Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt poziva za Izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Irena Markotić Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga Pitanje U dijelu 2.PRAVILA POZIVA, točci 1.1 Prihvatljivost prijavitelja, smatra se prihvatljivim prijavitelj koji mora dokazati da prijavljuje projekt za koji je Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi pokazala ekonomsko opravdanje te održivost postrojenja za sortiranje. Pretpostavka je da pojednostavljena studija izvedivosti mora sadržavati procjenu ulaganja u opremu i pripadajuću infrastrukturu, planirane količine odvojeno prikupljenog otpada tj prihode te troškove zbrinjavanja ostatnog dijela otpada. S obzirom na sve navedeno a posebno činjenicu da tržište odvojeno prikupljenog otpada na funkcionira u potpunosti, moguće je da studija ne pokaže ekonomsko opravdanje i održivost postrojenja, pa se postavlja pitanje eventualnog sufinanciranja troškova odnosno gubitaka. Primljeno na znanje Pojednostavljenom analizom troškova i koristi projekta se mora dokazati da će projekti biti financijski održivi. Ukoliko pojednostavljena analiza ne pokaže financijsku održivost projekta, Prijavitelj je obavezan dostaviti Izjavu o načinu pokrića razlike između ukupnih operativnih troškova i prihoda.
2 Irena Markotić Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga Prijedlog dorade navoda U dijelu 1.OPĆE INFORMACIJE,Točka 3.3. Predmet svrha i pokazatelji poziva , Pasus II u Svrsi poziva navedeno je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje u koje je između ostaloga uključeno i projektiranje. Nadalje u dijelu 2.PRAVILA, stavak II točka 1.1. navedeno je da prijavitelj mora dokazati da je projekt spreman za početak ( projekat za kojeg su ishođeni pravomoćni akti za građenje). Također u točci 6.6. Prihvatljivost projekta stavci 6. navedeno je da Projekat do trenutka donošenja Odluke o financiranju nije započeo niti fizički niti financijski, niti je započeo postupak javne nabave ( osim troškova plaća zaposlenika projektnog tima prijavitelja/korisnika, navedenih pod B u točci 2.8.1 ovih uputa) Prijedlog je da u točci 6.6. Prihvatljivost projekta u stavci 6 bude navedeno Projekat do trenutka donošenja Odluke o financiranju nije započeo niti fizički niti financijski, niti je započeo postupak javne nabave ( osim troškova plaća zaposlenika projektnog tima prijavitelja/korisnika, navedenih pod B u točci 2.8.1 ovih uputa, te troškova izrade projektne dokumentcije za ishođenje pravomoćnih dozvola te troškova studije izvedivosti projekta) Prihvaćen Sukladno poglavlju Prihvatljivost projekta, jedan od općih kriterija prihvatljivosti je da projekt do trenutka donošenja Odluke o financiranju nije fizički započeo (tj. da sama izgradnja nije započela), niti je započeo postupak javne nabave, osim troškova pripreme projektne dokumentacije. U tekstu Uputa za prijavitelje koji je objavljen na savjetovanja.gov.hr poglavlja uputa nisu pravilno numerirana, što će biti ispravljeno u verziji Uputa koja će biti javno objavljena.
3 KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1.OPĆE INFORMACIJE Primjedba se odnosi na cjelokupni tekst Nacrta Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno skupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. jer je uočen problem označavanja naslova i podnaslova poglavlja: Naslovima poglavlja dodijeljeni su brojevi 1., 2., 3. itd., a podnaslovima svakog poglavlja 1.1., 2.2., 3.3. itd. Npr. 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Strateški i zakonodavni okvir 2.2. Odgovornosti za upravljanje 3.3. Predmet, svrha i pokazatelji poziva… 2. PRAVILA POZIVA 1.1. Prihvatljivost prijavitelja 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva 3.3. Kriteriji za isključenje… Budući da se u tekstu na puno mjesta poziva na određeno poglavlje, ta je poglavlja teško pronaći (ili ih po postojećim oznakama uopće nema) jer su svi podnaslovi unutar pojedinog poglavlja jednako označeni. Predlažemo da se označavanje naslova i podnaslova poglavlja popravi na sljedeći način: Npr. 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Strateški i zakonodavni okvir 1.2. Odgovornosti za upravljanje 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji poziva… 2. PRAVILA POZIVA 2.1. Prihvatljivost prijavitelja 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva 2.3. Kriteriji za isključenje… jer će se na taj način lakše pronaći poglavlja na koja se određeni dio teksta poziva. Isto tako, potrebno je u cijelom tekstu poziva provjeriti usklađenost teksta iz određenog poglavlja s mjestom u tekstu na kojem se na to poglavlje poziva. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje koji je objavljen na savjetovanja.gov.hr poglavlja uputa nisu pravilno numerirana, što će biti ispravljeno u verziji Uputa koja će biti javno objavljena.
4 Ljubomir Stojnić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1.Strateški i zakonodavni okvir Poziv treba dopuniti obrazloženjem u čiji ime i za čiji račun JLS grade sortirnice odnosno jeli to obveza JLS, osobito u svrhu sortiranja reciklabilnog otpada odvojeno sakupljenog u okviru pružanja usluga u vezi s javnom uslugom, kada se uzme u obzir obveza davatelja javne usluge iz članka 19. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži da otpadnu plastiku i otpadno staklo, koje je odvojeno sakupio u okviru pružanja javne usluge, preda na skladište ovlaštenika FZOEU, uz naknadu troškova sakupljanja i prijevoza koju davatelju javne usluge islpaćuje FZOEU netočno je, pa u 6. odlomku treba brisati navod: da izgradnja sortirnica "doprinosi provedbi Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)" jer je PGO RH u toč. 3.1. propisao da je svrha sortirnica " povećanje vrijednosti odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje" i jer je u toč. 3.3. Poziva ispravno nvedeno slijedeće: "Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Odvojeno prikupljeni otpadni papir, karton, metal, staklo i plastika će se odvoziti na postrojenja za sortiranje (sortirnice) radi povećanja kvalitete tih vrsta otpada i njegove pripreme za oporabu" Djelomično prihvaćen Obrazloženje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadu o obvezi uspostave odvojenog sakupljanja otpada od strane JLS je dodano u sam poziv. Poziv se sukladno pravilima referira na ciljeve Plana gospodarenja RH, pa je stoga dana poveznica na Cilj 1.2 jer se isto odnosi na odvojeno sakupljanje. U sam tekst Poziva je dana svrha izgradnje ovakvih postrojenja kako ste naveli u svom komentaru.
5 Ljubomir Stojnić 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predmet Poziva, Svrha (cilj) Poziva: vidi komentar LJ.S. u vezi s toč. 1.1. Poziva; propisati da je neprihvatljiva gradnja novih kapaciteta za sortiranje odvojeno sakupljene otpadne plastike i stakla na području na kojem pravne i fizičke osobe - obrtnici za obavljanje poslova sakupljanja i obrade ambalažnog otpada imaju dostatne a neiskorištene kapacitete o određivanje minimalnog isplativog (održivog) kapaciteta sortirnice: navesti studiju izvodljivosti koja je bila stručna podloga kojom je određen minimalni (isplativi, održivi) kapacitet sortirnice od 8.000 t/god i uputu o načinu osiguranja dostupnosti studije; navedeni kapacitet nije održiv za automatsko sortiranje odvojeno sakupljene miješane otpadne plastike i stakla; Poziv dopuniti uvjetima za najveći ukupni kapacitet sortirnica koji je, uz uvjet isplativosti odnosno održivosti, prihvatljiv za područje pojedine županije, Grada Zagreba i Splita, sukladno odluci Vlade o implementaciji PGO RH (za RH ukupni planirani kapacitet je 715.000 t/god suhog reciklabilnog otpada) Poziv dopuniti minimalnim uvjetima za tehnološku konfiguraciju sortirnica; prihvatljivo su samo automatske sortiranice odvojeno sakupljene miješane otpadne plastike i otpadnog stakla; neprihvatljive su sortirnice za rekuperaciju otpadnog papira, stakla i tekstila iz miješanog komunalnog otpada; Nije prihvaćen Izbor tehnologije sortiranja otpada unutar samog postrojenja je predmet odluke Prijavitelja projekta, te se ovim Pozivom neće propisivati odredbe vezane za tip i tehnologiju odabranog postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
6 Grad Mali Lošinj 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U okviru e-savjetovanja o Nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., u kriterijima prihvatljivosti projekta, određen je minimalni kapacitet od 8.000 t/godišnje. Ovako definiran kriterij ne ostavlja mogućnost jedinicama lokalne samouprave na otocima da se uopće natječu. Pozivom da, radi osiguranja tog minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja, jedinice lokalne samouprave sporazumno osiguraju provedbu ove mjere gospodarenja otpadom ne može se dostići zadani kriterij niti u slučaju udruživanja svih jedinica na otoku, a udruživanje s nekom od jedinica na kopnu, zbog velike udaljenosti i razmjerno velikih troškova prijevoza ne bi bilo financijski održivo. Napominjenmo da je zbog osiguranja kvalitete sirovine i smanjenja cijene prijevoza iste s otoka te kako bi se uopće postigli uvjeti za siguran i isplativi prijevoz sakupljenu sirovinu je potrebno prije baliranja i sortirati. Ukoliko se odvojeno prikupljeni otpad ne sortira i balira prije prijevoza, cijena prijevoza odvojenog prikupljenog otpada bila bi veća od cijene prijevoza i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada u regionalnom centru. Prema količinama sakupljenog mješanog komunalnog otpada u 2017. godini na području Grada Cresa (2.176.960,00 kg) i Grada Malog Lošinja (6.696.509,00 kg) možemo zaključiti da Grad Cres i Grad Mali Lošinj niti udruživanjem ne mogu zadovoljiti kriterij kapaciteta sortirnice od 8000 t/god. Napominjemo da je za sortirnicu u Malom Lošinju kapaciteta 2000 t/god već izrađena sva potrebna projektna dokumentacija te da je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola, a izradu projektno tehničke dokumentacije financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predlažemo da za otoke propišete drugačiji kriterij u vezi minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja za sortiranje te tako omogućite ostvarenje ciljeva i mjera gospodarenja komunalnim otpadom i na tom specifičnom dijelu teritorija Republike Hrvatske. Prihvaćen Pojednostavljenom analizom troškova i koristi za pristigle projektne prijedloge se mora dokazati da će projekti biti financijski održivi. Ukoliko pojednostavljena analiza troškova i koristi ne pokaže financijsku održivost projekta (odnosno pokaže negativni novčani tijek), Prijavitelj je obavezan dostaviti Izjavu o načinu pokrića razlike između ukupnih operativnih troškova i prihoda.
7 robert briški 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Potrebno je dodati rečenicu: ''Kada JLS nema svoje TD ili javnu ustanovu kojoj je povjereno obavljanje javnih usluga tada će se upravitelj sortirnice birati temeljem Zakona o javnoj nabavi ili Zakonom o koncesijama. Primjer: upravljanje recklažnim dvorištima. Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje u članku 35. stavku 10. da je obavljanje poslova reciklažnog dvorišta dužan osigurati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Po tom modelu predlaže se da JLS kao prihvatljivi prijavitelj osigura da postrojenjem za sortiranje upravlja komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga. (2) • Člankom 113. istog Zakona propisani su uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja obavlja poslove reciklažnog dvorišta. Po tom modelu predlaže se da i komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kao prihvatljivi prijavitelj ispuni navedene uvjete. Nadalje, komunalna tvrtka - davatelj javnih usluga dužna je prema provedbenom tijelu postupati isto kako je to propisano Pravilnikom o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza (NN 183/04, 29/14) Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave koje moraju u roku trajnosti projekta ostati i vlasnik postrojenja. Ograničavanje odabira upravitelja postrojenjem na samo davatelja usluge je izravan utjecaj na tržište i daje prednost jednom tržišnom subjektu nad drugim te time narušava tržišne odnose.
8 Usluga Poreč d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva S obzirom da je sve teže pronaći kvalitetnu radnu snagu predlažemo da se omogući sufinanciranje automatskih sortirnica. Nije prihvaćen Kroz poziv MZOE neće propisivati i uvjetovati tipove tehnologija (automatska, ručna sortirnica i slično), već Prijavitelj isto bira sukladno svojim potrebama i mogućnostima.
9 Grad Rab 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U okviru e-savjetovanja o Nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., u kriterijima prihvatljivosti projekta, određen je minimalni kapacitet od 8.000 t/godišnje. Ovako definiran kriterij ne ostavlja mogućnost jedinicama lokalne samouprave na otocima da se uopće natječu. Pozivom da, radi osiguranja tog minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja, jedinice lokalne samouprave sporazumno osiguraju provedbu ove mjere gospodarenja otpadom ne može se dostići zadani kriterij niti u slučaju udruživanja svih jedinica na otoku, a udruživanje s nekom od jedinica na kopnu, zbog velike udaljenosti i razmjerno velikih troškova prijevoza ne bi bilo financijski održivo. Predlažemo da za otoke propišete drugačiji kriterij u vezi minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja za sortiranje te tako omogućite ostvarenje ciljeva i mjera gospodarenja komunalnim otpadom i na tom specifičnom dijelu teritorija Republike Hrvatske. Prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
10 6. MAJ d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U točci 3.3. (pod redno i u točci 6.6.) predlažemo da kapacitet postrojenja za sortiranje koji sada iznosi 8.000 tona, smanji na 1.000 tona godišnje. Kako bi se dala mogućnost i manjim JLS-ima da se aktivno bave sortiranjem. Pogotovo uzimajući u obzir rast količina plastike, kartona i ostalih frakcija iz godine u godinu. Količina kao minimum od 8.000 tona je penalizirajuća za manje JLS koje možda i bitno više truda ulažu od većih JLS-a i postižu bolje rezultate u postocima odvajanja. Prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
11 Grad Karlovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Na koji način je moguće upravitelja sortirnice birati temeljem Zakona o javnoj nabavi. U javnoj nabavi se nabavljaju radovi,roba i usluge te naručitelj radova/usluga za to plaća određenu ugovorenu cijenu. JLS će biti vlasnik sortirnice i nije prihvatljivo (ni pravno utemeljeno)da onome tko upravlja sortirnicom i za to ostvruje prihode, JLS plaća i cijenu za uslugu upravljanja. Nije prihvaćen Uvjeti pod kojima će JLS dati postrojenje na upravljanje nisu predmet ovog poziva. Napominjemo da kriterij ocjene ponuditelja u javnoj nabavi ne mora biti manji trošak za JLS nego i veličina naknade koju će odabrani upravitelj isplaćivati vlasniku postrojenja.
