Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Stručnost i primjerenost, Članak 2. U odnosu na odredbu stavka 2. Udruženje osiguravatelja HGK smatra da je potrebno pojasniti na što se u smislu ovoga Pravilnika odnosi pojam „distributeri“ jer se odredbom propisuje da su distributeri dužni omogućiti edukaciju svojih zaposlenika i posrednika i sporednih posrednika s kojima su u ugovornom odnosu, odnosno postavlja se pitanje bi li trebalo izmijeniti izričaj odredbe na način da se riječ „distributeri“ zamijeni riječima „društvo za re/osiguranje“. Vezano na stavak 3. Udruženje osiguravatelja HGK smatra da navođenje članka Zakona nije nužno. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HGK Prijava za polaganje Ispita , Članak 3. Udruženje osiguravatelja HGK predlaže izmijeniti u stavku 1. točku 3. na način da se izričaj „osim kad nadležno tijelo izdaje potvrdu o nekažnjavanju“ zamijeni izričajem „ ili potvrdu nadležnog tijela o nekažnjavanju“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da se izjava prilaže kao dokaz kada nadležno tijelo ne izdaje potvrdu.
3 HGK Sadržaj Ispita, Članak 4. Udruženje osiguravatelja HGK smatra potrebnim u stavku 2. u točkama A. i D. precizirati pojmove „zakon o porezu“ „socijalni zakoni“ i „zakoni o radu“. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HGK Kontinuirana edukacija, Članak 9. U odnosu na stavak 5. Udruženje osiguravatelja HGK predlaže propisati postupanje u slučajevima kada osoba iz opravdanih razloga nije bila u mogućnosti pristupiti pojedinoj edukaciji (bolovanje, porodiljni dopust i dr.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se s obzirom da je člankom 413. stavkom 13. Zakona o osiguranju (Narodne novine 30/15 i 112/18) propisano da će HANFA ponovno upisati u registar fizičku osobu, koju je brisala iz registra posrednika ili registra sporednih posrednika u osiguranju zbog primjene stavka 10. točke 2. toga članka, ako ta osoba podnese HANFA-i u roku od jedne godine od brisanja iz registra prijavu za ponovni upis u registar i dostavi dokaze da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka 4. točke 3. toga Zakona i da za tu godinu ispunjava uvjet iz članka 422. stavka 2. toga Zakona.
5 HGK Edukator, Članak 10. Udruženje osiguravatelja HGK smatra da bi bilo dobro izmijeniti izričaj u stavku 1. na način da se briše riječ „mogu“ kako ne bi došlo do poteškoća u primjeni i tumačenju Pravilnika. Vezano na odredbu stavka 2. postavlja se pitanje ukoliko edukator HANFA – i dostavi obavijest o prvom obavljanju edukacije primjerice 15. siječnja, znači li to da s edukacijom ne smije započeti prije 15. ožujka. Naime, nije jasno regulirano pitanje posrednika i zastupnika kojima licenca ističe u tom razdoblju. Sagledavajući odredbu stavka 2. u odnosu na odredbe članka 139. stavaka 5. i 6. Zakona o osiguranju (NN, 112/18) kojima je propisan datum do kojeg svi posrednici upisani u HANFA-in Registar imaju ispunjene uvjete stručnosti, odnosno moraju ispunjavati uvjet kontinuirane edukacije, Udruženje smatra da je potrebno dodatno precizirati rokove u Pravilniku. Udruženje također smatra da je potrebno definirati način na koji će edukatori provjeravati uvjet stručnosti u razdoblju od 23. veljače do početka edukacije, sukladno odredbama ovog Pravilnika za sve one posrednike koji su upisani u registar u prethodnim godinama nakon 23. veljače. Primjerice, ako je posrednik je upisan u registar 1.ožujka 2016. znači li to da će 1.ožujka 2019. biti brisan iz registra jer ne ispunjava uvjet stručnosti? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je propisano primjerice, ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3.6.2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva period od 3.6.2018.-3.6.2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu i to 3.6.2019.-3.6.2020., 3.6.2020.-3.6.2021…). Jednako tako ako je datum prvog ovlaštenja 30.1.2014., rok se računa od 30.1.2019. – 30.1.2020. godine. Stoga ako je posrednik upisan u registar 1.3.2016., dužan je do 1.3.2019. imati ispunjen uvjet edukacije s tim da će HANFA priznati i edukaciju obavljenu od 23.2.2018. kako je to propisano člankom 15. stavkom 2. Pravilnika.
