Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sigma Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 3. Predlažemo dodatno preciziranje poreznog tretmana u slučajevima ako poslodavac od zaposlenika po osnovi privatnog korištenja službenih vozila naplaćuje određenu naknadu jer to nije izričito i jasno navedeno ni u Zakonu niti u Pravilniku o PDV-u. Smatramo da bi ispravno tumačenje u takvim slučajevima trebalo biti kako porezni obveznik ima pravo na 100%tni odbitak pretporeza (odnosno da u takvim slučajevima nije primjenjiv čl. 61. st. 2. Zakona), ali da ima obvezu obračunati izlazni PDV po osnovi omogućavanja privatnog korištenja službenog vozila zaposleniku uz naknadu. Takav zaključak proizlazi iz sljedećeg: (a) Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2018/1994 od 11. prosinca 2018. godine Hrvatskoj je odobreno 50%tno ograničenje prava na odbitak pretporeza po osnovi osobnih automobila, ali je ovom Odlukom određeno kako se to ne odnosi na vozila koja se upotrebljavaju za iznajmljivanje. (b) Potrebno je razlikovati privatno korištenje službenog vozila bez naknade od privatnog korištenja uz naknadu, pri čemu privatno korištenje od strane zaposlenika uz naknadu za potrebe PDV-a treba tretirati kao iznajmljivanje. Da privatno korištenje od strane zaposlenika uz naknadu treba tretirati kao iznajmljivanje proizlazi iz zaključaka „VAT Committee“-a (pogledati: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_guidelines-vat-committee_en.pdf, predmet:“ Use of goods forming part of the assets of a business for the private use of staff“ oznaka dokumenta: taxud.c.1(2014)61098 – EN, od 13.1.2014. ). (c) Osim toga iz presude Suda Europske Unije (ECJ) u predmetu C-412/03 također proizlazi da visina naknade za privatno korištenje nije presudna za zaključak da se privatno korištenje uz naknadu treba tretirati kao iznajmljivanje. Naravno, osnovica za obračun PDV-a po osnovi iznajmljivanja zaposlenicima će i tako biti tržišna cijena (kako je definiraju PDV propisi) ako bi naknada koju su obvezni platiti zaposlenici bila manja od tržišne cijene. Kako porezni obveznici ne bi bili u neizvjesnoj situaciji u pogledu poreznog tretmana kod ovakvih slučajeva (kada se služben vozila koriste za privatne svrhe zaposlenika uz naknadu) jer su Zakon i Pravilnik propustili to urediti, uputno bi bilo Pravilnik dopuniti na način da porezni tretman bude jasno i izričito propisan. Nije prihvaćen Odredbe Zakona o PDV-u vezane uz definiranje isporuke dobara i usluga te odbitka pretporeza u cijelosti su usklađene s odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Također, napominje se da odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u nije moguće preciziranje svih poreznih tretmana koji se mogu pojaviti u određenim slučajevima te je stoga za te svrhe uobičajeno izdavanje mišljenja.
