Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK smatra da osnovna primjedba na Prijedlog Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti (dalje: Prijedlog Pravilnika) je činjenica da se pravilnici koji se trebaju donijeti sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 i 116/18, dalje: Zakon) donose pojedinačno. U mnogim odredbama Prijedlog Pravilnika poziva se na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, a koji se tek treba donijeti. Za dobivanje cjelokupne slike i logike sustava obveze energetske učinkovitosti nužno je da se svi podzakonski propisi stave na javnu raspravu istovremeno. Opći je dojam je da je tekst Prijedloga Pravilnika nedorečen i ne odgovara onome što se traži od provedbenog (izvršnog) propisa. Općenito, predlaže se da se sve odredbe maksimalno pojednostave kako bi bile jednoznačne i razumljive. Time će se ujedno izbjeći zahtjevi za dodatnim tumačenjem pojedinih odredbi. Članica Udruženja energetike HGK mišljenja je kako bi ovaj Pravilnik trebao biti operativni dokument koji će jasno propisivati sustav obveza, postotak, odnosno jasan udio obveznih shema i alternativnih shema, prava obveze, kao i metode za izračun ušteda energije za stranke obveznice. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti članku 13. stavak (19) propisano je da Ministar određuje udio nacionalnog okvirnog cilja koji će se ostvariti kroz alternativne mjere i kroz sustav obveza, iz predmetnog Nacrta Pravilnika nije razvidno koliki će se udio ostvarivati kroz obvezne sheme, a koliko kroz alternativne sheme. Predlaže se da se u Pravilniku jasno odredi udio novih ušteda koje će se ostvariti putem sustava obveza. Djelomično prihvaćen Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze. Sukladno tom pravilniku od njegovog donošenja provode se odrednice Zakona o energetskoj učinkovitosti u smislu izvješćivanja, mjerenja i verifikacije mjera energetske učinkovitosti. Pravilnik je usklađen s EU zakonodavstvom i dio je zakonodavnog okvira kojim je Republika Hrvatska usklađena s europskim zakonodavstvom. Temeljem tog pravilnika verificirane su alternativne mjere koje su provođene kontinuirano u razdoblju od 2014., a koje su provodili javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj. U tom smislu se sustav obveznih ušteda uklapa u već postojeći i razrađeni sustav koji se provodi temeljem Pravilnika. Pravilnik će se dopuniti sukladno zakonskim izmjenama (NN 116/2018) i uskladiti s novom Direktivom o energetskoj učinkovitosti EU/2018/2002 u smislu u kojem je nužna harmonizacija s EU zakonodavstvom. U članku 3. se točno određuje udio novih ušteda koje će se ostvariti putem sustava obveza.
2 E.ON Hrvatska d.o.o. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Na žalost s obzirom na složenost cjelokupnog sustava poticanja energetske učinkovitosti nije bilo moguće dati ni konkretne komentare na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o energetskoj učinkovitosti pa tako ni na ovaj pravilnik, bez uvida u pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Na ovaj način i bez dostatnih podataka o dosada ostvarenim uštedama komentiranje i samog Zakona i ovog pravilnika može biti samo akademske ili čisto tehničke prirode. Za precizne i sustavne primjedbe i prijedloge raspoložive informacije i podatci potpuno su nedostatni. Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Definicija pojmova energetski siromašno kućanstvo i socijalni prostor za stanovanje nisu jasno definirani. Na pojedinim mjestima u pravilniku se spominju oba pojma, a negdje samo jedan. Tržište i način trgovanja energetskim uštedama kao i njihov računovodstveni i porezni tretman nije jasno reguliran. Predlažemo da poduzećima, koja su uspostavila i certificirala ISO 50001 (sustav upravljanja energijom) bude valoriziran certifikat ISO 50001, kroz dodatno rasterećenje (umanjenje) u obvezama ušteda, odnosno da im certifikat ISO 50001 bude priznat kao svojevrsni bonus. Temeljem certifikata ISO 50001 poduzeća su ispunila zahtjeve međunarodne norme na energiji i uštedama te već rade i postižu određene uštede u potrošnji energije, te bi se na ovaj način dodatno djelovalo motivirajuće za poduzeća da certificiraju ISO 50001. Nije prihvaćen Energetsko siromaštvo kao takvo nije predmet ovog Pravilnika već je prenesen članak 5. stavak 7. Direktive (EED), te će se u tom smislu preformulirati odrednice. Trgovanje uštedama bilateralnim privatnopravnim instrumentom subjekata ne uređuje se povrh uređenja sukladno općim propisima koji uređuju to područje. Obzirom na nacionalni cilj Republike Hrvatske i na propisano moguće umanjenje obveze, nema mogućnosti za priznavanjem ISO 50001 uvećavanjem priznatih ušteda, jer bi takvo priznanje bilo potrebno nadoknaditi drugim mjerama, kako bi se osiguralo stvarno postizanje razina novih ušteda propisanih člankom 7. Direktive (EED).
4 Termoplin d.d. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Općenite primjedbe: 1. Osnovna primjedba na Prijedlog Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti (dalje: Prijedlog Pravilnika) je činjenica da se pravilnici koji se trebaju donijeti sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 i 116/18, dalje: Zakon) donose pojedinačno. Naime, u mnogim odredbama Prijedlog Pravilnika poziva se na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, a koji se tek treba donijeti. Za dobivanje kompletne slike i logike sustava obveze energetske učinkovitosti nužno je da se svi podzakonski propisi stave na javnu raspravu istovremeno. 2. Opći je dojam je da je tekst Prijedloga Pravilnika nedorečen i ne odgovara onome što se traži od provedbenog (izvršnog) propisa. Općenito predlažemo da se sve odredbe maksimalno pojednostave kako bi bile jednoznačne i razumljive. Time će se ujedno izbjeći zahtjevi za dodatnim tumačenjem pojedinih odredbi. Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
5 Ured pučke pravobraniteljice MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Pučka pravobraniteljica već niz godina u svojim godišnjim izvješćima koja podnosi Hrvatskom saboru ukazuje na problem energetskog siromaštva u RH i nedostatnost javnih politika za njegovo suzbijanje. Stoga se zalaže za značajniji iskorak u donošenju mjera zaštite najranjivijih skupina od posljedica koje za njihovo fizičko i psihičko zdravlje, uslijed nedostupnosti energije, uzrokuje život u neadekvatnim uvjetima. U kontekstu osmišljavanja mjera politike za ispunjavanje obveza u pogledu uštede energije RH je dužna uzimati u obzir i potrebu za smanjenjem energetskog siromaštva. U tom smislu je i pučka pravobraniteljica u više svojih godišnjih izvješća uputila preporuku da se, sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, donese pravilnik o sustavu obveza energetskih ušteda i da se njime propiše zahtjev da se određeni dio ušteda ostvari provođenjem mjera energetske učinkovitosti u ugroženim kućanstvima, pa stoga pozdravljamo donošenje ovog propisa. Za pretpostaviti je, međutim, da bi se izvjesniji, a moguće i veći socijalni učinak postigao kada bi bilo propisano da se određeni dio obveze energetske uštede mora ostvariti provođenjem mjera energetske učinkovitosti kod ugroženih kupaca energije, odnosno u energetski siromašnim kućanstvima. Primljeno na znanje Energetsko siromaštvo kao takvo nije predmet ovog Pravilnika već je prenesen članak 5. stavak 7. Direktive (EED), te će se u tom smislu preformulirati odrednice.
