Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o Informacijskom sustavu u sportu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska Asocijacija za Sportski Menadžment NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA Članak 1. Potrebno je navesti obavezu razvoja i nadogradnje Nacionalnog informacijskog sustava u športu u određenom vremenskom periodu (npr. svake 2 godine) u skladu sa smjernicama Nacionalnog programa športa. Članak 2. (2) Potrebno je navesti kako će se za strateško planiranje u sportu koristiti analitički alati kako bi se podatci pretvorili u informacije na temelju kojih će se dobiti znanja za buduće strateške odluke i izradu Zakona o Športu. Članak 6. (1) Evidencija sportaša ne može obuhvatit sve aktivne sportaše/ice u klubovima jer mnogi nisu obavezni prijaviti svoje članove koji ne sudjeluju u službenim natjecanjima. Potrebno je pravilnikom regulirati baze članova neregistriranih sportaša. Članak 7. (1) U evidenciji stručnog kadra potrebno je navesti administratore koji će unositi podatke (većinom tajnici/ice u savezima i klubovima) ili ih privremeno prikazati u stručnom kadru voditelja. Članak 8. (1) Potrebno je u budućnosti uključiti sportske organizacije koje nisu obuhvaćene registrom sportskih djelatnosti već djeluju na području obrazovanja, sportske psihologije itd. Članak 12. (1) U dugoročnom razvoju evidencije financijskog praćenja programa potrebno je uključiti i evidencije financiranja programa županija i gradova kao i natječaje s kojima se financiraju sportski programi i projekti klubova. Ivan Vranković Predsjednik Hrvatske Asocijacije za Sportski Menadžment Primljeno na znanje Članak 1. Člankom 18. Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) propisano je da ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda i ravnatelji državnih upravnih organizacija donose pravilnike, naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa kad su na to izrijekom ovlašteni, u granicama dane ovlasti. Slijedom navedenoga, ovim pravilnikom se propisuje samo ono što je propisano Zakonom o sportu(„Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te se ne može propisati obveza nadogradnje Informacijskog sustava u sportu. Članak 2. Člankom 18. Zakona o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) propisano je da ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda i ravnatelji državnih upravnih organizacija donose pravilnike, naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa kad su na to izrijekom ovlašteni, u granicama dane ovlasti. Slijedom navedenoga, ovim pravilnikom se propisuje samo ono što je propisano Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te se navedeno ne može propisati. Članak 6. Evidencija sportaša sastoji se od evidencije svih aktivnih sportaša u Republici Hrvatskoj kao i povijesti aktivnog bavljenja pojedinim sportom za svakog sportaša od prvog unosa podataka. S obzirom na navedeno, svaki sportaš koji je član nacionalnog sportskog saveza mora biti unesen u sustav, ali unosom datuma prestanka registracije on postaje neaktivan sportaš. Odnosno svi sportaši kojima je istekao datum registracije postaju neaktivni i kao takvi nalaze se u navedenoj evidenciji. Članak 7. Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke o stručnim kadrovima u sportu propisanim člankom 9. i 10. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Registri i evidencije koji se nalaze u sustavu izrađeni su temeljem Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije, a s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlog. Članak 8. i 12. Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke koji su definirani na osnovu Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije, a sve s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlozi.
2 Marko Mišura, OLY NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA Poštovani, Za svaku je pohvalu ova inicijativa jer je već odavno došlo vrijeme da se i u sportu prijeđe iz "uhodanog administriranja" u "aktivno upravljanje" sustavom koji je vrlo kompleksan i kompliciran. S obzirom da je očita intencija da se informacijskim sustavom omogući bolje upravljanje predložio bih da se razmotri uvrštavanje aktivnosti sportskog menadžmenta kao funkcije koja upravlja i koordinira sustavom sporta na svim razinama.Samo kvalitetno upravljanje sportskim sustavom može stvoriti temelje za ostvarenje zacrtanih ciljeva. Marko Mišura Podpredsjednik Hrvatske asocijacije za sportski menadžment Primljeno na znanje Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke o stručnim kadrovima u sportu propisanim člankom 9. i 10. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Registri i evidencije koji se nalaze u sustavu izrađeni su temeljem Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije te s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlog.
3 Hrvatska Asocijacija za Sportski Menadžment NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA Sportski menadžment je aktivnost koja koordinira i upravlja svim resursima u sportu (u nacionalnom savezu, klubu, ili nekoj drugoj sportskoj organizaciji), te koristi sve one podatke koji se u NISuŠ upisuju, stoga je vrlo važno znati tko su osobe koje upravljaju sportskim organizacijama. U tu svrhu, mi u Hrvatskoj Asocijaciji za Sportski Menadžment smatramo da je neophodno u Registar, pod Evidenciju stručnog kadra ili neki drugi dio Registra, unijeti njihove podatke, njihovo iskustvo u sportu, obrazovanje ili osposobljenost, čime bi se stekla prava slika kome su klubovi, savezi i sportske institucije povjerene. Samo na taj način moglo bi se pristupiti rješavanju problema potkapacitiranosti, nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, neostvarivanja vrhunskih rezultata, osipanja članstva itd. Potpredsjednik Hrvatske Asocijacije za Sportski Menadžment Alojzije Janković Nije prihvaćen Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke o stručnim kadrovima u sportu propisanim člankom 9. i 10. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Registri i evidencije koji se nalaze u sustavu izrađeni su temeljem Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije, a s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Napominjemo kako se osobe ovlaštene za zastupanje unose u Registar udruga i Sudski registar te nisu prepoznate Zakonom o sportu.
4 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA Prema Nacrtu prijedloga Pravilnika o Informacijskom sustavu u sportu (dalje u tekstu: Nacrt Pravilnika), predviđeno je da Informacijski sustav u sportu obuhvaća 2 registra i 8 evidencija: - Registar sportskih djelatnosti - Registar profesionalnih sportskih klubova - Evidencija sportaša - Evidencija stručnog kadra - Evidencija pravnih osoba u sportu - Evidencija sportskih građevina - Evidencija sportskih natjecanja i rezultata - Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu - Evidencija financijskog praćenja sportskih programa - Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu. Pregledom Nacrta Pravilnika, Pravobraniteljica je utvrdila da se u nekim evidencijama podatak o spolu osobe prikuplja, a u nekima ne. Evidencije u kojima se vode podaci o fizičkim osobama i u kojima bi bilo prikladno te podatke voditi po spolu je sljedećih pet evidencija: - Evidencija sportaša, - Evidencija stručnog kadra, - Evidencija sportskih građevina, - Evidencija sportskih natjecanja i rezultata i - Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu. Od tih pet evidencija, predviđeno je da se podaci po spolu prikupljaju u samo njih tri: u Evidenciji sportskih građevina (za vlasnika i upravitelja sportske građevine te za odgovornu osobu), Evidenciji sportskih natjecanja i rezultata (za sportaša) i Evidenciji sportskih nagrada i poticaja u sportu (za dobitnika, podnositelja prijedloga i korisnika). U ostale dvije evidencije (Evidencija sportaša i Evidencija stručnog kadra) to nije predviđeno. Pritom je primjetno da sljedeća četiri podatka u evidencijama predstavljaju osnovne informacije koje se prikupljaju za fizičke osobe: 1) OIB, 2) ime i prezime, 3) spol i 4) datum i mjesto rođenja. U svih spomenutih pet evidencija navode se podaci o OIB-u, imenu i prezimenu te datumu i mjestu rođenja, međutim podatak o spolu izostavljen je u Evidenciji sportaša i Evidenciji stručnog kadra. Vezano za navedeno, Pravobraniteljica predlagatelju propisa ukazuje na članak 17. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), prema kojemu „svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu“. U skladu s time, Pravobraniteljica predlagatelju propisa daje preporuku da se podatak o spolu uvrsti u Evidenciju sportaša i Evidenciju stručnog kadra. Prihvaćen Prihvaća se
5 Zajednica sportova Primorsko-goranske županije OPĆE ODREDBE, Članak 3. stavak 5. dodati: Evidencija o rekreativnim aktivnostima građana Predviđeno je čl. 78. ZOS-a. Smatramo važnim za izradu budućih strateških dokumenata. U izradi Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije do tih podataka bilo je najteže doći. Sportska rekreacija najbrža je rastuća sportska djelatnost i smatramo neophodno sustavno ju pratiti. Primljeno na znanje Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke koji su definirani na osnovu Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije, a sve s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlog.
