Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva za izgradnje i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Koprivnica SAŽETAK POZIVA • U tekstu javnog poziva nigdje ne stoji decidirano da će se moći ulagati u postojeće kompostane. Neke od njih su građene prije 10 godina i nemaju potrebne objekte za učinkovitu preradu biorazgradivog otpada niti opremu koja bi taj proces ubrzala. Ako postoje prostorni i svi drugi uvjeti da se na postojećim kompostanama izgrade potrebni objekti i nabavi potrebna oprema, bilo bi dobro da to bude jasno naglašeno u natječaju. • Da li će se nakon potpisivanja ugovora imati pravo koristiti avansi za provedbu investicije ili je sufinanciranje od strane nadležnih tijela biti isključivo kroz povrat sredstava uz predočenje plaćenih računa za prihvatljive troškove? • Da li će Ministarstvo omogućiti da se putem HBORa osiguraju dodatna kreditna sredstva za jedinice lokalne samouprave za vlastito učešće u financiranju projekta? Primljeno na znanje Prema novom konceptu Poziva kao prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru poziva predviđena je izgradnja, nadogradnja i/ili opremanje postrojenja za recikliranje (kompostane). Prema novom konceptu Poziva, Korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za predujmom čiji iznos može iznositi najviše 20% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava po projektu. Novim konceptom Poziva, prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS već su to mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga. MZOE dodjeljuje bespovratna sredstva samo iz ovog Poziva, te nema saznanja o mogućnostima kreditiranja vlastitog učešća korisnika u financiranju projekta.
2 Consultare d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 1Cilj poziva Nadalje, kaže se da je svrha ovog poziva doprinos smanjenju udjela odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta otpada i da je cilj ovog poziva pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostana ili bioplinskih postrojenja). Kakvo je naše trenutno stanje sa biootpadom? Prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) količina proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada se u odnosu na 2016. godinu povećala za 1,7%, te je iznosila 1.090.648 t dok je odložena količina biorazgradivog komunalnog otpada iznosila 801.238 t. U području odvojenog sakupljanja i oporabe biootpada iz komunalnog otpada također se bilježi lagani porast u odnosu na prethodnu godinu. Udio biootpada upućenog na oporabu je iznosio 9% što je 2% više nego u 2016. godini. U 2017. godini bilo je aktivno 9 kompostana koje su obradile 34.691 t komunalnog biootpada, dok je anaerobnom digestijom obrađeno 3.653 tone komunalnog otpada u 6 bioplinskih postrojenja. Što možemo učiniti odmah??? S obzirom da se nalazimo u prosincu 2018. godine mišljenja sam da bi trebalo malo revidirati podatke HAOP-a po pitanju broja bioplinskih postrojenja u operativnom radu, te isto tako broja izdanih Dozvola za gospodarenje otpadom i kapaciteta bioplinskih postrojenja u smislu oporabe biorazgradivog otpada. U RH u ovom trenutku operativno radi 40 bioplinskih postrojenja ukupne snage 44,73 MW od kojih 16 bioplinskih postrojenja posjeduje Dozvolu za gospodarenje otpadom, ukupnog kapaciteta 525.000 t/godišnje. Znači u ovom trenutku imamo 24 bioplinska postrojenja koja nemaju Dozvolu za gospodarenje otpadom. Šta bi dobili da i ova 24 postrojenja ishode dozvolu za gospodarenje otpadom, prije svega to su: 1. Niže cijene zbrinjavanja biorazgradivog otpada u bioplinskim postrojenjima, odnosno niže cijene za građane 2. Veću konkurentnost na tržištu 3. Rješenje problema sa biootpadom A što mi radimo, raspisujemo natječaj za izgradnju novih bioplinskih postrojenja, a imamo ih 16 odmah na raspolaganju i potencijalna 24 da ishode dozvolu za gospodarenje, u najdužem roku to je 2 mjeseca za ishođenje dokumentacije. Kao što vidimo iz navedenog bioplinskih postrojenja za oporabu biorazgradivog otpada ima, kapaciteti su i više nego dostatni da se sav proizvedeni biootpad u RH oporabi, da uopće ne završava na odlagalištima u RH i da se stvori nova dodana vrijednost, no što nam nedostaje da bi se ispunili ciljeve i obaveze iz PGO RH 2017.-2022.? Odmah da preduhitrim one „zločeste“ koji ima problem na svako rješenje i reći će da, ali sva postrojenja su od Zagreba istočno do granice, ta konstatacija je točna. Ali isto tako mnoge privatne tvrtke koje se bave gospodarenjem otpada, imaju registrirana skladišta za sakupljanje i razvrstavanje otpada u Dalmaciji, Lici, Istri i Primorju, pa se tamo može dovesti biootpad i dalje kamionima na sjever na oporabu, (kao vrsta pretovarne stanice). A ovih 250 miliona kuna dati gradovima i općinama u smislu sufinanciranja troška prijevoza i zbrinjavanja otpada do konačnog oporabitelja, a to su postojeća bioplinska postrojenja. Kao zaključak želim samo reći rješenje za biorazgradivi postoji sad i ovdje, samo treba razgovarati, a to je nekad najteže. To najbolje znaju razni načelnici, gradonačelnici i direktori komunalnih društava koji su tako zauzeti da nemaju vremena za razgovor kako poboljšati život svojih stanovnika i istovremeno sačuvati okoliš ili možda će ovakva postrojenja koristiti za uhljebljivanje svog glasačkog stranačkog kadra….. Primljeno na znanje Prema Programu dodjele državnih potpora, koji je stupio na snagu 29.10.2019., članak 10, stavak 5. i Uredbi o skupnom izuzeću (General Block Exemption Regulation / GBER), koja regulira državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji, potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE) dodjeljuju se isključivo novim postrojenjima i ne mogu se dodijeliti i isplatiti nakon početka rada postrojenja. Stoga je novim konceptom Poziva predviđeno ulaganje u izgradnju i opremanje isključivo novih postrojenja za proizvodnju OIE.
3 Consultare d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 1Cilj poziva Poštovani, prema mojem skromnom mišljenju, ovaj poziv je u potpunosti promašio kako bi neki rekli „ceo futbal“. Niti jedna JLS u bivšem, sadašnjem niti budućem trenutku neće biti spremna za izgradnju bioplinskih postrojenja zbog: 1. Nemogućnosti dogovora direktora komunalnih poduzeća/načelnika/gradonačelnika zbog različite stranačke pripadnosti da zajedno oporabljuju biootpad jer tko će na kraju preuzeti „zasluge“ 2. Nedovoljnog poznavanja tehnologije proizvodnje bioplina 3. Nedovoljnog poznavanja prinosa bioplinskog potencijala koji daje biootpad 4. Nedovoljno educiranog stanovništva koji bi taj biootpad odvajao 5. Nepopularne cijene za prodaju električne energije (nema feed in tarife) 6. Nemogućnosti dogovora oko zemlje za aplikaciju digestata, itd, itd, itd….. Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka Poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS već su to mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga.
4 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 3Raspoloživasredstvapoprijavitelju U ovoj točki određen je najviši iznos prihvatljivog troška pojedinačnog projektnog prijedloga u iznosu od 35.000.000,00 kn što je iznos koji je nedostatan za realizaciju projekta Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada za područje Grada Zagreba. Smatramo da bi najviši iznos prihvatljivog troška pojedinačnog projektnog prijedloga trebalo povećati na 100.000.000,00 kn. Obrazloženje: Grad Zagreb obuhvaća četvrtinu stanovništva Republike Hrvatske te je, obzirom na broj stanovnika najveći proizvođač komunalnog otpada, samim time i biorazgradivog otpada i biootpada u RH. Godišnje se na području Grada sakupi preko 30.000 t biotpada koji se većim djelom obrađuju pri čemu se kao krajnji produkt dobiva kompost. Obzirom na ukupnu količinu i sastav komunalnog otpada, budući, predvidivi kapacitet nakon uspostave potpuno funkcionalnog sustava odvojenog prikupljanja otpada, postrojenja za biološku obradu otpada Grada Zagreba će morati imati kapacitet od 60.000 t/god. Realizacija projekta ovog kapaciteta uključuje složene i osjetljive tehnološke procese prije svega u kontekstu zaštite okoliša. Potencijalna tehnologija će proizaći iz analize i rezultata projektno-tehničke dokumentacije, te će implementirati sve najbolje raspoložive tehnike zaštite okoliša. Preliminarne procjene koje su provedene, a uključuju predvidivi kapacitet i primjenu suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja, ukazuju da se radi o investiciji u kojoj su sadržani svi prihvatljivi troškovi, a koja je procijenjena na iznos od oko 110.000.000,0 kn. Obaveza je gradova i općina da prema odredbama nacionalnog Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022 („Narodne novine br. 3/17) osiguraju izdvajanje 40% biootpada iz komunalnog otpada, te je na nacionalnoj razini obveza Republike Hrvatske postići dva cilja: prvi-smanjenje količine odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta otpada (35% u odnosu na referentnu 1997.god.) i drugi- smanjiti ukupne količine odlaganja otpada na odlagališta (odložiti manje od 25% od ukupne količine komunalnog otpada). Napominjemo važnost predmetnog projektnog prijedloga kojim se želi značajno doprinijeti postizanju tih ciljeva, a kako je za očekivati da će Grad Zagreb imati veliki doprinos, molimo Vas da uvažite izneseni prijedlog. Nakon usvajanja prethodno navedenog prijedloga predlažemo da se revidira i uskladi iznos ukupnih raspoloživih sredstava pod točkom 2. Nije prihvaćen Prema novom konceptu ovog Poziva, najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga povećana je s 35,0 milijuna HRK na 50,0 milijuna HRK. S obzirom na raspon dopuštenih bespovratnih sredstava po ovom Pozivu, koji iznosi od min. 1,0 milijuna HRK do max. 50,0 milijuna HRK, stav MZOE kao nadležnog tijela za ovaj poziv je da je na taj način osigurano da su bespovratna sredstva dostupna velikom broju potencijalnih Prijavitelja, bez obzira na kapacitet postrojenja koje oni prijavljuju.
5 Vesna Centa SAŽETAK POZIVA , 5Prihvatljivi prijavitelji Obzirom da su poslove prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jedince lokalne samouprave, bilo odlukom ili ugovorom o koncesiji, povjerile davateljima javne usluge (privatnim ili javnim trgovačkim društvima) smatramo kako se kao prihvatljivi prijavitelj moraju odrediti davatelji javne usluge, odnosno sva trgovačka društva koja pružaju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada a naročito iz razloga što je obveza zbrinjavanja prikupljenog biootpada na davateljima javne usluge. Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS nego mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga (javna i privatna).
6 Consultare d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 5Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne samouprave koje aktivno razmišljaju na koji način riješiti problem sa biorazgradivim otpadom pronašle su partnere u bioplinskim postrojenjima i suradnja traje na obostrano zadovoljstvo. Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS nego mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga (javna i privatna). Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, a partnerski odnosi nisu predviđeni.
7 Consultare d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 5Prihvatljivi prijavitelji Poštovani, prihvatljivim prijaviteljima u sklopu ovog poziva je trebalo ostaviti mogućnost prijave sa partnerima, odnosno postojećim bioplinskim postrojenjima u privatnom vlasništvu, a ovih 250 miliona kuna dati gradovima i općinama u smislu sufinanciranja troška prijevoza i zbrinjavanja otpada do konačnog oporabitelja, a to su postojeća bioplinska postrojenja. Nama kronično nedostaje suradnja između javnih i privatnih tvrtki, potrebno je ostvarivati suradnju sa bioplinskim postrojenjima koja mogu oporabiti sav proizvedeni biootpad u RH. Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS nego mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga (javna i privatna). Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, a partnerski odnosi nisu predviđeni.
