Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Herceg IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU, Članak 3. Poštovani, Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18 propisane je slijedeće: U pojmovniku: dokumentarno gradivo su sve informacije zapisane na bilo kojem mediju, koje su nastale, zaprimljene ili prikupljene u obavljanju djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te mogu pružiti uvid u aktivnosti i činjenice povezane s njihovom djelatnošću pretvorba gradiva je postupak prebacivanja gradiva iz jednog oblika ili sustava u drugi, uz očuvanje autentičnosti, integriteta, pouzdanosti i iskoristivosti. Članak 6. st. 2.: Uvjeti i način stvaranja, čuvanja, obrade, vrednovanja, pretvorbe u digitalni oblik, izlučivanja i predaje dokumentarnoga gradiva te način provjere stručne osposobljenosti za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom, kao i uvjete predaje gradiva iz članka 16. ovoga Zakona utvrdit će se pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva koji donosi ministar nadležan za kulturu Članak 8. (1) Dokumentarno gradivo može se radi zaštite, dostupnosti i u druge svrhe pretvoriti u digitalni oblik sukladno pravilniku iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona. (2) Pretvorba gradiva iz stavka 1. ovoga članka mora biti obavljena u obliku koji pruža jamstvo glede pouzdanosti i uporabivosti gradiva sukladno ovome Zakonu: – da su sačuvana sva bitna svojstva, sastavnice, učinci i uporabivost izvornoga gradiva (očuvanje cjelovitosti gradiva) – da je pretvorba gradiva izvršena na način koji pruža razumno jamstvo da nije obavljeno neovlašteno i nedokumentirano dodavanje, mijenjanje ili uklanjanje svojstava gradiva odnosno pojedinih podataka – da je postupak pretvorbe obavljen u skladu s utvrđenim pravilima i da je primjereno dokumentiran u svrhu osiguranja i provjere ispravnosti i kakvoće pretvorbe – da je pretvorba gradiva, koje je predmetom zaštite autorskog prava, izvršena uz poštivanje propisa kojima se uređuje autorsko pravo – da je postupak pretvorbe obavljen u skladu s drugim propisima kojima se uređuju uvjeti i postupci pretvorbe određenih vrsta dokumentarnoga gradiva. (3) Dokumentarno je gradivo u obliku u koji je pretvoreno istovrijedno izvornome gradivu ako je pretvorba u drugi oblik obavljena u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka i pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona. (4) Način pretvorbe gradiva u drugi oblik, karakteristike tehnologije i postupaka koji pružaju razumno jamstvo da nije bilo neovlaštenog i nedokumentiranoga dodavanja, mijenjanja ili uklanjanja svojstava gradiva odnosno pojedinih podataka i drugi zahtjevi za očuvanje uporabivosti dokumentarnoga gradiva uredit će se pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 49. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavi pretvorbu gradiva u digitalni oblik bez potvrde Hrvatskog državnog arhiva o sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja gradiva s odredbama ovoga Zakona (članak 9. stavak 3.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna. (3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 10.000,00 kuna. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u definicijama, pojmovima i postupcima, razlikuje se, od važećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koje propisuje postupke s dokumentarnim i arhivskim gradivom. što kod poduzetnika može izazvati dvojbu u smislu postupanja s gradivom (u slučaju Zakona o računovodstvu knjigovodstvenim ispravama), kao i postupcima nakon pretvorbe gradiva, odnosno mogućnostima izlučivanja gradiva nakon pretvorbe u skladu s propisima. Jednako tako, predloženim st. 7 propisuje se izrada dodatnog pravilnika koji bi u navedenom slučaju donio ministar financija što bi značilo, preklapanje, odnosno moguću koliziju s postojećim propisom kojim se uređuje postupanje s dokumentarnim gradivom u koje se ubrajaju knjigovodstvene isprave. Predlažem slijedeće: U pojmovniku dodati definicije za dokumentarno gradivo i pretvorbu gradiva u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima. U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „(5) Poduzetnik može knjigovodstvene isprave pretvarati u drugi oblik, u skladu s propisima koji uređuju postupanje s dokumentarnim gradivom, ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga, ali se pri tome mora pridržavati odredbi iz članka 8. te članka 9. stavaka 1., 2., 3. 