Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jelena Čuveljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis, Članak 10. Postojeća automatska dodjela ima nekoliko nedostataka koje bi trebalo uzeti u obzir: - kod automatske kružne dodjele, sudac koji je bio bolestan i zato odsutan neko vrijeme (više od mjesec dana) nakon dolaska na posao dobije odmah veliki broj hitnih predmeta, za koje postoji onda opasnost da neće stići sve riješiti - treba uvesti racionalne korektivne faktore u ovom slučaju jer sustav računa da svi suci imaju jednak broj tih hitnih predmeta pa odmah tog suca izjednačava sa svim ostalim sucima koji su radili cijelo vrijeme. - kako su hitni predmeti važni, kako bi se izbjegla nemogućnost rješavanja treba predvidjeti da se prije godišnjeg odmora odnosno drugog očekivanog odsustva suca duljeg od 15 dana isključi tog suca iz automatske kružne dodjele barem 10 radnih dana prije najavljenog odsustva. - kod automatske nasumične dodjele nije omogućeno da suci koji imaju subspecijalizacije iz određenih područja dobiju predmete iz tih oblasti, a naročito ako je riječ o situaciji koja ima malo slučajeva godišnje pa onda ne postoji poseban odjel za takvu vrstu predmeta, npr. slučaj je iz područja u kojem sudac ima doktorat znanosti. - postojeće definirane težine predmeta i korektivni faktori dovode zbog neusklađenosti do jako neravnopravne dodjele predmeta jer ne uzimaju u obzir i broj predmeta koje sudac ima iz prethodnih godina, jer nije dovoljno uzeti u obzir broj riješenih predmeta već i broj predmeta iz ranijih godina. - U stečajnim predmetima pred prostupanjskim sudovima naročito dolazi do problema i to iz razloga što su različito težinski vrednovani predmeti koji su tek zaprimljeni od predmeta u kojima je otvoren stečaj. No, do promjene podatka o težini predmeta odnosno do promjene podatka o opterećenosti suca dolazi samo ako je u tekućoj godini otvorio stečajni postupak u kojem je i prijedlog podnesn u toj godini. Dakle, ako otvori stečaj 15. siječnja 2019. a prijedlog je zaprimljen15.12.2018. neće doći do te promjene i sustav će ga smatrati neopterećenim i dodjeljivati mu nove predmete, no ako otvori stečaj 15.1.2019. a prijelog je zaprimljen 2.1.2019. sudac će biti normativno opterećen i neće dobivati nove predmete. - stoga bi sustav trebao voditi računa i o ukupnom broju predmeta u referadi, a ne samo o broju riješenih predmeta. - Primljeno na znanje Prima se na znanje. Pravilnikom o radu u sustavu eSpis propisana su pravila o funkcioniranju algoritma za dodjelu predmeta koja se utvrđuju uzimajući u obzir potrebe sustava u cjelini te nije moguće prilagoditi algoritam specifičnim situacijama i individualnim potrebama.
2 Marija Mažar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis Predlažem izmjenu članak 50. točka 5. koja glasi: (5) Veličina suda iz stavka 1. i 4. ovoga članka određuje se razmjerno ukupnom broju rješavatelja kojima se predmeti dodjeljuju automatskom nasumičnom dodjelom. U obzir se uzima broj rješavatelja u trenutku dodjele predmeta. na način da glasi: (5) Veličina suda iz stavka 1. i 4. ovoga članka određuje se razmjerno broju rješavatelja kaznenih odnosno građanskih kojima se predmeti dodjeljuju automatskom nasumičnom dodjelom. U obzir se uzima broj rješavatelja u trenutku dodjele predmeta. Zato što je rijetko omjer kaznenih i građanskih sudaca 50:50 kako bi dodjela bila ravnomjerna i vrijeme rješavanja predmeta podjednako. Nije prihvaćen Raspoređivanje sudaca na rad u određenoj vrsti predmeta vrši predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova. Zakonom o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15) u članku 10. stavku 5. propisana je obveza predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske da svaka tri mjeseca, a od 1. siječnja 2019. najmanje dva puta godišnje, održava zajedničke sastanke s predsjednicima svih županijskih sudova na kojima raspravlja i utvrđuje je li došlo do znatnijeg povećanja ili smanjenja broja određene vrste drugostupanjskih predmeta županijskih sudova, neujednačenosti dodjele drugostupanjskih predmeta u prethodnom razdoblju, potrebe da se pojedinim vrstama tih predmeta, odnosno pravnih stvari odredi prednost u rješavanju ili postoje drugi opravdani razlozi za izmjenama godišnjih rasporeda poslova županijskih sudova. Upravo se navedenim mehanizmima utječe na utvrđivanje ukupnog broja rješavatelja u svim županijskim sudovima u određenoj vrsti predmeta.
3 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis Suci Građanskog odjela Županijskog suda u Bjelovaru ocijenili su da je izmjena čl. 53. toč. 3. Pravilnika nepotpuna i nejasna iz razloga što je člankom 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova ("NN" 67/2018.), izmijenjena nadležnost za odlučivanje u zemljišnoknjižnim predmetima, u sporovima iz radnih odnosa, zemljišnoknjižnim predmetima i u predmetima stečaja potrošača, tako da za odlučivanje o žalbama protiv odluka općinskih sudova u sporovima iz radnih odnosa više nije nadležan Županijski sud u Bjelovaru, u zemljišnoknjižnim predmetima više nije nadležan Županijski sud u Splitu, a za odlučivanje u predmetima stečaja potrošača određeni su samo Županijski sud u Osijeku i Županijski sud u Rijeci, a u skladu sa citiranom zakonskom odredbom izmijenjen je i čl. 51. predmetnog Pravilnika. Dok je za odlučivanje o žalbama protiv odluka donesenih u radnim sporovima bio nadležan Županijski sud u Bjelovaru u brojnim predmetima ukinute su prvostupanjske presude i predmeti još nisu ponovno dostavljeni ovome sudu povodom žalbi na nove prvostupanjske presude, a od 1.1.2019. godine za odlučivanje u tim predmetima više ovaj sud nije nadležan, pa se postavlja pitanje da li sud ostaje nadležan za odlučivanje i u tim predmetima ili je nadležan za odlučivanje neki od sudova specijaliziran za odlučivanje u radnim sporovima. Svrha specijalizacije prema mišljenju sudaca ovoga suda je između ostalog i ujednačavanje sudske prakse, pa predlažemo da se Pravilnikom odredi nadležnost za odlučivanje po žalbama u predmetima iz radnih sporova, zemljišnoknjižnim predmetima i predmetima stečaja potrošača, i pored toga što je neki od sudova već ranije ukinuo prvostupanjsku odluku, županijski sud koji je i stvarno nadležan za odlučivanje u tim predmetima. Stoga predlažemo da se dopuni čl. 53. Pravilnika tako da se doda još jedan stavak slijedećeg sadržaja: Predmeti u kojima je Županijski sud odlučivao kao nadležan sud primjenom čl. 51. st. 1. i 3. Pravilnika o radu u sustavu eSpisa i ukinuo prvostupanjsku odluku, te predmet vratio prvostupanjskom sudu, u slučaju žalbe protiv nove odluke, dodjeljuje se u rad županijskom sudu nadležnom po čl. 51. st. 1. 4. i 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpisa (predloženog) automatskom nasumičnom dodjelom razmjerno veličini pojedinog županijskog suda. Nije prihvaćen Ako odluka povodom žalbe bude ukinuta, predmet se, u slučaju ponovne žalbe, iznimno od općih pravila o dodjeli predmeta nadležnim županijskim sudovima, dodjeljuje istom županijskom sudu sukladno članku 5. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 67/18) i člancima 51. i 53. Pravilnika o radu u sustavu eSpis.