Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Erste d.o.o. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15 i 64/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj ________ godine donosi, Članak 2. Prijedlog dopune članka 2. stavka 1., dodaje se točka g) koja glasi: g) ostale troškove i naknade trećih osoba za poduzimanje radnji koje su nužne radi zadovoljavanja svih uvjeta iz ili u vezi s postupkom preuzimanja dioničkih društva, i/ili iz ili u vezi s postupcima koji tome prethode. Objašnjenje: Ovim se pokriva situacija iz čl. 22. st. 3. točke 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, koja zahtjeva reviziju elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva od strane neovisnog ovlaštenog revizora, ako je likvidnost dionice ispod određene granice. Ova revizija je zakonski zahtjev a dostavlja je i plaća ponuditelj. Također se ovim pokrivaju i slične situacije u procesu preuzimanja ciljnog društva. Prihvaćen Prihvaćeno, uz manje korekcije: g) ostale troškove i naknade trećih osoba za poduzimanje radnji koje su nužne radi zadovoljavanja zakonskih uvjeta iz ili u vezi s postupkom preuzimanja dioničkih društva i/ili iz ili u vezi s postupcima koji tome prethode (primjerice vezano uz reviziju elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice ciljnog društva).
2 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15 i 64/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj ________ godine donosi, Članak 2. Komentar na članak 2. stavak (1) i stavak (2) a): Obzirom da je u članku 1. stavak (2) definirano da izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15 i 64/18, dalje: ZOMF) definicija depozitara je ograničena na jednu kreditnu instituciju kako je propisano u čl. 170 stavak (2) ZOMF-a. Obzirom da ZOMF definira da obvezni mirovinski fond može držati novac na računu kod kreditnih institucija koje nisu nužno depozitar te da su propisani limiti izloženosti prema pojedinoj kreditnoj instituciji, predlažemo da se čl. 2 proširi i na ostale kreditne institucije a da se ne odnosi samo na depozitara jer je isto ograničavajuće zbog gore navedene definicije i limita ulaganja (posebice limita kojim se definira izloženost pojedinoj kreditnoj instituciji u odnosu na regulatorni kapital iste). Komentar na članak 2. stavak (2) b): Nije jasna intencija dostavljanja bankovne garancije depozitaru, tj. da li je isto možda potrebno dostaviti SKDD-u ili izravno prodavatelju? Prihvaćen Komentar je prihvaćen i napravljena je dorada članka, kako bi bilo jasno i nedvojbeno da je depozitar o kojem je riječ u čl. 2. subjekt koji djeluje kao depozitar u ponudi za preuzimanje (u pravilu je to SKDD, a može biti i kreditna institucija – kako je i navedeno u članku 2. stavku 1. točki c) Pravilnika. Nikako nije riječ o depozitaru mirovinskog fonda u smislu odredaba ZOMF-a.
3 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15 i 64/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj ________ godine donosi, Članak 3. Predlaže se iznimka od općeg pravila da troškove vanjskih suradnika podmiruje mirovinsko društvo i to samo za ulaganja iz čl. 125. st. 1. t. 11. ZOMF-a - financiranje ili sekuritizacija infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske. Zbog svoje prirode infrastrukturni projekti su prepoznati kao zasebna klasa imovine, kako radi specifičnih karakteristika, tako i zbog njihovih rizika koji se razlikuju od tradicionalnih klasa imovine u koju ulažu mirovinski fondovi. Prilikom pripreme i procjene ovih ulaganja potrebne su specifične kompetencije za procjenu rizika i očekivanog povrata na ulaganje, a ako se radi o neuvrštenom/nelikvidnom instrumentu potrebno je procijeniti rizik infrastrukturnog projekta tijekom cijelog ciklusa od greenfield investicije do operativne faze, te razviti sofisticirane modele vrednovanja ove klase imovine. U tom smislu je nužno angažirati specijalizirane savjetnike i stručnjake koji imaju profesionalna znanja i iskustvo primjereno vrsti i veličini projekta. S obzirom da je propisano predlaganje namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske od strane mirovinskog društva, u tim slučajevima se ne radi o troškovima usluge koje su potrebne kao pomoć mirovinskom društvu za donošenje konkretne investicijske odluke za stjecanje imovine fonda, nego o opravdanim troškovima strukturiranja projekta u fazi prikupljanja sredstava. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno, dodana iznimka u stavak 2.: Iznimno, kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturne projekte iz članka 125. stavka 1. točke 11. Zakona, do 50% troškova vanjskih suradnika potrebnih za strukturiranje infrastrukturnog projekta u fazi prikupljanja sredstava mogu se plaćati iz imovine mirovinskog fonda, dok se preostalih najmanje 50% troškova plaća iz imovine mirovinskog društva. Dodan i stavak 3., kojim se propisuje odnos s povezanom osobom: Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturne projekte iz članka 125. stavka 1. točke 11. Zakona kod kojih mirovinsko društvo koristi usluge vanjskih suradnika koji su povezane osobe mirovinskog društva, ti se troškovi plaćaju iz imovine mirovinskog društva.