4., 6. i 7. ovoga Zakona. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. Uvesti prekršajne odredbe za slučaj pretvorbe koja nije u skladu s propisima. Alternativno rješenje: U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „(5) Poduzetnik može povjeriti pretvaranje knjigovodstvenih isprava, koje čuva u izvornom pisanom obliku, u jedan od oblika koji su propisani stavkom 1. ovog članka, ovlaštenom pružatelju usluga pretvaranja knjigovodstvenih isprava." Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8. U članku 10. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "(6) Ministarstvo financija vodi popis pružatelja usluga i izdaje ovlaštenje pružateljima usluga za uslugu pretvaranja knjigovodstvenih isprava." U članku 10. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: " (6) Poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje koje čuva u izvornom pisanom obliku izlučiti, ako su pretvorene u elektronički zapis u skladu s odredbama ovog Zakona." Iza dosadašnjeg stavka 8. koji postaje stavak 9. koji glasi: „(9) Ministar financija donosi pravilnik o tehničkim normama i standardima koje mora zadovoljiti ovlašteni pružatelj pretvaranja knjigovodstvenih isprava.“ Jednako tako propisati prekršajne odredbe za izlučivanje knjigovodstvenih isprava, koje poduzetnik čuva u izvornom pisanom obliku, ukoliko nisu pretvorene u elektronički oblik u skladu s odredbama ovog Zakona. S poštovanjem, Boris Herceg Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena. Navedenim člankom poduzetnicima će se omogućiti pretvaranje knjigovodstvenih isprava koje čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis, uz uvjete propisane Zakonom o računovodstvu i propisima donesenih temeljem istoga zakona, te „ako to nije protivno drugim propisima“. Navedeni izričaj svakako uključuje i činjenicu da isto pretvaranje mora biti u skladu sa svim posebnim propisima, ne samo Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (također treba imati u vidu i odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju sadržaj ugovora i slične). Izdvajanjem samo jednog posebnog propisa mogle bi se izazvati nedoumice u praksi s obzirom na ostale posebne propise.
2 Boris Herceg PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 11. Poštovani, ako se prihvati prijedlog rješenje da se poseban zakon (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu) pozove na Zakon kojim se uređuje pitanje postupanja s dokumentarnim gradivom (u koje se ubrajaju knjigovodstvene isprave) tada je ovaj članak potrebno brisati. Ako se prihvati alternativni prijedlog rješenja ili zadrže postojeće predložene odredbe (što ne preporučujem zbog ranije iznesenih argumenata u komentaru na Članak 3. ovog prijedloga zakona) predlažem slijedeće: Članak 11. „Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 10. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 i 120/16) do 30. lipnja 2019. godine.“ Obrazloženje: Pretvaranje knjigovodstvenih isprava iz izvornog pisanog oblika ili elektroničkog zapisa u druge oblike, predstavlja složeno tehničko, tehnološko i procesno pitanje. Proces pretvaranja zahtjeva procesnu kontrolu, uporabu specifične opreme, softvera i rješenja, kao i tehnološki osposobljene ljudske potencijale kako bi proces pretvaranja osigurao autentičnost, integritet, cjelovitost i dokaznu upotrebljivost knjigovodstvenih isprava s čime je potrebno sagledati sve rizike koje proces donosi. S obzirom na izneseno, navedeni rok smatram prekratkim za sagledavanje svih činjenica, rizika i rješenja koje je potrebno analizirati kako bi se kvalitetan Pravilnik po ovom pitanju donio. S poštovanjem, Boris Herceg Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i članak je dorađen.