Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK Prijedlog Muzejskog dokumentacijskog centra u cjelovitom obliku stavljamo ovdje, a komentare dodajemo pod svaki članak kako slijede. NACRT MINISTARSTVO KULTURE Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18), ministrica kulture donosi PRAVILNIK O UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Upisnika javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji vodi Muzejski dokumentacijski centar, a u svrhu dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s člankom 18., st. 1. i 2. Zakona o muzejima. Članak 2. Upisnik sadrži podatke o muzejima, galerijama, muzejima zajednice, ekomuzejima i samostalnim zbirkama u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o muzejima (dalje u tekstu: muzej). Upis u Upisnik provodit će se na temelju rješenja iz članka 18., st. 3. istog Zakona. Članak 3. Upisnik je popis javnih i privatnih muzeja po abecednom redu, uz koji se za svaki muzej upisuju sljedeći podaci: 1. naziv muzeja 2. adresa sjedišta muzeja i informacije o kontaktima 3. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija 4. vrsta muzeja 5. naziv i sjedište osnivača 6. naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej 7. naziv i broj akta upisa u sudski ili drugi registar, naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa) 8. OIB 9. naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima 10. naziv upravljačkog tijela i članovi 11. statusne promjene muzeja, broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. napomene. Članak 4. Upis ili promjena podataka u Upisniku obavljaju se na temelju obrasca za upis/promjenu koji Muzejskom dokumentacijskom centru podnosi osoba koju imenuje osoba ovlaštena za zastupanje. Obrazac za upis/promjenu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. Prijava za upis podnosi se u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima. Obrazac o promjeni podataka podnosi se u roku od 8 dana od nastale promjene. Članak 5. Obrazac za upis/promjenu sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra. Popunjeni obrazac za upis/promjenu podnositelj dostavlja potpisan i ovjeren na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno skeniran e-poštom na adresu upisnik@mdc.hr. Dokumentacija potrebna za upis / promjenu podataka uključuje: 1. rješenje Ministarstva kulture o osnivanju muzeja 2. rješenje o upisu u sudski ili drugi registar 3. obrazac za upis/promjenu. Članak 6. Podaci iz obrasca unose se u Upisnik najkasnije u roku od osam dana od primitka uredne dokumentacije Muzejskom dokumentacijskom centru. Članak 7. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba („Narodne novine“, broj 96/99). Članak 8. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. KLASA: URBROJ: Zagreb, Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek PRILOG OBRAZAC ZA UPIS / PROMJENU PODATAKA U UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Naziv muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke 2. Adresa sjedišta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke i informacije o kontaktima - sjedište: adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: 3. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija - naziv, broj i datum akta o imenovanju 4. Vrsta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke (u skladu s Pravilnikom o tehničkim i stručnim standardima…) 5. Naziv i sjedište osnivača 6. Naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej 7. Naziv i broj akta upisa u sudski ili drugi registar, naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa) 8. OIB 9. Naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima - adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj): - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: - ime i prezime voditelja: - naziv, broj i datum akta o imenovanju: 10. Naziv upravljačkog tijela i članovi - ime i prezime svih članova - naziv, broj i datum akta o imenovanju svakog člana 11. Statusne promjene - broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. Napomene Datum i mjesto podnošenja zahtjeva Potpis osobe ovlaštene za zastupanje Napomena: Popunjeni obrazac podnositelj dostavlja potpisan i ovjeren na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno skeniran e-poštom na adresu upisnik@mdc.hr, zajedno s rješenjem Ministarstva kulture o osnivanju muzeja i rješenjem o upisu u sudski ili drugi registar. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
2 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu PRAVILNIK .. Prihvaćen Nema vidljivog komentara.
3 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu PRAVILNIK . Prihvaćen Nema vidljivog komentara.
4 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Upisnika javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Upisnik) koji vodi /Muzejsko-/ Muzejski dokumentacijski centar /u Zagrebu/, a u svrhu /praćenja stanja u muzejskoj djelatnosti/ dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s člankom 18., st. 1. i 2. Zakona o muzejima. // Potrebno je brisati: "Muzejsko-", "u Zagrebu", "praćenja stanja u muzejskoj djelatnosti" Potrebno je dodati u tekst: "Muzejski dokumentacijski centar" i "dostupnosti osnovnih podataka o muzejima osnovanim u skladu s člankom 18., st. 1. i 2. Zakona o muzejima." Prihvaćen Prihvaćeno
5 Grupa za energetsko planiranje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu PRAVILNIK, Članak 1. . Prihvaćen Nema vidljivog komentara.
6 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 2. Upisnik sadrži podatke o muzejima, galerijama, muzejima zajednice, ekomuzejima i samostalnim zbirkama u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o muzejima (dalje u tekstu: muzej). Upis u Upisnik provodit će se na temelju rješenja iz članka 18., st. 3. istog Zakona. Potrebno je dodati u tekst: "(dalje u tekstu: muzej). Upis u Upisnik provodit će se na temelju rješenja iz članka 18., st. 3. istog Zakona." Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
7 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 3. Upisnik /se sastoji od popisa/ je popis javnih i privatnih muzeja po abecednom redu, uz koji se za svaki muzej upisuju sljedeći podaci: 1. naziv muzeja/, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke/ 2. adresa sjedišta muzeja/, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke te mjesta obavljanja djelatnosti/ i informacije o kontaktima 3. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija /3./ 4. vrsta muzeja/, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke/ /4./ 5. naziv i sjedište osnivača /ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka/ 6. naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej /5./ 7. naziv i broj akta upisa u sudski ili drugi registar /te OIB/, naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa) 8. OIB /6./ 9. /naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)/ naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima /7. poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke./ 10. naziv upravljačkog tijela i članovi 11. statusne promjene muzeja, broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. napomene. // Treba obrisati dijelove teksta: "se sastoji od popisa", ", galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke", ", galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke te mjesta obavljanja djelatnosti", "3.", ", galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke", "4.", "ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka", "5.", "te OIB", "6.", "naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)", "7. poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke.". Treba dodati: "je popis", "adresa sjedišta", "i informacije o kontaktima", "3. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija", "4.", "5.", "6. naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej", "7. naziv i", ", naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa)", "8. OIB", "9.", "naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima", "10. naziv upravljačkog tijela i članovi 11. statusne promjene muzeja, broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. napomene." Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
8 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 4. Upis ili promjena podataka u Upisniku obavljaju se na temelju /prijave/ obrasca za upis/promjenu koji /Muzejsko-/ Muzejskom dokumentacijskom centru podnosi /ovlaštena osoba/ koju imenuje osoba ovlaštena za zastupanje. Obrazac za upis/promjenu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. Prijava za upis se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja odnosno muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar odnosno usklađenja rada i poslovanja sa Zakonom o muzejima. Obrazac o promjeni podataka podnosi se u roku od 8 dana od nastale promjene. // Treba izbrisati dijelove teksta: "prijave", "Muzejsko-", "ovlaštena". Treba dodati tekst: "ili promjena podataka", "Upisniku obavljaju", "obrasca", "/promjenu koji", "Muzejskom", "koju imenuje osoba ovlaštena za zastupanje. Obrazac za upis/promjenu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.", "za upis", "Obrazac o promjeni podataka podnosi se u roku od 8 dana od nastale promjene.". Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
9 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 5. /Prijava za upis u Upisnik podnosi se prema obrascu koji je/ Obrazac za upis/promjenu sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je na mrežnim stranicama /Muzejsko-/ Muzejskog dokumentacijskog centra. /Osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati i sve promjene podataka na način i u roku propisanom ovim Pravilnikom./ Popunjeni obrazac za upis/promjenu podnositelj dostavlja potpisan i ovjeren na adresu: /Muzejsko-/ Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno skeniran e-poštom na adresu /info@mdc.hr/ upisnik@mdc.hr. Dokumentacija potrebna za upis / promjenu podataka uključuje: 1. rješenje Ministarstva kulture o osnivanju muzeja 2. rješenje o upisu u sudski ili drugi registar 3. obrazac za upis/promjenu. // Treba pobrisati iz teksta: "Prijava za upis u Upisnik podnosi se prema obrascu koji je", "Muzejsko-", "Osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su redovito prijavljivati i sve promjene podataka na način i u roku propisanom ovim Pravilnikom.", "Muzejsko-", "info@mdc.hr". Treba dodati u tekst: "Obrazac za upis/promjenu", "je", "Muzejskog", "za upis/promjenu", "i ovjeren", "Muzejski", "skeniran e-poštom na", "upisnik@mdc.hr", "Dokumentacija potrebna za upis / promjenu podataka uključuje: 1. rješenje Ministarstva kulture o osnivanju muzeja 2. rješenje o upisu u sudski ili drugi registar 3. obrazac za upis/promjenu.". Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
