Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja je kako prijedlogom izmjena nije obuhvaćena ponudbena i projektna bankovna garancija. Ponuditelj koji dobije projekt na natječaju dužan je uplatiti projektnu garanciju (čl. 13), u roku od 15 dana, a u roku od 30 dana mora sklopiti Ugovor kako bi mu se oslobodila ponudbena garancija (temeljem čl. 7 i čl. 13). Time u isto vrijeme ponuditelj u banci treba imati garancije u iznosu od 350 kn/kW. Mišljenja smo da bi se ponudbena garancija morala ukinuti automatizmom uplatom projektne garancije što bi uvelike pojednostavilo procedure koje se provode u bankama jer će banke od poduzetnika tražiti manje instrumente osiguranja, dok Operater i dalje ostaje osiguran projektnom garancijom. Nije prihvaćen Dosadašnja praksa, prilikom sklapanja ugovora o otkupu električne energije sa operatorom, pokazala je da je nužno uvođenje financijskih mehanizama osiguranja.
2 EKO d.o.o PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA Potrebno je istaknuti da Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN: 61/2014, 3/2017) koja nije usklađena sa tehnološkim naprednom i inovacijama predstavlja jednu od najvećih administrativnih prepreka kod razvoja projekta OIE. Time ta uredba smanjuje broj potencijalnih projekata koji se mogu natjecati za tržišnu premiju i time direktno povećava trošak električne energije i povezane naknade iz kojih HROTE prikuplja sredstva za isplatu poticaja. Sa ciljem postizanja zahtjeva iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i Europskog zelenog plana (COM(2019) 640 final), osiguravanja najpovoljnije i najprihvatljivije energije za hrvatsko društvo te promicanja inovacija i primjene najnovije tehnologije, a sve sukladno odredbama RED 2 direktive (2008/2001) o pojednostavljenja procedura (članak 15 stavak 1), predlažemo pokretanje hitne procedure usklađenja navedene uredbe sa ciljevima Europskog zelenog plana. Primljeno na znanje Odredbe Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš nisu predmet ove uredbe.
3 Energia naturalis d.o.o. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA Uvažavajući analizirane scenarije i navedene činjenice u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu („Narodne novine“, broj 25/20) i Integriranom nacionalnom energetsko klimatskim planu te uzimajući u obzir da je prirodni plin priznato gorivo u tranzicijskom razdoblju prema zahtijevanoj dekarbonizaciji, predlažemo da se u klasifikaciju proizvodnih postorjenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi uključe i plinske visokoučinkovite kogenracije. Primjer dobre prakse poticanja proizvodnje iz visokoučinkovitih kogeneracija prisutan je upravo u susjednoj Sloveniji gdje pravo na ostvarivanje poticaja imaju sve visokoučinkovite kogeneracije instalirane snage do uključivo 20MW i to za slijedeće proizvodne tehnologije: • plinska turbina s kombiniranim ciklusom uz rekuperaciju topline • protutlačna parna turbina • plinska turbina s rekuperacijom topline • kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare • motor s unutarnjim sagorijevanjem • mikroturbine • Stirlingov motor • parni motor • turbina s organskim Rankienovim ciklusom • ostale vrste kogeneracijskih tehnologija Ovakvim se pristupom znatno doprinosi procesu dekarbonizacije energetskog sektora, korištenjem energenta sa značajno nižim faktorom emisija u okoliš u odnosu na ostale fosilne energente, kao i iskorištavanju postojeće plinske infrastrukture, povećanju dugoročne pouzdanosti elektroenergetskog sustava i sigurnosti opskrbe električnom energijom. Temeljem odredbi Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15 i 111/18) status povlaštenog proizvođača el. energije može steći elektroenergetski subjekt za proizvodno postrojenje koje istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju na visokoučinkovit način (uz ispunjavanje uvjeta učinkovitosti). A status povlaštenog proizvođača uvjet je za ostvarivanje prava na poticaje tržišnom premijom i poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, dakle osnovni preduvjeti za uključivanje plinskih kogeneracija u sustav poticanja su već ispunjeni. Iako navedeno nije predmet aktivnog javnog savjetovanja, molimo da razmotrite predloženu izmjenu članka 4. stavka 1. točke i.: Kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad, plin te druga goriva: 1. mikro kogeneracijska postrojenja instalirane snage do 50 kW, 2. mala kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 50 kW do uključivo 500 kW, 3. kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 500 kW do uključivo 2MW, 4. kogeneracijska postrojenja instalirane snage veće od 2 MW. U skladu s predloženim izmjenama nužno je odrediti i kvote za poticanje proizvodnje po navedenim grupama proizvodnih postrojenja. Nije prihvaćen U narednom razdoblju se ne planira raspisivanje natječaja za poticanje proizvodnje električne energije iz visokoučinkovitih kogeneracija na prirodni plin zbog uvozne ovisnosti o tom energentu.