2 HGK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Predlaže se dopuna točke 6. alineje n), koja se mijenja i glasi: „6. svježe ili rashlađene jestive klaoničke proizvode od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe ili rashlađene, iz KN oznaka 0206 10, 0206 30, 0206 80 91 i 0206 80 99;“ Obrazloženje: Potrebno je uključiti i tarifne oznake 0206 80 91 i 0206 80 99 koje korespondiraju jestivim klaoničkim proizvodima ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, a kako je navedeno u tekstu odredbe. Predlaže se nova točka 14. alineje n), koja glasi: „14. samo svježa ili rashlađena crijeva i želuci od životinja (osim riba), iz KN oznake 0504 00 00.“ Obrazloženje: Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, u članku 8. navedenog Pravilnika definiraju se promjene u članku 47. Pravilnika o PDV-u gdje se nabrajaju proizvodi na koje se primjenjuju snižene stope PDV-a. U stavku 2. istog članka definiraju se proizvodi na koje se plaća PDV po stopi 13%, konkretno pod stavak 2. točka 2. definirano je pod; n) isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, točke; 7. svježe ili rashlađeno meso i jestive klaoničke proizvode od kokoši vrste Gallus domesticus, iz KN oznaka 0207 11 i 0207 13; 8. svježe ili rashlađeno meso i jestive klaoničke proizvode od purana, iz KN oznaka 0207 24 i 0207 26; Pošto su proizvodi svježi pileći želuci i svježi pureći želuci jestivi proizvodi od domaće peradi, a ista se svrstavaju u tarifni broj KN 504 00, predlaže se da se u navedeni članak 47. stav 2. točka 2. pod n) nadopuni s navedenom točkom 14. Prirodna crijeva (ovčja, svinjska i goveđa) predstavljaju jestivi klaonički proizvod, te da ih je stoga važno uvrstiti u odredbe novog Pravilnika, kao proizvode na koje se primjenjuje smanjena stopa PDV-a od 13%. U prilog tome govori i činjenica da su svježe i rashlađene kobasice i slični proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, a u kojima su upravo prirodna crijeva osnovni sastojak, također predviđeni kao proizvodi na koje se primjenjuje smanjena stopa PDV-a. Time bi dodatno pomogli domaćoj mesnoj industriji kojoj su prirodna crijeva osnovni sastojaka u mnogim proizvodima, a što je i jedan od osnovnih ciljeva ove porezne reforme. Predlaže se nadopuna točke 11. alineje t), koja glasi: „11. svježi ili rashlađeni korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, namijenjeni prehrani ljudi, iz KN oznake 0714.“ Obrazloženje: Potrebno je uključiti svo korjenasto i gomoljasto povrće s visokim sadržajem škroba ili inulina u obuhvat, a ne samo slatki krumpir. Predlaže se nova točka 12. alineje t), koja glasi: „12. Povrće, suho, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, iz KN 0712.“ Obrazloženje: Kako bi se osigurao istovrstan obuhvat kao kod voća - suho voće iz točke 10. alineje u), u obuhvat proizvoda na koje će se obračunavati PDV po stopi od 13% potrebno je uključiti suho povrće iz tarifne oznake 0712. Predlaže se nadopuna točke 6. alineje u), koja glasi: "6. svježe dinje (uključujući lubenice) i papaje, iz KN oznake 0807;“ Obrazloženje: Izostavljeno je navođenje tarifne oznake 0807, što je potrebno ispraviti. Predlaže se izmjena točke 9. alineje u), koja glasi: „9. ostalo svježe voće, iz KN oznake 0810;“ Obrazloženje: Kako je predlagatelj definirao, odredbom bi bile obuhvaćene samo jagode (KN 0810 10). Potrebno je uključiti svo bobičasto i ostalo voće obuhvaćeno tarifnom oznakom 0810 (maline, kupine, ribiz, ogrozd, dud, borovnice, brusnice, kivi i drugo voće). Djelomično prihvaćen U primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključeni su svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe ili rashlađene, iz KN oznaka 0206 10, 0206 30, 0206 80 91 i 0206 80 99. Prihvaćen je prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključe jestiva crijeva i želuci iz KN oznake 0504 00 00 i to na način da se navedena stopa primjenjuje na: svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehure i želuce, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00. Napominje se da je u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključen svježi slatki krumpir, cijeli, namijenjen prehrani ljudi, iz KN oznake 0714 20 10 kao uobičajena prehrambena namirnica. Vezano uz prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključi: Povrće, suho, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, iz KN 0712 napominje se da isto nije moguće obzirom da se prema zakonskoj odredbi snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje na isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće. Prihvaćen je prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključi KN oznaka 0807 na način da je propisano da se snižena stope PDV-a od 13% primjenjuje na svježe dinje (uključujući lubenice) i papaje, iz KN oznake 0807. Prihvaćen je prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključi KN oznaka 0810 na način da je propisano da se snižena stope PDV-a od 13% primjenjuje na ostalo svježe voće, iz KN oznake 0810.
3 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 106/2018. u članku 8. točkom c) članka 38. precizira se primjena snižene stope PDV-a od 13% za jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla. Predloženim izmjenama i dopunama članka 47. Nacrta Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u točki 2. u kojoj se pobrajaju usluge i proizvodi na koje se primjenjuje snižena stopa, u točki c) također se spominju jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla bez primjene snižene stope PDV-a na mazive masti tarifne oznake 0405 koje u sebi sadrže mliječnu mast koja je nedvojbeno animalnog podrijetla. Točka c) o primjeni snižene stope za jestiva ulja i masti poziva se na Uredbu EU 1308/2013. godine. U članku 78. Uredbe u definiciji oznake i prodajne oznake u točki 1. pod oznakom f) naznačene su mazive masti namijenjene prehrani ljudi kao što su: svinjska mast i ostale mazive masti. U dijelu 7. priloga 6 pod pojmom mazive masti i proizvoda iz članka 78. obuhvaćene su sve mliječne masti tarifnim oznakama KN 0405 pa čak i masti sastavljene od proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla obuhvaćene tarifnim oznakama KN ex 1517 i ex 2106 1. Iz gore navedenih razloga proizlazi da se snižena stopa PDV-a od 13% treba odnositi uz jestiva ulja, svinjsku mast te proizvode iz tarifne oznake KN 0405 koji sadrže mliječnu mast. Vjerojatni razlog zbog čega proizvodima tarifne oznake do sada nije primjenjivana niža stopa PDV-a kao za svinjsku mast proizlazi iz Pravilnika o jestivim uljima i mastima NN 41/12, 70/13 i 141/13. koji nije uvrstio i masti animalnog podrijetla i proizvode koji nose KN 0405. 2. Što se tiče primjene niže stope PDV-a na isporuku živih životinja i KN oznakama nema primjedbi. 3. Što se tiče primjedbi pod točkom n) potrebno je u točki 6. koja govori o svježim ili rashlađenim jestivim klaoničkim proizvodima od životinja uz KN oznake 020610, 020630 i 020680 dodati KN oznaku 05040000 a odnosi se na asortiman prirodnih jestivih crijeva (ovčja, svinjska i goveđa) koji imaju uvjete za plaćanje PDV-a po stopi od 13% kao i ostali svježi ili rashlađeni jestivi proizvodi. 4. Također, u točkama 7-11. potrebno je iza KN oznaka 0207… nadodati KN oznaku 05040000 a odnosi se na svježe ili rashlađene želuce od svih vrsta peradi. 5. Što se tiče proizvoda pod oznakom o) koji govore o sniženoj stopi PDV-a za isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda predlažemo da se u točki 2. oznake o) iza teksta „samo svježi ili rashlađeni proizvodi od mesa“ nadoda tekst „kao što su svježi marinirani proizvodi te formirani i ostali proizvodi od svih vrsta svježeg mesa“, radi otklanjanja mogućih nejasnoća u primjeni snižene stope PDV-a. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključe i mliječne masti obzirom da su to masti životinjskog podrijetla obuhvaćene tarifnim oznakama KN 0405 i ex 21 06 nije moguće prihvatiti. Naime sukladno odgovoru Ministarstva poljoprivrede Pravilnik o jestivim uljima i mastima propisuje zahtjeve kvalitete za životinjske masti koje se dobivaju iz masnog tkiva životinje. Stoga, maslac i mliječni namazi kao mliječne masti te vrhnje nisu predmet tog Pravilnika te ne mogu biti oporezivi sniženom stopom PDV-a 13%. Prijedlog vezan uz oporezivanje sniženom stopom mliječnih masti analizirat će se i razmotriti prilikom budućih zakonskih izmjena na području PDV-a. Prihvaćen je prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključe jestiva crijeva i želuci iz KN oznake 0504 00 00 i to na način da se navedena stopa primjenjuje na: svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehure i želuce, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00. Vezano uz prijedlog da se u članak 8. u dijelu koji se odnosi na isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda u točki 2. oznake o) iza teksta „samo svježi ili rashlađeni proizvodi od mesa“ doda tekst „kao što su svježi marinirani proizvodi te formirani i ostali proizvodi od svih vrsta svježeg mesa“, napominje se da isto nije potrebno obzirom da su marinirani proizvodi od svježeg (sirovog) mesa, već uključeni navođenjem pojmova „termički neobrađeni“ … „niti drugačije konzervirani“..
4 Povjerenstvo za stručne ispite PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri sljedeća obilježja: 1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj 2. u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju te se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja , 3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta. Smatram da je uz gore navedeno neophodno proširiti definiciju knjige na sljedeći način: "Knjigama se u smislu ove točke smatraju i elektroničke knjige (e-knjige). E-knjiga je omeđen sadržaj koji je dostupan javnosti na mreži (mrežna knjiga) ili u materijalnom obliku (na CD-ROM-u, DVD-u i drugim elektroničkim materijalnim medijima). Uz tekst može donositi sliku, zvuk kao i poveznice sa srodnim mrežnim stranicama te program za izmjene i dopune. Kao cjelina treba biti označen Međunarodnim standardnim knjižnim brojem ISBN." Prof. dr. sc. Daniela Živković, Filozofski fakultet u Zagrebu Primljeno na znanje Pravilnikom o izmjenama i dopunama između ostalog pojašnjava se proširena primjena snižene stope PDV-a od 5% na isporuke knjiga, novina i časopisa neovisno o tome u kojem su obliku (fizičkom ili elektroničkom). S tim u vezi propisano je da se knjigama smatraju neperiodične publikacije neovisno o obliku u kojem se isporučuju, a koje imaju istodobno sljedeća obilježja: 1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, 2. u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju te se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja. Također, propisano je da se knjigama u smislu Zakona i Pravilnika smatraju i bojanke kao i slikovnice sa i bez teksta.
5 KOKA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, u članku 8. navedenog Pravilnika definiraju se promjene u članku 47. Pravilnika o PDV-u gdje se nabrajaju proizvodi na koje se primjenjuju snižene stope PDV-a. Tako u stavku 2. istog članka definiraju se proizvodi na koje se plaća PDV po stopi 13% konkretno pod stavak 2. točka 2. definirano je pod; * n) isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, točke; 7. svježe ili rashlađeno meso i jestive klaoničke proizvode od kokoši vrste Gallus domesticus, iz KN oznaka 0207 11 i 0207 13 ; 8. svježe ili rashlađeno meso i jestive klaoničke proizvode od purana, iz KN oznaka 0207 24 i 0207 26; Pošto su proizvodi SVJEŽI PILEĆI ŽELUCI I SVJEŽI PUREĆI ŽELUCI jestivi proizvodi od domaće peradi, a isti se svrstavaju u tarifni broj KN 0504 00, predlaže se da se u navedeni članak 47. stavak 2. točka 2. pod n) nadopuni sa: "14. samo svježi ili rashlađeni želuci od životinja (osim od riba) iz KN oznake 0504 00". Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
6 Zrinko Trcović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. S obzirom na činjenicu da je izmjena čl. 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost temeljena i na slijedećem obrazloženju: ... S obzirom da je Direktivom Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise (SL L 286, 14.11.2018.) omogućeno je izjednačavanje stope PDV-a za knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku… Člankom 8. ovog Pravilnika nužno je jasno odrediti i nedvojbeno pojasniti što se smatra časopisima i novinama u elektroničkom obliku. Prijedlog određenja časopisa ili novina u elektroničkom obliku je kako slijedi: Časopisima ili novinama u elektroničkom obliku, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, smatraju se zasebni članci objavljeni od strane nakladnika ili izdavača u elektroničkom obliku koji su objedinjeni u tematske zbirke zapisa ili baze podataka ili baze znanja, čiji je pregled i čitanje omogućeno javnosti na mreži pomoću Internet stranica ili Internet portala te mogu ali i ne moraju imati usporedne inačice u tiskanom izdanju. Časopisima ili novinama u elektroničkom obliku, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, smatraju se i zasebni članci objavljeni od strane nakladnika ili izdavača u bilo kojem opće prihvaćenom elektroničkom formatu (npr. PDF) samo ako imaju usporedne inačice u tiskanom izdanju časopisa ili novina. Tekstovi ili članci koji su objedinjeni u zbirke zapisa ili baze podataka ili baze znanja, a koji se smatraju časopisom ili novinama u elektroničkom obliku objavljuju se periodično. Pojašnjenje: Stručni ili novinski članci, primjeri i tumačenja objavljeni u elektroničkom obliku, objedinjeni u zasebnim zbirkama zapisa, bazama podataka ili bazama znanja predstavljaju danas najsuvremeniju elektroničku inačicu publikacija u fizičkom obliku (npr. (stručni) časopis ili novine). Nemaju fizički oblik. Časopisi se u fizičkom obliku zbog tehnologije pripreme za tisak i tiskanja objavljuju periodično kao cjelina, dok se članci u zbirkama ili bazama znanja upravo zbog moderne tehnologije objavljuju i dopunjuju bilo kada, a osobito prema potrebi zasebno od samog časopisa ili novina. Uobičajeno je da se časopis ili novine u elektroničkom obliku ne objavljuju periodično kao cjelina, već je periodična objava vezana samo za članke koji čine te časopise ili novine. Ovom dopunom Pravilnika išlo bi se ukorak s tehnološkim napretkom u digitalnom gospodarstvu, ostvarila bi se nedvojbena mogućnost izjednačavanja stope PDV-a za publikacije koje se isporučuju u novim modernim elektroničkim oblicima s publikacijama koje se isporučuju u poznatom fizičkom obliku (osobito stručni časopisi). Objava (ranije) tiskanih izdanja npr. u PDF formatu ili nekom drugom preddefiniranom formatu također predstavlja elektronički oblik ili e-izdanje ali nikako ne predstavlja tehnološki napredak u digitalnom gospodarstvu već predstavljaju danas zastarjele inačice e-izdanja. Ovom dopunom nedvojbeno se olakšava postupanje poreznih obveznika, samim time i poslovanje što posljedično olakšava postupanja u samom nadzoru bez nužne potrebe za dodatnim mišljenjima i očitovanjima. Primljeno na znanje Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreza na dodanu vrijednost između ostalog pojašnjava se da se sniženom stopom PDV-a od 5% oporezuju novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja. Prema tome, snižena stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na navedene novine i časopise neovisno o tome jesu li otisnuti na papiru ili su u elektroničkom obliku. Također, propisuje se da se sniženom stopom PDV-a od 13% oporezuju novine i časopisi novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopisi nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih na koje se PDV obračunava po stopi 5%, koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja. Dakle, sniženom stopom PDV-a od 13% oporezuju se navedene novine i časopisi neovisno o obliku u kojem se isporučuju, odnosno neovisno o tome jesu li otisnute na papiru ili su u elektroničkom obliku.
7 Udruga hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Udruga CroMilk ponovno želi ukazati na odredbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost u kojem je prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 106/2018) ostao nepromjenjen tekst u članku 38. stavka 3. točka c. da se snižena stopa od 13% primjenjuje kod isporuke jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog porijekla, bez da su zakonom postavljena ograničenja kojima bi se iz primjene ove stope izostavili proizvodi od mliječne masti kao masti životinjskog porijekla. Zbog toga smatramo da je članak 8. predmetnog pravilnika kojim se u članku 47. mijenja stavak 2. iza teksta "te maslinovo ulje" potrebno nadopuniti u točci c. tekstom "i mliječne masti obuhvaćene tarifnim oznakama KN 0405 i ex 21 06" kako je to i navedeno u Uredbi (EU) br. 1308/2013 za mazive masti. Isto tako bi na ovome mjestu trebalo obuhvatiti i vrhnje koje se u Uredbi (EU) br. 1308/2013 u za potrebe dijela u kojem se navode mazive masti definira kao proizvod dobiven od mlijeka u obliku emulzije tipa ulja u vodi sa sadržajem mliječne masti od najmanje 10 %. Sam Pravilnik o jestivim uljima i mastima na koji se poziva Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost u svom članku 14. propisuje "Masti su proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupcima od ulja i masti biljnog podrijetla ili ulja i masti životinjskog podrijetla.", tako da smatramo da je i ovim pravilnikom neizravno obuhvaćena mliječna mast koja se dobiva tehnološkim postupkom obiranja iz mlijeka. Razlika od životinjskih masti koje se kasnije spominju u Pravilniku o jestivim uljima i mastima i koje se oporezuju sniženom stopom PDV-a je samo u tome što se primjerice svinjska mast dobiva tehnološkim postupkom topljenja iz masnog tkiva. Ne može se ne zamijetiti da je u pravilniku posebno navedeno i maslinovo ulje koje se, kao biljno ulje koje nastaje tehnološkim postupkom prešanja iz ploda masline, ne navodi u Prilogu I. Pravilnika o jestivim uljima i mastima te ga je trebalo posebno navesti što smatramo da je potrebno učiniti i u slučaju proizvoda od mliječne masti koji spadaju u mazive masti te vrhnje. Nije prihvaćen Prijedlog da se u primjenu snižene stope PDV-a od 13% uključe i mliječne masti obzirom da su to masti životinjskog podrijetla obuhvaćene tarifnim oznakama KN 0405 i ex 21 06 nije moguće prihvatiti. Naime sukladno odgovoru Ministarstva poljoprivrede Pravilnik o jestivim uljima i mastima propisuje zahtjeve kvalitete za životinjske masti koje se dobivaju iz masnog tkiva životinje. Stoga, maslac i mliječni namazi kao mliječne masti te vrhnje nisu predmet tog Pravilnika te ne mogu biti oporezivi sniženom stopom PDV-a 13%. Prijedlog vezan uz oporezivanje sniženom stopom mliječnih masti analizirat će se i razmotriti prilikom budućih zakonskih izmjena na području PDV-a, uzimajući pri tome u obzir predviđeni financijski okvir.
8 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 8. Članak 8: U članku 47. stavku 2. točka p) treba glasiti (ispraviti): p) isporuku žive ribe, Živom ribom u smislu ove točke smatra se riba iz KN oznake 0301 Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
9 Antonio Prtenjača PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 20. U članku 186. st. 10. Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 79/13-128/17), propisano je: Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a podnosi se na Obrascu P-PDV, a uz njega se podnosi Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje iz Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine. Međutim, Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Nar. nov., br. 59/19) je prestao važiti danom stupanja na snagu PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA (Nar. nov., br. 30/17) što je i propisano u završnim odredbama tog Pravilnika, u čl. 82. Stoga se predlaže uskladiti tekst odredbe, obzirom da obrazac i dalje postoji, samo u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona. S poštovanjem, Antonio Prtenjača Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
10 Škara Consulting d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST , Članak 20. Znači, porezno obveznik može i dalje u srce sezone npr otvoriti firmu 01.07. i do 01.08. napraviti 10 milijuna HRK prometa i ne platiti niti kune PDV-a jer će ga porezna registrirati i postat će obveznikom od 01.08.? Sigurni smo da nećemo primijeniti ista pravila kao za prag isporuke za prodaju na daljinu (prije isporuke kojom prelazi prag)? Zašto uopće PDV vezivati za kalendarsku godinu, zašto jednostavno ne posljednjih 12 mjeseci? 31.12.2019. formulacija prethodnoj godini prestaje imati smisla jer već bi se mora registrirati zbog isporuka u tekućoj godini (15. u sljedećem mjesecu) Primljeno na znanje U cilju sprječavanja izbjegavanja upisa u sustav PDV-a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18) dopunjena je odredba o upisu u registar obveznika PDV-a te se od 1. siječnja 2019. upisivanje temelji na vrijednosti ostvarenih oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini. Napominje se da se ne radi o izdvojenoj mjeri već se u okviru cjelovite porezne reforme i kroz nadopune Općeg poreznog zakona obuhvaća navedena problematika. Obzirom na zakonske izmjene u pogledu upisa u registar obveznika PDV-a, prema kojima se obveznici moraju upisati registar obveznika PDV-a ako u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini ostvare oporezive isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna, izmijenjene su i dopunjene provedbene odredbe u tom dijelu. Prijedlozi vezani uz upis u registar obveznika PDV-a temeljem vrijednosti isporuka posljednjih 12 mjeseci analizirat će se i razmotriti prilikom budućih zakonskih izmjena na području PDV-a.