Izvješće o provedenom savjetovanju - Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić III.DJELATNOST , Članak 6. "– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva" - nadopuniti rečenicu s preciznim područjima na kojima se planira, predlaže i provode mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništa jer ispada da su to sva područja koje zdravstvo djeluje a nisu. Naime iz ovoga proizlazi da je i odgovornost za neprovođenje mjera nečija naročito u području provođenja. Recimo provođenje mjera za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti kao karcinom koji su statistički u porastu. Tko je odgovoran što su rezultati provođenja takvi kakvi jesu ? "– zdravstveno-odgojne i druge aktivnosti te promiče zdravlje, čuva i unaprjeđuje zdravlje stanovništva " - predlažem da se riječ "čuva" izbaci jer nema smisla i nije točno. HZJZ u pravom smislu riječi ne ČUVA zdravlje stanovništva jer je to fizički nemoguće. "– prati, analizira, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu, uključujući rad nacionalnih referentnih laboratorija " Riječ namirnica zamijeniti sa rječju hrana sukladno Uredbi i Zakonu o hrani. Zadni dio rečenice..uključujući rad nacionalni referentnih laboratorija ...nema smisla i nije usklađen s početkom rečenice te predlažem da se zamjeni s ...uz pomoć akreditiranog sustava laboratorija prema normi HREN 17025 i nacionalnih referentnih laboratorija. "– ispituje, prati, analizira i ocjenjuje utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje ljudi, izrađuje procjene rizika za zdravlje, procjenu utjecaja čimbenika okoliša na zdravlje te predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za sprječavanje njihovih štetnih utjecaja " ...Ova djelatnot je samo djelomično točna...izrada procjena rizika za zdravlje je složen postupak koji se možda samo DJELOMIČNO obavlja na HZJZ, pa ne nužno definirati područja procjene rizika. Recimo za hranu to obavlja Hrvatska agencija za hranu . Isto se odnosi i na utjecaj okoliša na zdravlje. Recimo utjecaj zagađenog zraka ili mogućeg radioaktivnog onečišćenja. "– obavlja stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz osiguranje zdravog okoliša, zraka i zdravlja ljudi, uključujući i mjerenja čimbenika okoliša od utjecaja na zdravlje i njihovo praćenje"...Mjerenje čimbenika okoliša samo djelomično se obavlja u HZJZ, recimo mjerenje onečišćenja zraka se ne mjeri, iako se navodi da se obavlja osiguranje "zdravog" zraka, ma što to značilo (zdrav zrak). Cijeli članak je neizbalansirano napisan tak da su neke djelatnosti (zaštita na radu, droge) detaljno evaluirane dok su isto tako važne djelatnosti samo navedene bez razrade točnih postupaka zaštite zdravlja ljudi. Tu posebno mislim na procjene rizika za zdravlje, provođenje mjera kako je navedeno u primjedbama. Nije prihvaćen Navedeno proizlazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti te se predložene izmjene ne mogu uvažiti.
2 Marijan Katalenić IV.PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE, Članak 7. Izostavljena je Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002 kao i/ili Zakon o hrani ( NN 81/13, 14/14, 30/15) Djelomično prihvaćen Dodaje se: „Zakon o hrani“. Uredbe se ne navode u Statutu.
3 Marijan Katalenić VII.RAVNATELJ, Članak 21. U članku 21, sadržaj točke 1 nalazi se u članku 14 napisan istim riječima pa predlažem da se sadržaj točke 1 briše jer je ponavljanje. Prihvaćen U članku 21. briše se tekst stavka 1. Stavak 2. postaje stavak 1.
4 Marijan Katalenić VII.RAVNATELJ, Članak 22. Predlažem da se briše zahtjev za uvjete koji se odnosi na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij nekog fakulteta jer svi ostali uvjeti odnose se samo na završeni studij medicine . Bilo bi puno bolje da se ostali uvjeti prilagode i jednoj ili drugoj opciji. Prihvaćen Tekst alineje 1. mijenja se i glasi: „ - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine,“
5 Marijan Katalenić VII.RAVNATELJ, Članak 26. Ovaj članak bi se trebao uskladiti člankom 19 gdje se jasno navode svi mogući pomoćnici ravnatelja ne dajući nedefiniranu mogućnost kao " i pomoćnike za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti zavoda". Prihvaćen Tekst članka 26. mijenja se i glasi: „Ravnatelj ima zamjenika, a može imati pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje, pomoćnika za sestrinstvo te pomoćnika za kvalitetu, sukladno zakonu kojim se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i pomoćnika za medicinu rada, pomoćnika za toksikologiju i antidoping i pomoćnika za suzbijanje zlouporabe droga.“
6 Marijan Katalenić IX.ZAMJENIK RAVNATELJA, Članak 29. Predlažem da se briše uvjet "završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij" a da ostalo ostaje kako slijedi. Prihvaćen Tekst alineje 1. mijenja se i glasi: „ - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine,“
7 Marijan Katalenić X.POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU, Članak 30. Mislim da su uvjeti za pomoćnika ravnatelja nerealni i da su stroži nego za ravnatelja što je nesklad za koji ne postoji logična odluka koja bi to opravdala. Nije prihvaćen Uvjet za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu su 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima što je kraće od 5 godina specijalističkog staža koliko je potrebno za ravnatelja s obzirom da svaka specijalizacija traje najmanje 4 godine.
8 Marijan Katalenić XII. POMOĆNIK RAVNATELJA ZA MEDICINU RADA, Članak 32. Mislim da su uvjeti za pomoćnika ravnatelja nerealni i da su stroži nego za ravnatelja što je nesklad za koji ne postoji logična odluka koja bi to opravdala. Mislim da bi uvjete trebalo uskladiti s uvjetima zamjenika ravnatelja. Nije prihvaćen Uvjet za pomoćnika ravnatelja za medicinu rada su 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima što je kraće od 5 godina specijalističkog staža koliko je potrebno za ravnatelja s obzirom da svaka specijalizacija traje najmanje 4 godine.
9 Marijan Katalenić XVIII.POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE, Članak 41. Interesantno je da se u povjerenstvu za lijekove ne nalazi niti jedan član koji je završio Farmaceutski fakultet što bi sigurno donijelo pluralizmu mišljenja i dalo bolji doprinos vezano za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Zato predlažem da se povjerenstvo proširi i na struku farmaceuta, posebno s obzirom na interferencije i nus pojave lijekova a ne samo na ciljano djelovanje. Nije prihvaćen Sadašnji oblik je sukladan Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne provodi farmaceutsku djelatnost da bi navedeni prijedlog imao opravdanja.