12 Grad Đurđevac 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U točki 6.6. Prihvatljivost projekta kao specifični kriterij prihvatljivosti naveden je minimalni projektirani kapacitet postrojenja za sortiranje od najmanje 8.000 t/godišnje. Smatramo da je navedeni kapacitet previsok za većinu JLS, unatoč predloženom udruživanju, te stoga predlažemo da se minimalni projektirani kapacitet postrojenja smanji na 1.000 t/godišnje. Prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
13 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava U ovoj točki određen je najviši iznos prihvatljivog troška pojedinačnog projektnog prijedloga u iznosu od 35.000.000,00 kn što je iznos koji je nedostatan za realizaciju projekta Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. Grada Zagreba. Smatramo da bi najviši iznos prihvatljivog troška pojedinačnog projektnog prijedloga trebalo povećati na 50.000.000,00 kn. Obrazloženje: Grad Zagreb obuhvaća četvrtinu stanovništva Republike Hrvatske te je, obzirom na broj stanovnika najveći proizvođač komunalnog otpada. Godišnje se na području Grada sakupi preko 100.000 t različitih sastavnica otpada s tendencijom daljnjeg rasta posebice iz sustava odvojenog prikupljanja iskoristivih sastavnica miješanog komunalnog otpada. Prema postojećim projekcijama u odnosu na zadane ciljeve odvojenog prikupljanja, što će biti potvrđeno kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije, sortirnica Grada Zagreba (i njen kapacitet) će biti jedna od ključnih građevina gospodarenja otpadom u postizanju ciljeva i obveza glede reciklaže i ponovne upotrebe iskoristivih sastavnica komunalnog otpada i na nacionalnoj razini. Ujedno će se povećavanjem reciklaže i ponovne upotrebe, smanjiti ostatna količina otpada za odlaganje što je također obaveza iz spomenutog Plana gospodarenja otpadom RH. Obzirom na veličinu potrebnog postrojenja, također je nužno pri izradi projektne dokumentacije uzeti u obzir i implementaciju sve najbolje raspoložive tehnike zaštite okoliša. smatramo da predviđena vrijednost najviše dopuštenog iznosa prihvatljivog troška od 35.000.000,00 kn neće biti dostatna posebno imajući u vidu da ista predstavlja 85% ukupno prihvatljivog troška. Napominjemo važnost predmetnog projektnog prijedloga kojim se želi značajno doprinijeti postizanju tih ciljeva, a kako je za očekivati da će Grad Zagreb imati veliki doprinos, molimo Vas da uvažite izneseni prijedlog. Prihvaćen U objavljenoj dokumentaciji Poziva najviši iznos prihvatljivog troška pojedinačnog projektnog prijedloga bit će ograničen na najviše 50.000.000 HRK.
14 Grad Karlovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Određeni su najviši i najniži iznosi, ali bez određivanja postotka sufinanciranja prihvatljivih troškova. Da li se iz istoga može zaključiti da će će prihvatljivi troškovi biti financirani u 100%-tnom iznosu. Prihvaćen Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva teoretski iznosi maksimalno 85,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
15 Sonja Polonijo 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Pretpostavljam da se radi o previdu, ali nigdje ne nalazim informaciju o intenzitetu bespovratnih sredstava. Da li se radi o 85% prihvatljivih troškova, ili je predviđen neki drugi intenzitet? Prihvaćen Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva teoretski iznosi maksimalno 85,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
16 robert briški 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Pošto se radi o djelatnosti od općeg interesa, a što je iskazano u poglavlju 5.5. u trećem odjeljku (oporaba otpada postupcima R) nepotrebno je navoditi gospodarske aktivnosti pa predlažemo da se taj dio teksta izbaci Nije prihvaćen Radi pojašnjenja djelatnosti u kontekstu razmatranja državnih potpora tekst poziva ostaje kako je prethodno bilo navedeno u pozivu.
17 robert briški 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Nakon ishođenja uporabne dozvole JLS će navedenu infrastrukturu (sortirnicu) predati na upravljanje TD ili javnoj ustanovi kojoj je vlasnik temeljem odluke predstavničkog tijela JLS-a o dodjeli obavljanja javnih usluga prikupljanja MKO, BKO i reciklabilnog komunalnog otpada. Ukoliko je JLS javne usluge povjerila temeljem odluke o davanju koncesije za obavljanje javnih usluga tada je JLS dužna provesti postupak javne nabave ili postupak koncesije za upravitelja sortirnice. Primljeno na znanje Odabir upravitelja postrojenja mora biti proveden kroz postupak javne nabave ili davanja u koncesiju jer je to jedino jamstvo da se time neće narušiti konkurentnost na tržištu.
18 Grad Karlovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Predviđeno je udruživanje više JLS radi zajedničke izgradnje sortirnice, čime bi JLS postale suvlasnici iste. Da li će biti dopušten model suradnje na način da samo jedna JLS bude vlasnik iste (sama sve financira). a ostale JLS obvežu se samo na predaju određene količine otpada (kako bi JLS koja je prijavitelj projekta mogla ispuniti uvjet od min. 8.000 t/godišnje), a garantira im se istovjetna cijena-naknada za korištenje sortirnice (kao i JLS koja je prijavitelj). Nije prihvaćen Elementi sporazuma između JLS-ova nisu predmet ovog poziva. Prijavitelj je dužan kroz prijavu dokazati dostatne količine za isplativo funkcioniranje postrojenja.
19 Ljubomir Stojnić 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja vidi komentar LJ.S. u vezi s toč. 1.1. Poziva Primljeno na znanje Molimo pogledati odgovor na prethodni komentar.
20 Grad Zadar 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Odredbe Javnog poziva koje se odnose na Studiju izvedivosti nisu jednoznačne i jasne, npr.: - U točki 2. Pravila poziva, 1.1. Prihvatljivost prijavitelja, alineja 5. navodi se da prijavitelj mora dokazati da je Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi pokazala ekonomsko opravdanje i održivost postrojenja - U točki 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Studija izvedivosti se navodi kao dio projektnog prijedloga - Suprotno od gore navedenog, u točki 7.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, troškovi izrade studije izvedivosti navode se kao prihvatljivi troškovi. Navedene odredbe su u suprotnosti odnosno nije jasno treba li Studija izvedivosti u trenutku prijave biti već izrađena ili može biti dio projektnih aktivnosti koje se financiraju kroz projekt. Primljeno na znanje Pojednostavljena analiza troškova i koristi treba biti izrađena u trenutku podnošenja Projektne prijave, s obzirom da je ista jedan od glavnih dokumenata koje prijavitelj treba dostaviti u sklopu projektne prijave. Sukladno uvjetima Poziva, troškovi pripreme dokumentacije (uključujući i navedenu studiju) mogu se retroaktivno potraživati. Da bi Prijavitelj mogao retroaktivno potraživati troškove pripreme dokumentacije (uključujući i navedenu studiju), isti moraju zadovoljiti uvjete iz čl. 3 Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018).
21 Vesna Centa 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Obzirom da su poslove prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. jedince lokalne samouprave, bilo odlukom ili ugovorom o koncesiji, povjerile davateljima javne usluge (privatnim ili javnim trgovačkim društvima) smatramo kako se kao prihvatljivi prijavitelj moraju odrediti davatelji javne usluge, odnosno sva trgovačka društva koja pružaju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., a naročito iz razloga što je obveza zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. na davateljima javne usluge. Nije prihvaćen Sukladno čl. 23. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, što uključuje i odvojeno prikupljanje. Iz tog razloga je ovaj poziv i namijenjen za jedinice lokalne samouprave.
