Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijana Ribičić PRAVILNIK Poštovani gospodine Grga Kostelac, Odgovor na Vaše pitanje ćete naci u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14, 123/17, 118/18, koji je na snazi od 01.01.2019. Nadzor nad koordinatorima obavlja Ministarstvo regionalnog razvoja, koje može ukinuti regionalnog koordinatora ukoliko ne obavlja zadaće sukladno Zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Grga K PRAVILNIK čl. 6. st. 1. navodi da su regionalni i lokalni koordinatori "odgovorni" i "dužni". Međutim, nigdje se ne navodi što u slučaju kad koordinatori nisu imenovani. Nadalje, nigdje se ne navodi što ako koordinatori ne izvršavaju dužnosti ili su neodgovorni. Nigdje se ne navodi što ako se izvješća ne dostave i na javno dostupnim mrežnim stranicama ne objave. Dakle, ovo je još jedan propis koji će biti "mrtvo slovo na papiru" odnosno neće se poštivati i zbog toga neće nitko snositi posljedice. Isto kao što nitko ne snosi odgovornost kad ovakav nefunkcionalan pravilnik predloži. Primljeno na znanje Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17), članak 35., članak 36., definirana je Organizacija poslova strateškog planiranja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i uloga i zadaće lokalnoga koordinatora.
3 GRAD ZAGREB Temeljni pojmovi, Članak 2. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.2, St. 12 Skrećemo pažnju na pogrešku u određenju značenja pojma "regionalni koordinator" Prihvaćen Dio teksta je izmijenjen.
4 Primorsko-goranska županija Temeljni pojmovi, Članak 2. Dio teksta „projekata) je informacijska baza razvojnih projekata koji su u pripremi od strane javnih tijela“ ne pripada definiciji pojma regionalni koordinator. Prihvaćen Dio teksta je izmijenjen.
5 GRAD ZAGREB Ciljevi praćenja i izvještavanja, Članak 5. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada "utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta" - Predlažemo unijeti formulaciju kojom bi se propisala analiza utvrđenih pozitivnih i negativnih posljedica, te davanje prijedloga za ublažavanje negativnih i poticanje pozitivnih posljedica. "osiguravanje transparentnosti i odgovornosti za korištenje..." - Predlažemo riječ "osiguranje" zamijeniti riječju "unapređenje" ili "doprinos" Nije prihvaćen Nenamjerne pozitivne i negativne posljedice provedbe planskih dokumenta se utvrđuju, a u praksi one mogu biti temeljene na različitim analitičkim postupcima. Izraz „osiguranje“ definirano je Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17).
6 Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije" Obveze i način praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, Članak 6. Predlaže se detaljnije definiranje uloge regionalnih i lokalnih koordinatora u aktivnostima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu, te prikupljanju i unosu pokazatelja o provedbi akata strateškog planiranja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, zbog pretpostavke da će se pojedini projekti nominirani u lokalnim programima razvoja i regionalnom programu razvoja preklapati, čime će doći do mogućeg udvostručavanja podataka o fazi realizacije pojedinog projekta, kao i udvostručavanja administrativnih procedura unošenja istih podataka. Predlaže se da se regionalnom koordinatoru omogući dobivanje administrativnih ovlasti za uvid u podatke kojima će raspolagati lokalni koordinator. Primljeno na znanje U Pravilniku, članak 20. navodi se Priručnik o strateškom planiranju kojim je definirana metodologija i postupci kao i način upravljanja
7 GRAD ZAGREB II. ROKOVI I POSTUPCI PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA, Praćenje i izvještavanje dugoročnih akata strateškog planiranja Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u stavcima čl. 7 sugeriramo na odgovarajućem mjestu dopunu teksta s riječima "za prethodnu godinu" Prihvaćen Tekst je dopunjen prema prijedlogu.
8 GRAD ZAGREB Praćenje i izvještavanje srednjoročnih akata strateškog planiranja, Članak 8. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.8, St.3 Mišljenja smo da je predviđeni rok prekratak, a ujedno se postavlja pitanje ne/usklađenosti rokova za ZRRRH Nije prihvaćen Svi zakonski akti koji u sebi uključuju odredbe Zakona o sustavu strateškoga planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 123/17) uskladit će se s istim.
9 Primorsko-goranska županija Praćenje i izvještavanje srednjoročnih akata strateškog planiranja, Članak 8. Potrebno je navesti u stavku (3) da se radi o planovima razvoja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Izvještavanje prema predstavničkim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarivanja pokazatelja ishoda iz plana razvoja (odnosno strateških dokumenata analognih planovima razvoja) već se provodi u okviru godišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Izvješća o izvršenju proračuna sadrže sve ključne elemente za praćenje ostvarenosti plana razvoja: opise realiziranih projekata, programa i aktivnosti, financijsku realizaciju, pokazatelje ostvarenosti ciljeva, eventualne poteškoće u provedbi itd. Nadalje, rok do 1. ožujka je prekratak jer u tom periodu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu raspolagati s podacima potrebnim za izradu izvješća o realizaciji plana razvoja. Rok bi trebao biti isti kao i za izvještavanje o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Tekst je nadopunjen prema prijedlogu.
10 GRAD ZAGREB Praćenje i vrednovanje kratkoročnih akata strateškoga planiranja, Članak 9. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Čl.9, St.4 Predlažemo da se izostavi polugodišnje izvještavanje Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
11 Primorsko-goranska županija Praćenje i vrednovanje kratkoročnih akata strateškoga planiranja, Članak 9. Dovoljno je da jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave podnesu samo godišnje izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja Koordinacijskom tijelu. Podaci temeljem kojih se izrađuju izvješća imaju veću točnost i pouzdanost ukoliko se prikupljaju na godišnjoj razini. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
12 GRAD ZAGREB Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Članak 20. Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada predlažemo da se izostavi polugodišnje izvještavanje Nije prihvaćen Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, (Narodne novine, broj: 123/17), članak 26. definirano je izvještavanje.
13 Primorsko-goranska županija Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Članak 20. S obzirom da provedbene programe jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave donose izvršna tijela istih, izvještavanje o provedbi tih provedbenih programa bi trebalo biti usmjereno prema izvršnim tijelima, a ne prema predstavničkim tijelima. Kao što je u prethodnom komentaru navedeno, polugodišnje izvještavanje neće dati točne podatke za zaključivanje, stoga nije potrebno. Sadržaj izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bi trebao biti izveden iz izvješća o izvršenju proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (barem u većem dijelu). Prihvaćen U tekstu članka 20. briše se „predstavničkom“ i umjesto toga dodaje se „izvršnom“.