6 Termoplin d.d. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, I. OPĆE ODREDBE Općenite primjedbe: 1. Osnovna primjedba na Prijedlog Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti (dalje: Prijedlog Pravilnika) je činjenica da se pravilnici koji se trebaju donijeti sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14 i 116/18, dalje: Zakon) donose pojedinačno. Naime, u mnogim odredbama Prijedlog Pravilnika poziva se na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, a koji se tek treba donijeti. Za dobivanje kompletne slike i logike sustava obveze energetske učinkovitosti nužno je da se svi podzakonski propisi stave na javnu raspravu istovremeno. 2. Opći je dojam je da je tekst Prijedloga Pravilnika nedorečen i ne odgovara onome što se traži od provedbenog (izvršnog) propisa. Općenito predlažemo da se sve odredbe maksimalno pojednostave kako bi bile jednoznačne i razumljive. Time će se ujedno izbjeći zahtjevi za dodatnim tumačenjem pojedinih odredbi. Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
7 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. Prijedloga Pravilnika navedeno je da, između ostaloga, propisuje trgovanje utvrđenim uštedama energije. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK smatra da je u nastavku Prijedloga Pravilnika potrebno detaljnije definirati tu problematiku koja se dodatno ne propisuje, a niti se upućuje na eventualno neki drugi podzakonski propis koji će istu detaljnije definirati, slijedom čega se predlaže da se to ovim Prijedlogu Pravilnika dodatno propiše. Potrebno je propisati što su „utvrđene uštede energije“ i na koji se način njima trguje. Članica Udruženja energetike HGK smatra da u se u članku 1. spominju metode za izračun ušteda energije, a dalje u članku 4. spominje se metoda za izračun ušteda energije metodom odozdo prema gore, na način utvrđen Pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije iz 2015. godine. Mišljenja smo da bi se u ovom Pravilniku trebala jasno propisati metoda za izračun ušteda s obzirom da i Pravilnik na koji se poziva u članku 4. nema definiran sustav obaveza. S obzirom da je isporučena energija krajnjim kupcima osnova za obračun ušteda kroz obvezne sheme predlaže se da se za sve isporučene količine jasno propiše zahtjev za dostavom podataka u točno propisanim mjernim jedinicama u kojima se prodana energija opskrbljivača energije prijavljuje nadležnim tijelima, kako je to propisano zakonskim propisima. Mišljenja smo kako je takva dostava podataka potrebna kako bi se podaci mogli kontrolirati od strane nadležnih tijela, kontrolirala se točnost podataka kao i pretvorbu u KWh ukupne energije (HERA, Carinska uprava, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike). Nije prihvaćen Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze. Trgovanje uštedama bilateralnim privatnopravnim instrumentom subjekata ne uređuje se povrh uređenja sukladno općim propisima koji uređuju to područje. Pretvorbeni faktori mjernih jedinica su definirani prilogom 12 „Energija u Hrvatskoj“.
8 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Pojmovi kućanstvo pogođeno energetskim siromaštvom i socijalni prostori za stanovanje: Potrebno jasno definirati pojam energetskog siromaštva. Koliko je poznato taj pojam kao takav nije još definiran u zakonskom okviru RH. U zakonskom okviru postoji kategorija „ugrožen kupac energije“ definiran Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (članak 4) te koji se spominje u Zakonu o energiji (članak 39), Zakonu o tržištu energije (članak 65), Zakonu o tržištu plina (članak 3, 71) i Zakonu o socijalnoj skrbi (članak 25, 94 a). Ako se pod „energetski siromašnim kućanstvom“ smatra „ugrožen kupac energenta“ to je potrebno navesti u Pravilniku. Ako ne, potrebno je pojam jasno i konkretno definirati. Na što se točno odnosi pojam „socijalni prostor za stanovanje“? Kojim zakonom ili aktom je taj pojam definiran? Ako nije posebno definirano preporuka je da se jasno definira pojam ili da se pojam poopći kao „energetsko siromašno kućanstvo“ koje bi obuhvaćalo kućanstva koja su kategorizirana kao ugrožen kupac energijom i prostore za stanovanje koji su socijalno ugroženima dani na korištenje od strane gradskih, općinskih i/ili ostalih državnih (javnih) institucija. Trgovanje utvrđenim uštedama: Da li će se posebnim aktom regulirati tržište i način trgovanja energetskim uštedama? Tko će moći prodavati uštede i kome će se sve moći prodavati uštede? Da li će npr. kućanstva (fizičke osobe), stambene zgrade (preko upravitelja?) i pravne osobe (koje nisu stranke obveznici), a koje su ostvarili vlastitim ulaganjima u mjere EnU moći prodavati energetske uštede na tržištu drugim tvrtkama (koje nisu stranke obveznici)? Npr. obiteljska kuća, stambeni prostor ili tvrtka provest će mjeru EnU samostalnim financiranjem koja će prema novom Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije ostvariti uštedu. Da li će taj subjekt moći staviti tu uštedu na tržište (uz pretpostavku da posjeduje potreban dokaz o uštedi) i moći prodavati bilo kome (drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja nije stranka obveznica) ili isključivo tvrtki koja je stranka obveznica i kako? Ako da, pretpostavka je da će se za prodaju ušteda morati izdati račun. Kako će npr. kućanstvo za uštedu izdati račun i obračunati PDV? Računovodstveno riješiti potencijalne prijeboje npr. u vidu popusta na energiju između fizičkih osoba i obveznika ušteda ukoliko fizička osoba želi ustupiti uštedu. Pravilnikom je potrebno jasno definirati na koji se način utvrđuje ušteda koja se prodaje. Odnosno bilo bi nužno da se definira kojim dokumentom se dokazuje ušteda koja se prodaje. Osim toga nužno je i propisati potrebne obrasce koje treba ovjeriti prilikom prodaje uštede bez navođenja otkupne cijene (isključivo s naznakom kWh i mjere koja je provedena). U svrhu sprečavanja potencijalnih malverzacija potrebno je onemogućiti da jedan prodavatelj istu uštedu proda većem broju kupaca. Pošto se sve uštede prijavljuju u SMIV prijedlog je da se to riješi i softwerski što bi zahtijevalo značajnu prilagodbu postojećeg SMIV-a. Ako će se isključivo uštede moći prodavati tek kad vlasnik ušteda unese mjeru energetske učinkovitosti u SMIV to znači da bi SMIV mogao imati nekoliko milijuna korisnika (ako se računaju sve pravne i fizičke osobe koje bi imale pravo prodati uštedu). Ovo se ne čini realno. Prijedlog je da pravne i fizičke osobe ukoliko imaju provedenu mjeru energetske učinkovitosti prodaju uštedu putem ugovora, čiji je sastavni dio: 1. Obrazac prijenosa ušteda gdje je definiran mjera EnU, ušteda u kWh, te naziv pravnih ili fizičkih osoba koje prodaju uštedu i stranke obveznice 2. Izjava projektanta o ostvarenim uštedama na projektu, ili ukoliko nije bio potreban projekt izjava/ovjera ovlaštenog certifikatora koji ima položene Module 1,2,3 3. Izjava pod materijalom i krivičnom odgovornošću da se ušteda prodaje prvi put (Ugovor će biti važeći kad ga stranka obveznica unese u SMIV) Ako uzmemo za primjer da potencijalni prodavač ima recimo projekt kojim ostvaruje uštedu od 500.000 kWh/god, i tu uštedu proda u manjim dijelovima (npr. jednom kupcu 100.000 kWh, drugom 300.000 kWh itd.) tko kontrolira da li je prodao više od 500.000 kWh koliko ima raspoloživo??? Omogućiti da se veliki projekti prodaju u dijelovima. Primljeno na znanje Energetsko siromaštvo nije predmet ovog Pravilnika već je prenesen članak 5. stavak 7. Direktive (EED). Trgovanje uštedama bilateralnim privatnopravnim instrumentom subjekata ne uređuje se povrh uređenja sukladno općim propisima koji uređuju to područje.