6 Zajednica sportova Primorsko-goranske županije OPĆE ODREDBE, Članak 3. stavak 4. dodati: Registar kategoriziranih sportaša Nije prihvaćen Članak 3. stavak 2. točka 11. ovog pravilnika propisuje da se u Evidenciju sportaša unosi podatak o kategoriji sportaša te se filtriranjem samo kategoriziranih sportaša dobiva registar kategoriziranih sportaša. Slijedom navedenoga Registar kategoriziranih sportaša postoji u Informacijskom sustavu u sportu kao podregistar Evidencije sportaša.
7 Zajednica sportova Primorsko-goranske županije EVIDENCIJA STRUČNOG KADRA, Članak 7. U evidenciju stručnog kadra dobro bi bilo dodati osobe koje obavljaju poslove kineziterapije i upravljačke poslove u sportu. Primljeno na znanje Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke o stručnim kadrovima u sportu propisanim člankom 9. i 10. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Registri i evidencije koji se nalaze u sustavu izrađeni su temeljem Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije te s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlog.
8 Zajednica sportova Primorsko-goranske županije EVIDENCIJA PRAVNIH OSOBA U SPORTU, Članak 8. Stavak 3. točka 2. Registar pravnih osoba u sportu? postoji li taj Registar? Mišljenja smo da bi Registar pravnih osoba u sportu stvarno trebalo ustrojiti i time ujediniti podatke sadašnjeg Registra udruga i Registra sportskih djelatnosti. Nije prihvaćen Člankom 3. stavkom 5. alinejom 3. propisano je vođenje Evidencije pravnih osoba u sportu te se time navedeno i ustrojava. Nakon unosa podataka u Evidenciju pravnih osoba u sportu biti će povezana s Registrom udruga i Registrom sportskih djelatnosti. Napominjemo kako se ovim pravilnikom ne mogu derogirati odredbe Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) kojima su ustrojeni Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti.
9 Zajednica sportova Primorsko-goranske županije Zagreb, studeni 2018., EVIDENCIJA SPORTSKIH NATJECANJA I REZULTATA Pravilnik bi trebao preciznije definirati koja sportska natjecanja, najnižu razinu (državna, županijska, gradska) i najniži plasman sportaša/ekipe koji bi bio obveza upisa u evidenciju. Prihvaćen Prihvaća se
10 Desanka Jurić Matošin EVIDENCIJA FINANCIJSKOG PRAĆENJA SPORTSKIH PROGRAMA, Članak 12. Nakon članka 12. treba dodati članak kojim će se na isti način propisati evidencija financijskog praćenja sportskih programa na lokalnoj razini: općine, gradovi i županije. Sadržaj i oblik podataka propisuje se pravilnikom kojim se uređuje financiranje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini. Podatke u evidenciju financijskog praćenja sportskih programa iz svog djelokruga unose sportske zajednice odnosno općine, gradovi i županije. Primljeno na znanje Informacijski sustav u sportu trenutno prikuplja podatke koji su definirani na osnovu Projektne dokumentacije i Tehničke specifikacije, a sve s obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, Pravilnikom se ne može propisati unošenje podataka koji se ne nalaze u sustavu. Prilikom nadogradnje sustava uzet će se u razmatranje navedeni prijedlog