Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o zakupu šumskog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Šarčević UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA Budući u sklopu H.Š.d.o.o., između ostalog, radim i na pripremanju prijedloga za objavu javnog poziva za prikupljanje ponuda u svrhu zakupa za pašarenje, postavljam sljedeća pitanja koja se neminovno nameću kada se pripremaju prijedlozi, te očekujem da se nakon usvajanja ove uredbe daju jasni odgovori. Podrazumijeva se da se svi navedeni odgovori ne mogu i ne trebaju dati kroz odredbe ove uredbe ali je potrebno i nužno službeno tumačenje mjerodavnog tijela na sva postavljena pitanja: 1. Što znači odredba "do privođenja namjeni" odnosno na koje se to površine odnosi? ( u članku 2 nacrta uredbe ) 2. Jeli se mogu predlagati površine koje su u različitim degradacijskim oblicima (šibljaci šikare) ili samo one površine koje su neobraslo šumsko zemljište? 3. Jeli moraju biti taksativno navedeni odjeli/odsjeci (u programima gospodarenja) kao mogućnost za pašarenje ili ne moraju? 4. Jeli katastarske čestice koje zahvaćaju potencijalne površine za objavu javnog poziva za prikupljanje ponuda za pašarenje moraju biti vlasnički i posjedovno "čiste" ili mogu biti u suvlasništvu i suposjedu, a da se predlažu onolike površine kolike su iskazane u zemljišniku i katastru kao vlasnik RH, odnosno kao posjednik HŠ? 5. Jeli zanemarujemo površine koje su "ilegalno" ucrtane u ARKOD ili moramo i tu činjenicu uzeti u obzir, obzirom da je to evidencija uporabe i korištenja određenih površina koje su jasno ucrtane i definirane sa svim podacima. Ta evidencija je također službena evidencija iz okvira MP? 6. Jeli može u isto vrijeme i na istim površinama egzistirati zakupnik lovišta i zakupnik za pašarenje? 7. Jeli u isto vrijeme i na istim površinama mogu biti zakupi za pašnjake i zakupi za skupljanje smilja. S poštovanjem! Primljeno na znanje 1. Šume i šumsko zemljište privdeno je namjeni sukladno odredbama šumskogospodarskih planova, koji su temeljni dokumenti za gospodarenje i korištenje šuma i šumskih zemljišta na području Republike Hrvatske, koji utvrđuju uvjete za održivo gospodarenje šumama i šumskim zemljištem i zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. 2. Predmet zakupa je svako šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni, koja je određena šumskogospodarskim planovima. 3. U zakup se može dati svako šumsko zemljište koje zadovoljava kriterije propisane Uredbom o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te čije je korištenje u skladu s odredbama šumskogospodarskih planova. 4. U zakup se može dati samo šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o. 5. Temeljem odredbi Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u zakup se može dati svako šumsko zemljište u vlasništvu republike Hrvatske koje zadovoljava kriterije propisane istom, a za koje već nije sklopljen Ugovor o zakupu. 6. Zakon o šumama uređuje sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima na načelima održivoga gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti dok Zakonom o lovstvu uređuje se gospodarenje lovištem i divljači, gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, dakle nikako pašaenje te smatarmo kako nema zapreke korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja koje je obuhvaćeno lovnogospodarskim planovima. 7. Uredba o zakupu šumskog zemllišta u vlasništvu Republike Hravtske može se dati u zakup radi korištenja isključivo u svrhu: – odmora, rekreacije i sporta (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.) – postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2 – pašarenja – osnivanja i uzgajanja drvenastih kultura kratkih ophodnji. Zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu sakupljanja smilja nije u skladu s navedenom Uredbom.
2 Ivan Šarčević UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, I. OPĆE ODREDBE Što znači odredba "do privođenja namjeni" odnosno na koje se to površine odnosi? ( u članku 2 nacrta uredbe ) Primljeno na znanje Šume i šumsko zemljište privedeno je namjeni sukladno odredbama šumskogospodarskih planova, koji su temeljni dokumenti za gospodarenje i korištenje šuma i šumskih zemljišta na području Republike Hrvatske, koji utvrđuju uvjete za održivo gospodarenje šumama i šumskim zemljištem i zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.