Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE Prijedlog Muzejskog dokumentacijskog centra u cjelovitom obliku stavljamo ovdje, a komentare dodajemo pod svaki članak kako slijede. Redoslijed članaka i alineja izmijenjen je prema logičkim cjelinama. NACRT MINISTARSTVO KULTURE Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18) ministrica kulture donosi PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se način i mjerila za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sustav muzeja) te određuju matični muzeji prema propisanim standardima, kao i tijela koordiniranja unutar sustava muzeja Republike Hrvatske. II. SUSTAV MUZEJA Članak 2. U Sustav muzeja povezuju se svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti. Sustav muzeja temelji se na klasifikaciji muzeja prema vrsti sukladno pravilniku kojim se uređuju stručni i tehnički standardi za muzeje iz članka 19. Zakona o muzejima. Sustav muzeja sastoji se od muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: muzeji). Članak 3. U Sustavu muzeja obavlja se matična djelatnost kao oblik stručnog djelovanja, čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanjem jedinstvenih standarda i normi za obavljanje muzejske djelatnosti. Članak 4. Usklađivanje rada u Sustavu muzeja planira se, koordinira i obavlja putem sljedećih vijeća: 1. Vijeća Sustava muzeja 2. Vijeća za matičnu djelatnost. Rad Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost koordinira Muzejski dokumentacijski centar. Članak 5. Vijeće Sustava muzeja čine ravnatelji matičnih muzeja koji vode matičnu djelatnost na prvoj razini. Zadaće Vijeća iz stavka 1. ovoga članka su usklađivanje rada u Sustavu muzeja, unaprjeđenje stručnoga muzeološkog rada, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe, te ustroj središnjih regionalnih čuvaonica, kao i razvitak muzeja. Članak 6. Vijeća za matičnu djelatnost čine zaposlenici matičnog muzeja imenovani od ravnatelja (viši kustos ili muzejski savjetnik), koji provode matičnu djelatnost na drugoj razini. Ustrojava se šest Vijeća za matičnu djelatnost. Na čelu svakog Vijeća iz stavka 2. ovoga članka je zaposlenik matičnog muzeja imenovan od ravnatelja (viši kustos ili muzejski savjetnik) koji obavlja matičnu djelatnost na prvoj razini. Članak 7. Vijeće za matičnu djelatnost: - obavlja poslove savjetovanja, davanja naputaka i suradnje povezane sa sabiranjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe - donosi uputstva za provođenje matične djelatnosti koja sadrže odredbe o sastavu stručnih tijela i komisija, kriterije za utvrđivanje stanja muzeja, načine pružanja stručne pomoći, pristupe zaštiti građe, koordinaciju rada muzeja i zbirki iste vrste. III. MATIČNA DJELATNOST Članak 8. Matična djelatnost obuhvaća: - stručno-savjetodavnu pomoć muzejima - unaprjeđenje stručnoga rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe - usklađivanje rada i razvitka muzeja i koordinacije rada u Sustavu muzeja - stručni nadzor nad radom muzeja - druge poslove sukladno Zakonu o muzejima. Članak 9. Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad provođenjem stručnog rada u muzejima, i to nad sabiranjem i istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem i zaštitom, obradom te izlaganjem muzejske građe, a na temelju i u skladu s važećim aktima muzeja (izjavom o politici sabiranja, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju…). Članak 10. Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obavljaju matični muzeji, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije provodi Ministarstvo kulture. Financijska sredstva za stručni nadzor matičnih muzeja prve razine osigurava Ministarstvo kulture. Stručni nadzor redovito se obavlja sukladno godišnjem planu rada Vijeća Sustava muzeja, a može se provesti i na zahtjev Ministarstva kulture, Hrvatskog muzejskog vijeća i osnivača muzeja, iznimno na zahtjev ravnatelja i/ili upravnog vijeća muzeja. O stručnom nadzoru sastavlja se pisano izvješće koje se sastoji od nalaza i mišljenja s prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih nedostataka ili poboljšanja rada muzeja, kao i prijedlog vremenskog roka za otklanjanje nedostataka, a izvješće o stručnom nadzoru dostavlja se nadziranom muzeju i njegovom osnivaču, Ministarstvu kulture za muzeje kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom muzejskom vijeću, Muzejskom dokumentacijskom centru, te po potrebi i drugom nadležnom tijelu. Nadzirani muzej obvezan je postupiti sukladno izvješću o stručnom nadzoru i o tome obavijestiti nadležni matični muzej i Ministarstvo kulture u skladu s izvješćem matičara koji je obavio nadzor i definirao rok slanja navedenog izvješća. Članak 11. Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i suradnje povezanih sa sabiranjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe. Stručna pomoć se provodi na zahtjev muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke, te njihovih osnivača, kao i zbog potreba provođenja zajedničkih programa na regionalnoj, državnoj, međunarodnoj ili drugoj razini. Članak 12. Usklađivanje rada u Sustavu muzeja obuhvaća unaprjeđenje i koordiniranje stručnog muzeološkog rada, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe, te razvitak muzeja, galerija, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalnih zbirki. Vijeće Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost donose godišnji plan za usklađivanje rada unutar Sustava muzeja te ga predaju Muzejskom dokumentacijskom centru do 1. lipnja tekuće godine kako bi se godišnji plan prijavio za program koordinacije poslova matične djelatnosti unutar Sustava muzeja za sljedeću godinu. Usklađivanje rada provodi se temeljem godišnjeg plana rada Vijeća Sustava muzeja. Članak 13. Matična djelatnost obavlja se na dvije razine, a provode je matični muzeji sukladno Zakonu o muzejima i ovom Pravilniku. Matična djelatnost prve razine provodi se na području Republike Hrvatske. Matična djelatnost druge razine provodi se na određenom području zbog bolje teritorijalne povezanosti, a radi vertikalnog povezivanja muzeja u Sustav muzeja. Članak 14. Kriteriji za određivanje matičnih muzeja koji provode matičnu djelatnost prve razine su: - sveobuhvatnost i najviša kategorija muzejske građe i muzejske dokumentacije na državnoj razini - broj i sveobuhvatnost stručnog muzejskog osoblja - odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost - odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije - odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost - razvijena edukativna djelatnost. IV. MATIČNI MUZEJI Članak 15. Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine ustrojeni su po odjelima prema povijesnim, regionalnim ili znanstvenim kriterijima, a muzejska građa i muzejska dokumentacija je ustrojena po muzejskim i dokumentacijskim zbirkama. Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine imaju obvezu ustrojavanja restauratorsko-konzervatorskog odjela. Mjerila (standardi) za ustroj odjela određena su pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima iz članka 19. Zakona o muzejima. Članak 16. Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine su specijalizirani matični muzeji: 1. Za umjetničke zbirke i građu te zbirke i građu primijenjenih umjetnosti - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 2. Za arheološke zbirke i građu - Arheološki muzej u Zagrebu 3. Za povijesne zbirke i građu - Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 4. Za etnografske zbirke i građu - Etnografski muzej, Zagreb 5. Za prirodoslovne zbirke i građu - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 6. Za zbirke i građu znanosti i tehnike - Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb. Članak 17. Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine su opći ili specijalizirani muzeji od regionalnog značenja sukladno pravilniku o stručnim i tehničkim standardima iz članka 19. Zakona o muzejima. Članak 18. Kriteriji za matične muzeje koji obavljaju matičnu djelatnost druge razine ili odjele tj. zbirke općih muzeja su: - sveobuhvatnost muzejske građe i dokumentacije na određenom području - broj i osposobljenost stručnog muzejskog osoblja - odgovarajuća informatička i tehnička opremljenost - odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije - odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost - razvijena edukativna djelatnost. Članak 19. Nositelji provedbe matične djelatnosti druge razine su: 1. Za umjetničke zbirke i građu te zbirke i građu primijenjenih umjetnosti –Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka; Galerija umjetnosti, Split; Muzej Slavonije, Osijek (Odjel umjetničkog obrta) 2. Za arheološke zbirke i građu - Arheološki muzej Istre, Pula; Arheološki muzej - Split; Arheološki muzej Zadar; Arheološki muzej u Osijeku 3. Za povijesne zbirke i građu - Muzej Slavonije, Osijek (Povijesni odjel); Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka; Muzej grada Splita; Gradski muzej Varaždin (Povijesni odjel) 4. Za etnografske zbirke i građu - Etnografski muzej Istre, Pazin; Etnografski muzej Split; Dubrovački muzeji, Etnografski muzej; Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej „Staro selo“ Kumrovec; Muzej Slavonije, Osijek (Etnografski odjel) 5. Za prirodoslovne zbirke i građu - Prirodoslovni muzej – Rijeka, Prirodoslovni muzej Split, Gradski muzej Varaždin (Entomološki odjel), Muzej Slavonije, Osijek (Prirodoslovni odjel) 6. Za zbirke i građu znanosti i tehnike - Muzej Slavonije, Osijek (Tehnički odjel), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. U pitanjima djelokruga u provedbi matične djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi Ministarstvo kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 20. Matični muzeji prve i druge razine i Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator Sustava muzeja dužni su uskladiti svoje statute i opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. Vijeće Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost osnovana temeljem Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 120/02 i 82/06) nastavit će s radom do ustrojavanja ovih Vijeća sukladno ovom Pravilniku. Članak 21. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 120/02 i 82/06). Članak 22. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. KLASA: URBROJ: Zagreb, Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
2 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, I. OPĆE ODREDBE Osnovno pitanje: je li namjerno ispušteno da osnivači mogu biti oni koji su spomenuti u čl. 3. Zakona o muzejima, odnosno privatne osobe, udruge i vjerske zajednice? Primljeno na znanje Uvršteni su muzeji koji se povezuju u Sustav muzeja Republike Hrvatske.
3 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. U Sustav muzeja povezuju se svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti. Komentar: A što je s muzejima koji nisu pokriveni ovom definicijom, a nalaze se u Očevidniku (Upisniku), poput Muzeja Marton, Stalne izložbe crkvene umjetnosti, Spomen-muzeja J. J. Strossmayera, Muzeja Sinjske alke, Kuće Šenoa, Lovačkog muzeja Hrvatskog lovačkog muzeja, HT muzeja itd.? Definicijom da se u Sustav povezuju “Svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ iz Sustava bi nakon 28 godina ispao Hrvatski željeznički muzej (HŽM) koji je jedna od organizacijskih jedinica trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o. tvrtke u vlasništvu Republike Hrvatske, dakle, dio pravne osobe koja je u vlasništvu RH. Prema ovoj definiciji tko se u Sustav povezuje HŽM ne bi više bio dio Sustava muzeja RH. Predlažemo da se doda da se u Sustav „povezuju i muzeji u sastavu pravne osobe u pretežitom vlasništvu RH“. Sustav muzeja temelji se na klasifikaciji muzeja prema vrsti sukladno pravilniku kojim se uređuju stručni i tehnički standardi za muzeje iz članka 19. Zakona o muzejima. Komentar: Postojeći pravilnik je iz 2006. godine. Treba uskladiti s novim. Komentar: S obzirom na to da se u čl. 7. navode i druge muzeološke pojavnosti (galerije, muzej zajednice, ekomuzej i samostalne zbirke), nužno je da one budu izrijekom spomenute i u čl. 2. Prihvaćen Dodano je u članku 3. da su korisnici stručne savjetodavne pomoći svi muzeji upisani u upisnik pri Muzejskom dokumentacijskom centru.
