po naravi hitnog i osjetljivog karaktera. U dosadašnjem radu ovaj Centar nikada nije zaprimio prigovor na nepostupanje, neažurnost i neefikasnost. Prosječno vrijeme odgovora na zahtjev stranke je 2-3 dana. Da li se to može izvršiti u sustavima kao što je MUP? Također, u protuminskm djelovanju ne postoji veliki broj pravnih osoba čije nadležnosti nisu jasno razgraničene. To je potpuno netočna konstatacija s obzirom da postoji samo jedna pravna osoba s javnim ovlastima i čije su nadležnosti zakonom bile jasno utvrđene te nikada nisu bile dovedene u pitanje. Nije prihvaćen U komentaru nema postavljenih konkretnih pitanja, samo izražene kritike i sumnje u mogućnost funkcioniranja sustava.
6 Sindikat protuminskog djelovanja  , II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE  TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Da li poslovi koje sada trenutno obavlja Hrvatski centar za razminiranje kao javnu ovlast može obavljati Ministarstvo unutarnjih poslova koje provodi upravni i inspekcijski nadzor nad poslovima razminiranja? Na koji način će se urediti razgraničenje nadležnosti kontrole kvalitete i inspekcijskog nadzora?Da li će biti sukoba interesa? Opći poslovi kao razlog uštede – gdje je ušteda ako se zadržavaju sva prava i svi djelatnici? Da li je provedena analiza procjene uštede tom mjerom? Npr. u prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost koji je bio na 125. Sjednici Vlade Republike Hrvatske je točno utvrđeno koliko će se iznositi ušteda godišnje odnosno koliko će se smanjiti rashodi Državnog proračuna gašenjem Agencije. Gdje su podaci o HCR-u? Iz navedene konstatacije u ovom prijedlogu Zakona se može zaključiti, da ako je utvrđeno da će biti uštede, to će biti samo na uštrb djelatnika HCR-a te da će rješenjima o rasporedu na radna mjesta biti raspoređeni na znatno manje plaćena radna mjesta. Kako djelatnici HCR-a onda mogu vjerovati da će prava ostati ista? Primljeno na znanje Zakonom o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i drugih tijela državne uprave poslovi HCR-a delegirani su na Ministarstvo unutarnjih poslova koje će donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a i Pravilnika o unutarnjem redu te drugim podzakonskim aktima izvršiti raščlambu i konkretne opise poslova pojedinih ustrojstvenih jedinica imajući u vidu specifičnosti i izbjegavajući sukob interesa. U ovom se trenutku nije moguće točno izraziti u brojčanom pogledu koliki će konačan opseg ušteda biti postignut, no predviđa se znatna ušteda sredstava s obzirom da će se koristiti kapaciteti MUP-a koji su neusporedivo veći od tijela čija se integracija očekuje, pogotovo u pogledu opremljenosti i financijskih mogućnosti. Za početak možemo samo napomenuti da će predloženim spajanjem doći će do ušteda od cca 1.650.000 kn, i to u području rashoda za zaposlene na godišnjem nivou od 1.100.000 kn što je posljedica ukidanja pojedinih radnih mjesta, kao što su ravnatelj, predstojnik ureda ravnatelja, predstojnik podružnice, pomoćnik ravnatelja, te 550.000 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava zbog ukidanja Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje i Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje.
7 Sindikat protuminskog djelovanja  , III.  OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA Uz dokumente koji idu na usvajanje Vladi RH potrbno je izraditi dokument koji se zove Procjena fiskalnog učinka (PFU obrazac) i Obrazloženje. Da se u PFU obrascu vide uštede, obzirom da se navodi da Agencije (HCR) stvara nepotrebne troškove. Koje je obrazloženje racionalizacije? Primljeno na znanje Kao i prethodnom pitanju, prema inicijalnim procjenama, u početku se očekuje ušteda od cca 1.650.000 kn, i to u području rashoda za zaposlene na godišnjem nivou od 1.100.000 kn što je posljedica ukidanja pojedinih radnih mjesta, kao što su ravnatelj, predstojnik ureda ravnatelja, predstojnik podružnice, pomoćnik ravnatelja, te 550.000 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava zbog ukidanja Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje i Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje.
