Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Programu praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d.  , II.  Način uzorkovanja i učestalost uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama II.2.Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini . Vremenska razdoblja uzorkovanja predlažemo uskladiti sa nacionalnim dodacima normi: U normi HRN EN 14274 Goriva za motorna vozila – Ocjena kvalitete benzina i dizelskog goriva – Sustav nadzora kvalitete goriva: • Vremensko razdoblje za benzine HRN EN 228 : ljetno razdoblje : od 01.05. do 30.09. , a zimsko od 01.11. do 31.03. • Vremensko razdoblje za dizelska goriva HRN EN 590: 16.04. − 30.09. razred B (0 °C) odnosno 16.11. − 29.02. razred E (-15 °C) Prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena te je izmjena ugrađena u tekst konačnog prijedloga Programa. Ukupni rokovi zimskog i ljetnog razdoblja u Programu nisu mijenjani, no dopunjena je odredba koja povezuje razdoblja i pojašnjava propisane vrijednosti za tlak para i točku filtrabilnosti iz važećih normi HRN EN 228 i 590 sa propisanim razdobljima iz Uredbe i Programa. Stoga će odredba iz točke II.2. Programa, nakon tablice, glasiti na slijedeći način: "Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Posebni zahtjevi uvjetovani klimom, odnosno vremenska razdoblja sa vrijednostima tlaka para za benzin i točke filtrabilnosti za dizelsko gorivo su propisana Uredbom i važećim normama HRN EN 228 i HRN EN 590."
2 INA Industrija nafte d.d.  , IV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje Predlažemo brisati „normi (metoda)“ i zamijeniti slijedećim tekstom: Uzorkovanje i laboratorijska analiza tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa provodi se prema zahtjevima analitičkih metoda ispitivanja propisanih Uredbom. Prihvaćen Prihvaćeno te ispravljeno i dopunjeno.
3 Croatiainspect d.o.o.  , IV.  Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje Nepoznavanjem i pogrešnom interpretacijom legislative i normi koje opisuju rad neovisnih inspekcijskih tijela A vrste, akreditiranih po normi HRN EN ISO/IEC 17020, u praksi se ovako sročenim člankom ugrožava neovisnosti i nepristranost inspekcijskih tijela, koji su temeljna načela rada inspekcijskog tijela A vrste. Naime, iz samog naslova čitanjem se u prvi plan stavlja pojam „laboratorijske analize i uzorkovanja“ koji svojim opisom ne daje jasno tumačenje postupka inspekcije. Norma HRN EN ISO/IEC 17020 jasno opisuje uvjet neovisnosti i nepristranosti te zbog površnog poznavanja kako norme HRN EN ISO/IEC 17020 tako i norme HRN EN ISO/IEC 17025, u praksi se vrlo često događa da dobavljači uvjetuju mjesto izvršenja laboratorijske analize. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije kao i Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, jasno definiraju koja pravna osoba je ovlaštena za obavljanje kontrole kako kvalitete tako i količine naftnih derivata. Navedeni propisi su vrlo jasni i očito je da je akreditirani laboratorij samo podugovaratelj neovisnog inspekcijskog tijela te da je inspekcijsko tijelo odgovorno za cijeli postupak inspekcije. Iz navedenog razloga, predlažemo da u članku IV.2. dopunite rečenicu o tajnosti podataka kako bi cijeli postupak inspekcije bio detaljno opisan i jasan svima: Podaci o mjestu, vremenu uzorkovanja i laboratoriju koji će za neovisno inspekcijsko tijelo A vrste izvršiti laboratorijsku analizu, tajni su i o njima neovisno inspekcijsko tijelo A vrste ne obavještava dobavljača. Prihvaćen Prihvaćeno. Odredba iz točke IV.2. Programa, a nakon navođenja potrebnih podataka iz plana uzorkovanja po stavkama je dopunjena te će glasiti na slijedeći način: "Podaci o mjestu, vremenu uzorkovanja i akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 koji će za izvoditelja uzorkovanja izvršiti laboratorijsku analizu su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača."