Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Božidar Husajina VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Molim ispred Hrvatske udruge proizvođača bioplina pojašnjenje te eventualno integriranje pojašnjena u tekst Uredbe. Iz teksta Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16. 131/17. i 111/18) dalje u tekstu (Zakon) i teksta ove Uredbe se vidi intencija Zakonodavca i Vlade ka boljem i učinkovitijem iskorištavanju postojećih Proizvodnih postrojenja i obnovljivih izvora energije. Navedeno proizlazi i iz stava: da se svaku proizvodnu jedinicu smatra prihvatljivom „jedinicom za proizvodnju električne energije“ pa time i kao korisnikom poticajnih sredstava (tržišne premije i zajamčene otkupne cijene ..). Navedeno shvaćanje nije nedvojbeno jasno objašnjeno u Zakonu, Članak 30. (stavak. 1. i stavak 8.) i Članak 33. (stavak 1. i stavak 6), te članovi udruge (kao Pravne i fizičke osoba koje imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta električne energije temeljem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije …) mole pojašnjenje: da li će im važećim Zakonom i ovom uredbom biti omogućeno da izgrade dodatne proizvodne jedinice, a koje Proizvodne jedinice bi bile sastavni dio sadašnjih proizvodnih postrojenja odnosno da li će se s tim Proizvodnim jedinicama moći natjecali za tržišne premije i zajamčene otkupne cijene u skladu sa ovom uredbom te stavkom 1. Članka 30. i Članka 33. Zakona. Primljeno na znanje Pravo na poticanje tržišnom premijom odnosno zajamčenom otkupnom cijenom mogu ostvariti samo oni subjekti koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji i provedbenim propisima donesenima na temelju istoga.
2 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Općeniti komentar vezan uz pravopis i gramatiku. Potrebno je proći još jednom kroz tekst. Brojne pravopisne greške, poglavito s/sa, ponegdje nedostaju slova u riječima. Prihvaćen Tekst usklađen s primjedbom.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Prirodni plin je potpuno izbačen iz uredbe te su samim time i visokoučinkovite kogeneracije na prirodni plin izbačene iz poticaja. Važno je poticati visokoučinkovite kogeneracije zbog smanjenja emisija budući da se uvjetovanjem učinkovitosti i UPE-a ograničava neefikasna vožnja jedinica te se samim time i smanjuje količina emisija po jedinici proizvedene energije. Dodatno napominjemo kako se poticanjem VUK-a potiče održivost centralizirane proizvodnje toplinske energije iz spojnog procesa i to većim dijelom kategoriji zaštićenih kupaca (kućanstva) te kako će bez premija nove kogeneracije te kogeneracije u izgradnji biti u nepovoljnom položaju. Također, uslijed visokih kapitalnih izdataka na CTS-ovima, moguć je odlazak građana prema etažnom plinskim grijanju što je ekološki i strateški daleko nepovoljnije od kogeneracija. Cijeli sustav treba biti takav da potiče investiranje u nešto skuplja kogeneracijska postrojenja, nauštrb direktnih toplinskih izvora. Kogeneracije se ni u kojem slučaju ne smiju a priori odbaciti iz budućeg sustava poticaja. Kod određivanja kvota potrebno je voditi računa o ograničenju snage za model otkupa po zajamčenoj cijeni, a posebice je važno voditi računa i o razdoblju trajanja ugovora koje nebi smjelo biti duže od razdoblja amortizacije (razdoblje od 12 godina je predugo), sukladno poglavlju 3.3.2., točki 129 Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.-2020., odnosno nikako duže od razdoblje u kojem se osigurava povrat investicije, a koje se zbog pada cijena tehnologija kraće nego što je to bilo 10-tak godina. Treba naglasak staviti na premijski model, a zajamčen otkup isključivo za nekomercijalne tehnologije. Naime, u EU se napušta koncept dugoročnih ugovora PPA već se sve prepušta tržištu i tržišnim a ne reguliranim cijenama. Potrebno je definirati koji dio otpada se smatra obnovljivim gorivom. Pravilnik o termičkoj obradi otpada definira vrste otpada na koje se taj pravilnik ne odnosi, dok se na druge onda odnosi (npr. RDF/SRF ne spada u izuzetke po tom pravilniku, a i pitanje je ima li u njemu biorazgradive komponente s obzirom na način kako je planiran sustav gospodarenja otpadom u RH). Potpore za termičku obradu otpada mogu biti predmetom propisa o gospodarenju otpadom s obzirom da je državne potpore moguće dodjeljivati i onima koji sudjeluju u sustavu gospodarenja otpadom. Vezano za stavak 7. članka 8. ostavljena je mogućnost slobodne interpretacije što sve ulazi u operativne troškove za pojedine tehnologije. Predlaže se navedenim člankom Uredbe detaljno propisati strukturu operativnih troškova za pojedine tehnologije proizvodnih postrojenja, ili alternativno ujedno puno logičnije, da se svi parametri s detaljnom strukturom definiraju Metodologijom za izračun maksimalnim referentnih vrijednosti kojom se propisuju referentne vrijednosti i zajamčene cijene. Naime jasno je da za pojedine tehnologije postoje specifične vrste troškova, koje ovise o gorivu i tehnologiji, ili pak proizlaze iz propisa važećih u RH, a možda nisu propisani u drugim državama. Tako primjerice u spomenute operativne troškove ulaze troškovi gospodarenja digestatom kod bioplinskih postrojenja ili troškovi monitoringa (bez obzira na tip postrojenja) troškovi gospodarenja otpadom… odnosno kod kogeneracija „troškovi nabave električne energije za hladni pogon i pokretanje proizvodnih jedinica“, “troškovi kupnje emisijskih jedinica“, troškovi kemikalija za pripremu vode“, „troškovi dobave i odvodnje vode“, „troškovi zbrinjavanja otpada“, „troškovi zaštite okoliša“ … Nadalje, naknada za troškove uravnoteženja koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe, trebala bi proizlaziti iz stvarnih troškova koje ta bilančna grupa odnosno pojedini njezini članovi uzrokuju u EES-u. Definiranje na način kako je predloženo u Pravilniku, izravno derogira Zakon o tržištu električne energije, odnosno Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, kao i Pravila organiziranja tržišta električne energije, jer ne odražava stvarna odstupanja, i ne potiče što točnije planiranje rada svake elektrane u sustavu poticaja, te se posljedično ne smanjuju troškovi odstupanja a dugoročno se ne može niti predvidjeti koliko će ti troškovi iznositi, jer energetski mix različitih tehnologija i instalirane snage te bilančne grupe nije rađen planski, već pojedinačno kako je svaka elektrana ulazila u sustav poticaja neovisno o tome kako će njezin rad utjecati na EES. Shodno navedenome, predlažemo izbaciti/korigirati članak kojim se rješava pitanje uravnoteženja EKO bilančne grupe, budući da EKO bilančna grupa troškove uravnoteženja treba snositi kao i svaka druga bilančna grupa, prema ostvarenju u odnosu na plan (ugovorni raspored), u skladu s Pravilima o uravnoteženju EES-a i Metodologijom za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja koju je donosi HERA. Kako uravnoteženje predstavlja stvaran trošak i postoji mogućnost mjerenja istog, bitno je da ga se tako i tretira, a ne kao naknadu ili namet, koji se paušalno naplaćuje. U ovom prijedlogu nedostaju odredbe vezano uz uvjete za sudjelovanje na natječaju s dodatnim proizvodnim kapacitetima, koji su bili propisani člankom 70. prijedloga Pravilnika o korištenju obvnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije koji je bio na javnoj raspravi u razdbolju 9.8. – 9.9.2016. godine. Predlaže se upisivanje navedenog članka u konačnu verziju ove Uredbe. Nije prihvaćen Ovom Uredbom se ne potiču kogeneracijska postrojenja na fosilna goriva. Isto je moguće prihvatiti kroz druge mehanizme poticanja, ali izvan modela poticanja proizvodnje električne energije.
4 Obnovljivi izvori energije Hrvatske OPĆE ODREDBE, Članak 3. U članku 3., stavak (2): definirane su ”instalirana snaga proizvodnog postrojenja” i ”priključna snaga” dok nije definirana ”planirana snaga proizvodnog postorjenja”. Ovo bi trebalo revidirati na način da se omogući korištenje najnovije tehnologije jer se istodobno s razvojem projekata razvija i tehnologija koju odnosni projekti koriste. Gotovo se uvijek događa da tehnologija dostupna na početku razvoja projekta nije dostupna na kraju, odnosno često se događa da proizvodne jedinice koje su prvotno bile deklarirane (i limitirane) na određenu proizvodnu snagu naknadno (nakon provedbe testova) budu podešene na način da ostvaruju više vrijednosti u pogledu snage. Slijednom navedenog, predlažemo omogućiti određeno odstupanje odnosno povećanje snage u odnosu na snagu iz natječajne dokumentacije (možda isto izraziti u postotku). U slučaju neusvajanja prijedloga za omogućavanje odstupanja/povećanja potrebno je omogućiti barem povećanje ”instalirane snage proizvodnog postrojenja”, odnosno ograničenje postaviti na ”priključnu snagu”. Nije prihvaćen U slučaju kasnije izmjene moglo bi se manipulirati rezultatima natječaja.
5 AAT Geothermae d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 3. (2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja: 4. geotermalne elektrane s internalizacijom ugljikovih spojeva – proizvodna postrojenja koja koriste inovativnu tehnologiju i dokazano učinkovitije koriste potencijal obnovljive energije cjelovitog sastava geotermalne mineralne sirovine pohranjene u obliku toplinske energije geotermalne vode iz geoloških slojeva i energije u istoj geotermalnoj vodi otopljenih plinova, u jedinstvenom i cjelovitom proizvodnom postrojenju sa inovativnim procesom internalizacije ugljikovih spojeva u zatvorenom krugu, bez štetnih emisija ugljičnog dioksida u okolinu 6. Postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije primjenom inovativnih tehnologija – postrojenja i projekti, kojai primjenjuju inovativne tehnologije, a koje su kao takve dobile potporu u okviru Europske unije, sukladno odredbama stavaka (2) i (3), članka 27. Zakona. U ovu vrstu prostrojenja može se kategorizirati bilo koje postrojenje iz kategorija od navedenih u članku 4. ove Uredbe ako zadovoljava kriterije navedene u stavcima (2) i (3), u članku 27. Zakona. Nije prihvaćen Člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
6 Međimurska energetska agencija d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Molimo da se u stavak (2), članka 3. doda pojam "Postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije primjenom inovativnih tehnologija" i njegovo značenje kako je opisano u nastavku. "Postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije primjenom inovativnih tehnologija - postrojenja i projekti koja primjenjuju inovativne tehnologije, a koje su kao takve dobile potporu u okviru Europske unije, sukladno odredbama stavaka (2) i (3), članka 27. Zakona. U ovu vrstu postrojenja može se kategorizirati bilo koje postrojenje iz kategorija navedenih u članku 4. ove Uredbe ako zadovoljava kriterije navedene u stavcima (2) i (3), u članku 27. Zakona. Nije prihvaćen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je postupanje s inovativnim tehnologijama te slična odredba postoji u navedenom Zakonu, a prema nomotehničkim pravilima odredbe sadržane u zakonskim propisima ne prenose se u podzakonske akte.
7 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo OPĆE ODREDBE, Članak 3. Potrebno je dodati u pojmovnik: - “obračunski mjerni interval“ pozvati se na Opće uvjete te definirati trajanje intervala u smislu jedinstvene primjene pravilnika za OIE i VUK (po uzoru napisanog za “obračunsko razdoblje“) te predlažemo korištenje 15-min. obračunskog intervala (kod netiranja danas koristi HOPS). Obzirom na svrhu dokumenta, predlaže se umjesto pojma „biogorivo“ koji se odnosi na gorivo namijenjeno uporabi u prometu, koristiti odnosno definirati pojmove biotekućine te gorivo iz biomase: - „Biotekućine“ - tekuće gorivo proizvedeno iz biomase koje se koristi za energetske potrebe, uključujući i električnu, toplinsku i rashladnu energiju, osim one koja se koristi u transportu - „Groiva iz biomase“ - kruto ili plinovito gorivo proizvedeno iz biomase, a što uključuje i otpad i ostatke (npr. drvni ostatak, ostaci iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva ili šumarstva) Obzirom na klasifikaciju proizvodnih postorjenja u članku 4. ovoga nacrta, potrebno je definirati otpad. Obzirom na članak 8. ovog nacrta, potrebno je definirati referentno proizvodno postrojenje. Nije prihvaćen Pojmove definirane drugim aktima nije potrebno navoditi ovdje. Što se tiče termina obračunsko razdoblje intencija je da HROTE svoje aktivnosti nastavi na način na koji je to i do sada provodio zbog stabilnosti njegovog unutarnjeg sustava, te da se aktivnim sudjelovanjem na tržištu prilagodi u tim postupcima dinamici tržišta što je regulirano drugim aktima. Što se tiče detaljnog opisa biogoriva i ostalih obnovljivih energenata iz kategorije otpada oni će podrobnije biti opisani u Uredbi koja će se donijeti temeljem članka 25. Zakona
8 Marijan Kalea OPĆE ODREDBE, Članak 3. U stavku (2) točka 3. staviti ispravno napisani pojam "Zemljine površine" (umjesto "zemljine površine"), jer se naziv planete Zemlja kao i posvojni pridjevi od te imenice pišu velikim početnim slovom. Prihvaćen Tekst usklađen s primjedbom.
9 Bioen d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Članak 4 (4) - Molimo za dodatno pojašnjenje ove podjele i zašto je ona potrebna? Nije prihvaćen S obzirom što se bioplin u navedenim slučajevim dobiva na različit način, pa time troškovi takvih postrojenja ne bi nužno bili jednaki.
10 AAT Geothermae d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. (1)Za potrebe izrade programa državne potpore i za potrebe klasifikacije koja se odnosi na energetsko odobrenje proizvodna postrojenja se ovisno o primarnom izvoru energije i instaliranoj snazi, dijele na sljedeće grupe: k. Postrojenja koja koriste obnovljie izvore energije primjenom inovativnih tehnologija (7) Geotermalne elektrane iz točke e. Stavka (1) ove Uredbe, s obzirom na naćin i opseg iskorištavanja sastava geotermalne mineralne sirovine dodatno se dijele na: 1. Klasične geotermalne elektrane, koje iskorištavaju isključivo geotermalnu energiju pohranjeno u obliku topline ispod tvrde zemljine površine 2. Geotermalne elektrane s internalizacijom ugljikovih spojeva Nije prihvaćen Člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
11 Međimurska energetska agencija d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Sukladno komentaru na stavak (2), članka 3., molimo da se u stavak (1), članka 4. doda točka „k. Postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije primjenom inovativnih tehnologija". Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje. Isto tako, navedenim Zakonom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
12 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Odnose li se organski ostatci na neuporabljive poljoprivredne kulture (npr. trule jabuke) ili na organske ostatke iz industrijskih postrojenja za obradu poljoprivrednih kultura (npr. komina jabuke)? Nije prihvaćen Da, ukoliko se mogu koristiti u procesu.
13 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Stavak 2. potrebno je promijeniti tako da glasi: „(2) Proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na način priključka na mrežu i način korištenja proizvedene električne energije može biti: 1. proizvodno postrojenje priključena na elektroenergetsku mrežu, koje proizvedenu električnu energiju primarno isporučuju u elektroenergetsku mrežu, a dio proizvedene električne energije koristi za vlastitu potrošnju proizvodnog postrojenja, 2. proizvodno postrojenje priključeno na vlastitu instalaciju krajnjeg kupca, koje proizvedenu električnu energiju primarno koristi za vlastite potrebe, a višak proizvedene električne energije isporučuje u elektroenergetsku mrežu (kupci s vlastitom proizvodnjom), 3. proizvodno postrojenje priključeno na vlastitu instalaciju krajnjeg kupca koji nije priključen na elektroenergetsku mrežu i koja ukupnu proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe.“ Nije prihvaćen Precizno je propisano tko može dobiti poticaj u vidu zajamčene otkupne cijene ili tržišne premije.
14 INA Industrija nafte d.d. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Mišljenja smo kako podjela geotermalnih elektrana na samo dvije grupe nije u potpunosti prihvatljiva jer već samo sa stanovišta priključenja na elektroenergetsku mrežu može biti nekoliko grupa. Dakle priključenje geotermalne elektrane od 500 kW je jednako financijski zahtjevno kao i priključenje geotermalne elektrane od 1 MW. Sa stanovišta priključenja na tu razinu srednje-naponske mreže tu snagu bi trebalo podići na 1 MW. Pored toga postoje i drugi razlozi zbog kojih treba razmotriti veći broj grupa geotermalnih elektrana kao što su: 1. Problematika iskorištavanja prirodnog plina otopljenog u geotermalnoj vodi nije ni spomenuta, a može se pojaviti i kod geotermalnih elektrana s nižom temperaturom geotermalne vode koja nije pogodna za proizvodnju električne energije. Ako geotermalna voda sadrži otopljeni prirodni plin iz kojeg se može proizvoditi električna energija tada bi taj slučaj trebalo regulirati. Sada se taj plin spaljuje na baklji što je sa stanovišta zaštite okoliša neprihvatljivo. 2. Što se tiče veličine geotermalne elektrane potrebno je napraviti analizu troškova rudarskih radova, troškova priključenja na elektroenergetsku mrežu i troškova izgradnje geotermalne elektrane te pronaći granične vrijednosti koje određuju visinu investicije i time grupu geotermalne elektrane. 3. Priključenje geotermalne elektrane do 10 MW može se izvesti na elektroenergetsku mrežu srednjeg napona, a za snagu preko 10 MW na visokonaponsku elektroenergetsku mrežu. Troškovi priključenja na te dvije različite naponske razine elektroenergetske mreže mogu biti vrlo različiti i imati značajan utjecaj na ukupnu cijenu geotermalne elektrane što kod kategorizacije geotermalnih elektrana treba uzeti u obzir. 4. Troškovi rudarskih radova su dominantni troškovi kod svake geotermalne elektrane i kod kategorizacije geotermalnih elektrana ti kriteriji moraju imati odlučujuću ulogu. Pored navedenog smatramo da je postupak izgradnje geotermalne elektrane zbog potrebe istraživanja geotermalnih voda bitno različit od svih ostalih grupa proizvodnih postrojenja i da je potreban bitno drugačiji pristup od predloženog. Smatramo da provođenja postupka za nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda i natječaj za dodjelu tržišne premije treba provesti kao jedan jedinstveni postupak. Jedan od dodatnih kriterija za dobivanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda bi trebao biti i iznos ponude za poticajnu cijenu električne energije proizvedene iz geotermalne energije. Onaj ponuditelj koji bi ponudio nižu cijenu električne energije s kojom može realizirati geotermalnu elektranu dobio bi više bodova i time bi sebi osigurao veće izglede kao najpovoljnijeg ponuditelja. Time bi u relativno ranoj fazi projekta znali financijske uvjete za realizaciju projekta što je ključni preduvjet za realizaciju geotermalnih projekata. U tom trenutku se može uravnotežiti interes Države za realizacijom geotermalnih projekata, interes države za naknadom za pridobivanje geotermalnih voda i cijene koju moraju građani i poduzeća platiti kroz naknadu za poticanje obnovljivih izvora energije. Također tu je i jedan vrlo važan element geotermalne elektrane koji do sada nije bio uključen u sustav poticaja, a to je toplinska energija iz geotermalnih voda čije iskorištavanje se u dosadašnjoj regulativi nije spominjala. Smatramo da je iskorištavanje toplinske energije u energetske i druge gospodarske svrhe nezaobilazan uvjet u iskorištavanju geotermalnih voda i da mora biti jedan od kriterija za dodjelu dozvole za pridobivanje geotermalnih voda te i jedan od ključnih kriterija za odobravanje poticajne cijene električne energije proizvedene u geotermalnim elektranama. (5) Ponude moraju minimalno sadržavati sljedeće: 9. važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje postrojenja, izuzev u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja, Ovaj kriterij ima dvostruko značenje: 1. Onemogućuje preprodaju projekata pravim investitorima čime se podiže razina ozbiljnosti u traženju pravih investitora u sve projekte pa tako i geotermalne projekte, 2. S druge strane, posebno kod geotermalnih elektrana, zahtijeva se od investitora da ulaže velika financijska sredstva prije nego se može natjecati za dobivanje poticajnih financijskih sredstava i time utvrditi isplativost svojeg projekta, 3. Takva neizvjesnost u isplativost geotermalnih projekata može kod potencijalnih investitora biti ključni kriterij zbog kojeg se neće dogoditi geotermalni projekti, 4. Iz tog razloga predlažemo da se tu učini izuzetak i da se spoji postupak nadmetanja radi dobivanja najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda i postupak natječaja za dobivanje tržišne premije za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Nakon toga investitor može planirati vrijednost istraživanja geotermalnih voda i veličine geotermalne elektrane s obzirom na poznate cijene proizvedene električne energije i potencijala u proizvedenoj toplinskoj energiji. 5. Postupak natjecanja za dobivanje tržišne premije podrazumijeva tržišno natjecanje ponuditelja s cijenom električne energije za izgradnju geotermalnih elektrana. U predloženom modelu će izostati natjecanje s cijenom električne energije jer će ponuditelji unaprijed znati tko se natječe s kolikom snagom postrojenja te će u ponudi ponuditelji izabrati za sebe najbolju opciju, a ne da se nadmeću sa što nižom cijenom električne energije. Stoga i to ukazuje da bi model s natjecanjem u fazi natjecanja za dobivanje najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda uvede i kriterij ponuđene cijene električne energije. U toj fazi s tim dodatnim kriterijem natjecanje bi imalo smisla i spekulacije da li i kakve poticajne cijene će ponuditelji dobiti u kasnijoj fazi bi bile isključene. Nije prihvaćen Granica od 500 kW je sukladno Smjernicama o potporama definirana kao mogućnost dobivanja poticaja zajamčenom otkupnom cijenom, iznad te snage su predviđeni poticaji samo tržišnom premijom. Projekti geotermalne energije se započinju prema drugim propisima što Uredba uzima u obzir. Ova Uredba je polazišna osnova za definiranje sustava državnih potpora koji će biti upućen na odobrenje Europskoj Komisiji. Komisija može uvažiti potpore vezane uz različite tehnologije i klasifikaciju, ali i tražiti pri raspisivanju natječaja da odabir najpovoljnijih ponuda bude tehnološki neutralan.
15 Eko Reciklažni Park d.o.o. Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Temeljem odredbi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15., 123/16., 131/17. i 111/18) kogeneracijska i postrojenja na fosilna goriva su definirana kao povlašteni proizvođač. Nastavno na navedeno te uvažavajući činjenicu da je plin priznat tranzicijski energent, predlažemo da se u Članku 4. u stavku 1. točci i) Uredbe, u kategoriju kogeneracijskih postrojenja, izrijekom uključe i postrojenja na plin kako slijedi: i.Kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad, plin te druga goriva: 1.mikro kogeneracijska postrojenja instalirane snage do 50 kW, 2.mala kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 50 kW do uključivo 500 kW, 3.kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 500 kW do uključivo 2MW, 4.kogeneracijska postrojenja instalirane snage veće od 2 MW. Nije prihvaćen Zakon određuje pravo stjecanja statusa povlaštenog proizvođača koji koristi fosilna goriva, ali ne i pravo na isplatu poticaja.
16 Marko Kelava Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Članak 4. (1) i (umjesto 500 MW potrebno staviti 500 kW u točkama 2. i 3.) 2.mala kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 50 kW do uključivo 500 kW, 3.kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 500 kW do uključivo 2MW, Prihvaćen Tekst usklađen s primjedbom.
17 Marijan Kalea Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi, Članak 4. Obuhvaćaju li hibridna postrojenja i sustave za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje korištenjem Sunčeva zračenja istovremeno s fotonaponskim korištenjem? Nije prihvaćen Nije predmet uređenja ove Uredbe
18 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 6. Nije jasno zašto je rok za objavu maksimalnih referentnih vrijednosti i zajamčenih otkupnih cijena tek 1. travnja, te se predlaže raniji rok. Također se predlaže objava maksimalnih referentnih vrijednosti jednom godišnje za sve tehnologije, bez obzira na raspoložive kvote, kako bi investitori imali vremena i mogli kalkulirati potencijalnu isplativost i ulazak u projekt, odnosno sudjelovanje na eventualnom natječaju. Općenito investicijski ciklusi i odluke su procesi dugotrajnog karaktera i svako sužavanje rokova i djelomične informacije, doprinose netransparentnosti postupaka i mogućih nepravilnosti. Predlaže se u stavku 1. definirati raniji rok, primjerice pisati „najkasnije do 1.veljače“ u skladu s prethodno navedenim. Nije prihvaćen Članak 6. stavak 1. određuje rok od najkasnije do 1. travnja” što ne znači da cijene neće biti određene ranije (za isto je potrebno izvršiti analizu svih ulaznih parametara potrebnih za izračun cijena).
19 AAT Geothermae d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 7. Članak 7. (2) Za proizvodnja postrojenja, koja koriste inovativne tehnologije sukladno odredbi članka 27., stavka (2) iI stavka (3) Zakona i navedena u točki k., Stavku (1), članku 4.ove Uredbe, operator tržišta električne energije uz maksimalnu referentnu vrijednost izračunatu na osnovu metodologije navedene u prijašnjem stavku ovog članka za tu grupu proizvodnih postrojenja, zbog visokih rizika i nepredviđenih troškova uvođenja inovativne tehnologije, primjenjuje i korekcijski faktor dodatnih proizvodnih troškova kako je određeno u stavku (7), članka 10. ove Uredbe. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
20 Međimurska energetska agencija d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 7. Molimo da se u članak 7. doda stavak kako je opisano u nastavku. „Za proizvodna postrojenja koja koriste inovativne tehnologije, sukladno odredbama stavka (2) i stavka (3), članka 27. Zakona te točki k., stavka (1), članka 4. ove Uredbe, operator tržišta električne energije uz maksimalnu referentnu vrijednost izračunatu na osnovu metodologije navedene u stavku (1) ovog članka za tu grupu proizvodnih postrojenja, zbog visokih rizika i nepredviđenih troškova uvođenja inovativne tehnologije, primjenjuje i korekcijski faktor dodatnih proizvodnih troškova kako je određeno u članku 10. ove Uredbe. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
21 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 7. Kako je definirano referentno postrojenje? Određuje li ga operator pomoću određenog pravilnika? Nije prihvaćen Odnosi se na postrojenje prema čijim se karakteristikama određuju poticajne cijene.
22 Bioen d.o.o. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 8. U Članaku 8. (8) spominju se analize tržišnih parametara stoga nas zanima tko je to radio prije ili tko će to raditi te na temelju čijih podataka? Nije prihvaćen Predmet ovog e-savjetovanja je samo nacrt ove Uredbe, a ubuduće će to raditi HROTE kao što je i navedeno u čl. 8. st.8. Prijedlog programa državnih potpora iz energetike radi se na temelju podataka vezanih uz tehnologije i ostale karakteristike koje utječu na poticajnu cijenu. On uvažava sve relevantne dostupne podatke, kao i povijesne podatke koje prati HROTE. Taj program prije implementacije mora biti odobren od strane Europske Komisije kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje.
23 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 8. Kako se određuju parametri za referentno postrojenje? Mnogi od navedenih troškova ovise o lokaciji postrojenja. Kako se to uzima u obzir? Parametar "ROE", vjerojatno se misli na "ROI" - Return of investment? Nije prihvaćen ROE (akr. od engl.return on equity), povrat od uloženog vlastitog kapitala, pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti vlastitog kapitala. ROI je drugi parametar koji se ne koristi u navedenom izračunu.
24 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 8. U stavku 1. ili pojmovniku potrebno je definirati što su i kako se određuju “godišnji ekvivalentni sati rada proizvodnog postrojenja“ U stavku 1. umjesto izraza “efikasnost“ koristiti učinkovitost kao što je i sadržano u preostalom dijelu dokumenta. U stavku 2. nisu definirana kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad te druga obnovljiva goriva. Potrebno dodati. U stavku 5. nejasan izraz “internalizirana“. Predmetna cijena je u pravilu, s obzirom na strukturu kupaca, regulirana za rad kogeneracijskih postrojenja U stavku 7. kod nabrajanja strukture operativnih troškova dodati i “troškove nabave električne energije za hladni pogon i pokretanje proizvodnih jedinica“, “troškove kupnje emisijskih jedinica“, troškove kemikalija za pripremu vode“, „troškove dobave i odvodnje vode“, „troškovi zbrinjavanja otpada“, „troškovi zaštite okoliša“ troškovi gospodarenja digestatom kod bioplinskih postrojenja, troškovi monitoringa i svi troškovi koji proizlaze iz propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a vezani su uz primjenu određene tehnologije.“ Napomena: Predmetni troškovi su varijabilni, odnosno pripadaju strukturi operativnih troškova (cca 10% varijabilnih troškova kod većih kogeneracijskih postrojenja). Vidjeti općenitu primjedbu da se u Metodologiji obuhvate svi specifični troškovi koji se odnose na pojedinu tehnologiju. Nije prihvaćen Godišnji ekvivalentni sati su prosječni sati rada u postrojenjima iz Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije.
25 Marijan Kalea METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA, Članak 8. Dodati stavak (10) ili izmijeniti redoslijed stavaka, ali tako da predloženi ovaj sadržaj bude pridodan: "Godišnji ekvivalentni sati rada za postrojenja (a), (b) i (c) iz članka 4. stavak (1) računaju se na osnovi posljednjeg petogodišnjeg prosjeka." Prihvaćen Tekst usklađen s prijedlogom.
26 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu POGLAVLJE I., Revidiranje vrijednosti ulaznih parametara Hoće li vrijednosti parametara biti javno objavljeni? Primljeno na znanje Izračunate vrijednosti biti će podložne analizi u Programu državnih potpora.
27 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Revidiranje vrijednosti ulaznih parametara, Članak 9. Predlaže se razmotriti produljenje razdoblja revidiranja određenih ulaznih parametara npr. na pet godina, osim u slučaju ako nastupi značajna promjena vrijednosti ulaznih parametara. Nije prihvaćen Produljenjem razdoblja revidiranja ulaznih parametara usporilo bi dinamiku sustava poticanja i praćenja stanja na tržištu.
28 AAT Geothermae d.o.o. Izračun proizvodnih troškova, Članak 10. Članak 10. (7) Za proizvodna postrojenja, koja koriste inovativne tehnologije sukladno odredbi članka 27. Sstavka (2) i Stavka (3) Zakona i navedena u točki k. Stavku (1) članku 4.ove Uredbe, može se primjeniti korekcijski faktor povečanja svih proizvodnih troškova, zbog nepredviđenih rizika i poteškoća kod financiranja, uvođenja inovativne tehnologije u pogon i komercijalno poslovanje, na način, da se realno predvidivi proizvodni troškovi za ovu vrstu postrojenja, izračunati po metodologiji određeni u stavcima (1) do (6) ovoga članka (PT), pomnože s korekcijskim faktorom za inovativnost “k inov”, što u svojoj ponudi na javni poziv za prikupljanje ponudba predlaže i utemeljuje nositelj projekta kojeg ponudba je proglašena dobitnom a potvrđuje operator tržišta električne energije uz suglasnot Ministarstva. Ukupni proizvodni troškovi za proizvodno postrojenje, koje koristi inovativne tehnologije, (PT inov) izračunavaju se po slijedećoj formuli: PT inov = PT x k inov, Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
29 Međimurska energetska agencija d.o.o. Izračun proizvodnih troškova, Članak 10. Sukladno komentaru na članak 7, molimo da se u članak 10. doda stavak kako je opisano u nastavku. „Za proizvodna postrojenja koja koriste inovativne tehnologije, sukladno odredbama stavka (2) i stavka (3), članka 27. Zakona te točki k., stavka (1), članka 4. ove Uredbe, može se primijeniti korekcijski faktor povećanja svih proizvodnih troškova zbog nepredviđenih rizika i poteškoća kod financiranja, uvođenja inovativne tehnologije u pogon i komercijalno poslovanje, na način, da se realno predvidivi proizvodni troškovi za ovu vrstu postrojenja, izračunati po metodologiji i određeni u stavcima (1) do (6) ovoga članka (PT), pomnože s korekcijskim faktorom za inovativnost „k inov“, što u svojoj ponudi na javni poziv za prikupljanje ponuda predlaže i utemeljuje nositelj projekta čija ponuda je proglašena dobitnom, a potvrđuje operator tržišta električne energije uz suglasnost Ministarstva. Ukupni proizvodni troškovi za proizvodno postrojenje koje koristi inovativne tehnologije (PT inov) izračunavaju se po sljedećoj formuli: PT inov = PT x k inov Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
30 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Izračun proizvodnih troškova, Članak 10. U tekstu je ACC, trebalo bi biti WACC Prihvaćen Usklađeno.
31 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun proizvodnih troškova, Članak 10. Potrebno je objasniti gdje je u troškovima uračunata amortizacija i o kakvoj se vrsti ponderirane prosječne stope povrata na kapital radi (prije oporezivanja ili nakon oporezivanja). Nije prihvaćen Parametri su utvrđeni sukladno metodologiji određivanja dopuštenih državnih potpora.
32 Marijan Kalea Izračun proizvodnih troškova, Članak 10. Koristiti - doista jednostavni - alat "Equation" iz Worda za pisanje formula. Primijenjeni način pisanja formula u ozbiljnom zakonodavnom tekstu je nedopustiv! Primljeno na znanje Ovaj način pisanja formula primijenjen za potrebe sustava e-savjetovanja, dok je u tekstu uredbe napisano upravo predloženim alatom.
33 Matej Stipeljkovic Izračun referentnih tržišnih cijena , Članak 13. Znači li to da će do 2030. godine referentne cijene biti manje nego što to tržište dozvoljava i ako da, zašto? Nije prihvaćen Tek po izračunu će se vidjeti visina referentne cijene. Referentne cijene se određuju sukladno parametrima tržišta za godinu u kojoj se računaju.
34 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Izračun referentnih tržišnih cijena , Članak 14. Zašto su različite referentne tržišne cijene? Zašto je proizvodnja povezana s cijenom na tržištu? Ako su burze povezane i cijene na CROPEX-u ovise o cijenama na okolnim burzama zašto je to dodatno uzeto u obzir uvođenjem srednje vrijednosti između CROPEX-a i okolnih tržišta? Zašto nisu u obzir uzete sve okolne burze nego samo mađarska i slovenska? Link http://www.central-ao.com/ ne radi Stavke (5) i (6) - Odnosi li se ovo i na slučajeve kad nema trgovanja između burzi u predviđenom pravcu? Prihvaćen Tekst usklađen.
35 Marijan Kalea Izračun referentnih tržišnih cijena , Članak 14. Dodati sve račune i za postrojenja iz grupe (b) stavak (1) članka 4. (hidroelektrane) Nije prihvaćen Hidroelektrane su u sustavu poticanja zastupljene u manjem opsegu.
36 AAT Geothermae d.o.o. Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, Članak 16. (5) Operator tržišta električne energije za grupu proizvodnih postrojenja navedenu u točki k., stavku (1), članku 4. ove Uredbe, na osnovu odredbi Stavka (2) I Stavka (3), članka 27.Zakona, zbog njihove specifičnosti i cilja poticanja inovativnosti, objavljuje poseban poziv za prikupljanje ponuda za postrojenja koja koriste inovativne tehnologije, sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
37 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Članak 17., stavak 5., točka 9. propisuje da ponuda koja se podnosi na raspisani natječaj mora sadržavati i "važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje postrojenja". S obzirom na specifičnost postupka izgradnje geotermalnih elektrana, smatramo da bi za geotermalne elektrane u ovoj točki trebalo napraviti iznimku. Naime, projektiranju geotermalne elektrane prethodi dugotrajan i skup proces naftno-rudarskog istraživanja u kojemu je ključan (i najskuplji) dio bušenje i ispitivanje istražnih bušotina, čime se dokazuje postojanje geotermalnog vodonosnika te se određuju najvažniji parametri tog vodonosnika: raspoloživi dotok geotermalne vode, njezina temperatura, tlak, salinitet te količina i sastav plinova otopljenih u vodi. Tek na temelju tih podataka može se pravilno dimenzionirati oprema koja će biti ugrađena u elektranu, odabrati radni fluid sekundarnog kruga elektrane itd. te onda izraditi glavni projekt izgradnje geotermalne elektrane i po njemu dobiti građevinska dozvola. Kako je bušenje istražnih geotermalnih bušotina regulirano propisima iz područja naftnog rudarstva i može se provoditi isključivo na osnovi odobrenih naftno-rudarskih projekata izrade bušotina te uz ishođenu lokacijsku dozvolu za istražnu bušotinu, predlažemo da se tekst točke 9. promijeni tako da glasi "važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje postrojenja, izuzev u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja (kad takvu ispravu nije potrebno priložiti) te u slučaju geotermalnih elektrana (kad se takvom ispravom smatra lokacijska dozvola za istražnu bušotinu)". Radi dodatnog pojašnjenja napominjemo da je, s obzirom na ranija istraživanja koja je u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske provodila INA te relativno dobro poznata regionalna svojstva stijena iz kojih se očekuje crpljenje geotermalnih voda, moguće u razumnoj mjeri procijeniti očekivanu priključnu snagu geotermalne elektrane koja se može izgraditi na određenom prostoru ali, kako je ranije navedeno, ne i ostale tehničke detalje postrojenja koji su potrebni za projektiranje i ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Pravo sudjelovanja na javnim natječajnim postupcima za ostvarivanje prava na poticanje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom imaju oni ponuditelji koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom o obnovljivim izvorima energije i provedbenim propisima donesenim na temelju istoga zakona, te se isti postupci provode kao nediskriminirajući postupci prikupljanja ponuda kojim se predviđa sudjelovanje dostatnog broja poduzetnika i kojim se potpore dodjeljuju bilo na temelju početne ponude koju je ponuđač dostavio bilo na temelju dražbovne cijene. Osim toga, proračun ili obujam povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je ograničenje, tako da potporu ne mogu dobiti svi sudionici postupka, a intencija sustava javnih natječajnih postupaka jest da se istima omogućava ravnopravnost svim sudionicima, bez bilo kakvog oblika diskriminacije.
