Izvješće o provedenom savjetovanju - Ključni elementi poziva za Nabavku komunalnih vozila za odvojeno sakupljanje odvojeno sakupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike, biootpada i dr.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marin Pavlić SAŽETAK POZIVA , 1Cilj poziva Poštovani, Da li je osim nabavke klasičnih vozila za odvoz otpada (specijalke), prihvatljiva i nabavka samopodizača kontejnera ( preskontejnera za prijevoz kartonske ambalaže), kamiona sa polipnom grabilicom( grajfera) za prikupljanje bio otpada iz vrtova te kamiona navlakača za prijevoz rolkontejnera? Ponikve Eko otok Krk Prihvaćen U sklopu ovog Poziva bit će prihvatljivi troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što uključuje podvozje vozila i/ili potrebne nadogradnje ovisno o vrsti otpada te načinu i mjestu prikupljanja otpada, kao što su sustavi za sabijanje otpada, višekomorna vozila, adekvatni automatski podizači za podizanje i pražnjenje ovisno o vrstama spremnika za otpad, hidrauličke dizalice za pražnjenje raznih vrsta podzemnih, polu-podzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika, nadogradnje za pranje kontejnera, kiper nadogradnje i dr.). Nabava vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada neće biti prihvatljiva aktivnost/trošak u sklopu ovog Poziva.
2 Općina Medulin SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Da li će biti prihvatljiva vozila koja bi se nabavljala putem operativnog ili financijskog leasinga? Ako isto nije predviđeno, predlažemo da se uz aktivnosti vezane uz provođenje javne nabave roba uključi aktivnost provedbe nabave vozila putem financijskog i eventualno operativnog leasinga. Prihvaćen U sklopu ovog Poziva, bit će prihvatljiva nabava vozila putem financijskog leasinga. Krajnji datum prihvatljivosti izdataka za nabavu putem financijskog leasinga bit će 30. studenoga 2023. godine, odnosno krajnji datum provedbe projekta.
3 IVAKOPd.o.o. SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Predlažemo da se kao prihvatljivu aktivnost vezanu uz nabavku vozila ne izostavi i sakupljanje glomaznog otpada kao i ostalog reciklabilnog otpada putem samopodizača kontejnera s instaliranim kranom za prihvat otpada. Ivakop d.o.o. Prihvaćen U sklopu ovog Poziva, bit će prihvatljivi isključivo troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što uključuje podvozje vozila i/ili potrebne nadogradnje ovisno o vrsti otpada te načinu i mjestu prikupljanja otpada, kao što su sustavi za sabijanje otpada, višekomorna vozila, adekvatni automatski podizači za podizanje i pražnjenje ovisno o vrstama spremnika za otpad, hidrauličke dizalice za pražnjenje raznih vrsta podzemnih, polu-podzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika, nadogradnje za pranje kontejnera, kiper nadogradnje i dr.).
4 GKP Komunalac d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Obzirom da je moguće ugovoriti financijski leasing na način da se 85% vrijednosti nabave plati odmah (udio sufinanciran kroz ovaj javni poziv) a da se 15% otplaćuje kao rate leasinga do kraja 2020. godine, da li je moguće da se stavak 1. u točki 8. Prihvatljive aktivnosti preoblikuje u "Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave roba ili nabava usluga financijskog leasinga"? Naime, predmet nabave nije isti, pa bi bilo dobro ako je moguće da se to u ovoj točci precizno definira. Prihvaćen Prema novom konceptu Poziva, nabava vozila putem financijskog leasinga bit će prihvatljiva aktivnost. Krajnji datum prihvatljivosti izdataka za nabavu putem financijskog leasinga bit će 30. studenoga 2023. godine, odnosno krajnji datum provedbe projekta.
5 Grad Đurđevac SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Predlažemo da prihvatljiv trošak bude i nabava dvokomornih smećara budući da će se nabavom ovakvog vozila smanjiti troškovi odvoza smeća jer će biti omogućeno paralelno odvoženje više vrsta otpada, npr. biootpada i mješanog komunalnog otpada. Prihvaćen U sklopu ovog Poziva bit će prihvatljivi troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što uključuje podvozje vozila i/ili potrebne nadogradnje ovisno o vrsti otpada te načinu i mjestu prikupljanja otpada, kao što su sustavi za sabijanje otpada, višekomorna vozila, adekvatni automatski podizači za podizanje i pražnjenje ovisno o vrstama spremnika za otpad, hidrauličke dizalice za pražnjenje raznih vrsta podzemnih, polu-podzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika, nadogradnje za pranje kontejnera, kiper nadogradnje i dr.). Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada neće biti prihvatljiva aktivnost/trošak u sklopu ovog Poziva.
6 Vesna Centa SAŽETAK POZIVA , 12Administrativni podaci Iz sadržaja ovoga članka može se iščitati da će se dodjela bespovratnih sredstava obavljati po metodi „najbrži prst“. Smatramo da bi trebalo preciznije odrediti kriterije dodjele sredstava, te smatramo kako navedena metoda nije najbolje rješenje. Nije prihvaćen Ovaj Poziv će se provoditi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. kolovoza 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. U modalitetu trajnog poziva, projektni prijedlozi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.
7 Vesna Centa SAŽETAK POZIVA , 3Raspoloživasredstvapoprijavitelju Smatramo da najviša dopuštena vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva mora pretpostaviti mogućnost da jedan davatelj javne usluge pruža javnu uslugu na području više jedinica lokalne samouprave, slijedom čega najviša dopuštena vrijednost od 7.000.000,00 kn nije dostatna te se predlaže istu povećati na minimalno 20.000.000,00 kn. Nije prihvaćen Prema novom konceptu Poziva za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, bespovratna sredstva koja se dodjeljuju smatraju se de minimis potporom, odnosno potporom male vrijednosti i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji će moći biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
8 Vesna Centa SAŽETAK POZIVA , 4Predviđeni intenzitet potpore Nužno je potrebno decidirano odrediti kriterije kojima se definira postotak dodjele bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Smatramo kako načelo odabira mora biti temeljeno na kriteriju broja korisnika kojima se pruža usluga od javnog interesa; primjerice ne može se staviti u isti položaj prijavitelja koji pruža uslugu od javnog interesa na području jedinice lokalne samouprave sa primjerice 600 korisnika u odnosu na prijavitelja koji pruža uslugu od javnog interesa sa primjerice 3.000 korisnika – oba prijavitelja za navedenu uslugu potrebuju jedno vozilo ali neupitno je da je vozilo isplativije i potrebnije pružatelju javne usluge s većim brojem korisnika slijedom čega istom treba odobriti veći iznos bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen Intenzitet potpore po ovom Pozivu nije vezan za kriterij broja korisnika. Prema novom konceptu Poziva, bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se de minimis potporom (potporom male vrijednosti) i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR (preračunato u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore) tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji će moći biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
9 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 1Cilj poziva Poštovani, Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. pružaju uslugu prikupljanja mješanog i odvojeno prikupljnog komunalnog otpada na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja. Na području Grada Malog Lošinja osim na samom otoku Lošinju komunalni otpad prikupljamo i sa manjih naseljenih okolnih otoka u sklopu Lošinjskog arhipelaga (Susak, Ilovik, Unije, Male i Vele Srakane). Za potrebe prijevoza otpada sa manjih otoka na otok Lošinj, a kasnije ovlaštenom zbrinjavatelju, potrebno nam je plovilo kako bi mogli obići i prikupiti komunalni otpad i odvojeno prikupljeni komunalni otpad sa navedenih otoka. S obzirom da ovim pozivom nisu obuhvaćena plovila molimo Vas da iste predvidite u konačnom pozivu, a sve u cilju ostvarenje ciljeva i mjera gospodarenja komunalnim otpadom na ovom specifičnom dijelu teritorija Republike Hrvatske. Unaprijed zahvalni. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Nije prihvaćen U sklopu ovog Poziva aktivnost nabave plovila nije predviđena kao prihvatljiva aktivnost.
10 GKP Komunalac d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 7Prihvatljivost projekta Da li će pod "Projekti spremni za početak provedbe aktivnosti projekta" bit i projekti nabave vozila putem financijskog leasinga kod kojih je postupak javna nabave pokrenut prije raspisivanja ovog javnog poziva, ali još nije sklopljen ugovor o financijskom leasingu niti izvršena isporuka? Nije prihvaćen Sukladno novom konceptu Poziva, aktivnost nabave vozila putem financijskog leasinga bit će prihvatljiva aktivnost, no neće biti moguće retroaktivno financiranje, odnosno postupak nabave za bilo koju projektnu aktivnost ne smije započeti do trenutka donošenja Odluke o financiranju.
11 GKP Komunalac d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 4Predviđeni intenzitet potpore Nije definirano da li će % dodjele ovisiti o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području prijavitelj ima prebivalište? Nije prihvaćen Intenzitet potpore po ovom Pozivu ne ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području prijavitelj ima prebivalište. Prema novom konceptu ovog Poziva, bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se de minimis potporom (potporom male vrijednosti) i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Iznos bespovratnih sredstava koji će se moći dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji će moći biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.
12 GKP Komunalac d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 3Raspoloživasredstvapoprijavitelju Da li će za vlastiti udio u financiranju nabavke vozila biti dozvoljeno koristiti kreditna sredstva? Da li će Ministarstvo pregovarati za HBOR da se prijaviteljima za vlastito učešće osiguraju kreditna sredstva po uvjetima kako to HBOR osigurava za projekte od posebnog interesa za postizanje ciljeva zacrtanih strategijom EU (poput energetske učinkovitosti ili zaštita okoliša)? Nije prihvaćen U sklopu ovog Poziva prijavitelji će imati obvezu dostaviti Izjavu prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja, kojom potvrđuju da će osigurati iz vlastitih i/ili drugih izvora (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući iz EU, odnosno iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru ovog Poziva, te neprihvatljivih projektnih troškova, neovisno o trenutku nastanka. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije s HBOR-om dogovorilo posebnu kreditnu liniju za prijavitelje po ovom Pozivu, te je odgovornost prijavitelja na koji način će osigurati vlastiti udio sufinanciranja projekta.
13 Zeleno i modro d.o.o. SAŽETAK POZIVA Poštovani, Mogu li pružatelji javne usluge prijaviti nabavku rabljenih vozila za odvojeno sakupljanje otpada, tj. da li će se sufinancirati nabavka rabljenih vozila i ako hoće, pod kojim uvjetima? Nije prihvaćen Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018), kupnja rabljene opreme nije prihvatljiv izdatak za projekte koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda, te stoga nabava rabljenih komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.
14 IVAKOPd.o.o. SAŽETAK POZIVA , 7Prihvatljivost projekta Ivakop d.o.o. Poštovani, predlažemo da se sufinanciranje omogući i za komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za koja je već proveden postupak javne nabave i izvršena isporuka vozila u drugoj polovici 2018. godine, a koja odabranom ponuditelju od strane naručitelja - pružatelja javne usluge prikupljanja MKO i BKO nisu u potpunosti isplaćena. Ivakop d.o.o. Nije prihvaćen Sukladno novom konceptu Poziva, neće biti moguće retroaktivno financiranje, odnosno postupak nabave za bilo koju projektnu aktivnost ne smije započeti do trenutka donošenja Odluke o financiranju.
15 GKP Komunalac d.o.o. SAŽETAK POZIVA , 8Prihvatljive aktivnosti Također smatramo da bi bilo nužno da se omogući nabava kamiona za miješani komunalni otpad, odnosno dvokomorna vozila radi ušteda. Djelomično prihvaćen U sklopu ovog Poziva, bit će prihvatljivi isključivo troškovi nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što uključuje podvozje vozila i/ili potrebne nadogradnje ovisno o vrsti otpada te načinu i mjestu prikupljanja otpada, kao što su sustavi za sabijanje otpada, višekomorna vozila, adekvatni automatski podizači za podizanje i pražnjenje ovisno o vrstama spremnika za otpad, hidrauličke dizalice za pražnjenje raznih vrsta podzemnih, polu-podzemnih i nadzemnih zvonolikih spremnika, nadogradnje za pranje kontejnera, kiper nadogradnje i dr.). Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada neće biti prihvatljiva aktivnost/trošak u sklopu ovog Poziva.
16 MURS-EKOM DOO SAŽETAK POZIVA , 4Predviđeni intenzitet potpore Poštovani! Imam pitanje vezano za dostavu projektnog prijedloga u postupku e-savjetovanja za Nabavku komunalnih vozila za odvojeno sakupljanje odvojeno sakupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike, biootpada i dr sufinancirana sredstvima iz Kohezijskog fonda. Stavka br. 4 govori da je iznos bespovratnih sredstava do maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. PITANJE: da li postoji kakvo ograničenje tj. limit dodjele maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava vezano za sjedište i područje pružanja javne usluge prijavitelja (vezano za indeks razvijenosti JLS), npr. konkretno za nas iz Međimurja? Ili za sve važi maksimalni iznos bespovratnih sredstava od 85%. MURS-EKOM d.o.o. Primljeno na znanje Najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava i intenzitet potpore po ovom Pozivu nisu vezani za indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Prema novom konceptu ovog Poziva, bespovratna sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Poziva smatraju se de minimis potporom, odnosno potporom male vrijednosti i dodjeljuju se u skladu s pravilima o potporama sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.). Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, sukladno članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji će moći biti dodijeljen pojedinačnom prijavitelju u sklopu ovog Poziva je 1.480.000,00 HRK, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000 € u HRK po srednjem tečaju HNB-a.