Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Srećko Jelinić, sveuč. profesor, dr.sc. Obrazac prethodne procjene U obrascu prethodne recenzije za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta u dijelu - Analiza stanja, pod 2.1. ispravno se navodi kako je potrebno razmotrititi uvjete za zamjenike ravnatelja Uskok-a..., a naročito status DO i zamjenika DO upućenih na rad u Uskok- sukladno čl. 11 Zakona o Uskok.u. Iako se čini nomotehničkim pitanjem, u cilju izbjegavanja nesklada i različitosti u određivanju uvjeta za imenovanje za pojedine dužnosničke funkcije u DO predlaže se razmotriti da se ovi uvjeti urede u jednom zakonu, a ne u više na različit način i ne uvijek identično. Tako o uvjetima za imenovanje zamjenika državnih odvjetnika odredbe donosi Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Drzavnoodvjetničkom vijeću, a neke odredbe, kada je u pitanju imenovanje zamjenika ravnatelja Uskok-a i Zakon o Uskok-u. Kako je riječ o opširinijem poslu izmjena i dopuna odnosno donošenja novih propisa iz ovog područja, detaljniji komentar se o ovomu ispušta, na ovomu mjestu. Zakon o Uskok-u jasno razlikuje raspoređivanje (u naravi imenovanje) osobe za zamjenika ravnatelja Uskoka i u tom pogledu postavlja uvjete u čl. 8 Zakona o Uskok-u. Treći uvjet (da konkretna osoba ima izražene sklonosti i sposobnosti za istraživanje najtežih i najsloženijih kaznenih djela) je krajnje neodređen i teško provjerljiv i zato je upitno njegovo zadržavanje, ali i takav uvjet, kako je sada postavljen, jasno pokazuje značaj Uskok-a u sustavu DORH-a. Što se tiče primarnog uvjeta za raspoređivanje za zamjenika ravnatelja Uskok-a (8 godina rada poslije položenog pravosudnog ispita kao sudac, DO zamjenik DO, odvjenik ili policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta) predlaže se da se ovi uvjeti izjednače s uvjetima za imenovanje županijskog državnog odvjetnika iz čl. 52 st.2 Zakona o državnoodvjetničkom vijeću tj. da je kandidat obnašao pravosudnu dužnost poslije položenog pravosudnog ispita najmamanje deset (10) godina. Nadalje potrebno je definirati koja dužnost se smatra pravosudnom dužnoću i u tom pogledu je zadovoljavajuća sadašnja formulacija iz čl. 8 Zakona o Uskok-u. Ovakvo određenje je duboko racionalno, ako se ima u vidu položaj Uskok-u sastavu DORH njegova nadležnost i jedinstvenost za područje RH. Posebno je osjetljivo pitaje vezano uz privolu i teškoću pronalaženja odgovarajućih osoba koje bi mogle biti raspoređene za zamjenike ravnatelja Uskok-a i za rad na najtežim i najsloženijim kaznenim djelima, no to ne može biti razlog da se za ovu fukciju raspoređuju osobe, koje ne bi ispunjavale najmanje one uvjete koji se traže za zamjenike županijskih državnih odvjetnika, ako ne i više. Posebne teškoće nastaju zbog upućivanja na rad u Uskok osoba koje ne ispunjavaju uvjete za raspoređivanje na poslove zamjenika ravnatelja Uskok-a (zato se i upućuju po čl. 11 Zakona o Uskok-u, a ne raspoređuju za zamjenike po čl. 8 Zaklona o Uskok-u), da bi iste osobe potom pred sudovima nastupale kao zamjenice ravnatelja Uskok-a!!!! Nažalost to i sudovi prihvaćaju s vrlo upitnim konačnim ishodom! A svoju legitimnost osobe koje nastupaju i izjavljuju da su zamjenice ili zamjenici ravnatelja Uskok-a dokazuju odlukama o upućivanju na rad u Uskok.!!!! Ovakvo stanje treba dokinuti u cilju osiguranja vladavine prava na način da se predvidi - osobe upućene na rad u Uskok nemaju ovlast nastupati i potpisivati se kao zamnjenici ravnatelja Uskok-a! Sumaran prijedlog izmjena je: 1. uvjete za raspoređivanje neke osobe za zamjenika ravnatelja Uskok-a izjednačiti ili postrožiti u odnosu na uvjete koji se traže za zamjenika DO, 2. izričito propisati da osoba upućena na rad u uskok nema ovlast zamjenika ravnatelja Uskok-a u smislu nastupanja pred sudovima. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
2 Zorislav Kaleb Obrazac prethodne procjene U čl. 21 st. 1 toč. 2 i st. 2 t. 1 Zakona predlažem da se suži Uskočka nadležnost u odnosu na čl. 291 KZ/11 (čl. 337 KZ/97) na neke službene osobe na način da se ispuste državni i lokalni službenici. U čl. 31 st. 2 i 32 st. 1 Zakona potrebno je razmisliti o dodavanju još nekog županijskog suda nadležnog za Uskočke predmete npr. u Varaždinu ili Bjelovaru, kako bi se rasteretio Županijski sud u Zagrebu u pogledu Uskočkih predmeta. Također bi se područje Žs u Karlovcu moglo pripojiti Žs u Rijeci. Županijskom sudu u Zagrebu bi ostala područja Žs Zagreba, Siska i Velike Gorice. Mjenjati čl. 34 st. 1 Zakona i omogućiti da predmete za koje je zapriječena kazna zatvora do 12 godina ili kada su delegirani na općinski sud temeljem čl. 33 Zakona o USKOKU sudi sudac pojedinac. Nesvrsishodno i neracionalno je da u svakom USKOČKOM predmetu sude tri suca profesionalca kada suđenje u pravilu provodi predsjednik vijeća, dok članovi vijeća ne mogu za to vrijeme raditi na svojim predmetima. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
3 Srećko Jelinić, sveuč. profesor, dr.sc. Obrazac prethodne procjene , Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Točno je, Zakon o državnoodvjetničkom vijeću u čl. 52 st.2. propisuje da se za zamjenika županijskog državnog odvjetnika može imenovati osoba koja je obnašala pravosudnu dužnost najmanje deset godina. S druge strane, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u čl. 2 st.1. propisuje da je Ured posebno državno odvjetništvo za područje RH sa sjedištem u Zagrebu. Nadležnost Ureda je iznimna s obzirom na težinu i društvenu opasnost kaznenih djela koja se progone (v.čl. 21). Nomotehnički je moguće da se uvjeti za imenovanje državnih odvjetnika i zamjenika u Uskok-u imenuju u više zakona (Zakonu o državnomoodvjetničkom vijeću, Zakonu o državnom odvjetništvu ili u Zakonu o Uskok-u ) ili u jednom propisu. Ovo pitanje uređivanja nije presudno, no ipak se drži da je uvjete za imenovanje zamjenika državnog odvjetnika i zamjenika ravnatelja Uskoka uputnije urediti jednim propisom, a ne u više propisa i k tomu na ne potpuno sustav način. Tako, dok Zakon o državnom odvjetništvu za zamjenika drž.odvjetnika u županijskom državnom odvjentištvu traži da je dužnosnik u pravosudnim tijelima obnašao pravosudnu dužnost najmanje 8 godina (čl. 110 st.2 Zakona o DO) u drugom propisu (Zakon o DOV, čl. 52 st.2) se traži da je kandidat za zamjenika DO obnašao pravosudnu dužnost najmanje deset godina. Ako je Uskok pravosudno tijelo u sastavu DORH s iznimnim zadaćama definiranim kroz nadležnost Ureda, tada je i za očekivati visoko pozicioniranje Ureda u sastavu državnog odvjetništva . To pak mora naći svoj odraz i u uvjetima za imenovanje zamjenika ravnatelja Uskok-a. Sada to nije slučaj. Zato je opravdan prijedlog iz analize postojećeg stanja u svezi s primjenom Zakona o Uskok-u da je potrebno razmotrititi propisane uvjete za imenovanje zamjenika ravnatelja Uskoka. Sadašnji zakon u čl. 8 propisuje tko može biti imenovan za zamjenika ravnatelja Uskok-a na način da traži ispunjavanje uvjeta: 1. položeni pravosudni ispit, 2. poslije položenog pravosudnog ispita rad i to najmanje u trajanju od 8 godina kao sudac, DO, zamjenik do, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta i 3. da ima izražene sklonosti za istraživanje najtežih i nasjloženijih kaznenih djela. S obzirom da je riječ o najtežim i nasjloženijim kaznenim djelima u nadležnosti Uskok-a tada je razumljivo da uvjeti za imenovanje za zamjenika ravnatelja Uskok-a moraju biti stroži negoli za imenovanje za zamjenika županijskog državnog odvjetnika ili u najmanjoj mjeri identični. Drugim riječima predlaže se da se za zamjenika ravnatelja Uskoka može imenovati ili da se ove osobe imenuju iz reda zamjenika županijskog državnog odvjetnika ili iz reda zamjenika općinskog državnog uvjeta ako ispunjavaju uvjete da budu imenovani za zamjenike državnog odvjetnika ili iz reda drugih osoba, koje ispunjavaju uvjete da budu imenovane za zamjenika županijskog državnog odvjetnika (obnašanje pravosudne dužnosti u trajanju od najmanje deset godina). Sadašnje stanje unutar redova zamjenika ravnatelja Uskoka pokazuje da su u funkciji ovih osoba javljaju osobe koje nisu bile imenovane za zamjenike ravnatelja Uskoka, već su samo upućene na rad na Uskoku smislu čl. 11 zakona o uskok-u, ako za to postoje važni razlozi i to za vrijeme od najmanje godinu dana. Osoba upućena na rad u Uskok nije zamjenik i kao takova nije ovlaštena rabiti u svom predstavljanju naziv zamjenika, niti nastupati pred sudom u svojstvu zamjenika ravnatelja. Ovakvu praksu treba dokinuti, jer se u protivnom radi o zastupanju od strane osobe koja ne ispunjava zakonske uvjete sa svim pravnim posljedicama ovakvog stanja (usporedba kada se u kaznenim postupcima javi kao branitelj osoba bez položenog pravosudnog ispita ili u parničnim postupcima gdje se za punomoćnika traži položeni pravosudni ispit, a on ga nema). sama činjenica de neka osoba nastupa u ime Uskok-a ne znači i da je ista osoba i istovremeno legitimna zastupati ovo tijelo, ako ne ispunjava potrebne zakonske uvjete a čak štoviše i nije raspoređena za zamjenika, već samo upućena na rad. O pravnim posljedicama ojave branitelja u kaznenim postupcima bez položenog pravosudnog ispita ili kao punomoćnika bez pravosudnog ispita po ZKP-u ili ZPP-u isp. odnosne zakone. Prijedlog je: 1. da se razmotri mogućnost da se uvjeti za imenovanje pravosudnih dužnisnika u DO urede u jednom propisu, a ne kao do sada u više propisa i ne na uvijek sustav način, 2. da uvjeti za imenovanje budu tako postavljeni da su oni odgovavarajući težini radnih zadataka (ne može biti svatko imenovan npr. za suca Vrhovnog suda) Istina postavljanje visokih uvjeta za imenovanje na funkciju zamjenika ravnatelja Uskok-a može otvoriti pitanje izbora odnosno dovoljnog broja kandidata za ove poslove, no to se može riješiti drugim mjerama. 3. da uvjeti za imenovanje za zamjenika ravnatelja Uskoka budu visoki i odgovarajući težini zadataka koje ova funkcija nosi, a ne da osobe koje se predstavljaju kao zamjenici, najčešće zbog nedovoljnog iskustva, čine "početničke" greške i time dezavuiraju tijelo ispred koga nastupaju. 4. da uvjeti za imenovanje za zamjenika ravnatelja Uskoka budu u najmanjoj mjeri identični uvjetima za zamjenike županijskog državnog odvjetnika. 5. da se izričiton propiše kako osoba upućena na rad u Uskok nije ovlaštena djelovati i nastupati kao zamjenik ravnatelja Uskoka-a. Primljeno na znanje Komentar će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta