Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Biograd na Moru PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU Članak 7. prijedloga Pravilnika treba uskladiti sa člankom 39. stavkom 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nije prihvaćen Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje se između ostaloga, obveza izdavanja rješenja onim fizičkim osobama koje pružaju usluge u domaćinstvu, a ispunjavaju uvjete propisane tim Zakonom. Zakonom o porezu na dohodak te detaljnije Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisuje se tko je porezni obveznik i koje uvjete mora ispunjavati, kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i na koje se djelatnosti odnosi paušalno oporezivanje te utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja. Dakle, poreznim propisima utvrđuje se, između ostaloga, dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju propisane uvjete poreznim propisima i drugim posebnim propisima (kao što je zakon kojim se uređuju ugostiteljske djelatnosti) ovisno o vrsti primitka koje porezni obveznik ostvaruje.
2 Sanja Anić PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU Stvarno nisam protiv povecanja pausala ali povisiti ga na 750 ili cak 1500 kuna?! Moze! Ako ste spremni u sljedecih par godina uloziti te novce u razvoj cjelogodisnjeg turizma o kojem svi pricate i ostvariti ga naravno. No, buduci da i vi i mi znamo da nema sanse da to postignete, svako povecanje iznad 100 kuna po lezaju smatram krajnje neposteno! Nije prihvaćen Visina paušalnog poreza na dohodak primjenjuje se u nepromijenjenoj visini od 2005. godine. S obzirom da je tijekom godina primjene došlo do promjene podataka o broju noćenja i cijeni noćenja na temelju kojih je utvrđena postojeća visina poreza, nužna je prilagodba visine paušalnog poreza. S obzirom da jedinice lokalne samouprave najbolje poznaju uvjete iznajmljivanja na svojem području, izmjenama Zakona jedinicama lokalne samouprave daje se pravo da visinu paušalnog poreza na dohodak propišu svojim odlukama u granicama određenim Zakonom o porezu na dohodak.
3 HRVOJE AKMADŽIĆ PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU U članku 30. ZOIDZOPDOH (NN 106/18) stoji da su JLS obvezne donijeti Odluke kojima propisuju visinu poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Stoji i da ukoliko je JLS ne donese Odluku da će visina biti 750,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. U ovom Pravilniku pojavljuje se i pojam smještajne jedinice u robinzonskom turizmu koji zakon ne predviđa. Da li to znači da će cijena smještajne jedinice u robinzonskom turizmu biti 750,00 kuna budući jedinice JLS neće u svojim odlukama predvidjeti visinu smještajne jedinice u robinzonskom turizmu jer to važeći Zakon ne nalaže, a kako će ovaj Pravilnik stupiti na snagu u drugoj polovici siječnja do kada će većina JLS već donijeti svoje Odluke. Nije prihvaćen Zakon o porezu na dohodak propisuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak te druge bitne odredbe za provedbu toga Zakona. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se detaljnije razrađuje Zakon o porezu na dohodak pa se između ostaloga propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak. Dakle, Pravilnikom se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak kako bi zakonske odredbe bile razumljivije i lakše prihvatljivije. S obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti stupio na snagu u približno isto vrijeme kada i Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, detaljnija provedba Zakona o porezu na dohodak omogućena je Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu koji je stupio na snagu 3.1.2019. Prema članku 57. stavku 5. Zakona o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave moraju Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 8 dana od dana donošenja, radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave. Iznimno od navedenoga, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave mogu odluke za 2019. godinu donijeti najkasnije do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine.
4 Josip Paušić Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 2. Ovaj članak zakona upućuje na nepoznavanaje strukture iznajmljivača u turizmu u Hrvatskoj. Naime, osim vezanja plaćanja poreza na krevet, isto bi trebalo vezati na dohodak, poput rješenja za paušalni obrt. Suludo je da jednak porez plaća mali iznajmljivač u Ogulinu sa prihodom od 60 000 kuna i neki iznajmljivač na obali sa prihodom od 290 000 kuna. Dakle prijedlog da iznajmljivači s manje prihoda plaćaju manje, razredi se mogu utvrditi na slijedeći način: razred s primicima do 85.000 kn – razred s primicima od 85.001 do 115.000 kn – razred s primicima od 115.001 do 149.000 kn – razred s primicima od 149.001 do 230.000 kn – razred s primicima od 230.001 do 300.000 kn – Također, obavezati velike agencije i stranice poput bookinga i airbnb da isplatu u HR vrše isključivo na žiro-račun u HR. I time bi imali vrlo jednostavnu kontrolu nad prihodima i zaradom Nije prihvaćen Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisana je obveza donošenja odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave od 1.1.2019. Odlukama se utvrđuje visina paušalnog poreza: po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Visina paušalnog poreza propisuje se u iznosu koji ne može iznositi manje od 150,00 kuna, a niti više od 1.500,00 kuna prema članku 57. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak. Dakle, Zakonom o porezu na dohodak omogućava se manje porezno opterećenje poreznih obveznika koji ispunjavaju uvjete za paušalno utvrđivanje poreza, između ostaloga prema broju kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili prema smještaju u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili smještaju u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno. Obvezne isplate na žiro račun propisane su člankom 86. Zakona o porezu na dohodak na način da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.
5 Lidija Zečić Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 2. Iako je to bila uobičajena praksa do sada, te je zadržana i u novoj zakonskoj regulativi, kao poduzetnika iz drugog sektora zabrinjava me nastavak obračuna paušala po krevetu, a ne po stvarno realiziranom prihodu po tom krevetu. Na taj način pogodujemo vlasnicima smještaja visokih tržišnih kategorija (skupom), koji će stvarno zaraditi više, a platiti će isto kao i manje profiliran smještaj (jeftiniji). Nije prihvaćen Utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu propisano je Zakonom o porezu na dohodak i pratećim propisima, kako bi se pojednostavilo vođenje evidencije i plaćanje poreza na dohodak odnosno kako bi se poreznim obveznicima olakšalo obavljanje djelatnosti. Oporezivanje prema ostvarenom dohotku omogućava se poreznim obveznicima koji žele utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga, ali i obvezuje se one porezne obveznike koji ne ispunjavaju uvjete za utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu.
6 Grad Opatija Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 2. Postavlja se pitanje zakonitosti odrdebe članka 2.stavka 3.alineje 3. naime člankom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak nije propisana mogućnost da se odlukom JLS Pravinikom utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu niti je člankom 27.dano ovlaštenje da se može propsivati nova kategorija smještaja za koju će se paušalno utvrđivati porez ("za stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:»(9) Ministar financija pravilnikom propisuje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja kampova prema stavcima 2. i 3. ovoga članka koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća u svezi s paušalnim oporezivanjem te kriterije po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisati visine paušalnog poreza na dohodak u Zakonom predviđenom rasponu.«. Očito kako su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti predviđeni objekti za smještaj (pored kampova) koji se ne kategoriziraju prema broju kreveta već prema smještajnim jedinicama,a čiji naziv nije predviđen zakonom o porezu na dohodak, navedena pravna preznina možda bi se mogla riješiti na način da se u članku 2. iz stavka (4) doda novi stavak koji bi glasio: (5) Visina paušalnog poreza iz članka 2.stavka 3.alinije 2. primjenjuje se na sve ostale ugostiteljske usluge u domaćinstvu čija se kategorija odnosno kapacitet određuje u smještajnim jedinicama." Nije prihvaćen Zakon o porezu na dohodak propisuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak te druge bitne odredbe za provedbu toga Zakona. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se detaljnije razrađuje Zakon o porezu na dohodak pa se između ostaloga propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak.
7 Jasminka Patrk Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 4. Mislim da nije u redu da se svake godine do kraja tekuće kalendarske godine, može mijenjati visina paušalnog oporezivanja, to je neizvjesnost koju nitko tko je u bilo kakvim samostalnim, nazovimo i ovo "poduzetničkim" vodama ne voli. Mislim da se donešena odluka ne bi trebala mijenjati minimalno 4 godine. Jer teško je bilo što planirati (troškove, ulaganja i sl.... ), ako se svake godine visina poreza može mijenjati. Neizvjesnost ne voli nitko, u bilo kakvom poslovanju. Ako svake godine postoji mogućnost povišenja paušalnog oporezivanja, mislim da bi se mogla dogoditi manja ulaganja u privatni smještaj, a samim tim i kvalitetu istog. Nije prihvaćen S obzirom da jedinice lokalne samouprave najbolje poznaju uvjete iznajmljivanja na svojem području izmjenama Zakona o porezu na dohodak, jedinicama lokalne samouprave daje se pravo da visinu paušalnog poreza na dohodak propišu svojim odlukama u granicama određenim Zakonom o porezu na dohodak. Budući da je obveza donošenja odluka JLS vezanih za visinu paušalnog poreza na dohodak i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja propisana člankom 57. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak, jednom donesene odluke predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, ne moraju se mijenjati ako utvrde da već donesene odluke odgovaraju očekivanim prihodima lokalnih samouprava. Također, člankom 57. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak propisan je rok do kada se može promijeniti odluka te od kada se promijenjena odluka primjenjuje, a mijenjanje odluke ovisi isključivo o odluci JLS.
8 Lidija Zečić Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 4. Kako su rokovi za tekuće / prijelazno razdoblje prošli, a dio lokalnih samouprava nije uspio donijeti odluku za 2019. godinu do 15.12.2018., predlažem da se iznimno dopusti produženje roka za utvrđivanje paušalnog poreza za 2019. do 31.01.2019.. Nije prihvaćen Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o porezu na dohodak, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave mogu odluke za 2019. godinu donijeti iznimno najkasnije do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. S obzirom da je rok propisan Zakonom i ne može se produljivati, nije moguće propisivati dodatni rok za donošenje odluka, no Ministarstvo financija, Porezna uprava nastoji upozoriti JLS na nedostatke u Odlukama te poticati ispravak dok to bude zakonski moguće.
9 Grad Opatija Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 4. članak 4. je nepotreban budući iste odredbe postoje u Zakonu (članak 57.stavak 4. i 5.) Nije prihvaćen Zakon o porezu na dohodak propisuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak te druge bitne odredbe za provedbu toga Zakona. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se detaljnije razrađuje Zakon o porezu na dohodak pa se između ostaloga propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak. Dakle, Pravilnikom se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak kako bi zakonske odredbe bile razumljivije i lakše prihvatljivije.
10 Josip Paušić Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 5. Predlažem: Članak 5. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, ostaje jednak dosadašnjem porezu koji subjekt plaća Nije prihvaćen Člankom 57. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak. propisana je obveza donošenja odluka vezanih za visinu paušalnog poreza na dohodak i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.
11 Lidija Zečić Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 5. Nije u redu da se porez udvostruči i na neki način se kažnjavaju iznajmljivači zbog neaktivnosti jedinica lokalnih samouprava. Obzirom da većina jedinica lokalne samouprave nije stigla reagirati do 15.12.2018., predlažem da se iznimno dopusti produženje roka za utvrđivanje paušalnog poreza za 2019. do 31.01.2019.. Nije prihvaćen S obzirom da jedinice lokalne samouprave najbolje poznaju uvjete iznajmljivanja na svojem području, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, jedinicama lokalne samouprave daje se pravo da visinu paušalnog poreza na dohodak propišu svojim odlukama u granicama određenim Zakonom o porezu na dohodak. Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona o porezu na dohodak, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave mogu odluke za 2019. godinu donijeti iznimno najkasnije do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. S obzirom da je rok propisan Zakonom i ne može se produljivati, nije moguće propisivati dodatni rok za donošenje odluka, no Ministarstvo financija, Porezna uprava nastoji upozoriti JLS na nedostatke u Odlukama te poticati ispravak dok to bude zakonski moguće.
12 Jasminka Patrk Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 5. Zbog čega bi mi kažnjeni za njihov eventualni nerad? Neka oni plate razliku, ako nisu u stanju donijeti na vrijeme odluku. Predlažem: Članak 5. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, ostaje jednak sadašnjem u 2018. godini, a on iznosi za najviši razred oporezivanja, 300,00 kn po krevetu. Nije prihvaćen Člankom 57. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluka vezanih za visinu paušalnog poreza na dohodak i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.
13 Grad Opatija Odluke jedinica lokalne samouprave i kriteriji za propisivanje visine paušalnog poreza , Članak 5. članak 5. je nepotreban budući ista odredba postoji u Zakonu (članak 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak) Nije prihvaćen Zakon o porezu na dohodak propisuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak te druge bitne odredbe za provedbu toga Zakona. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se detaljnije razrađuje Zakon o porezu na dohodak pa se između ostaloga propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak. Dakle, Pravilnikom se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak kako bi zakonske odredbe bile razumljivije i lakše prihvatljivije.
14 Grad Opatija Porezni obveznik, Članak 7. u skaldu sa ranijim komentarima u stavku 3.članka 7. brisati riječi "za robinzonski smještaj" I u svim daljnjim člancima brisati riječ "robinzonski" Nije prihvaćen Robinzonski smještaj je propisan Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te je sukladno tome uvršten i u Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu.