38 Madirazza & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Zakonom o obnovljivim izvorima energije („Zakon“) predviđena je mogućnost poticanja tržišnom premijom radi poticanja izgradnje novih postrojenja. Unatoč tome što je Zakon stupio na snagu još 01.01.2016., zbog nepostojanja kvota i nedonošenja provedbenih propisa, nije proveden niti jedan postupak za dodjelu tržišne premije niti su bili poznati kriteriji prema kojima će premija biti dodjeljivana na budućim javnim natječajima. Nacrt Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija („Uredba“) je prvi propis koji propisuje kriterije za sudjelovanje u postupku javnog natječaja za dodjelu premije. Uredba predviđa da je HROTE dužan u roku od 6 mjeseci od njenog stupanja na snagu objaviti prvi javni poziv u 2019. godini za javno prikupljanje ponuda za javni natječaj za dodjelu tržišne premije. Smatramo kako uvjeti za sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije predviđeni Uredbom neopravdano onemogućavaju sudjelovanje u javnom natječaju većini investitora koji su zainteresirani za razvoj projekata. S obzirom da propisani zahtjevi značajno smanjuju krug potencijalnih sudionika natječaja, smatramo kako je upitna i konkurentnost visine tržišne premije koja može biti postignuta na natječaju te utjecaj Uredbe na razvoj novih projekata (kao krajnjeg cilja sustava poticaja). Problematičnim smatramo činjenicu da ponuditelj prilikom prijave na javni natječaj treba dostaviti sljedeće dokumente: -važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje postrojenja izuzev u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja, -dokaz o vlasništvu nositelja projekta na katastarskim česticama na kojima će se, sukladno ispravi temeljem koje se dozvoljava gradnja graditi proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda, odnosno dokaz da za proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda nositelj projekta ima osnovano pravo građenja, pravo služnosti ili ostvaruje pravo korištenja nekretnine za gradnju proizvodnog postrojenja po drugoj pravnoj osnovi, -naziv projekta i registarski broj projekta iz Registra OIEKPP, -prethodnu elektroenergetsku suglasnost, odnosno elektroenergetsku suglasnost. Napominjemo kako ti uvjeti nisu bili propisani Zakonom o obnovljivim izvorima energije te se potencijalni investitor nije imao s njima priliku upoznati i pripremiti dokumentaciju za sudjelovanje na postupku javnog natječaja za dodjelu premije. Osobito problematičnim smatramo zahtjev da investitor u trenutku podnošenja ponude mora imati zasnovana sva stvarna prava za korištenje postrojenja, posebno uzevši u obzir nesređenost imovinskopravnih odnosa u Republici Hrvatskoj i činjenicu da se stvarna prava uobičajeno zasnivaju tek njihovim upisom u zemljišnim knjigama (što može biti dugotrajan proces i ne ovisi o investitoru). Također, treba uzeti u obzir da Zakon o obnovljivim izvorima energije predviđa kompleksan i dugotrajan postupak za sklapanje ugovora o zasnivanju prava služnosti i građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (većina zemljišta na kojem se grade postrojenja je državno zemljište), u kojem je moguće da između iskazivanja interesa za izgradnju proizvodnog postrojenja do sklapanja ugovora o zasnivanju prava služnosti ili prava građenja prođe i više od 12 mjeseci (članak 15., 16. i 16.a Zakona). Što se tiče zahtjeva za dostavljanjem građevinske dozvole, smatramo kako je navedena odredba problematična u kontekstu vremena koje je uobičajeno potrebno za ishođenje građevinske dozvole te dozvola koje je prethodno potrebno pribaviti. Ovaj zahtjev značajno sužava krug sudionika koji se mogu prijaviti na inicijalni javni natječaj. Zahtjev za upisom projekta u Registar OIEKPP te ishođenjem prethodne elektroenergetske suglasnosti smatramo problematičnom primarno u kontekstu rokova za provođenjem prvog javnog natječaja za dodjelom tržišne premije, a ne kao generalne zahtjeve za prijavu na natječaj. S obzirom na sve navedeno, smatramo da je neopravdano i otegotno zahtijevati dostavu dokumenata koji nisu propisani Zakonom, koji značajno limitiraju krug sudionika postupka natječaja te čije ishođenje nije moguće u roku predviđenom za provedbu javnog natječaja za dodjelu tržišne premije. Predlažemo da revidirate navedeni članak na način da se omogući širem krugu sudionika sudjelovanje na natječaju u roku predviđenom za provedbu javnog natječaja za dodjelu tržišne premije. Primljeno na znanje Sustav predviđa odobrenje godišnjih kvota tako da će i natječaji biti raspisani godišnjom dinamikom. Načinom da se kandidiraju zreli projekti smanjuje se mogućnost propadanja projekata u sustavu poticaja i postići će se visoka stopa realizacije u zadanim rokovima. Također se otklanja mogućnost dodjele visokih poticaja za tehnologije čija se cijena smanjuje u kratkom period što je na tragu smjernica o dopuštenim državnim potporama i pozitivnoj Europskoj praksi.
39 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Pozivamo se na Zakon o gradnji, članak 109. stavak 5. da je samo dovoljan dokaz da je pokrenuto rješavanje imovinsko-pravnih poslova ili da je riješen te se sukladno tome priloži dokaz. Ključno je povezati sa Zakonom o gradnji gdje je to dobro definirano. Nije potrebno uvjet maknuti iz ove Uredbe, nego ga povezati sa postojećim Zakonom o gradnji. Postoje sudovi u RH koji ni u razdoblju duljem od 5 godina iz nepoznatog razloga nisu proveli upise vlasništva, već isti čekaju na upis. Što se tiče prijave na natječaj, a tiče se imovinsko-pravnih odnosa, Zakon o gradnji zahtijeva riješene imovinsko-pravne odnose, znači da postoji dokaz o upisu, vlasništvu, pravu služnosti, ovisno o kojem pravu se radi. Predlažemo povezivanje sa Zakonom o gradnji i zbog Zakona o energiji članak 4. gdje se navodi da su lokacije za izgradnju energetskih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku, znači već postoje osnove da se izvlasti zemlja, koju sam privatni subjekt ne dopušta, automatski već tim zakonom se ide na izvlaštenje. Nije prihvaćen Člankom 1. stavkom 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je kako se za planiranje, projektiranje, građenje, korištenje, održavanje i uklanjanje proizvodnih postrojenja i proizvodnih jedinica koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije na odgovarajući način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju zaštita okoliša i prirode, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, državnih potpora, prostorno uređenje, gradnja, tržište električne energije, koncesije, pomorsko dobro, vodno gospodarstvo, obavljanje gospodarskih djelatnosti, pravo vlasništva i drugih srodnih prava te odredbe drugih propisa, stoga nije potrebno ovom uredbom dodatno propisivati primjenu drugih propisa. Na predloženi način osigurava se provedivost projekta i odobravanje sufinanciranja te ni do sada nije priječio razvoj projekata sustav potpora već odobravanje financiranja od strane banaka.
40 AAT Geothermae d.o.o. Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. (15) Nositelji projekata iz grupe proizvodnih postrojenja geotermalnih elektrana, određenih u točkama e.1. do e.3. u stavku (1) u članku 4.ove Uredbe, zbog posebnosti traženih visokih kapitalnih i infrastrukturnih ulaganja u istražnoj fazi a prije stjecanja konačnih građevinskih dozvola, energetskih odobrenja i upisa u registar OIEKPP, mogu sudjelovati na natječaju na temelju ishođene dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, sukladno propisima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda. Za sve vrste postrojenja geotermalnih elektrana, određenih u točkama e.1. do e.3. u stavku (1) u članku 4.ove Uredbe, za sudjelovanje na natječaju, ponude ne trebaju sadržavati registarski broj projekta iz registra OIEKPP kako je navedeno u točki 3., stavka (5) ovoga članka, važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje kako je navedeno u točki 9., stavka (5) ovoga članka i elektroenergetsku suglasnost kako je navedeno u točki 10., Stavka (5) ovoga članka a moraju priložiti odobrenje za istraživanje geotermalnih voda ili za pridobivanje geotermalnih voda sukladno nadležnom zakonu. Nositelji projekata postrojenja geotermalnih elektrana mogu sa navedenom iznimkom, uz uvažavanje ostalih uvjeta i nužnih sadržaja određenih Zakonom i ovom Uredbom, nakon proglašenja njihove ponude na natječaju dobitnom, pristupiti sklapanju uvjetnog Ugovora o tržišnoj premiji s operaterom tržišta električne energije, koji stupa na snagu danom upisa postrojenja u registar OIEKPP, ishođenja građevinske dozvole ili druge isprave kojom se odobrava građenje postrojenja, ishođenjem elektroeenergetske suglasnosti za postrojenje i izdajom jamstva sukladno članku 24.ove Uredbe. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
41 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Stavak (5) - je li potrebno odrediti i iznos referentne vrijednosti i otkupne cijene? Kako je definirana otkupna cijena? Primljeno na znanje Da, radi se o dva poticajna instrumenta.
42 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Tko će propisivati “minimalnu instaliranu snagu“ i prema kojim kriterijima za potrebe uvjeta sudjelovanja na natječaju, s obzirom da je isto osjetljivo kod iskorištenja npr. hidropotencijala kao i pri definiranju tehničkih specifikacija proizvodnih jedinica? Stavak 6. - nije razvidno može li „novo postrojenje“ (ako se radi o rekonstrukciji postojećeg) ostvariti poticaj na čitavu količinu proizvedene električne energije ili samo na količinu električne energije proizvedenu temeljem razlike u snazi nakon rekonstrukcije? Stavak 6. - plan proizvodnje za 7 godina malo je preambiciozan zahtjev, jednako kao što je u današnjim uvjetima razvoje tehnologije i situacije na tržištu razdoblje od 12 godina malo predugo razdoblje, posebno ukoliko se radi o ugovorima sa zajamčenom otkupnom cijenom. Nije prihvaćen U izričaju se radi o granici snaga podgrupa unutar grupa postrojenja. Smatra se da su izabrani optimalni vremenski periodi koji se prilažu i kod financijskih institucija pri odobravanju kreditiranja gdje su uvjeti bitno stroži i zahtjevniji.
43 Marijan Kalea Uvjeti za sudjelovanje na natječaju, Članak 17. Nisu li zahtjevi iz stavka (5) pretjerani/prebrojni? Tko će im udovoljiti prilikom davanja ponude, a - pogotovo - tko će ih razmatrati prilikom obrade i ocjenjivanja prispjelih ponuda? Ima li HROTE i Agencija uopće kadrovskih kapaciteta za svladavanje te zadaće? Nije prihvaćen Propisani zahtjevi su minimum koje svaki ponuditelj mora ispuniti.