4 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Ispred Članka 2. treba staviti alineju II. SUSTAV MUZEJA U Sustav muzeja povezuju se svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti. Sustav muzeja temelji se na klasifikaciji muzeja prema vrsti sukladno pravilniku kojim se uređuju stručni i tehnički standardi za muzeje iz članka 19. Zakona o muzejima. Tražimo da se doda treći stavak: Sustav muzeja sastoji se od muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u daljnjem tekstu: muzeji). Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
5 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Članak 4. treba promijeniti u Članak 8. Ispred tog članka treba stajati alineja III. MATIČNA DJELATNOST Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
6 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad provođenjem stručnog rada u muzejima, /a posebno nad pribavljanjem i obradom muzejske građe, vođenjem dokumentacije, čuvanjem i zaštitom, te izlaganjem muzejske građe./ // Predlažemo da se ovaj tekst briše. Umjesto brisanog teksta predlažemo da se umetne sljedeći: i to nad sabiranjem i istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem i zaštitom, obradom te izlaganjem muzejske građe, a na temelju i u skladu s važećim aktima muzeja (izjavom o politici sabiranja, Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju…). Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
7 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 5. Članak 5. treba promijeniti u čl. 9. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
8 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obavljaju matični muzeji /ili drugi muzej koji Ministarstvo kulture ovlasti/, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije provodi Ministarstvo kulture. // Predlažemo da se ovaj tekst briše iz Pravilnika. U prvi stavak dodati rečenicu: Financijska sredstva za stručni nadzor matičnih muzeja prve razine osigurava Ministarstvo kulture. Stručni nadzor redovito se obavlja sukladno godišnjem planu rada Vijeća Sustava muzeja, a može se provesti i na zahtjev Ministarstva kulture, Hrvatskog muzejskog vijeća i osnivača muzeja, Na kraju rečenice dodati: iznimno na zahtjev ravnatelja i/ili upravnog vijeća muzeja. O stručnom nadzoru sastavlja se pisano izvješće koje se sastoji od nalaza i mišljenja s prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih nedostataka ili poboljšanja rada muzeja, U treći stavak dodati dio: kao i prijedlog vremenskog roka za otklanjanje nedostataka, a izvješće o stručnom nadzoru dostavlja se nadziranom muzeju i njegovom osnivaču, Ministarstvu kulture za muzeje kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom muzejskom vijeću, Muzejsko-dokumentacijskom centru u Zagrebu Ispraviti Muzejsko-dokumentacijski centar u Zagrebu u Muzejski dokumentacijski centar (bez u Zagrebu!) Nadzirani muzej obvezan je postupiti sukladno izvješću o stručnom nadzoru i o tome obavijestiti nadležni matični muzej Molimo da se doda tekst: i Ministarstvo kulture u skladu s izvješćem matičara koji je obavio nadzor i definirao rok slanja navedenog izvješća. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
9 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 6. Članak 6. treba promijeniti u članak 10. Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obavljaju matični muzeji /ili drugi muzej koji Ministarstvo kulture ovlasti/ Komentar: smatramo da treba izbaciti drugi muzej jer nisu utvrđene točne odrednice koji je to drugi muzej i koje su potrebne referencije za obavljanje stručnog nadzora nad muzejima. Nadzirani muzej obvezan je postupiti sukladno izvješću o stručnom nadzoru i o tome obavijestiti nadležni matični muzej i Ministarstvo kulture u skladu s izvješćem matičara koji je obavio nadzor i definirao rok slanja navedenog izvješća. Komentar: Prijedlog sankcija u slučaju nepoštovanja navedenih odredbi. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
10 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i suradnje /u vezi sa sakupljanjem kao i davanjem mišljenja na godišnje planove rada i izvješća rada/. // Predlažemo da se ovaj tekst izbriše, a umjesto njega doda: povezanih sa sabiranjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
11 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 7. Članak 7. promijeniti u članak 11. Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i suradnje /u vezi sa sakupljanjem/ povezanih sa sabiranjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe /kao i davanjem mišljenja na godišnje planove rada i izvješća rada/. Komentar: davanje mišljenja na godišnje planove rada i izvješća rada je funkcija upravnih vijeća i osnivača. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