6 HOK Edukator, Članak 10. Predlažemo da stavak 1. točka 2. članka 10. glasi: „2. društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., sveučilišna i obrazovna institucija i druge pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovog članka“. Obrazloženje: Iz članka 10. predloženog Pravilnika proizlazi da fizička osoba ne može biti edukator, već da to može biti samo pravna osoba. Budući da je obrtnik ujedno i fizička osoba ovakav prijedlog obrtnike dovodi u nejednak položaj s trgovačkim društvima koja su pravne osobe. Naime, odredbom članka 2. stavka 1. Zakona o obrtu je propisano da je obrt samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 8. tog Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Odredbom članka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima je između ostalog propisano da je trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu te da je trgovačko društvo pravna osoba. Iz navedenih odredbi nedvojbeno proizlazi da pravne osobe – trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnici imaju jednaki pravni položaj pred zakonom i da su potpuno izjednačeni na tržištu. Sve navedeno potvrđuje i odredba članka 49. stavak 2. Ustava koja propisuje da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu te odredba članka 14. stavka 2. Ustava koja određuje da su svi pred zakonom jednaki. Naime, i fizička osoba – obrtnik može na jednak način kao i pravna osoba – trgovačko društvo imati stručni kadar i tehničke kapacitete koji bi mu omogućili obavljanje istih poslova kao i trgovačkom društvu, odnosno može ispunjavati propisane uvjete za organizaciju i održavanje edukacije posrednika i sporednih posrednika. Prihvaćen Prihvaća se.
7 HGK Program edukacije, Članak 11. Vezano na stavak 2. Udruženje osiguravatelja HGK smatra da bi bilo dobro pojasniti radi li se o broju polaznika jedne edukacije ili svih edukacija, te napominje da mjesto vrijeme i trajanje ovisi o temi, modulu i mijenja se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno se odnosi na očekivani broj polaznika te je potrebno navesti samo okvirne informacije o mjestu, vremenu i trajanju edukacije. Navedeno je potrebno kako bi i edukator i nadzorno tijelo imali okvirni uvid u budućem razdoblju u pogledu dinamike upisa provedenih edukacija u aplikaciju i količinu podataka koje je potrebno obraditi.
8 HGK Upis u registar, Članak 12. Udruženje osiguravatelja HGK u odnosu na odredbu stavka 2. postavlja pitanje koji su to „matični podaci“ i u čemu se razlikuju od podatka iz stavka 1. ovoga članka. Isto pitanje postavlja se i za podatke iz stavka 4. Vezano na stavak 6. Udruženje smatra da je potrebno pojasniti o kojoj se dokumentaciji radi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Matični podaci potrebni su za povezivanje tih podataka unutar aplikacije s podacima o provedenoj edukaciji te se odnose na podatke koji se nalaze u registru HANFA-e i podacima kojima HANFA raspolaže radi provođenja nadzornih aktivnosti vezanih za stručnost i primjerenost distributera osiguranja i reosiguranja.
9 HGK Prijelazne i završne odredbe , Članak 15. Vezano na odredbe stavaka 2. i 3. Udruženje osiguravatelja HGK smatra da je potrebno pojasniti odnose li se ove odredbe zastupnike bez licence? Ako je odgovor da, postavlja se pitanje treba li edukacija biti u skladu s gore navedenim programom, do kojega datuma će HANFA primati obavijesti i treba li evidencija imati neku zadanu formu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijelazne i završne odredbe propisane su za posrednike koji su upisani u registar HANFA-e i koji stoga imaju ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije.
10 HGK Na temelju članka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju („Narodne novine“, broj 30/15 i 112/18 ), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj donijela je, Obrazac broj 1 Udruženje osiguravatelja HGK napominje da uvjet iz Obrasca 1. koji se navodi u Izjavi kandidata u točki 5. ( da nije pravomoćno osuđen/a za navedena kaznena djela iz zakona drugih DČ i trećih država) nije propisan odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Također, Udruženje osiguravatelja HGK smatra da je točku 3. popisa dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu iz Obrasca 1. ("dokaze o ispunjavanju uvjeta primjerenosti iz članka 423. ovoga Zakona o osiguranju kad je primjereno;" ) , potrebno uskladiti s člankom 3. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedena odredba odnosi se kako na države članice tako i na treće države jer nije precizirano da se odnosi samo na pravni sustav Republike Hrvatske.