4 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 1. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da u razmatranju u točci 7., projekata korištenja inovativne tehnologije, treba jasno razlučiti koliki je u ukupnoj instaliranoj snazi udio proizvodnje električne energije temeljen na OIE, a onda premijskom cijenom poticati samo taj dio proizvodnje električne energije. Nije prihvaćen Isto nije potrebno dodatno definirati s obzirom da se proizvodna postrojenja klasificiraju prema primarnom izvoru energije, te da kao takva moraju viti CO2 neutralna i utemeljana na domaćem prirodnom potencijalu.
5 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 1. U članku 27. stavku 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji spominju se projekti inovativnih tehnologija koji su "dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije". Točka 6. ovog prijedloga navedenu zakonsku formulaciju interpretira na drugačiji način kao "razvoj osiguran sredstvima Europske unije", a Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da to nije ispravno te da je u okviru Europske unije projekte moguće razvijati i sredstvima iz drugih izvora financiranja. Nije prihvaćen Definicija inovativne tehnologije je jasna u zakonodavstvu Europske unije i potpore koje se dodjeljuju idu upravo preko poticaja za razvoj novih tehnologija, a ne za njihovu implementaciju, te se u ovom dijelu otklanja taj nedostatak.
6 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 2. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da tekst treba izmijeniti tako da glasi "imaju pravo na iznos poticaja dijela proizvodnje električne energije koji dolazi iz obnovljivih izvora energije u visini..." Nije prihvaćen Radi se o tehnologijama koje koriste domaće resurse bez CO2 inače njihov razvoj ne bi bio odobren od strane EK.
7 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 2. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK skreće pozornost predlagatelju da se odredba iz prvog paragrafa vezanim uz 'mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda' uvodi kategorija bioplinskog postrojenja za koju nije navedena tehnologija u Uredbi o kvotama. Nije prihvaćen Odredbe Uredbe o kvotama nisu predmet ove Uredbe.
8 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 2. Članak 2. Prijedloga Uredbe kojim se mijenja; članak 4. stavak 1. točka 4. Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, predlažemo da se proširi sa sljedećom točkom: c.5. Odobalne (off-shore) vjetroelektrane Obrazloženje: Nekoliko hrvatskih investitora već neko vrijeme razvija projekte odobalnih (off-shore) vjetroelektrana na Sjevernom Jadranu. Europski „Zeleni sporazum“ upravo stavlja poseban naglasak na odobalne vjetroelektrane te se u 2. kvartalu 2020. godine očekuje donošenje Europske strategije za odobalnu vjetroenergetiku. Odobalne vjetroelektrane imaju drugačiju tehnološku i troškovnu strukturu od vjetroelektrana na kopnu te postoji opravdana potreba za njihovo razvrstavanje u posebnu kategoriju vjetroelektrana. Povećavanje proizvodnje vjetra na moru i regionalnu suradnju u takvim projektima među državama članicama, Europski „Zeleni sporazum“ označio je kao ključni čimbenik za smanjenje emisije stakleničkih plinova Europske unije. Nije prihvaćen Nemamo saznanja da se na području Republike Hrvatske razvijaju projekti odobalnih vjetroelektrana. Međutim ukoliko postoji takav projekt on se može natjecati u grupi vjetroelektrana, jer iste nisu klasificirane kao obalne i odobalne.
9 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. U članku 27. stavku 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji spominju se projekti inovativnih tehnologija koji su "dobili potporu za razvoj u okviru Europske unije". U stavku 6. ovog prijedloga ta se zakonska formulacija interpretira na drugačiji način kao "razvoj osiguran sredstvima Europske unije", a Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da to nije ispravno te da je u okviru Europske unije projekte moguće razvijati i sredstvima iz drugih izvora financiranja. Nije prihvaćen Definicija inovativne tehnologije je jasna u zakonodavstvu Europske unije i potpore koje se dodjeljuju idu upravo preko poticaja za razvoj novih tehnologija, a ne za njihovu implementaciju, te se u ovom dijelu otklanja taj nedostatak.
10 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK predlažu da se uvjet tražen u članku 6. stavak 5. točkom 11. (dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima) briše s obzirom da se kao minimalni uvjet predlaže lokacijska dozvola, jer bi inače isto bilo u neskladu. Prihvaćen Prihvaća se.
11 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK skreću pozornost predlagatelju na sljedeće: Uvedena je lokacijska dozvola kao uvjet koji je potrebno ispuniti, ali u nekoliko navrata se spominje „drugi akt kojim se dozvoljava gradnja“, a lokacijska dozvola nije ekvivalent toga. Projekt s građevinskom dozvolom je u višoj fazi razvoja i izvjesniji za realizaciju od projekta s lokacijskom, ima reguliran status vezan uz koncesiju ili vlasništvo, ali nije predviđena razlika u vrednovanju / bodovanju između projekata. Stoga članice Zajednice traže dodatno pojašnjenje, odnosno tumačenje koji je to drugi akt uz lokacijsku dozvolu. Treba definirati koja se konkretno dozvola može smatrati relevantnom. Primljeno na znanje Iz razloga što da za mnoge projekte iz područja obnovljivih izvora energije nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo građevinsku dozvolu, predložena odredba je nužna.