9 Termoplin d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. Prijedloga Pravilnika navedeno je da, između ostalog, obuhvaća trgovanje utvrđenim uštedama energije, međutim u nastavku Prijedloga Pravilnika ta se problematika dodatno ne propisuje, a niti se upućuje na eventualno neki drugi podzakonski propis koji će istu detaljnije definirati, slijedom čega predlažemo se da se to ovim Prijedlogom Pravilnika dodatno propiše. Nije prihvaćen Trgovanje uštedama bilateralnim privatnopravnim instrumentom subjekata ne uređuje se povrh uređenja sukladno općim propisima koji uređuju to područje.
10 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. "kako bi se smatralo da mjera ima veći učinak mjera učinjena na razini koju nalažu propisi i tehnički standardi." Nije prihvaćen Člankom 1. ne uređuje se materija, već samo daje sadržaj Pravilnika koji je predviđen zakonskim izmjenama (NN 116/2018).
11 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažemo dopuniti formulaciju jer nije riječ o općenitom uvjetu pod kojim se mora ostvariti ulaganje već o uvjetima pod kojima se ulaganje iz stavka 11., čl. 13. ZEU mora ostvariti kako bi se smatralo da mjera ima veći učinak mjera učinjena na razini koju nalažu propisi i tehnički standardi. Nije prihvaćen Člankom 1. ne uređuje se materija, već samo daje sadržaj Pravilnika koji je predviđen zakonskim izmjenama (NN 116/2018).
12 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Pravila za prijenos ostvarenih ušteda ne uređuju se ovim Pravilnikom već se upućuje na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Odredbe novog pravilnika koji se također treba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZEU ključne su za razumijevanje pravila za prijenos ostvarenih ušteda. Molimo pojašnjenje kada će biti dostupan nacrt novog pravilnika kojim se uređuje praćenje, mjerenje i verifikacija ušteda energije (a kojim se usklađuje s odredbama ZEU-a Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Narodne novine, br. 71/15). Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
13 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Metode za izračun ušteda energije ne uređuju se ovim Pravilnikom već se upućuje na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Odredbe novog pravilnika koji se također treba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZEU ključne su za razumijevanje obveza koje proizlaze iz novog sustava ušteda. Molimo pojašnjenje kada će biti dostupan nacrt novog pravilnika kojim se uređuje praćenje, mjerenje i verifikacija ušteda energije (a kojim se usklađuje s odredbama ZEU-a Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Narodne novine, br. 71/15). Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
14 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK predlaže se da se članak 2. dopuni definicijama pojmova „socijalni prostori za stanovanje“, „potpomognuta područja“, „kućanstva koja su pogođena energetskim siromaštvom“ i „korisnik neposredne potrošnje“ koji se spominju u Prijedlogu Pravilnika i nisu obuhvaćeni Zakonom. Nije prihvaćen U Pravilniku su navedeni propisi u skladu s kojima se tumači i primjenjuju pojedini pojmovi u ovome Pravilniku, a u svrhu ostvarenja socijalnog cilja.
15 Termoplin d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažemo da se članak 2. stavak 2. dopuni definicijom pojma „socijalni prostori za stanovanje“ koji se spominje u Prijedlogu Pravilnika i nije obuhvaćen Zakonom. Predlažemo da se članak 2. stavak 2. dopuni definicijom pojma „potpomognuta područja“ koji se spominje u Prijedlogu Pravilnika i nije obuhvaćen Zakonom. Predlažemo da se članak 2. stavak 2. dopuni definicijom pojma „kućanstva koja su pogođena energetskim siromaštvom“ koji se spominje u Prijedlogu Pravilnika i nije obuhvaćen Zakonom. Nije prihvaćen U Pravilniku su navedeni propisi u skladu s kojima se tumače i primjenjuju pojedini pojmovi u ovome Pravilniku, a u svrhu ostvarenja socijalnog cilja.
16 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažemo da se proširi definicija "nositelj obveze" na način da isti može značiti i povezano društvo stranke obveznice koje obavlja energetsku uslugu, a nije izravno u sustavu obveze energetskih ušteda. Slijedom navedenog predlažemo da definicija glasi: "nositelj obveze" - znači stranka obveznica ili pružatelj energetskih usluga koji je preuzeo obveze energetskih ušteda od svojih povezanih osoba iz sustava obveze energetskih ušteda Nije prihvaćen U Pravilniku definiran je nositelj objedinjenog izvješća kojeg mogu odrediti stranke obveznice povezane osobe, u svrhu administrativnog rasterećenja, a da se pri tom ne provodi prijenos obveze između stranaka obveznica, radi jasnog i preciznog utvrđenja stranke u upravnom postupku, utvrđenja obveze i njenog izvršenja.