12 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 8. Nakon prvog stavka dodati: Vijeće Sustava muzeja i Vijeće za matičnu djelatnost donose godišnji plan za usklađivanje rada unutar Sustava muzeja te ga predaju Muzejskom dokumentacijskom centru do 1. lipnja tekuće godine kako bi se godišnji plan prijavio za program koordinacije poslova matične djelatnosti unutar Sustava muzeja za sljedeću godinu. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
13 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 8. Članak 8. promijeniti u Članak 12. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
14 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, II. MATIČNI MUZEJI Alineju II. MATIČNI MUZEJI premjestiti kao alineju IV. MATIČNI MUZEJI ispred Članka 15. u novom poretku (vidi čistopis na početku). Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
15 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 9. /Matična djelatnost obavlja se na dvije razine, a provode je matični muzeji sukladno Zakonu o muzejima i ovom Pravilniku. /Provedba matične djelatnosti na prvoj razini/ Matična djelatnost prve razine /određuje se za područje/ provodi se na području Republike Hrvatske. U rečenici iznad treba brisati // "Provedba matične djelatnosti na prvoj razini" i // "određuje se za područje", a dodati tekst: "Matična djelatnost prve razine" i "provodi se na području". /Provedba matične djelatnosti na drugoj razini/ Matična djelatnost druge razine /određuje se za određeno područje/ provodi se na određenom području zbog bolje teritorijalne povezanosti, a radi vertikalnog povezivanja muzeja u Sustav muzeja. U rečenici iznad treba brisati // "Provedba matične djelatnosti na drugoj razini" i // "određuje se za područje", a dodati tekst: "Matična djelatnost druge razine" i "provodi se na određenom području zbog bolje teritorijalne povezanosti". Prihvaćen Prihvaćeno
16 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 9. Članak 9. promijeniti u Članak 13. Provedba matične djelatnosti na drugoj razini određuje se za određeno područje, a radi vertikalnog povezivanja muzeja u Sustav muzeja. Komentar: A tko određuje koje je to određeno područje? Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
17 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 10. Članak 10. treba promijeniti u Članak 14. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
18 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 11. Matični muzeji koji obavljaju matičnu djelatnost prve razine ustrojeni su po odjelima prema povijesnim, regionalnim ili znanstvenim kriterijima, a muzejska građa i muzejska dokumentacija je ustrojena po muzejskim i dokumentacijskim zbirkama. Dodano: "i dokumentacijskim" Prihvaćen Prihvaćeno
19 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 11. Članak 11. treba promijeniti u Članak 15., a ispred njega dodati alineju IV. MATIČNI MUZEJI. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
20 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 12. Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine su specijalizirani matični muzeji: 1. Za umjetničke /muzeje/ zbirke i građu /i muzeje/ te zbirke i građu primijenjenih umjetnosti - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 2. Za arheološke /muzeje/ zbirke i građu - Arheološki muzej u Zagrebu 3. Za povijesne /muzeje/ zbirke i građu - Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 4. Za etnografske /muzeje/ zbirke i građu - Etnografski muzej, Zagreb 5. Za prirodoslovne /muzeje/ zbirke i građu - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 6. Za /muzeje/ zbirke i građu znanosti i tehnike - Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb. // Brisati svuda "muzeje" i umjesto njih staviti "zbirke i građu". Prihvaćen Prihvaćeno
21 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 12. Članak 12. treba promijeniti u Članak 16. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
22 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 13. Članak 13. postaje Članak 17. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
23 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 14. Članak 14. postaje Članak 18. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
24 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 15. Nositelji provedbe matične djelatnosti druge razine su: 1. Za umjetničke /muzeje/ zbirke i građu /i muzeje/ te zbirke i građu primijenjenih umjetnosti –Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka; Galerija umjetnosti, Split; Muzej Slavonije, Osijek (Odjel umjetničkog obrta) 2. Za arheološke /muzeje/ zbirke i građu - Arheološki muzej Istre, Pula; Arheološki muzej - Split; Arheološki muzej Zadar; Arheološki muzej u Osijeku 3. Za povijesne /muzeje/ zbirke i građu - Muzej Slavonije, Osijek (Povijesni odjel); Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka; Muzej grada Splita; Gradski muzej Varaždin (Povijesni odjel) 4. Za etnografske /muzeje/ zbirke i građu - Etnografski muzej Istre, Pazin; Etnografski muzej Split; Dubrovački muzeji, Etnografski muzej; Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej „Staro selo“ Kumrovec; Muzej Slavonije, Osijek (Etnografski odjel) 5. Za prirodoslovne /muzeje/ zbirke i građu - Prirodoslovni muzej – Rijeka, Prirodoslovni muzej Split, Gradski muzej Varaždin (Entomološki odjel), Muzej Slavonije, Osijek (Prirodoslovni odjel) 6. Za /muzeje/ zbirke i građu znanosti i tehnike - Muzej Slavonije, Osijek (Tehnički odjel), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. U pitanjima djelokruga u provedbi matične djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi Ministarstvo kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća. // Brisati svuda "muzeje" i umjesto njih staviti "zbirke i građu" Kod Muzeja Slavonije i Gradskog muzeja Varaždin dodati odgovarajuće nazive odjela. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