44 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Ponavljanje natječaja, Članak 21. U 1. stavku ovog članka opisuje se mogućnost poništavanja i ponavljanja natječaja u slučaju sumnje u manipulaciju natječajnim postupkom uslijed dogovora više sudionika. Kriteriji i mehanizam ustanovljavanja sumnje morali bi biti jasno i kvantitativno opisani, jer se u suprotnom bilo kakva odluka o poništenju natječaja prema ovome članku može smatrati proizvoljnom i manipulativnom. Nije prihvaćen Odredbom je propisano kako je osnova za poništenje manipulacija natječajnim postupkom uslijed dogovora više sudionika, u kojem slučaju operator tržišta uz suglasnost Ministarstva, kao dodatnog mehanizma kontrole, može ponoviti natječaj.
45 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Ponavljanje natječaja, Članak 21. Tko mora sumnjati? Iz članka izgleda kao da u slučaju bilo čije sumnje. Nije prihvaćen Sumnju može utvrditi tijelo koje provodi javni natječajni postupak.
46 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Proglašenje dobitnih ponuda, Članak 22. Kako je volumen definiran? Stavak (3) - valjane ponude se sortiraju prema iznosu referentne vrijednosti koja ovisi o mnogim uvjetima, pa tako i lokaciji postrojenja. Kako se to uzima u obzir? Nije prihvaćen Isto će biti definirano kriterijima o natječajima.
47 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 24. Odredbom članka 24. st. 1. propisana je obveza dostave bankarske garancije ili uplate iznosa od 300 kn po kW priključne snage postrojenja u roku od 15 dana od primitka obavijesti o proglašenju dobitnikom na natječaju za dodjelu tržišne premije što npr. znači 300.000 kn po MW i predstavlja značajan iznos. Predlažemo gradaciju iznosa po snazi postrojenja sukladno klasifikaciji postrojenja navedenih u članku 4., stavak 1. iste Uredbe. U slučaju da se zadrži spomenuti model ”jamstva za izgradnju postrojenja”, potrebno je precizno definirati uvjete i rokove za naplatu po garanciji, odnosno za gubitak pologa. Nije prihvaćen Radi se o garanciji kojom se jamči ozbiljnost ponude.
48 AAT Geothermae d.o.o. Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 24. (2) Sudionici natječaja nositelji projekata geotermalnih elektrana određenih u stavku (15), članka 17.ove Uredbe dužni su, proglašenjem njihovih ponuda dobitnim, operateru tržišta električnom energijom dostaviti jamstva navedena u stavku (1) ovoga članka u roku od 15 dana nakon upisa postroienja u registar OIEKPP, ishođenja građevinske dozvole ili druge isprave kojom se odobrava građenje i ishođenja elektroenergetske suglasnosti. Nositelji tih vrsta postrojenja, čije su ponude proglašene dobitnim, moraju u roku 15 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 23.ove Uredbe predati dokaz o tome, da su nadležnim organima RH predali garancije odn. jamstva tražena sukladno zakonu u postupku ishođenja odobrenja za istraživanje odn. pridobivanje geotermalne vode sukladno nadležnom zakonu. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
49 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Jamstvo za izgradnju postrojenja, Članak 24. Za izgradnu postrojenja na državnom zemljištu se prvo u toku natječaja za tu izgradnju plaća jamstvo za izgradnju postrojenja Ministarstvu, a u toku natječaja za potporu jamstvo za izgradnju postrojenja u korist HROTE. Čini se da investitor mora jamčiti da će izgraditi postrojenje, a pri tome mu država može to isto onemogućiti temeljem propisa primjerice vezanih za zaštitu prirode (NATURA2000, Okvirna direktiva o vodama…). Investitor može jamčiti samo za nešto što je pod njegovom kontrolom, a praksa pokazuje da je dobar dio procesa planiranja i ralizacije postrojenja van kontrole i utjecaja investitora. Nije prihvaćen Dodjela poticaja nije vezana uz pravo građenja na državnom zemljištu. Proizvođač koji gradi na državnom zemljištu može dobiti poticaje tek ako kao ponuditelj ispuni uvjete kroz konkurentan natječajni postupak koji se provodi temeljem ove Uredbe.
50 AAT Geothermae d.o.o. Sklapanje ugovora o tržišnoj premiji ili o zajamčenoj otkupnoj cijeni, Članak 25. Članak 25. (1) Operator tržišta električne energije dužan je nositeljima projekta čije su ponude proglašene dobitnima, koji su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 23. ove Uredbe dostavili jamstvo za izgradnju postrojenja sukladno članku 24. ove Uredbe, u roku od 15 dana od dana dostave jamstva za izgradnju proizvodnog postrojenja dostaviti potpisani prijedlog ugovora o tržišnoj premiji, odnosno uvjetnog ugovora o tržišnoj premiji za postrojenja određena u stavku (15), članka 17.ove Uredbe, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, sa uvjetima i sadržajem sukladno članku 26. ove Uredbe i referentnom vrijednosti iz dobitne ponude, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom jednakoj onoj iz dobitne ponude. (2) Ukoliko nositelj projekta u roku od 30 dana od primitka potpisanog prijedloga ugovora iz stavka 1. ovoga članka operatoru tržišta električne energije ne dostavi potpisani ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o tržišnoj premiji, odnosno uvjetnog ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
51 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Obvezni sadržaj ugovora, Članak 26. U članku 26., stavku 4., točki 5. navedeno je da kao obvezni sadržaj ugovora budu podaci o važećoj građevinskoj dozvoli itd. Sukladno našem komentaru na članak 17., stavak 5., točku 9. vezano uz specifičnost postupka izgradnje geotermalnih elektrana predlažemo da se tekst ove točke promijeni tako da glasi: "5. podatke o važećoj građevinskoj dozvoli ili drugom aktu kojim se odobrava građenje postrojenja, izuzev u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom (kada takvu ispravu nije potrebno priložiti) te u slučaju geotermalnih elektrana (kad se takvom ispravom smatra lokacijska dozvola za istražnu bušotinu)". Nije prihvaćen Pravo sudjelovanja na javnim natječajnim postupcima za ostvarivanje prava na poticanje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom imaju oni ponuditelji koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom o obnovljivim izvorima energije i provedbenim propisima donesenim na temelju istoga zakona, te se isti postupci provode kao nediskriminirajući postupci prikupljanja ponuda kojim se predviđa sudjelovanje dostatnog broja poduzetnika i kojim se potpore dodjeljuju bilo na temelju početne ponude koju je ponuđač dostavio bilo na temelju dražbovne cijene. Osim toga, proračun ili obujam povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je ograničenje, tako da potporu ne mogu dobiti svi sudionici postupka, a intencija sustava javnih natječajnih postupaka jest da se istima omogućava ravnopravnost svim sudionicima, bez bilo kakvog oblika diskriminacije.
52 AAT Geothermae d.o.o. Obvezni sadržaj ugovora, Članak 26. (4) Ugovorom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se minimalno: 1. rok na koji se sklapa, 2. naziv projekta i registarski broj projekta iz Registra OIEKPP, 3. popis katastarskih čestica na kojima će proizvodno postrojenje biti izgrađeno, 4. priključna snaga proizvodnog postrojenja za koju je izabran kao dobitni ponuditelj, izraženu u kW bez decimalnih mjesta, 5. podatke o važećoj građevinskoj dozvoli ili drugom aktu kojim se odobrava građenje postrojenja izuzev u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom, 6. podatke iz prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak na mrežu, odnosno elektroenergetske suglasnosti, 7. da se visina referentne vrijednosti električne energije koja je utvrđena ugovorom o tržišnoj premiji, odnosno visina otkupne cijene koja je utvrđena ugovorom o otkupu električne energije zajamčene otkupne cijene korigira svake godine u odnosu na utvrđenu korigiranu referentnu vrijednost električne energije, odnosno utvrđenu korigiranu otkupnu cijenu iz prethodne godine primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu za sve sklopljene valjane ugovore o tržišnoj premiji, odnosno ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Prva korekcija referentne vrijednosti električne energije, odnosno visine zajamčene otkupne cijene primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je sklopljen ugovor, 8. da se tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena počinje isplaćivati nakon što nositelj projekta za proizvodno postrojenje ili za proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor stekne status povlaštenog proizvođača te dostavi operatoru tržišta električne energije dokumentaciju iz članka 28. ove Uredbe 9. da će se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom raskinuti ukoliko nositelj projekta izgubi status povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom 10. odredbu o rokovima izgradnje proizvodnog postrojenja, 11. odredbu o jamstvu izgradnje iz članka 24. ove Uredbe. 12. odredbu o mogućnosti ustupa tražbine iz ugovora u skladu s člankom 29. stavkom 4. ove Uredbe, 13. odredbe o raskidu ugovora i jamstvu za isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene. 14. Uvjetni Ugovor o tržišnoj premiji smisleno je prilagođen sukladno odredbama stavka (15), članka 17. i Stavka (2), članka 24.ove Uredbe i automatski se pretvara u Ugovor o tržišnoj premiji realizacijom uvjeta određenih u stavku (15), članka 17,.ove Uredbe. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
53 AAT Geothermae d.o.o. Obvezni sadržaj ugovora, Članak 26. (1) Ugovor o tržišnoj premiji odnosno uvjetni ugovor o tržišnoj premiji operator tržišta električne energije sklapa sa nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenoj javnom natječaju za dodjelu tržišne premije sukladno članku 22. ove Uredbe. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
54 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Obvezni sadržaj ugovora, Članak 26. Stavak (7) - Ugovor bi trebao sadržavati penale za takvog proizvođača Nije prihvaćen Vraćanje sredstava, ukoliko je došlo do konzumacije ugovora predviđeno je u odgovarajućim odredbama ove Uredbe.
55 Obnovljivi izvori energije Hrvatske POTICANJE TRŽIŠNOM PREMIJOM I ZAJAMČENOM OTKUPNOM CIJENOM, POGLAVLJE IV. Smatramo da je cijelo Poglavlje IV. nacrta Pravilnika (članci 37. – 41.) koji uređuju naknadu za troškove uravnoteženja koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe, protivan Ustavu Republike Hrvatske zbog primjene na povlaštene proizvođače električne energije koji su stekli pravo na poticajnu cijenu po ranijim propisima. Naime, povlašteni proizvođači stekli su pravo na poticajnu cijenu na temelju Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ br. 33/07, 63/12), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ br. 63/12, 120/12, 121/12, 144/12 i 133/13)te Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15). Poticajna cijena utvrđena navedenim tarifnim sustavima temelji se na „opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja (proizvodnih) postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja“ (članak 1. stavak 3. Tarifnog sustava iz 2007., članak 1. stavak 3. Tarifnog sustava iz 2012. te članak 1. stavak 3. Tarifnog sustava iz 2013. godine). Svim tarifnim sustavima bilo je određeno da se način, visina i elementi utvrđivanja poticajne cijene neće mijenjati tijekom razdoblja trajanja ugovora, osim na način propisan odgovarajućim tarifnim sustavom (članak 13. stavak 2. Tarifnog sustava iz 2007., članak 18. stavak 2. Tarifnog sustava iz 2012. te članak 21. stavak 1. Tarifnog sustava iz 2013.). Nadalje, člankom 5. Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ br. 33/07, 133/07, 155/08, 155/09, 8/11, 144/11, 120/12 i 128/13) bilo je izričito propisano da se za plaćanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijenu koriste sredstva naknade za poticanja uređene tom uredbom, dakle ova skupina povlaštenih proizvođača ima legitimno očekivanje da se trošak energije uravnoteženja neće naplaćivati na teret njihove poticajne cijene nego iz predmetne naknade. Zbog svega navedenog, uvođenje obveze plaćanja naknade za troškove uravnoteženja povlaštenim proizvođačima koji su pravo na poticajnu cijenu stekli po ranijim propisima bilo bi suprotno ustavnim načelima vladavine prava, zaštite legitimnih očekivanja te bi zadirao u pravo vlasništva retroaktivnom izmjenom zajamčene otkupne cijene. Takvim postupanjem se, povrh direktne štete povlaštenim proizvođačima koji su ugovore o otkupu sklopili po gore spomenutim propisima, nanosi se indirektna šteta zbog nestabilnosti ulaganja u Republiku Hrvatsku. Povrh potpuno protuustavne primjene na opisanu skupinu povlaštenih proizvođača tzv. zatečene projekte, valja naglasiti da bi se energija uravnoteženja i povezani troškovi trebali primjenjivati za buduće projekte i to isključivo temeljem odstupanja i po stvarnim vrijednostima za svaki mjesec (više o tome na stranicama Hrvatskog operatora tržišta električne energije https://www.hrote.hr/energija-uravnotezenja). Tim je više jasno da je primjena na zatečene projekte ovakvog fiksnog mjesečnog nameta po proizvedenom MWh proizvedene električne energije zapravo jedno (i to neprikladno određeno) porezno opterećenje za povlaštene proizvođače koje im direktno umanjuje zajamčenu otkupnu cijenu.“ Nadalje, sukladno EU direktivi za OIE (link: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10308-2018-INIT/en/pdf), članak 18., jasno ističe da OIE politike i poticanje razvoja OIE moraju biti predvidivi, stabilni te izbjeći česte ili retroaktivne izmjene jer retroaktivne mjere imaju direktni utjecaj na rast troška kapitala, na rast troškova razvoja projekata i posljedično, na ukupne troškove izgradnje OIE projekata u EU. Zemlje članice moraju spriječiti reviziju bilo kakve poticajne mjere koja je namijenjena za OIE projekte, a koji donose negativan učinak na njihovu ekonomsku održivost. Zemlje članice moraju promicati učinkovite poticane mjere i osigurati financijsku održivost. Već je poznato kako Republika Hrvatska već sada ima 2.5 puta veći trošak kapitala (WACC) nego naprimjer, Njemačka, što značajno utječe na isplativost projekta i povrat na uloženi kapital i privlačenje novih OIE investicija u Hrvatsku i realizaciju ciljeva Strategije energetskog razvoja Hrvatske i Nacionalnog klimatskog i energetskog plana čiji prijedlog se donosi do kraja 2018. godine i koji jasno zahtijeva od svake zemlje članice micanje OIE administrativnih barijera. Ovakve retroaktivne mjere i revizije šalju suprotnu poruku o Hrvatskoj i njezinoj investicijskoj klimi koja je već sada ozbiljno poljuljana na ljestvici Doing Business. Zaključno, u trenutku kada Energy Union Regulation donosi po prvi puta jedan od četiri ključna cilj "investment needs"koji će direktno brinuti o tome da su OIE investicije predvidive i sigurne. Ona zahtijeva sljedeće preduvjete koje će zemlje članice morati osigurati: što je potrebno da bi investicije ispunile zacrtane ciljeve na razini zemlje, izvori financiranja tih investicija te kako će zemlje članice EU mobilizirati potrebna financijska sredstva. A mi u tom istom trenutku suvereno šaljemo suprotnu poruku: uvođenje retroaktivnih mjera. Primljeno na znanje U navedenoj uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ 128/13), izrijekom u članku 6. propisano je: (1) Sredstva naknade za poticanje ne mogu se koristiti za plaćanje troškova uravnoteženja nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije u proizvodnim postrojenjima proizvođača koji su u sustavu poticanja proizvodnje električne energije, osim za proizvodna postrojenja čija se proizvodnja koristi za opću potrošnju objekta na kojemu je integrirano proizvodno postrojenje. (2) Obračun i naplatu troškova iz stavka 1. ovoga članka obavlja operator tržišta sukladno odredbama pravila organiziranja tržišta električne energije čiji su sastavni dio pravila organiziranja tržišta električne energije uravnoteženja koja uključuju pravila o obračunu energije uravnoteženja. Kako se Zakonom tržište otvara i opskrbljivači nisu dužni otkupljivati svu proizvodnju nužno je i aktivirabnje EKO bilančne grupe. Izmjene propisa kojima se uvode nove obveze ne mora nužno značiti da se radi o nečemu što je protivno Ustavu Republike Hrvatske. Kada se predmetna obveza ne bi propisala za sve dionike tržišta električne energije, obveza snošenja troškova uravnoteženja ostala bi samo na drugim dionicima tržišta, čime bi oni bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na onedionike koje te troškove ne bi snosili. Obzirom svi dionici tržišta električne energije utječu na ravnotežu elektroenergetskog sustava, svi moraju sudjelovati u snošenju troškova uravnoteženja.
56 AAT Geothermae d.o.o. Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom, Članak 27. (1) Pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene stječe povlašteni proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 1. da je sklopio ugovor o tržišnoj premiji, odnosno uvjetni ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sa operatorom tržišta električne energije, (2) Ugovor o tržišnoj premiji, odnosno uvjetni ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom primjenjuje se od dana sklapanja osim dijela ugovora koji se odnosi na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonaom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.
57 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije, Članak 29. Stavak 4. - ovo je prilično upitan instrument i pitanje je hoće li ga davatelji kredita prihvatiti. Ovo je ujedno instrument da nositelji zahvata bez vlastitih instrumenata za osiguranje povrata kredita dođu do novca sa državnim jamstvom. Posebno se to čini rizičnim kod ugovora o otkupu energije zajamčenom otkupnom cijenom. Rok od 12 godina je posebno kod tog modela prilično dug. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Prava i obveze operatora tržišta električne energije te obračun i isplata tržišne premije i zajamčene otkupne cijene , Članak 30. Stavak 1. - nije razvidno sljedeće: a) je li zajamčena otkupna cijena ista tijekom 12 godina? b) što ukoliko proizvođač može tijekom trajanja ugovora postići višu cijenu od zajamčene - može li staviti ugovor u mirovanje ukoliko su za njega okolnosti na tržištu povoljnije? U slučaju fiksne cijene to je zapravo feed in model i ovako dugi rok nosi rizike. Nije prihvaćen Člankom 30. stavkom 1. taksativno su propisane obveze operatora tržišta električne energije, te se istom odredbom ne uređuju pitanja zajamčene otkupne cijene.
59 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Rokovi stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom , Članak 32. Članak 32, stavak 1. propisuje rok do kojega za proizvodno postrojenje treba steći status povlaštenog proizvođača električne energije, no s obzirom na specifičnost postupka izgradnje geotermalnih elektrana smatramo da za geotermalne elektrane treba dodati još jednu kategoriju s duljim vremenskim rokom. Naime, postupak izgradnje geotermalne elektrane u sebi nužno uključuje i period naftno-rudarskog istraživanja (bušenja i ispitivanja istražnih bušotina) prije kojega nije moguće (a) detaljno projektirati postrojenje geotermalne elektrane kao ni naftno-rudarski dio postrojenja, (b) utvrditi parametre zaštite okoliša i ishoditi potrebna odobrenja, (c) ishoditi građevinsku dozvolu za elektranu (po Zakonu o građenju). Osim toga, nakon provedenog naftno-rudarskog istraživanja te potvrde rezervi geotermalne vode treba pripremiti naftno-rudarski projekt razrade i eksploatacije te nakon potvrde tog projekta izraditi glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja te prema njemu ishoditi građevinsku dozvolu za naftno-rudarski dio geotermalnog postrojenja (po Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika). Sve to treba napraviti prije nego što se pristupi proizvodnji potrebne opreme te stvarnoj izgradnji obaju dijelova geotermalnog postrojenja – elektroenergetskog i naftno-rudarskog. Zbog svega navedenog predlažemo da se u članku 32., stavku 1. doda još jedna točka koja će glasiti: "4. osam godina, za geotermalne elektrane." Nije prihvaćen Pravo sudjelovanja na javnim natječajnim postupcima za ostvarivanje prava na poticanje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom imaju oni ponuditelji koji ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom o obnovljivim izvorima energije i provedbenim propisima donesenim na temelju istoga zakona, te se isti postupci provode kao nediskriminirajući postupci prikupljanja ponuda kojim se predviđa sudjelovanje dostatnog broja poduzetnika i kojim se potpore dodjeljuju bilo na temelju početne ponude koju je ponuđač dostavio bilo na temelju dražbovne cijene. Osim toga, proračun ili obujam povezan s natječajnim postupkom obvezujuće je ograničenje, tako da potporu ne mogu dobiti svi sudionici postupka, a intencija sustava javnih natječajnih postupaka jest da se istima omogućava ravnopravnost svim sudionicima, bez bilo kakvog oblika diskriminacije.
60 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Rokovi stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom , Članak 32. U stavku 1. nepotrebna je različita klasifikacija roka za SN u dvije grupe, za 10kV i 20 kV od 30 kV u dvije grupe, predlaže se rok od četiri (4) godine za ishođenje statusa povlaštenog proizvođača za sva postrojenja koja se ne priključuju na SN razinu. Jesu li rokovi za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne prikazani u ovisnosti o priključku na mrežu određene naponske razine realni u Hrvatskim uvjetima i ovise li oni samo o investitoru koji jedini u čitavom procesu daje jamčevine bez koje može ostati tuđom krivnjom? Stavak 3. - Jamčevina se aktivira i ukoliko se u defniranim rokovima ne stekne status povlaštenog proizvođača električne energije i ako se postrojenje ne izgradi u definiranim rokovima. U slučaju da se postrojenje gradi na državnom zmeljištu nositelj zahvata gubi i jamčevinu za izgradnju postrojenja danu Ministarstvu i jamčevinu za izgradnju postrojenja danu operateru tržišta električne energije? Može li nositelj zahvata davati jamstva i ostajati bez tih sredstava s obzirom da mnoge stvari ne ovise samo o nositelju zahvata već i o brojnim nadlažnim tijelima, upravnim postupcima i sl. Nije prihvaćen Dio rizika se prenosi na proizvođača, a naponski nivoi odgovaraju snagama za koje je u pravilu potrebno dulje vrijeme pribavljanja dozvola i izgradnje postrojenja. Cilj je da se na natječaj javljaju proizvođači koji su u visokoj fazi izgrađenosti postrojenja. Napominjemo da će na konkurentnom javnom natječaju ponuđači morati znati s kojom proizvodnom cijenom nastupaju za što je potrebno imati zreli projekt. Jamstva predstavljaju dokaz o ozbiljnosti investitora odnosno nositelja projekata, da u propisanim rokovima izgradi postrojenje, time da je postupanje u upravnim postupcima uređeno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim su ujedno definirani rokovi za donošenje odluke o zahtjevima stranaka, kao i sredstva pravne zaštite u slučaju šutnje uprave.
61 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Rokovi stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom , Članak 33. Jamčevina se aktivira i ukoliko se u defniranim rokovima ne stekne status povlaštenog proizvođača električne energije i ako se postrojenje ne izgradi u definiranim rokovima. U slučaju da se postrojenje gradi na državnom zmeljištu nositelj zahvata gubi i jamčevinu za izgradnju postrojenja danu Ministarstvu i jamčevinu za izgradnju postrojenja danu operateru tržišta električne energije? Može li nositelj zahvata davati jamstva i ostajati bez tih sredstava s obzirom da mnoge stvari ne ovise samo o nositelju zahvata već i o brojnim nadlažnim tijelima, upravnim postupcima i sl.? Nije prihvaćen Jamstva predstavljaju dokaz o ozbiljnosti investitora odnosno nositelja projekata, da u propisanim rokovima izgradi postrojenje, time da je postupanje u upravnim postupcima uređeno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, kojim su ujedno definirani rokovi za donošenje odluke o zahtjevima stranaka, kao i sredstva pravne zaštite u slučaju šutnje uprave.
62 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Promjene tijekom gradnje proizvodnog postrojenja, Članak 35. Predlaže se dodavanje stavaka: „(2) U slučaju ugovora o tržišnoj premiji potporom isplaćenom temeljem navedenog ugovora smatra se ukupno isplaćeni iznos tržišne premije. (3) U slučaju ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom potporom smatra se razlika između zajamčene otkupne cijene i referentne tržišne cijene električne energije.“ Nije prihvaćen Radi se o mjeri onemogućavanja dvostrukih poticaja.
63 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Naknada za troškove uravnoteženja, Članak 37. Trošak naknade za uravnoteženje EKO bilančne grupe, odnosno njenih članova trebao bi proizaći iz troškova koje ta bilančna grupa uzrokuje u sustavu, što se ovdje ne navodi, te se postavlja pitanje na koji se način došlo do jedinične vrijednosti naknade za troškove uravnoteženja navedenih u stavcima 3., 4. i 5. Nije prihvaćen Trošak naknade za uravnoteženje EKO bilančne grupe procijenjen je u skladu s procjenom troškova koje će uzrokovati pojedini članovi EKO bilančne grupe u budućem razdoblju. Navedena procjena troška uravnoteženja u budućem razdoblju izrađena je u skladu s procjenom mogućnosti planiranje proizvodnje povlaštenih proizvođača, postojećeg načina određivanja cijena za obračun električne energije uravnoteženja te procjeni ukupnih troškova uravnoteženja.
64 Obnovljivi izvori energije Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, DIO PETI Predlažemo dodati novi članak u prijelazne i završne odredbe: „Razdoblje važenja prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača izdanog na temelju ranijih propisa" Razdoblje važenja prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije izdanog nositelju projekta na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, br. 132/13., 81/14., 93/14., 24/15., 99/15. i 110/15.), Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, br. 88/2012) i Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, br. 67/2007 i 35/2011) može se produžiti na zahtjev nositelja projekta podnesen unutar razdoblja važenja prethodnog rješenja za dodatnih 12 mjeseci, računajući od zadnjeg dana razdoblja važenja prethodnog rješenja.“ Obrazloženje: Nakon najave uvođenja trošarine na električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora na prijelazu iz 2016. u 2017. godinu od strane dužnosnika iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, domaće i strane kreditne institucije odbijale su financirati projekte izgradnje proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, zbog mogućih nepredvidivih troškova (tj. trošarina) koje bi mogle ugroziti dovršetak i planirane prihode projekata kao i općenite pravne nesigurnosti prouzročene takvim najavama. Kreditne institucije su nastavile financirati takve projekte tek nakon proteka razdoblja od godine dana, nakon što su se uvjerile da ipak neće biti uvođenja novih trošarina. Takav jednogodišnji zastoj u mogućnosti dobivanja financiranja negativno je utjecao na provedbu postojećih projekata tako da su zbog nedostatka financiranja oni bili faktički blokirani tijekom cijelog tog razdoblja. Time su nositelji projekta bez ikakve krivnje sa svoje strane „izgubili“ godinu dana od roka važenja prethodnih rješenja te stoga predlažemo ovom odredbom spriječiti nastanak štete koja bi nastala gubitkom prava na stjecanje statusa povlaštenog proizvođača, a koja bi u konačnici bila prouzročena nesmotrenim izjavama državnih dužnosnika. Nije prihvaćen Pitanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije nisu predmet uređenja ove Uredbe.
65 Obnovljivi izvori energije Hrvatske Prvi javni poziv za javno prikupljanje ponuda za provedbu natječaja za poticanje, Članak 45. Članak 45. st. 1. i st. 2. koji definira da će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe definirati tržišne premije, zajamčena otkupna cijena te referentne vrijednosti, predlažemo formiranje Radne skupine ili skupina kako bi se definirali volumeni tehnologija koji će ići na natječaj sukladno sredstvima i time će se osigurati transparentnost i definiranje volumena sukladno tržištu i k tome, zaštiti pojedine izvore domaće energije ili im osigurati minimum. Smatramo kako bi oni na koje se ova uredba primjenjuje i koji će iznijeti novi premijski sustav trebali biti sastavni dio radnih skupina za izradu i definiranje volumena natječaja te same specifičnosti za pojedine skupine tehnologija. Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) predstavljaju više od 80% ukupne hrvatske proizvodnje električne energije iz obnovljivih domaćih izvora energije, središnje mjesto koje okuplja proizvodni sektor u energetici i jedino takvo udruženje koje okuplja gospodarstvo koje se bavi razvojem i proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije. OIEH može doprinijeti kvalitetnom razvoju sustava koji će omogućiti sve veću integraciju OIE postrojenja za proizvodnju EE te tako pozitivno utjecati na ostvarenje preuzetih ciljeva na putu prema niskougljičnom društvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 AAT Geothermae d.o.o. Prvi javni poziv za javno prikupljanje ponuda za provedbu natječaja za poticanje, Članak 45. (3) Operator tržišta električne energije dužan je, iznimno od stavka (1) i stavka (2) ovoga članka, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe odrediti i javno objaviti na svojim internetskim stranicama maksimalne referentne vrijednosti te objaviti prvi posebni javni poziv u 2019. godini za javno prikupljanje ponuda za javni natječaj za dodjelu tržišne premije za grupu postrojenja koja koriste inovativne tehnologije navedenu u točki k., stavku (1), članku 4. ove Uredbe, na osnovu odredbi Stavka (2) i Stavka (3), članka 27.Zakona, Stavka (7), članka 10.ove Uredbe i stavka (5), članka 16.ove Uredbe, za koje su objavljene raspoložive kvote za 2019. godinu. Nije prihvaćen Pitanja inovativnih tehnologija uređena su člankom 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji kojim je propisano kako Republika Hrvatska osigurava da projekti korištenja obnovljivih izvora energije primjenom inovativnih tehnologija, i koji su kao takvi dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije, ostvare pravo na poticaje, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim odredbama istoga Zakona i s jednakim postupanjem u natječajnim postupcima kao za postrojenja drugih tehnologija prema odredbama ove uredbe. Isto tako, navedenim Zakonom propisano je kako za inovativne tehnologije Ministarstvo može izraditi program potpora, sukladno važećim pravilima o državnim potporama koje uređuju zaštitu okoliša i energije.