17 Ured pučke pravobraniteljice I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Potrebno je definirati kućanstva koja su pogođena energetskim siromaštvom, kao i socijalne prostore za stanovanje, budući da njihova definicija i kriteriji po kojima se ovi pojmovi utvrđuju ne proizlaze ni iz jednog drugog propisa. Izostanak jasne definicije stvara pravnu nesigurnost, a dvojbe oko tumačenja i primjene mogu djelovati destimulirajuće i umanjiti poticaj na provođenje mjera energetske učinkovitosti sa socijalnim ciljem. Pritom ukazujemo kako teritorijalni kriterij iz članka 19. stavka 2. Nacrta Pravilnika nije prihvatljiv kao isključivi kriterij u kontekstu definiranja kućanstva koje je pogođeno energetskim siromaštvom, obzirom da nisu sva kućanstva na tim područjima energetski siromašna te se izostavljaju sva ona koja to jesu, a nalaze se izvan brdsko-planinskih područja, otoka i potpomognutih područja. Nije prihvaćen Energetsko siromaštvo nije predmet ovog Pravilnika već je prenesen članak 5. stavak 7. Direktive (EED).
18 HGK II. UDIO NOVIH UŠTEDA U SUSTAVU OBVEZE, Članak 3. Članica Udruženja energetike HGK smatra da je Pravilnikom propisano u članku 3. „Udio novih ušteda koje će se ostvariti putem sustava obveza računa kao umnožak udjela i godišnjeg cilja novih ušteda određen u Nacionalnom akcijskom planu za promatrano razdoblje kumuliranja.“ Predlaže se da se u članku 3.jasnije definira udio novih ušteda te način izračuna. Predlaže se razjasniti i bolje definirati članak 3. Nije posve jasno „umnožak udjela“ na čiji udio se misli? Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbama.
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo II. UDIO NOVIH UŠTEDA U SUSTAVU OBVEZE, Članak 3. Promatrano razdoblje kumuliranja pojasniti. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbama.
20 MET Croatia Energy Trade d.o.o. II. UDIO NOVIH UŠTEDA U SUSTAVU OBVEZE, Članak 3. Smatramo kako je formulacija nejasna i neusklađena sa ZEU-om. Nejasno je na kakav se odnosi "umnožak udjela" (udjela novih ušteda koje će se ostvariti putem sustava obveza ili nešto drugo). Predlažemo uskladiti formulaciju sa ZEU koji udio ušteda kroz sustav obveza definira kao dio nacionalnog cilja iz Nacionalnog akcijskog plana koji je jednak je razlici nacionalnog cilja i dijela cilja koji se planira postići alternativnim mjerama. Također, ZEU predviđa da će se Pravilnikom odrediti udio nacionalnog okvirnog cilja koji će se ostvariti kroz alternativne mjere što nije učinjeno. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbama.
21 HGK Metode za izračun ušteda energije, Članak 4. U stavku 2. poziva se na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Za specifične mjere, koje nisu obuhvaćene pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, uštede bi se trebale odrediti po projektu, a procjenjivat će ih „ovlaštene stranke“. Poziva se na pravilnik koji se tek treba donijeti tako da do tada ovaj dio neće biti provediv. „Ovlaštena stranka“ definirana je člankom 4. stavkom 2. točkom 42. Zakona kao pravni subjekt na koji je Vlada Republike Hrvatske ili drugo javno tijelo prenijelo ovlasti za razvoj financijskog plana, njegovo upravljanje ili rad u ime Vlade Republike Hrvatske ili drugog javnog tijela. Postavlja se pitanje tko će biti ili se već zna tko je „ovlaštena stranka“. Djelomično prihvaćen Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve nužno za početak provođenja sustava obveze.
22 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Metode za izračun ušteda energije, Članak 4. U stavku 1. treba obrisati „metodom odozdo prema gore“ iz rečenice. Drugim pravilnikom će to biti definirano. Ovako ispada da za mjere koje su definirane pravilnikom a za koje postoje projektom dokazane uštede se mora koristiti metoda odozdo prema gore te da se uštede dokazane projektom ne smiju koristiti. Stavkom 2 je dodatno naglašeno da se projektom mogu dokazati uštede samo za specifične mjere. Postojat će mjere energetske učinkovitosti koje nisu navedene u popisu mjera u pravilniku kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikacija ušteda energije, a za koje također neće biti potreban projekt. Kako će se one moći dokazivati? Prijedlog je da se doda Stavak (3) kojim se definira da takve mjere potpisuje ovlašteni energetski certifikator (Modul 1,2,3) ili da neovisna institucija ovjeri metodologiju izračuna ako se takva specifična mjera provodi više puta. Stavak (2) Koje su to ovlaštene stranke ? Brisati „metodom odozdo prema gore“ Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
23 Termoplin d.d. Metode za izračun ušteda energije, Članak 4. Spominje se da će se za specifične mjere, koje nisu obuhvaćene pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, uštede odrediti po projektu, a procjenjivati će ih „ovlaštene stranke“, kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Prvo, opet se spominje pravilnik koji se tek treba donijeti. Drugo, „ovlaštena stranka“ definirana je člankom 4. stavkom 2. točkom 42. Zakona kao pravni subjekt na koji je Vlada Republike Hrvatske ili drugo javno tijelo prenijelo ovlasti za razvoj financijskog plana, njegovo upravljanje ili rad u ime Vlade Republike Hrvatske ili drugog javnog tijela. Postavlja se pitanje tko će biti ili se već zna tko je „ovlaštena stranka“. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
24 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Metode za izračun ušteda energije, Članak 4. Metode za izračun ušteda energije ne uređuju se Pravilnikom već se upućuje na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Odredbe novog pravilnika koji se također treba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZEU ključne su za razumijevanje obveza koje proizlaze iz novog sustava ušteda. Molimo pojašnjenje kada će biti dostupan nacrt novog pravilnika kojim se uređuje praćenje, mjerenje i verifikacija ušteda energije (a kojim se usklađuje s odredbama ZEU-a Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Narodne novine, br. 71/15). Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
25 HGK Razdoblja kumuliranja, Članak 5. Članice Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK predlažu da se stavak pojednostavi kako bi bio razumljiviji. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
26 E.ON Hrvatska d.o.o. Razdoblja kumuliranja, Članak 5. Smatrabmo potrebnim pojasniti članak na način da je jednoznačno definrano da li je npr. drugo razdoblje kumuliranja: - razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021. ili - razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
27 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Razdoblja kumuliranja, Članak 5. Rečenica „drugo i svako iduće razdoblje kumuliranja uzastopne godine u trogodišnjem razdoblju“ nije jasna. Da li to znači da je sljedeće razdoblje 1.1.2021. do 31.12. 2023? Nakon toga 2024-2026? Da li to znači da se uštede iz 2021. mogu prijavljivati za 2023.? Također prvo razdoblje kumuliranja je od 1.1.2014. do 31.12.2020. Člankom 14. definirano je da se u prvom izvješću koje će biti u 2020. mogu prikazivati uštede od 1.1.2014. Da li i u drugom izvještaju koje se predaje 2021 (koje se odnosi na 2020 godinu) možemo prikazivati uštede iz prvog razdoblja kumuliranja (npr. uštede iz 2019. godine s obzirom da je razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.2020)? Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
28 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Povezane osobe, Članak 6. Predlažemo preciznije definirati pojam povezanih osoba. Pojmovi kontrole i utjecaja nisu uređeni propisima koji uređuju područje trgovačkih društava i obveznih odnosa. Da li se referenca odnosi na Opći porezni zakon ili neki drugi zakon u kojem se definiraju ti pojmovi? Nije prihvaćen Dio pojma povezanih osoba jest uređen po uzoru na Opći porezni zakon. Pojmovi kontrole i utjecaja tumače se prema propisima koji uređuju područje trgovačkih društava i obveznih odnosa.
29 HGK Obveze i prava povezanih osoba, Članak 7. U stavku 2. iza riječi "godini" predlaže se staviti točku, a ostatak do kraja rečenice brisati. Nije prihvaćen Cilj je obuhvatiti sve opskrbljivače energijom koji su povezane osobe.
30 E.ON Hrvatska d.o.o. Obveze i prava povezanih osoba, Članak 7. Iz članka je nejasno na koji način se planira tretirati postojanje obveze povezanih osoba ako u pretprošloj godini povezane osobe nisu bile povezane. Primljeno na znanje Relevantan trenutak za utvrđivanje statusa jest trenutak donošenja rješenja.
31 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Obveze i prava povezanih osoba, Članak 7. Stavak (2) nejasna rečenica Omogućiti da ukoliko jedno povezano društvo ima mogućnost umanjenja većim od 25% nositelj obveze koji objedinjuje obveze svih povezanih društava može umanjenje prenijeti na neko drugo povezano društvo tj. da se umanjenja računaju prema ukupnim obvezama nositelja ušteda. Nije prihvaćen Umanjenja se određuju rješenjem Ministarstva o obvezi uštede iz članka 13. stavka 4. Zakona prije određivanja nositelja uštede i za svaku stranku obveznicu zasebno.
32 Termoplin d.d. Obveze i prava povezanih osoba, Članak 7. Predlažemo u članku 7. stavku 2. Prijedloga Pravilnika staviti točku iza riječi „godini“ i izbrisati riječi „koje od njezinih povezanih osoba.“ Nije prihvaćen Cilj je obuhvatiti sve opskrbljivače energijom koji su povezane osobe.
33 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Obveze i prava povezanih osoba, Članak 7. ZEU (čl. 13., st. 3.) i Pravilnik navode kako je za utvrđenje tko je stranka obveznica potrebno uračunati energiju koja je isporučena "distribucijskim stanicama koje prodaju energiju krajnjim kupcima". S obzirom da ZEU i Pravilnik ne definiraju pojam distribucijskih stanica koje prodaju energiju krajnjim kupcima molimo pojašnjenje na što se odnosi taj termin i njegovo jasno definiranje. Primljeno na znanje Navedeni termin određuje se sukladno drugim propisima koji uređuju to područje.
34 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Rokovi izvještavanja, Članak 9. Općenito je propisano da Obveza izvješćivanja općenito počinje od 2020. godine. Ukoliko opskrbljivač postane obveznik 2020. godine molimo pojašnjenje da li to znači da obveza podnošenja izvješća o ostvarenim uštedama tek nastaje 2021. Primljeno na znanje Izvještavanje se podnosi za prethodnu godinu, za sve stranke obveznice koje imaju određenu obvezu.
35 E.ON Hrvatska d.o.o. Planiranje, Članak 11. Pretpostavljamo da je trebalo pisati "Plan ostvarenja ušteda za naredne ...." Nejasna je svrha izvješća o planiranom. Koje su konsekvence neispunjenja plana ili planiranja ispod očekivanog cilja? Koja je očekivana vjerodostojnost dostavljenih podataka? Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbama.
36 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Planiranje, Članak 11. „Planiranje ostvarenih ušteda“ – nejasna formulacija – ili je plan ušteda koje se tek trebaju ostvariti ili su uštede već ostvarene. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbama.
37 HGK Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 12. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK predlaže da se radi razumljivosti stavak 3. pojednostavi. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
38 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 12. Stavak (2) – …prijedlog za verificiranje nove uštede: Hitno je potrebno proširiti popis mjera u pravilniku kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikacija ušteda. Nije definirano što su dokazi. S obzirom da je u nekim državama članicama EU za te aktivnosti definiran način obračuna ušteda (npr. slovenski Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, Prilog I: Metode za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2 iz 2017. godine), preporuka je da se i u naš sustav uvrsti slično s obzirom da te aktivnosti zahtijevaju ulaganja (ljudske i materijalne resurse) te rezultiraju uštedama u potrošnji energije kod krajnjih kupaca. Stavak (3) Kako je već komentirano, potencijalno ćemo imati nekoliko mil korisnika u SMIVU jer sve pravne osobe i građani bi mogli vlasnici ušteda koju bi prvo trebali unijeti u SMIV da bi je mogli prodati. Ovo nije realno u prvim godinama. Stavak (4) Prijenos ušteda treba urediti ovim Pravilnikom Dodatno treba urediti računovodstveni tretman ušteda, izdavanje računa od fizičkih osoba, PDV kako bi se sustav trgovanja mogao uspostaviti. Nije prihvaćen Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve nužno za početak provođenja sustava obveze i ne ograničava opseg mjera koje se mogu provoditi ukoliko su one dokazane od strane neovisne za to akreditirane osobe. Prijenos potvrde o ostvarenju ušteda je uređen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Računovodstveni tretman ušteda, izdavanje računa od fizičkih osoba kao i PDV predmet su drugih posebnih propisa.
39 Termoplin d.d. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 12. Predlažemo da se stavak 3. članka 12. Prijedloga Pravilnika pojednostavi kako bi bio razumljiviji. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
40 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 12. (1) (2) (3) Isto kao komentar na čl. 1. Pravilnika. Ovdje se samo upućuje na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Odredbe novog pravilnika koji se također treba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZEU ključne su za razumijevanje obveza koje proizlaze iz novog sustava ušteda. Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
41 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 12. (4) Isto kao komentar na čl. 1. Pravilnika. Ovdje se samo upućuje na pravilnik kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Odredbe novog pravilnika koji se također treba donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ZEU ključne su za razumijevanje obveza koje proizlaze iz novog sustava ušteda. Primljeno na znanje Postojeći Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije obuhvaća sve potrebno za početak provođenja sustava obveze.