22 Grad Cres 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Prijedlog za Cres i Lošinj: U okviru e-savjetovanja o Nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., u kriterijima prihvatljivosti projekta, određen je minimalni kapacitet od 8.000 t/godišnje. Ovako definiran kriterij ne ostavlja mogućnost jedinicama lokalne samouprave na otocima da se uopće natječu. Pozivom da, radi osiguranja tog minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja, jedinice lokalne samouprave sporazumno osiguraju provedbu ove mjere gospodarenja otpadom ne može se dostići zadani kriterij niti u slučaju udruživanja svih jedinica na otoku, a udruživanje s nekom od jedinica na kopnu, zbog velike udaljenosti i razmjerno velikih troškova prijevoza ne bi bilo financijski održivo. Napominjenmo da je zbog osiguranja kvalitete sirovine i smanjenja cijene prijevoza iste s otoka te kako bi se uopće postigli uvjeti za siguran i isplativi prijevoz sakupljenu sirovinu je potrebno prije baliranja i sortirati. Ukoliko se odvojeno prikupljeni otpad ne sortira i balira prije prijevoza, cijena prijevoza odvojenog prikupljenog otpada bila bi veća od cijene prijevoza i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada u regionalnom centru. Prema količinama sakupljenog mješanog komunalnog otpada u 2017. godini na području Grada Cresa (2.176.960,00 kg) i Grada Malog Lošinja (6.696.509,00 kg) možemo zaključiti da Grad Cres i Grad Mali Lošinj niti udruživanjem ne mogu zadovoljiti kriterij kapaciteta sortirnice od 8000 t/god. Napominjemo da je za sortirnicu u Malom Lošinju kapaciteta 2000 t/god već izrađena sva potrebna projektna dokumentacija te da je ishodovana pravomoćna građevinska dozvola, a izradu projektno tehničke dokumentacije financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predlažemo da za otoke propišete drugačiji kriterij u vezi minimalnog projektiranog kapaciteta postrojenja za sortiranje te tako omogućite ostvarenje ciljeva i mjera gospodarenja komunalnim otpadom i na tom specifičnom dijelu teritorija Republike Hrvatske. Prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
23 Marin Pavlić 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Budući da su u mnogim sredinama komunalna poduzeća pružatelji usluga a isto tako i vlasnici zemljišta, predlažemo da se i njima omogući prijava. Ponikve Eko otok Krk Prihvaćen Obzirom na obveze koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a odnose se na JLS, jedini prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu su JLS.
24 Vesna Centa 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Kako svoje obveze vezano za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., jedinice lokalne samouprave ispunjavaju isključivo kroz davatelja javne usluge (privatnog ili javnog trgovačkog društva) smatramo kako bi se ovim pozivom moralo omogućiti u najmanju ruku formiranje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge. Primljeno na znanje Na Poziv se može prijaviti isključivo jedan prijavitelj i nije predviđena mogućnost prijave partnera. Međutim, uvjetima Poziva omogućeno je JLS-ovima da se sporazumno udruže kako bi obuhvat projekta postrojenja za sortiranje bio što veći, a samim time i projekt financijski održiviji.
25 Grad Zadar 2.PRAVILA POZIVA, 3.3.Kriteriji za isključenje U 3.3. Kriteriji za isključenje, alineja 10 – navodi se da se potpora ne može dodijeliti prijavitelju čiji projekt nije spreman za početak provedbe projektnih aktivnosti (projekti za koji su ishođeni pravomoćni akti za građenje te riješeni imovinsko-pravni odnosi). Smatramo da bi predmetnim pozivom trebalo biti omogućeno i financiranje izrade projektne dokumentacije budući je pretpostavka da velik broj JLS-ova još nema izrađenu projektnu dokumentaciju. Prihvaćen Sukladno uvjetima Poziva, troškovi pripreme dokumentacije (uključujući i izradu projektne dokumentacije) mogu se retroaktivno potraživati. Da bi prijavitelj mogao retroaktivno potraživati troškove pripreme dokumentacije, isti moraju zadovoljiti uvjete iz čl. 3 Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018).
26 KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta U poglavlju 2.PRAVILA POZIVA, podnaslovu 6.6. Prihvatljivost projekta (koji bi trebao biti označen 2.6.), u nabrajanju općih kriterija prihvatljivosti od točke 1.-15., smatramo da bi točke 13., 14. i 15. trebale bi glasiti: 13. Prijavitelju čiji će projekt biti završen u roku 2 godine… 14. Prijavitelju za čiji je projekt Studija izvedivosti pokazala ekonomsko opravdanje… 15. Prijavitelju čiji je projekt minimalnog projektiranog kapaciteta za sortiranje od najmanje 8.000 t/god… jer će na taj način biti usklađene s tekstom iz istog poglavlja 2. PRAVILA POZIVA, podnaslova 1.1. Prihvatljivost prijavitelja (koji bi trebao biti označen 2.1.). Isto tako smatramo da će se s definiranim minimalnim projektiranim kapacitetom postrojenja za sortiranje od najmanje 8.000 t/god. u 2022.god., mnogim manjim gradovima u RH uskratiti mogućnost prijave i sufinanciranja sortirnice EU sredstvima jer nemaju mogućnost prikupljanja dovoljnih količina odvojeno skupljenog otpada za taj kapacitet sortirnice. Predlažemo da se minimalni projektirani kapacitet postrojenja za sortiranje smanji barem na 3.000 – 4.000 t/god. kako bi se na poziv mogle prijaviti i JLS na čijem području nije moguće prikupiti količine odvojeno skupljenog otpada definirane ovim pozivom, koje nemaju mogućnost financiranja vlastitim sredstvima, a kojima je sortirnica potrebna kao i velikim gradovima radi dostizanja propisanih ciljeva. Bez postrojenja za sortiranje pojedine JLS imale bi velike transportne troškove prijevoza nesortiranog reciklabilnog otpada prema oporabiteljima što bi dodatno povećalo troškove sustava gospodarenja otpadom za lokalnu zajednicu. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje koji je objavljen na savjetovanja.gov.hr poglavlja uputa i pojedine točke nisu pravilno numerirana, što će biti ispravljeno u verziji Uputa koja će biti javno objavljena.
27 Marijan Šuljić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Grad Novalja U svezi sa minimalnim projektiranim kapacitetom postrojenja za sortiranje od najmanje 8.000 t/godišnje možemo istaknuti da smatramo da je brojka previsoka i nedostižna za manje JLS (čak i kada se udružuju) a posebno za otočne JLS koje su na neki način zatvorena cjelina. Ovako postavljeni uvjeti rezultirati će s time da ćemo imati npr. samo nekoliko sortirnica na obali na području od Rijeke do Dubrovnika. Prema količinama sakupljenog mješovitog komunalnog otpada na otoku Pagu u 2016.g. (6.540 t) možemo zaključiti da Grad Novalja i otok Pag u cjelini ne bi mogli imati postrojenje za sortiranje. Napominjemo da Grad Novalja već ima izdanu pravomoćnu građevinsku dozvolu i izvedbene projekte za sortirnicu za koju je izradu projektno tehničke dokumentacije financirao Fond za zaštitu okoliša i energetiku. Nadalje, Grad Novalja ima zaključen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je definirana izgradnja sortirnice na području Grada Novalje. Smatramo da je za projekte za koje su već izdane dozvole i za koji su već zaključeni ugovori, te koji su usklađeni sa svim usvojenim planovima gospodarenja otpadom i zakonskim propisima, nepotrebno postavljati minimalne kapacitete te bi ih trebalo izdvojiti. Završno, smatramo da bi se kod svih procedura koje se tiču odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada trebalo voditi financijskim učincima na komunalna poduzeća koja ne naplaćuju prikupljanje takvog otpada. Ovako visoko postavljeni uvjeti dodatno će poskupiti procese prikupljanja reciklabilnog otpada. Prijedlog novog teksta (nova alineja) - Za projekte koji imaju ishodovan pravomoćni akt za građenje prije objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada ne odnosi se odredba o minimalnom kapacitetu postrojenja od 8.000 t/godišnje. Grad Novalja Djelomično prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
28 robert briški 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točke 13, 14 i 15 trebaju ići pod naslov Kriteriji za isključenje Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje koji je objavljen na savjetovanja.gov.hr poglavlja uputa i pojedine točke nisu pravilno numerirana, što će biti ispravljeno u verziji Uputa koja će biti javno objavljena.
29 Marin Pavlić 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Poštovani, Predlažemo da bude prihvatljiva i rekonstrukcija postojećih sortirnica. Ponikve Eko otok Krk Nije prihvaćen Rekonstrukcija postojećih sortirnica nije prihvatljiva aktivnost sukladno uvjetima ovog Poziva.
30 Grad Slavonski Brod 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Smatramo da je propisani minimalni projektirani kapacitet postrojenja od najmanje 8.000 t/godišnje prevelik jer mnoge JLS i nakon udruživanja neće moći dostići navedeni kapacitet. Također, mnoge JLS već imaju izrađenu projektnu dokumentaciju i ishođenu građevinsku dozvolu koja je usklađena sa planovima gospodarenja otpadom i zakonom o održivom gospodarenju otpadom te kojima je kapacitet projektiran na temelju stvarnih količina odvojeno prikupljenog otpada. Smatramo da ovakvi javni pozivi trebaju biti realniji i za cilj imati što veći postotak realizacije projekata, stoga predlažemo da se ovaj kriterij smanji na prihvatljiviji kapacitet za što više JLS-a. Prihvaćen Obzirom da je Prijavitelj dužan u sklopu prijave projekta izraditi pojednostavljenu analizu troškova i koristi kojom će dokazati financijsku održivost projekta, u dorađenom tekstu poziva neće biti određen ni minimalni ni maksimalni kapacitet postrojenja.
31 ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Predlažemo da se u projektne aktivnosti, koje čine prihvatljive kategorije troškova, uključe i; Upravljanje projektom i administracija Ove aktivnosti uključuju plaće zaposlenika projektnog tima sastavljenog od najmanje 3 člana korisnika (troškovi plaća osoblja do najviše 15.000 HRK za ukupan mjesečni trošak plaće po zaposleniku, uključujući porez, prirez te doprinose iz i na plaću, u projektnom timu prijavitelja/korisnika, koji će raditi na provedbi projekta; ovi troškovi da budu prihvatljivi od 1. siječnja 2019.g., i da se izračunavaju primjenom metode stvarnih troškova), kao i neizravne troškove do 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta). Izrada revizorskog izvješća Ova aktivnost odnosi se na izradu izvješća ovlaštenog neovisnog revizora o provjeri troškova projekta koju nabavlja korisnik po okončanju projekta. U odnosu na aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta, predlažemo da iznos prihvatljivog troška bude do 3% ukupno prihvatljivih troškova. Nije prihvaćen Sukladno uvjetima ovog Poziva, plaće zaposlenika projektnog tima i troškovi revizorskog izvješća nisu prihvatljivi izdaci.
32 Grad Karlovac 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Smatramo potrebnim jasno i nedvosmisleno navesti da je izrada projektne dokumentacije (npr. idejnog, glavnog projekta,...) prihvatljiva aktivnost koja se sufinancira u okviru ovog javnog poziva. Formulirano na način pod 7.7. alineja 1. prizlazi da se samo sufinancira izrada studije izvedivosti. Prihvaćen Sukladno uvjetima Poziva, troškovi pripreme dokumentacije, uključujući izradu projektne dokumentacije, pojednostavljene analize troškova i koristi i dr. mogu se retroaktivno potraživati. Navedeno će biti usklađeno kroz cijeli tekst Uputa za prijavitelje.
33 Unikom d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Molimo da se uskladi natječaj vezano uz aktivnosti prirpeme projektne dokumentacije odnosno troška izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi. Naime u točci 2.1. novodi se da se prijavljuje projekt za koji je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi pokazala ekonomsko opravdanje (odnosno da je ista dio projektne prijave). Nadalje stoji u točci 6.6. "projekt do trenutka Odluke o financiranju nije započeo ni fizički ni financijski" što povlači za sobom da trošak studije izvodivosti nije prihvatljiv trošak u okviru ovoga poziva i da je isti trošak prijavitelja. U točci 7.7. pak, navodi se da su prihvatljive aktivnosti vezane uz priremu projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga; tj izrade studije izvedivosti s analizom troškova te se u točci 8.1.1. utovrđuje da je trošak studije izvedivosti prihvatljiv trošak, samo da bi se već u točci 8.8. u općim uvjetima prihvatljivosti troška navodilo da isti mora nastati za vrijeme trajanja (razdoblja provedbe projekta) čime trošak studije izvedivosti koja mora biti izrađena prije podnošenja projektne prijave ne može biti prihvatljiv trošak. Molim da se stav vezan uz trošak studije izvedivosti s analizom troškova i koristi jasno definira bilo kao prihvatljiv ili neprihvatljiv da bi prijavitelji znali na čemu su. Prihvaćen Sukladno poglavlju Prihvatljivost projekta, jedan od općih kriterija prihvatljivosti je da projekt do trenutka donošenja Odluke o financiranju nije fizički započeo, niti je započeo postupak javne nabave, osim troškova pripreme projektne dokumentacije, što uključuje i pripremu pojednostavljene analize troškova i koristi.
34 robert briški 3.KAKO SE PRIJAVITI, 1.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga u tablici pod točkom 11. - definirati koje javne usluge Prihvaćen Navedena točka je izbačena iz tablice.
35 Grad Zadar 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Kao rok za predaju projektnog prijedloga navodi se: do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno do 31 prosinca 2019. Predlaže se produžiti rok za predaju projektnih prijedloga jer u slučajevima gdje izrada projektne dokumentacije još nije započela, rok od 1 godine je prekratak za izradu kompletne projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola kao i eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Prihvaćen U objavljenoj verziji Poziva bit će naveden konačan datum.
36 Grad Karlovac 3.KAKO SE PRIJAVITI, 4.4.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Obzirom na krajnji rok dovršetka projekta i veliki opseg aktivnosti za realizaciju istog, smatramo da je maksimalni rok od 120 kalendarskih dana (računajući od prvog sljedećeg dana od dana zaprimanja projektog prijedloga) za postupak dodjele bespovratnih sredstava predug. Nije prihvaćen Radi se o maksimalnom roku u kojem se postupak mora završiti sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima donesenim od strane MRRFEU/Upravljačkom tijelu. Ovaj rok je primjenjiv samo u slučaju da se istovremeno zaprimi više projektnih prijava.