10 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, Članak 6. Podaci iz /prijave/ obrasca unose se u Upisnik najkasnije u roku od osam dana od /prijama/ primitka uredne /prijave/ dokumentacije /Muzejsko-/ Muzejskom dokumentacijskom centru. // Treba izbrisati dijelove teksta: "prijave", "prijama", "prijave", "Muzejsko-". Treba dodati u tekst: "obrasca", "primitka", "dokumentacije", "Muzejskom". Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
11 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK, OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVU ZA UPIS U UPISNIKJAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OBRAZAC /ZAHTJEVA ZA PRIJAVU/ ZA UPIS / PROMJENU PODATAKA U UPISNIKU JAVNIH I PRIVATNIH MUZEJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Naziv muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke 2. Adresa sjedišta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke /te adrese mjesta obavljanja djelatnosti/ i informacije o kontaktima - sjedište: adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: 3. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija - naziv, broj i datum akta o imenovanju /3./ 4. Vrsta muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke (u skladu s Pravilnikom o tehničkim i stručnim standardima…) /4./ 5. Naziv i sjedište osnivača /ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka/ 6. Naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej /5./ 7. Naziv i broj akta upisa u sudski ili drugi registar /te OIB/, naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa) 8. OIB /6./ 9. /Naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)/ Naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima - adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj): - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: - ime i prezime voditelja: - naziv, broj i datum akta o imenovanju: /7. Poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke/ 10. Naziv upravljačkog tijela i članovi - ime i prezime svih članova - naziv, broj i datum akta o imenovanju svakog člana 11. Statusne promjene - broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. Napomene Datum i mjesto podnošenja zahtjeva Potpis /podnositelja zahtjeva/ osobe ovlaštene za zastupanje Napomena: /Ovaj obrazac dostavlja se Muzejsko- dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku, odnosno na zahtjev Muzejsko- dokumentacijskog centra i u tiskanom obliku./ Popunjeni obrazac podnositelj dostavlja potpisan i ovjeren na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno skeniran e-poštom na adresu upisnik@mdc.hr, zajedno s rješenjem Ministarstva kulture o osnivanju muzeja i rješenjem o upisu u sudski ili drugi registar. // Potrebno je izbrisati u tekstu: "ZAHTJEVA ZA PRIJAVU", "te adrese mjesta obavljanja djelatnosti", "3.", "4.", "ili naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej, galerija i samostalna zbirka", "5.", "te OIB", "6.", "Naziv i sjedište podružnice (telefon, fax, mrežna stranica, e-mail)", "7. Poveznica na mrežne stranice muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke", "podnositelja zahtjeva", "Ovaj obrazac dostavlja se Muzejsko- dokumentacijskom centru u elektroničkom obliku, odnosno na zahtjev Muzejsko- dokumentacijskog centra i u tiskanom obliku" Potrebno je dodati u tekstu: "/ PROMJENU PODATAKA", "UPISNIKU" "Adresa sjedišta", "i informacije o kontaktima" "- sjedište: adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: " "3. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i funkcija - naziv, broj i datum akta o imenovanju" "4.", "(u skladu s Pravilnikom o tehničkim i stručnim standardima…)" "5." "6. Naziv i sjedište pravne osobe u sastavu koje je muzej" "7. Naziv i", ", naziv registra (dostaviti kopiju akta upisa)" "8. OIB" "9. Naziv i adrese mjesta obavljanja djelatnosti (ustrojbene jedinice, lokaliteti, dislocirane zbirke i sl.), ime i prezime voditelja i informacije o kontaktima - adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj): - telefon: - telefaks: - e-mail: - mrežna stranica: - ime i prezime voditelja: - naziv, broj i datum akta o imenovanju:" "10. Naziv upravljačkog tijela i članovi - ime i prezime svih članova - naziv, broj i datum akta o imenovanju svakog člana 11. Statusne promjene - broj i datum akta te podatci o promjenama i brisanju iz sudskog ili drugog registra 12. Napomene" "i mjesto" "osobe ovlaštene za zastupanje" "Popunjeni obrazac podnositelj dostavlja potpisan i ovjeren na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44, odnosno skeniran e-poštom na adresu upisnik@mdc.hr, zajedno s rješenjem Ministarstva kulture o osnivanju muzeja i rješenjem o upisu u sudski ili drugi registar." Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.