42 HGK Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK predlaže da se u članku 13. dodaju stavci 2., 3., 4. i 5. koji bi glasili: „(2) U izračun ostvarenih ušteda energije, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se svu energiju koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni.“ Obrazloženje: Ukoliko opskrbljivač energije isporučuje bilo koji oblik energije po reguliranoj cijeni ovim se prijedlogom uređuje da mu se za ukupnu količinu takve energije priznaju ostvarene uštede ili da se početna osnovica za izračun obveze umanji za ukupnu količinu takve energije. Kao primjer može se navesti slučaj opskrbe plinom u obvezi javne usluge, čiju cijenu određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA). „(3) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije, a koji je ujedno i distributer energije (operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava, distributer toplinske energije i sl.) učinila na temelju rekonstrukcije i izgradnje distribucijskog sustava (elektroenergetski sustav, plinski sustav, toplinski sustav i sl.), a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Osim evidentnih tehničkih razloga (smanjenje gubitaka energije plina, toplinske energije i električne energije) u prilog ovom prijedlogu ide članak 7. stavak 2. točka (c) Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti (dalje: Direktiva 2012/27/EU) kojim je propisano da države članice mogu dopustiti da se uštede energije ostvarene u sektorima pretvorbe, distribucije i prijenosa energije, uključujući infrastrukturu za učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje uračunaju u iznos uštede energije propisan stavkom 1., a kojim je propisano da svaka država članica uspostavlja sustav obveze energetske učinkovitosti. „(4) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije, a koji je ujedno i distributer energije (operator distribucijskog sustava, distributer toplinske energije i sl.) učinila na temelju priključenja novih krajnjih kupaca, a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Priključenjem novih krajnjih kupaca na plinski ili toplinski sustav ostvaruju se uštede energije zbog promjene energenta. „(5) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije učinila na temelju servisa uređaja za proizvodnju energije, a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Servisom uređaja za proizvodnju energije ostvaruju se uštede energije zbog povećanja učinkovitosti uređaja. Nije prihvaćen Mjere za postizanje ušteda energije nisu predmet ovog pravilnika.
43 HGK Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK predlaže da se u članku 13. točka 1. briše ili bolje propiše jer jedan od motiva ulaganja ili poticanja energetske učinkovitosti i povećanje konkurentnosti i smanjenje troškova i izvjesno je da se jednom mjerom može ostvariti više prednosti.. Projekti kao što su npr. energetske usluge (ESCO projekti), financiranje fotonaponskih elektrana i sl., a za koje stranka obveznica može ostvariti druge komercijalne prednosti ulaganja, moraju se priznati kao ostvarene uštede. Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona, svrha je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije. Člankom 3. stavkom 2. Zakona propisano je da je učinkovito korištenje energije od interesa za Republiku Hrvatsku. Sukladno navedenom, mišljenja smo da se stranke obveznice ne treba ograničavati u njihovim projektima već ih treba stimulirati na provođenje projekata kojima će se ostvariti uštede energije te u konačnici priznati kao ostvarene uštede svega što je prihvatljivo. Nije prihvaćen Mjere za postizanje ušteda energije nisu predmet ovog pravilnika.
44 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Nije objašnjeno kako se dokazuju uvjeti iz članka 13. (Izjavom?) Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
45 Termoplin d.d. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Predlažemo da se u članku 13. alineja 1. briše ili bolje propiše. Naime, mišljenja smo da se projekti kao što su npr. energetske usluge (ESCO projekti), financiranje u fotonaponske panele i sl., a za koje stranka obveznica može ostvariti druge komercijalne prednosti ulaganja, moraju priznati kao ostvarene uštede. Naime, sukladno članku 3. stavku 1. Zakona, svrha ovoga Zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije. Nadalje, člankom 3. stavkom 2. Zakona propisano je da je učinkovito korištenje energije od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema tome, mišljenja smo da se stranke obveznice ne treba ograničavati u njihovim projektima već naprotiv da ih se treba stimulirati da provedu projekte kojima će se ostvariti uštede energije te u konačnici priznati kao ostvarene uštede sve što se može priznati. U članku 13. alinejama 2. i 3. koristi se pojam „korisnik neposredne potrošnje“ koji nije definiran ni u Zakonu ni u Prijedlogu Pravilnika. Predlažemo da se koriste pojmovi koji se nalaze u definiciji Zakona ili, ukoliko se radi o novom pojmu da se njegovo značenje propiše u članku 2. stavku 2. Prijedloga Pravilnika. Predlažemo da se u članku 13. dodaju stavci 2., 3., 4. i 5. koji bi glasili: „(2) U izračun ostvarenih ušteda energije, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se sva energija koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni.“ Obrazloženje: Ideja ove odredbe, a koja po našem mišljenju i te kako ima smisla, je ukoliko opskrbljivač energije isporučuje bilo koji oblik energije po reguliranoj cijeni da mu se za ukupnu količinu takve energije priznaju ostvarene uštede ili da se početna osnovica za izračun obveze umanji za ukupnu količinu takve energije. Kao primjer navodimo slučaj opskrbe plinom u obvezi javne usluge, čiju cijenu određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA). „(3) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije, a koji je ujedno i distributer energije (operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava, distributer toplinske energije i sl.) učinila na temelju rekonstrukcije i izgradnje distribucijskog sustava (elektroenergetski sustav, plinski sustav, toplinski sustav i sl.), a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Osim evidentnih tehničkih razloga (smanjenje gubitaka energije plina, toplinske energije i električne energije) u prilog ovom prijedlogu ide članak 7. stavak 2. točka (c) Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti (dalje: Direktiva 2012/27/EU) kojim je propisano da države članice mogu dopustiti da se uštede energije ostvarene u sektorima pretvorbe, distribucije i prijenosa energije, uključujući infrastrukturu za učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje uračunaju u iznos uštede energije propisan stavkom 1., a kojim je propisano da svaka država članica uspostavlja sustav obveze energetske učinkovitosti. „(4) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije, a koji je ujedno i distributer energije (operator distribucijskog sustava, distributer toplinske energije i sl.) učinila na temelju priključenja novih krajnjih kupaca, a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Priključenjem novih krajnjih kupaca na plinski ili toplinski sustav ostvaruju se uštede energije zbog promjene energenta. „(5) U izračun ostvarenih ušteda, u godini za koju se podnosi izvješće, priznat će se uštede energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije učinila na temelju servisa uređaja za proizvodnju energije, a kako je određeno pravilnikom kojim se uređuje sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.“ Obrazloženje: Servisom uređaja za proizvodnju energije ostvaruju se uštede energije zbog povećanja efikasnosti uređaja. Nije prihvaćen Općenito, mjere za postizanje ušteda energije nisu predmet ovoga Pravilnika. Isporuka energije po reguliranoj cijeni ne predstavlja ostvarenje novih ušteda energije. Uštede ostvarene na temelju rekonstrukcije i izgradnje distribucijskog sustava sukladno propisanim standardima ne predstavljaju poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji.