15 Lidija Zečić Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak, Članak 8. Slijedom mog ranijeg komentara, postoji li mogućnost obračuna paušalnog poreza prema stvarnom prihodu (recimo, prema Evideniciji prometa za prošlu godinu koja se predaje na početku svake godine), a ne prema postelji. Postoji velika razlika u prihodima sezonskih iznajmljivača (realno gledajući, neki krajevi i mjesta su izrazito izloženi sezonalnosti, rade od 2 - 4 mjeseca) i cijelogodišnjih iznajmljivača koji ostvaruju prihod i djelatnost tijekom cijele godine. Nije prihvaćen Utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu propisano je kako bi se pojednostavilo vođenje evidencije i plaćanje poreza na dohodak odnosno kako bi se poreznim obveznicima olakšalo obavljanje djelatnosti. Porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete za utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, a žele utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga, mogu utvrđivati dohodak na temelju poslovnih knjiga. Međutim, porezni obveznici koji ne ispunjavaju uvjete za utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obvezni su utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga.
16 Jasminka Patrk Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak, Članak 8. U ovom Članku 8, stavak (4) mislim da nije pravedno, niti u redu da jednak iznos godišnjeg paušalnog poreza plaća onaj koji iznajmljuje 6, 8 ili 10 mjeseci ili netko tko iznajmljuje 2-3 mjeseca u godini. Prihodi ovima prvima su veći, pa razmjerno tomu, trebaju i plaćati viši godišnji paušalni porez. Predlažem: (4) Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža , a razmjeran je razdoblju u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.​ Nije prihvaćen Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se na godišnjoj razini za dohodak koji se utvrđuje i oporezuje u paušalnom iznosu. Iznimka od navedenoga propisana je za početak i prestanak obavljanja djelatnosti tijekom godine.
17 dubravka marčan Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak, Članak 8. (4) Na utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak ne utječe vrsta usluge koja se pruža , a razmjeran je razdoblju u tijeku kalendarske godine u kojem se usluga pruža.​ Nije prihvaćen Budući da je paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak godišnji, porez se utvrđuje na godišnjoj razini za dohodak koji se utvrđuje u paušalnom iznosu. Iznimka od navedenoga propisana je za početak i prestanak obavljanja djelatnosti tijekom godine. Porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete za utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, a žele utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga, mogu utvrđivati dohodak na temelju poslovnih knjiga. Međutim, porezni obveznici koji ne ispunjavaju uvjete za utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obvezni su utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju poslovnih knjiga.
18 Grad Opatija Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak, Članak 8. U smislu ranijih komentara predlažem da se u članku 8. stavku 1. i stavku 2 . brišu riječi "u kampu i/ili kamp odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonskih smještaj" Nije prihvaćen Robinzonski smještaj je propisan Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti te je sukladno tome uvršten i u Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu.
19 Grad Opatija Utvrđivanje godišnjega paušalnog dohotka, Članak 10. u stavku 2. članak 10. brisati riječ "tromjesečnog". Naime Zakonom ne postoji pojam tromjesečnog poreza,a u konkretnom slučaju se radi o roku plaćanja koji je pak određen člankom 12. Pravilnika. Nije prihvaćen Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se detaljnije razrađuje Zakon o porezu na dohodak pa se propisuju kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja, godišnjega paušalnog dohotka, godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona o porezu na dohodak. Prema navedenome, člankom 12. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu propisano je da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.
20 Lidija Zečić Poslovne knjige i evidencije, Članak 13. Prema važećim računovodstvenim propisima, ovakav jednostavan račun svakako mora imati i informaciju o OIBu izdavatelja računa, te informaciju o obračunatom PDVu (odnosno, češće mali iznajmljivači imaju stavku o oslobađanju od PDVa). Nije prihvaćen Prema članku 63. Općeg poreznog zakona računi za gotovinski promet moraju sadržavati: broj i nadnevak izdavanja, ime, adresu i osobni identifikacijski broj, naznaku mjesta gdje je isporuke dobara ili usluga obavljanja (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.), količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi. Zakon o porezu na dohodak propisuje utvrđivanje i plaćanje poreza na dohodak te druge bitne odredbe za provedbu toga Zakona. Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu se podrobnije razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak kako bi odredbe bile razumljivije i lakše prihvatljivije. Propisima o porezu na dodanu vrijednost utvrđuju se prava i obveze propisane tim propisima, između ostaloga i podaci koje račun mora sadržavati te oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
21 dubravka marčan Poslovne knjige i evidencije, Članak 13. U stavku 2) napomenite da je račun moguć i u elektronskom obliku, te u stavku 4) da je i Evidenciju o prometu moguće voditi u elektronskom obliku. Primljeno na znanje Nije predmet Zakona o porezu na dohodak ni ovog Pravilnika.
22 Lidija Zečić Prijelazne i završne odredbe, Članak 16. Točka (2) rješava trenutno razdoblje, pa moja 2 ranija prijedloga o produljenju roka za utvrđivanje paušalnog poreza za 2019. nisu potrebna. Primljeno na znanje Nije potrebno odgovoriti.