8 Marin Pavlić SAŽETAK POZIVA , 5Prihvatljivi prijavitelji Poštovani, Budući da su u mnogim sredinama komunalna poduzeća pružatelji usluga a isto tako i vlasnici zemljišta, predlažemo da se i njima omogući prijava. Da li JLS, koja gradi na zemljištu svog komunalnog poduzeća zadovoljava zahtjev da "projekti spremni za početak provedbe aktivnosti projekta ( projekti koji imaju građevinsku dozvolu i osigurano zemljište za izgradnju)"? Ponikve Eko otok Krk Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS nego mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga (javna i privatna). Sukladno tome, prijavitelj mora imati ishođenu građevinsku dozvolu na svoje ime te riješene imovinsko –pravne odnose (vlasništvo ili pravo građenja).
9 Vesna Centa SAŽETAK POZIVA , 6Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Kako svoje obveze vezano za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a samim time i odvojeno prikupljenog biootpada, jedinice lokalne samouprave ispunjavaju isključivo kroz davatelja javne usluge (privatnog ili javnog trgovačkog društva) smatramo kako bi se ovim pozivom moralo omogućiti u najmanju ruku formiranje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge. Primljeno na znanje Novim konceptom Sažetka poziva prihvatljivi prijavitelji više nisu JLS nego mala, srednja i velika poduzeća registrirana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta prijavitelja najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga (javna i privatna). Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, a partnerski odnosi nisu predviđeni.
10 Marin Pavlić SAŽETAK POZIVA , 7Prihvatljivost projekta Poštovani, Predlažemo da bude prihvatljiva i rekonstrukcija postojećih postrojenja. Ponikve Eko otok Krk Prihvaćen Novim konceptom Poziva predviđeno je financiranje izgradnje, nadogradnja i/ili opremanje postrojenja za recikliranje (kompostane), te izgradnje i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE.
11 BDC d.o.o SAŽETAK POZIVA , 7Prihvatljivost projekta U ranijim verzijama nacrta poziva koje su bile dostupne na stranicama strukturnih fondova i FZOEU-a, unutar popisa indikativnih osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga se u sklopu prihvatljivosti projekata postrojenja za sortiranje, između ostalih kriterija, navodi da su prihvatljivi projekti: s mimalnim projektiranim kapacitetom postrojenja za sortiranje od najmanje 8.000 t/godišnje. Hoće li u predmetnom pozivu biti takvih kriterija? Primljeno na znanje Novim konceptom poziva nisu postavljeni kriterij s minimalnim projektiranim kapacitetom već u Studiji izvedivosti s analizom troškova i koristi prijavitelji dokazuju, između ostalog, usklađenost projektiranog kapaciteta postrojenja za obradu biootpada s količinama biootpada koje su dostupne na području obuhvata projekta, a koje se već ne obrađuju tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije.
12 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Predlažemo da se u projektne aktivnosti, koje čine prihvatljive kategorije troškova, uključe i; Upravljanje projektom i administracija Ove aktivnosti uključuju plaće zaposlenika projektnog tima sastavljenog od najmanje 3 člana korisnika (troškovi plaća osoblja do najviše 15.000 HRK za ukupan mjesečni trošak plaće po zaposleniku, uključujući porez, prirez te doprinose iz i na plaću, u projektnom timu prijavitelja/korisnika, koji će raditi na provedbi projekta; ovi troškovi da budu prihvatljivi od 1. siječnja 2019.g., i da se izračunavaju primjenom metode stvarnih troškova), kao i neizravne troškove do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta). Izrada revizorskog izvješća Ova aktivnost odnosi se na izradu izvješća ovlaštenog neovisnog revizora o provjeri troškova projekta koju nabavlja korisnik po okončanju projekta. U odnosu na aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta, predlažemo da iznos prihvatljivog troška bude do 3% ukupno prihvatljivih troškova. Primljeno na znanje Prema novom konceptu Poziva pod prihvatljivim aktivnostima predviđene su i aktivnosti upravljanja projektom i administracije. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta izračunavat će se primjenom standardne veličine jediničnih troškova iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 članak 68.a, odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046 čl. 272 stavak 30.). Troškovi revizorskog izvješća nisu prihvatljivi budući da se isto neće tražiti kao uvjet za odobrenje Zahtjeva za nadodanu sredstava. Vezano za aktivnosti promidžbe i vidljivosti novim Pozivom nisu definirana ograničenja u smislu vrijednosti istih.