46 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. ZEU predviđa da su stranke obveznice dužne su obvezu ostvariti i ulaganjem/poticanjem mjera ili aktivnosti u dijelu u kojem, u trenutku kada se ulaganje ugovara ili započinje izvoditi, nisu već obuhvaćene alternativnim mjerama, a radi izbjegavanja dvostrukog obračuna ušteda. Navedeni kriterij se nigdje ne spominje u Pravilniku. Nije prihvaćen Radi se o zakonskom kriteriju koji nije predmet Pravilnika.
47 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Smatramo da je ova odredba nejasna te da je njena provedba bez detaljnije razrade podložna diskrecijskoj ocjeni te da ne zadovoljava standarde pravne sigurnosti. U potpunosti je nejasno kako bi se bodovalo (vrednovalo) ovakvo izvršeno ulaganje i poboljšanje energetske učinkovitosti te što ono sadržajno podrazumijeva. Prilikom ocjene je li stranka obveznica ili nositelj obveze "učinio ulaganje i poticanje energetske učinkovitosti koji su doveli do većeg učinka nego što bi to imala mjera učinjena u razini koju nalažu propisi i tehnički standardi" nejasno je: -što znači da se kroz ulaganje ne ostvaruje druga komercijalna prednost ulaganja (da li se pod prvom komercijalnom prednosti ulaganja misli na ispunjenje obveza uštede energije stranke obveznice, da li to faktično znači da nositelj obveze mora "uložiti" u poboljšanje energetske učinkovitosti bez naknade)? -što znači da korisnik neposredne potrošnje ne bi imao pristup financiranju kakvo je ostvarila stranka obveznica ili nositelj obveze (da li se pod izrazom "ostvarenje financiranja" misli na davanje kredita korisniku neposredne potrošnje pod povoljnijim uvjetima nego što bi mogao dobiti na tržištu ili nešto drugo, kako se to vrednuje prilikom izračuna uštede, itd.)? Nadalje, predlažemo da se termin ostvarenja pristupa financiranju ili ostvarenja financiranja zamijeni odgovarajućim terminom kako bi bilo jasno na što se odnosi. -što znači da korisnik neposredne potrošnje nema znanja i/ili podatke za ostvarenje takve uštede bez utjecaja stranke obveznice ili nositelja obveze (na kakav se utjecaj misli i kako se to vrednuje)? Napokon, odredba o tome da stranka obveznica ili nositelj obveze na drugi način može dokazati ostvarenje svojstava nove uštede energije je apsolutno neodređeno i podložno diskrecijskoj ocjeni. Napominjemo i kako pojam "nova ušteda energije" nije adekvatan izraz u ovom kontekstu jer je ZEU-om definiran kao ušteda koja je provedena nakon 2014. i definirana pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (dok se ova ušteda definira samo ovim Pravilnikom). Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
48 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. Izračun ostvarene uštede i prijenos ušteda, Članak 13. Molimo tumačenje odredbe da stranka obveznica ne ostvaruje drugu komercijalnu prednosti ulaganja. Primljeno na znanje Ukoliko se izvrši obveza davanjem neke mjere energetske učinkovitosti kupcu, ne znači da kupac gubi svoja prava na primjer za promjenom opskrbljivača.
49 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Uračunavanje ušteda, Članak 14. Stavak (4): Prijava dijela ušteda koje su provedene putem alternativnih mjera se prijavljuje isključivo za razdoblje od 2014-2018. kad sustav nije bio uspostavljen ili to vrijedi za sve buduće godine od 2019 – nadalje? Primljeno na znanje Prijava dijela ušteda koje su provedene putem alternativnih mjera u iznosu koji je proporcionalan ulaganju njezinih vlastitih sredstava stranke obveznice moguća je u bilo kojem trenutku.
50 Termoplin d.d. Uračunavanje ušteda, Članak 14. Predlažemo da se u članku 14. dodaju stavci 5. i 6. koji bi glasili: „(5) Stranka obveznica ili nositelj obveze u izvješću o ostvarenim uštedama može postaviti zahtjev da se cijeli neostvareni dio obveze prebaci u sljedeću godinu.“ „(6) Stranka obveznica ili nositelj obveze može zahtjev iz stavka 5. ovoga članka koristiti samo u prve dvije godine ulaska u sustav obveza energetskih ušteda.“ Obrazloženje: Na taj način opskrbljivačima energije bi se, na njihov zahtjev, omogućilo da uspiju ostvariti uštede, a ne da ih se odmah od prve godine ulaska u sustav obveza energetskih ušteda kažnjava plaćanjem naknade Fondu. Nije prihvaćen Prebacivanje neostvarenog dijela obveze iz prethodne godine regulirano je člankom 13. stavkom 14. Zakona.
51 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Nadoknada ušteda neostvarenih sustavom obveze, Članak 15. ZEU govori o ukupnoj količini energije koju su u pretprošloj godini krajnjim kupcima isporučili opskrbljivači energije koji skupno sa svim povezanim osobama nisu premašili 50 GWh. To nije istovjetan pojam kao ovdje naveden pojam osoba koje nisu postale stranke obveznice jer nisu premašile kriterij količine godišnje prodaje energije krajnjim kupcima (s obzirom da je za 2019. relevantna količina 300 GWh, a za 2020. 100 GWh). Također, predlažemo jezično uskladiti ovu odredbu na način da govori o neostvarenim uštedama. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
52 MET Croatia Energy Trade d.o.o. Nadoknada ušteda nedostatnim ispunjenjem obveza, Članak 16. Da li bi trebalo stajati: Sve neostvarene uštede koje prelaze 10% ukupne obveze stranke obveznice nadoknadit će se posredstvom Fonda korištenjem sredstava (...) s obzirom da se neostvarene uštede do 10% prenose u iduću godinu za tu stranku obveznicu. Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s primjedbom.
53 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Korištenje sredstava uplaćenih za neostvarenje uštede, Članak 18. Alternativne mjere koje će sufinancirati Fond moraju biti različite od onih komercijalno prihvatljivih koje bi mogli provoditi stranke obveznice jer će u protivnom svi potencijalni kupci čekati na bespovratna sredstva iz Fonda. Primljeno na znanje Pravilnik ne razlikuje „alternativne“ mjere u smislu komercijalno prihvatljivih ili onih koje to nisu. I Fond mora provoditi komercijalno prihvatljive mjere vodeći računa o elementima vezanim uz smanjenje energetskog siromaštva i izloženosti energetskom siromaštvu. U tom smislu se za stranke obveznice uvodi pogodnost iz članka 19.