25 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 15. Članak 15. treba promijeniti u Članak 19. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
26 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 15. Stručno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti smatra da je prilikom određivanja nositelja provedbe matične djelatnosti druge razine Muzej suvremene umjetnosti bezrazložno izuzet od provedbe obavljanje matične djelatnosti druge razine iako ispunjava sve potrebne kriterije – sveobuhvatnost muzejske građe i dokumentacije na određenom području, broj i osposobljenost stručnog muzejskog osoblja, odgovarajuću informatičku i tehničku opremljenost, odgovarajuću razinu zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije, odgovarajuću razinu prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost te razvijenu edukativnu djelatnost. Stoga predlažemo da se Muzeju suvremene umjetnosti dodijeli status matičnog muzeja druge razine za umjetničke muzeje Primljeno na znanje Primljeno na znanje, u budućem uređenju ovog područja će se uzeti u obzir prijedlog predlagatelja.
27 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 16. Članak 16. treba premjestiti na mjesto članka 4. Muzejsko-dokumentacijski centar u Zagrebu treba promijeniti u Muzejski dokumentacijski centar (bez u Zagrebu!). Prihvaćen prihvaćeno
28 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 17. Vijeće Sustava muzeja čine ravnatelji matičnih muzeja koji vode matičnu djelatnost na prvoj razini. /iz članka 12. ovoga Pravilnika./ // Predlažemo da se navedeni dio teksta izbriše iz Pravilnika. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
29 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 17. Članak 17. treba premjestiti na mjesto članka 5. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
30 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 18. Vijeća za matičnu djelatnost čine zaposlenici matičnog muzeja imenovani od ravnatelja (viši kustos ili muzejski savjetnik), koji provode matičnu djelatnost na drugoj razini /iz članka 15.ovoga Pravilnika/. // Predlažemo da se ovaj tekst briše. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
31 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 18. Članak 18. treba premjestiti na mjesto članka 6. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
32 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 19. Vijeće za matičnu djelatnost: - obavlja poslove /iz članka 7. ovoga Pravilnika/ savjetovanja, davanja naputaka i suradnje povezane sa sabiranjem, istraživanjem, dokumentacijom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem građe // Predlažemo da se ovaj dio teksta briše, a tekst koji slijedi dodati u Pravilnik. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
33 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 19. Članak 19. treba premjestiti na mjesto članka 7. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
34 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Alineja III. postaje alineja V. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
35 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 20. Matični muzeji /iz članka 12. i 15. ovoga Pravilnika/ prve i druge razine i Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator Sustava muzeja dužni su uskladiti svoje statute i opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu. // Predlažemo da se ovaj tekst briše, a umjesto njega doda: "prve i druge razine i Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator Sustava muzeja". Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
36 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 21. Članak 21. treba izbrisati jer je u izmijenjenom obliku preseljen u novi Članak 12. (vidi čistopis na početku). Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
37 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 22. Članak 22. promijeniti u Članak 21. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.
38 Muzejski dokumentacijski centar PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 23. Članak 23. promijeniti u Članak 22. Prihvaćen Razmotreno te je konačni tekst Pravilnika, u dodatnoj konzultaciji, usklađen s prijedlozima predlagatelja.