8 Sindikat protuminskog djelovanja  , III.  OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA U redu nije potrebno osiguravati dodatna sredstva, no da li je Procjenom fiskalnog učinka utvrđena ušteda odnosno sman jene troškova, jer je u tekstu gore navedeno da agencije stvaraju dodatne troškove, što znači da bi se prebacivanjem poslova HCRa u MUP ostvarile uštede. Kolike su uštede i nakojim stavkama vezano uz Izmjene ZPD? Primljeno na znanje Zakonom o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i drugih tijela državne uprave poslovi HCR-a delegirani su na Ministarstvo unutarnjih poslova koje će donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a i Pravilnika o unutarnjem redu te drugim podzakonskim aktima izvršiti raščlambu i konkretne opise poslova pojedinih ustrojstvenih jedinica imajući u vidu specifičnosti i izbjegavajući sukob interesa. U ovom se trenutku nije moguće točno izraziti u brojčanom pogledu koliki će konačan opseg ušteda biti postignut, no predviđa se znatna ušteda sredstava s obzirom da će se koristiti kapaciteti MUP-a koji su neusporedivo veći od tijela čija se integracija očekuje, pogotovo u pogledu opremljenosti i financijskih mogućnosti. Za početak možemo samo napomenuti da će predloženim spajanjem doći će do ušteda od cca 1.650.000 kn, i to u području rashoda za zaposlene na godišnjem nivou od 1.100.000 kn što je posljedica ukidanja pojedinih radnih mjesta, kao što su ravnatelj, predstojnik ureda ravnatelja, predstojnik podružnice, pomoćnik ravnatelja, te 550.000 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava zbog ukidanja Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje i Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje. Prema inicijalnim procjenama, u početku se očekuje ušteda od cca 1.650.000 kn, i to u području rashoda za zaposlene na godišnjem nivou od 1.100.000 kn što je posljedica ukidanja pojedinih radnih mjesta, kao što su ravnatelj, predstojnik ureda ravnatelja, predstojnik podružnice, pomoćnik ravnatelja, te 550.000 kn za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava zbog ukidanja Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje i Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje.
9 Sindikat protuminskog djelovanja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 73. Stavak 6. Da li će se novim rješenjima o rasporedu zadržati materijalna prava, a pod tim se prvenstveno podrazumijeva plaća? Da li će radnici mijenjati mjesto rada? Što će biti s radnicima koji imaju obiteljske situacije zbog kojih ne mogu mijenjati mjesto rada? Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa (prema tome i godišnji odmor) te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu. U tom pogledu nema gubitaka sadašnjih prava. U obzir će se uzimati sve okolnosti koje utječu na učinkovitost sustava, pa tako i mjesto stanovanja, zbog čega se zasigurno neće postavljati nepremostive prepreke i uvjeti koji bi onemogućavali nastavak rada i uspješnog funkcioniranja, no općeniti odgovor nije moguće dati jer ovisi o svakom pojedinačnom radnom mjestu i zaposleniku.
10 Sindikat protuminskog djelovanja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 73. Stavak 3. Što je s trgovačkim društvom u vlasništvu HCR-a odnosno CTRO-om? Što je s Zakladom „Hrvatska bez mina“? Nije prihvaćen Pitanje se ne odnosi na prijedlog zakona.
11 Sindikat protuminskog djelovanja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 73. Stavak 2. Ovaj stavak dovodi u pitanje ustavnost prijedloga Zakona. Člankom 55. Ustava Republike Hrvatske je propisano da svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Ovakvim zakonskim rješenjem se jednostrano mijenja status javnih službenika i namještenika u Hrvatskom centru za razminiranje čime ulaze u državnu službu i u posve drugačiji način uređenja radnopravnih odnosa na što nitko od zaposlenika HCR-a nije pristao. Štoviše, iz predloženog zakonskog rješenja je posve jasno da će radnici HCR-a biti prisiljeni, pod prijetnjom gubitka posla, prihvatiti bilo kakve ponude radnih mjesta čime se dovodi u pitanje njihova stečena materijalna i ostala prava iz trenutnog radnog odnosa. Postavlja se pitanje neprekinutog radnog staža djelatnika HCR-a. S obzirom da nije jasno definirano ovim zakonskim rješenjem, postoji bojazan da će se morati utvrđivati sudskim putem, poznavajući pravnu (ne)sigurnost u RH. Što će biti u slučaju da radnici ne prihvate ponudu novog radnog mjesta? Otkazni rokovi, otpremnina, naknada plaće za neiskorišteni godišnji odmor? Primljeno na znanje Sa zaposlenicima će biti obavljeni razgovori kako bi se, osim formalnih karakteristika zaposlenika koji se tiču stručnosti, iskustva i drugih sposobnosti, utvrdile želje i afiniteti pojedinih zaposlenika te u konačnici definirala organizacijska struktura i pojedinačna radna mjesta, a uvjetima zasigurno neće biti nezadovoljni niti se predviđa ukidanje ili umanjenje dosadašnjih materijalnih i drugih radnih prava reguliranih zakonskim ili podzakonskim aktima, odnosno kolektivnim ugovorima uključujući pitanje radnog staža s obzirom da će Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (Narodne novine, 153/05) i nakon 01. siječnja 2019. ostati na snazi. Osobno je pravo svakog od zaposlenika donošenje odluke o nastavku ili prestanku radnog odnosa, no od strane MUP-a zasigurno neće biti nikakvih pritisaka ili prijetnji.