54 HGK Ostvarenje socijalnog cilja, Članak 19. Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK smatra da se u članku 19. stavku 1. propiše povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom potiče se poticajnim obračunom ostvarenih ušteda na način da se ostvarena ušteda uveća za 100%. U Članku 19. stavku 3. predlaže se iznos „20%“ zamijeniti s „50%“. Obrazloženje: Izmjene koje se predlažu u ovom članku idu u smjeru motivacije stranke obveznice da realiziraju uštede u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom, kućanstvima na brdsko-planinskim područjima, otocima i potpomognutim područjima, te u socijalnim prostorima za stanovanje. Nije prihvaćen Nema pokazatelja u prilog tome da su predložena uvećanja nedovoljno poticajna. Radi dodatnog poticanja uvodi se mogućnost kumulacije uvećanja
55 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo Ostvarenje socijalnog cilja, Članak 19. Stavak (2): Da li se uvećanje uštede od 20% odnosi i na kućanstva koja se smatraju energetski siromašnim (tj. potencijalno koji su kategorizirani kao „ugrožen kupac energenta „) ili isključivo u „socijalnim prostorima za stanovanje“ (za koje nije jasno na što točno odnose)? Preporuka je da se za sve mjere koje se provode kod energetski siromašnih kućanstava primjenjuje uvećanje. Također, preporuka je da se i za mjere energetskog savjetovanja i energetskih pregleda energetski siromašnih kućanstava također mogu pripisati uštede. Provođenje projekata i inicijativa kod ove kategorije kupaca biti će vrlo zahtjevno i kompleksno te će biti potrebna znatna financijska sredstva i ljudski resursi iz nekoliko institucija (gradovi, općine, centri za socijalnu skrb). Stavak (4) Na koji propis se odnosi prilaganje dokaza navedeno u ovome stavku. Dodati Stavak (5) koji definira kupce koji su na zajamčenoj opskrbi (to su regulirani kupci od strane države i HERA-e pri čemu opskrbljivači nemaju mogućnost korigiranja cijena i davanja dodatnih pogodnosti). To su rizični kupci koji ne plaćaju račune te se mjere energetske učinkovitosti koje bi se ostvarile kod takvih kupaca trebale također poticati tj. da se uštede uvećaju za minimalno 20%. Djelomično prihvaćen U Pravilniku su navedeni propisi u skladu s kojima se tumače i primjenjuju pojedini pojmovi u ovome Pravilniku, a u svrhu ostvarenja socijalnog cilja te kategorije kućanstava kod kojih se potiče povećanje energetske učinkovitosti.
56 Termoplin d.d. Ostvarenje socijalnog cilja, Članak 19. Predlažemo da se članak 19. stavak 1. izmijeni tako da glasi: „Povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom potiče se poticajnim obračunom ostvarenih ušteda na način da se ostvarena ušteda uveća za 100%“. Predlažemo da se u članku 19. stavku 2. Prijedloga Pravilnika „10%“ zamijeni s „50%“. Predlažemo da se u članku 19. stavku 3. Prijedloga Pravilnika „20%“ zamijeni s „50%“. Obrazloženje: Izmjene koje se predlažu u ovom članku idu u smjeru motivacije stranke obveznice da realiziraju uštede u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom, kućanstvima na brdsko-planinskim područjima, otocima i potpomognutim područjima, te u socijalnim prostorima za stanovanje. Nije prihvaćen Nema pokazatelja u prilog tome da su predložena uvećanja nedovoljno poticajna. Radi dodatnog poticanja uvodi se mogućnost kumulacije uvećanja.
57 Ured pučke pravobraniteljice Ostvarenje socijalnog cilja, Članak 19. Budući da Nacrt Pravilnika ne sadrži obrazloženje pojedinih odredaba, nije razvidno temeljem čega je način poticanja povećanja energetske učinkovitosti prioritetno u kućanstvima koja su pogođena energetskim siromaštvom ili u socijalnim prostorima za stanovanje predviđen na predloženi način, odnosno na kojim podatcima i procjenama se temelji uvjerenje o prikladnosti i dostatnosti ovakvog načina poticanja te hoće li poticajni obračun ostvarenih ušteda, upravo u iznosima od 10%, odnosno 20%, dovesti do značajnog socijalnog učinka. Nije razvidno ni koliki se socijalni učinak očekuje ostvariti poticajnim obračunom ostvarenih ušteda. Stoga ukazujemo na moguću potrebu da se prije donošenja konačnog teksta Pravilnika o sustavu obveze energetske učinkovitosti dodatno razmotri i obrazloži predloženi način poticanja, kao i potreba da se poticajni obračun propiše u moguće prikladnijim iznosima za ostvarenje značajnijeg socijalnog učinka. Primljeno na znanje Nema pokazatelja u prilog tome da su predložena uvećanja nedovoljno poticajna. Radi dodatnog poticanja uvodi se mogućnost kumulacije uvećanja.
58 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 20. Sukladno komentarima navedenih u članku 1. a kako bi uspostava sustav bila jasnija potrebno je dodatno definirati obrasce : 1. Obrazac prijenosa ušteda gdje je definiran mjera EnU, ušteda u kWh, te naziv pravnih ili fizičkih osoba koje prodaju ili ustupaju uštedu i stranke obveznice 2. Izjava projektanta o ostvarenim uštedama na projektu, ili ukoliko nije bio potreban projekt izjava/ovjera ovlaštenog certifikatora koji ima položene Module 1,2,3 3. Izjava pod materijalom i krivičnom odgovornošću da se ušteda prodaje prvi put (Ugovor će biti važeći kad ga stranka obveznica unese u SMIV) Djelomično prihvaćen Definirat će se pojednostavljeni oblik predloženog obrasca.
59 HGK MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, PRILOG I. Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama Članica Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK smatra da se, sukladno prijedlogu da se u članku 13. doda stavak 2., Prilog I treba dopuniti Prilog I. "Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama" na način da se u tablicu pod nazivom PODACI O ENERGETSKIM UŠTEDAMA dodaju dva reda u koji će se upisivati „Ukupna energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni (A [kWh])“ i „Ušteda energije izračunata na temelju ukupne energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni (B=A*1,5% [kWh])“ Nije prihvaćen Količina energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni nije relevantna za razmatranje ispunjenja obveze.
60 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, PRILOG I. Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama Prilog je potvrda o ostvarenim uštedama. Nedostaje primjer te potvrde te tko je izdaje. Kako je već navedeno upitno je tko sve može unijeti podatak u SMIV i ishoditi potvrdu. Primljeno na znanje Potvrde o ostvarenim uštedama predmet su Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.
61 Termoplin d.d. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, PRILOG I. Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama Sukladno našem prijedlogu da se u Prijedlog Pravilnika u članak 13. doda stavak 2. potrebno je dopuniti Prilog I. Obrazac izvješća o ostvarenim uštedama. Predlažemo da se u tablicu pod nazivom PODACI O ENERGETSKIM UŠTEDAMA dodaju dva reda u koji će se upisivati sljedeće: „Ukupna energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni (A [kWh])“ „Ušteda energije izračunata na temelju ukupne energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni (B=A*1,5% [kWh])“ Nije prihvaćen Količina energije koju je stranka obveznica kao opskrbljivač energije isporučila krajnjim kupcima po reguliranoj cijeni nije relevantna za razmatranje ispunjenja obveze.