Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ Smatramo da je trebalo jasnije normirati način na koji će zdravstvena zaštita stranaca u RH biti osigurana. Naime, rezultati naših obilazaka sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju ili Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja ukazuju da organizaciju zdravstvene zaštite u prihvatnim centrima nije moguće provesti na način predviđen nacrtom ovog Pravilnika. Također, potrebno ga je usuglasiti sa standardima Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 PGP Sisak PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ, Članak 2. U čl.2 st.2 potrebito je izbaciti riječ "obvezna"jer st.3 istoimenog članka jasno definira: ako troškove zdravstvene zaštite nije moguće naplatiti, zdravstvena ustanova i zdravstveni radnik privatne prakse iste će naplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske... Prihvaćen Prihvaćen.
3 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ, Članak 3. Odredbom iz članka 3. stavka 1. predviđa se svakodnevna zdravstvena zaštita u prihvatnom centru za strance koju provodi liječnik, odnosno medicinska sestra/tehničar. Takvo jamstvo sukladno je relevantnim međunarodnim standardima, prvenstveno CPT standardima, prema kojima bi zdravstveni djelatnik trebao svakodnevno biti prisutan u prihvatnim centrima radi primanja zahtjeva za liječnički pregled, osiguranja i izdavanje propisanih lijekova, vođenja medicinske dokumentacije i kontrole higijenskih uvjeta. Međutim, provedbom NPM posjeta te pregleda mjesta sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju utvrdili smo da ne postoje materijalni uvjeti za provođenje tog jamstva u praksi niti u jednom od tri prihvatna centra u RH. Naime, niti jedan od prihvatnih centara nema zaposlene niti liječnike niti medicinske sestre. Umjesto toga, Prihvatni centar za strance u Ježevu liječnik posjećuje dva puta tjedno, a ostali prihvatni centri samo pozivaju hitnu medicinsku pomoć po potrebi. Samo normiranje prava na svakodnevni pristup zdravstvenoj zaštiti bez provođenja ostalih mjera u smislu omogućavanja njene dostupnosti u praksi, ne predstavlja pozitivan pomak u jačanju prava iregularnih migranata. Odredbom iz članka 3. stavka 2. predviđa se da osoba koja sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH (u daljnjem tekstu: ZOZOZZS) pripada ranjivoj skupini, ostvaruje svoja prava na zdravstvenu zaštitu sukladno podzakonskom propisu. Međutim, iako ZOZOZZS člankom 2.a točkom 5. definira ranjive skupine kao djecu, starije i nemoćne osobe, teško bolesne osobe, osobe s invaliditetom, trudnice, samohrane roditelje s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama te žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja, kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa, posebna prava predviđa samo za dvije kategorije, i to djecu bez pratnje i žrtve trgovanja ljudima. Kako se člankom 3. stavkom 2. nacrta Pravilnika predviđa ostvarivanje prava ranjivih skupina sukladno podzakonskom propisu, napominjemo da isti treba obuhvatiti sve ranjive skupine iz članka 2.a točke 5. ZOZOZZS-a. Sukladno CPT standardima, osim provedbe postupaka kojim bi se identificirala pripadnost ranjivim skupinama, potrebno je osigurati i psihološku podršku i psihijatrijsku pomoć te druge zdravstvene usluge sukladno potrebama tih osoba. Djelomično prihvaćen Člankom 3. stavkom 1. propisuje se svakodnevna zdravstvena zaštita u Prihvatnim centrima koju provodi liječnički tim zaposlen u ugovornim zdravstvenim ustanovama na način da se između Ministarstva zdravstva i najbliže zdravstvene ustanove (doma zdravlja), Prihvatnom centru sklapa jednogodišnji ugovor kojim se utvrđuje način pružanja zdravstvene zaštite osobama smještenim Prihvatnim centrima. Raspored rada liječničkog tima organiziran je način da udovoljava trenutnim potrebama ovisno o broju osoba smještenih u Prihvatnom centru te potrebi za pružanjem zdravstvene zaštite u smislu akutnih i kroničnih bolesti te hitnih stanja. Što se tiče članka 3. stavka 2. u izradi je podzakonski propis koji detaljno uređuje opseg prava na zdravstvenu zaštitu ranjivih skupina iz članka 2.a stavka 1. točke 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 80/13 i 15/18).
4 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ, Članak 5. Odredbom iz članka 5. stavka 1. propisuje se da se obvezni zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvenog statusa mora obaviti tijekom prvih pet dana. Međutim rok od pet dana je predug. CPT standardi, naime, predviđaju da se inicijalni zdravstveni pregled mora provesti bez odgode od trenutka prijama. Imajući na umu njegovu važnost zbog utvrđivanja, kako fizičkih, tako i psihičkih bolesti i smetnja, pripadnosti ranjivoj skupini te zaraznih bolesti, predlažemo da se osigura provođenje inicijalnog zdravstvenog pregleda bez odgode od trenutka prijama. Isto tako, predlažemo da se, sukladno CPT standardima, predvidi njegovo provođenje od strane neovisnih zdravstvenih djelatnika uz jamstvo provjerljivosti bez nadzora policijskih službenika ili drugih zaposlenika prihvatnog centra. Nije prihvaćen Predloženi rok od pet dana je rok u kojem će sve osobe smještene u Prihvatnim centrima biti pregledane od strane liječnika. Priroritet pregleda utvrđuje nadležna osoba u Prihvatnom centru prilikom prijema te u slučaju potrebe neodgodive liječničke intervencije obaviještava liječnika.