12 Sindikat protuminskog djelovanja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 73. Sstavak 1. kao i stavak 4. je protivan Zakonu o ustanovama Naime, sukladno članku 71. Zakona o ustanovama ustanova prestaje: 1. pravomoćnošću sudske odluke kojom je utvrđena ništavost upisa ustanove u sudski registar; 2. pravomoćnošću odluke o zabrani obavljanja djelatnosti za koju je osnovana; 3. prestankom važenja dozvole odnosno ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti za koju je ustanova osnovana; 4. odlukom osnivača o prestanku ustanove; 5. pripojenjem drugoj ustanovi ili trgovačkom društvu, spajanjem s drugom ustanovom ili trgovačkim društvom, podjelom na dvije ili više ustanova, te pretvorbom u trgovačko društvo 6. pravomoćnošću sudske presude o ukidanju ustanove i 7. u drugim slučajevima određenim zakonom ili aktom o osnivanju. U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga članka provodi se postupak likvidacije ustanove uz odgovarajuću primjenu propisa o likvidaciji javnog trgovačkog društva. Prema svemu navedenom HCR kao ustanova može prestati s radom samo nakon provedenog postupka likvidacije, a postupak likvidacije, da i živimo u savršeno uređenoj državi, nije moguće provesti u roku od osam dana. Primljeno na znanje S obzirom da je Hrvatski centar za razminiranje osnovan odlukom Vlade Republike Hrvatske, ista je nadležna i za donošenje odluke o prestanku ustanove, te nema razloga sumnjati u provođenje odluke u za to predviđenom roku.
13 Sindikat protuminskog djelovanja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 73. člankom 73. stavkom 1. Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju određeno je da će danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzeti, između ostalog, sve radnike zatečene na preuzetim poslovima koji danom preuzimanja postaju državni službenici. Člankom 73. stavkom 6. istog Prijedloga navedeno je da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržati pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze prema dosadašnjim ugovorima o radu. Dakle, iz navedenih odredaba slijedi zaključak da bi svi preuzeti radnici HCR-a, bez izuzetaka, od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona u novostečenom svojstvu državnih službenika u privremenom, nepoznatom trajanju obavljali poslove sukladno dosadašnjim ugovorima o radu, zadržavajući sva prethodno stečena prava iz radnog odnosa, pa i pravo na plaću. Ova rješidba u očitoj je koliziji s člankom 10. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17) kojom je određeno da državni službenici imaju pravo na jednaku plaću za jednak rad, odnosno rad jednake vrijednosti. Prema tome, radi se o odredbama kojima se unaprijed ostvaruje antinomija između odredaba dvaju zakonskih tekstova. U slučaju donošenja navedenih noveliranih odredaba Zakona – posljedica bi bila njihova pravna neprovedivost: u razdoblju od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona do donošenja navedenih rješenja o rasporedu. Štoviše, tretirane norme nedovoljno su određene, budući da nedostaje oznaka krajnjeg roka za donošenje rješenja o rasporedu preuzetih radnika na radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova, što nepotrebno doprinosi neizvjesnosti i pravnoj nesigurnosti preuzetih radnika. Primljeno na znanje Ministarstvo unutarnjih poslova trenutno ima više od 25000 zaposlenika i uredbom se utvrđuju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova svih radnih mjesta, visina dodataka za specifičnost na osnovi klasifikacije radnih mjesta razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija, dakle za svako radno mjesto koje je dakle pojedinačno valorizirano, te provedivost prema tome nije upitna zbog čega nema mjesta strahu za materijalni i radni status.