Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU UREDBE O OSNIVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb UREDBU O OSNIVANJU Skupština Osječko-baranjske županije je dana 13. prosinca 2018. godine, a na prethodno traženje resornog ministarstva, donijela Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek ("Županijski glasnik" broj 18/18.). Istim smatra kako je posebno važno u Prijedlog uredbe dodati tekst da u slučaju prestanka rada Centra imovinu koju je Centar imao u vlasništvu prije prijenosa dijela osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku preuzima Osječko-baranjska županija (imovina utvrđena u članku 5. stavku 2. Ugovora i koja je na dan 31. prosinca 2014. godine prema završnom godišnjem izvještaju o financijskom poslovanju Centra iznosila 4.003.307,00 kuna) te da preostalu imovinu stečenu nakon prijenosa dijela osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku osnivači dijele razmjerno njihovim osnivačkim udjelima (imovina stečena od 31. prosinca 2014. do 31. prosinca 2018. godine, prema još neutvrđenoj procjeni). Navedeno je sukladno članku 8. stavak 3. Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza od 28. rujna 2015. godine između Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije kojim je uređeno preuzimanje imovine u slučaju prestanka rada Centra. Nije prihvaćen Preuzimanjem osnivačkih prava i obveza nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Republika Hrvatska preuzima i imovinu Centra. Ugovor od 28. rujna 2015. godine sklopljen je u skladu sa tadašnjim okolnostima – kada je Osječko-baranjska županija i dalje bila osnivač Centra, a na Republiku Hrvatsku je prenijet samo dio osnivačkih prava.
2 Grga K UREDBU O OSNIVANJU Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak, klase: 022-03/18-07/355, ur.broj: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Ovim putem čestitam Vladi RH na takvoj odluci te se nadam da će sva ministarstva provoditi smjernice iz tog zaključka i SMANJIVATI broj pravnih osoba s javnim ovlastima. Primljeno na znanje Ističemo da se u konkretnom slučaju ne radi o osnivanju nove ustanove. Upravo iz tog razloga je u članku 1. Uredbe izričito navedeno da je Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek već ustrojen (u rujnu 2015. godine) te da nastavlja s radom na način kako je to propisano ovom Uredbom. S obzirom da Uredba postaje novi osnivački akt (umjesto dosadašnjeg Ugovora sklopljenog s Osječko-baranjskom županijom), ista mora imati naziv: Uredba o osnivanju.