12 Madirazza & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. Prijedlogom izmjena Uredbe je uvedena lokacijska dozvola kao akt temeljem kojeg se može prijaviti na javni natječaj za dodjelu poticaja. Iz Uredbe ne proizlazi da bi projekt koji se na natječaj prijavljuje temeljem građevinske dozvole bio na bilo koji način u povoljnijoj poziciji za dodjelu poticaja od projekta koji se prijavljuje temeljem lokacijske dozvole. Međutim, u prijedlogu Uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (čl. 7.) navodi se kako u javnom pozivu za prikupljanje ponuda, osim minimalnih uvjeta određenih Uredbom, trebaju biti definirani i kriteriji vremenskih projekcija ulaska u trajni pogon i početak isplate poticaja za proizvodna postrojenja dobitnika natječaja. U komentaru Uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija istaknuli smo kako je predloženi kriterij „vremenskih projekcija ulaska u trajni pogon“ nejasan je nije određeno tko radi takve projekcije, na koji način se vrednuje raniji ili kasniji ulazak u pogon te koja je sankcija ako se ne uđe u trajni pogon u skladu s „projekcijom“. S obzirom kako je izgledno da bi projekt koji ima ishođenu građevinsku dozvolu mogao ranije ući u trajni pogon u odnosu na projekt koji ima lokacijsku dozvolu, ovim putem molimo pojašnjenje hoće li projekti koji se prijavljuju temeljem građevinske dozvole biti u povoljnijoj poziciji prilikom dodjele poticaja zbog ranijeg očekivanog ulaska u trajni pogon ili trenutak ulaska u trajni pogon nije odlučan za ocjenu ponuda te stoga nema razlike prijavljuje li se projekt za koji je ishođena lokacijska dozvola u odnosu na projekt za koji je ishođena građevinska dozvola. Navedeno pitanje od velikog je značaja za planiranje aktivnosti oko razvoja projekata i smatramo da odgovor na njega mora biti jasan te unaprijed poznat zainteresiranim investitorima. U prijedlogu izmjena Uredbe nije dosljedno provedeno uvođenje lokacijske dozvole kao akta temeljem kojeg se može prijaviti na javni natječaj za dodjelu poticaja. Primjerice, u članku 6., st. 5., točka 4. i točka 11. i dalje se isključivo spominje akt kojim se dozvoljava gradnja, a ne i lokacijska dozvola, kao i u članku 14., st. 4., točka 5. Predlažemo na odgovarajući način izmijeniti navedene odredbe s obzirom da lokacijska dozvola nije akt kojim se odobrava građenje. Nadalje, predlažemo razmotriti je li uz navođenje građevinske dozvole u tekstu uredbe potrebna formulacija „ili druga isprava kojom se odobrava građenje“. U članku 6., st. 5., točka 4. i točka 10. navodi se prethodna elektroenergetska suglasnost koja se više ne izdaje. Predlažemo uskladiti s važećim propisima koji reguliraju priključenje na mrežu. Nadalje, smatramo kako bi prilikom donošenja izmjena ovog propisa trebalo imati u vidu trenutačnu situaciju sa zasnivanjem stvarnih prava na nekretninama u državnom vlasništvu. Sukladno točki 11. ovog članka, za prijavu na natječaj traži dokaz o vlasništvu, osnovanom pravu građenja ili pravu služnosti. Projekti obnovljivih izvora energije uglavnom se razvijaju se na zemljištu u vlasništvu RH. Trenutačno je značajno ograničena mogućnost razvoja novih projekata s obzirom na nepostojanje provedbenih propisa za zasnivanje stvarnih prava na nekretninama u državnom zemljištu. Između ostalog, unatoč višegodišnjoj primjeni Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, i dalje nije donesena uredba kojom bi se reguliralo provođenju javnog natječaja iz članka 16.a, te se na temelju navedenog zakona ne može osnovati pravo služnosti na nekretninama u vlasništvu RH. Nije prihvaćen Praksa je ustaljena i kao takva jasna i tranparentna i predočena prilikom prijave programa potpora.
13 Obnovljivi izvori energije Hrvatske PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. 1) Komentar na članak 3. (koji mijenja članak 6., stavak 5. originalnog teksta): Dodatno na članak 6., stavak 5., predlažemo da se uvjet tražen točkom 11. (dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima) , zamijeni energetskim odobrenjem (EO). Ovo rješenje smatramo povoljnijim iz sljedećih razloga: - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa temeljem postojeće procedure (bez natječaja) moguće je započeti tek nakon ishođenja lokacijske dozvole. Postupak njihova rješavanja traje ponekad i godinama te stoga nepotrebno dugo odgađa prijavu na natječaj za premiju koji će se održavati jednom godišnje. - Uredba o kvotama predviđa da se natječaj za premiju objavljuje u jednoj godini, a da će HROTE definirati otkada kreće plaćanje premije. Zbog ovog vremenskog odmaka dodatno je nepotrebno zahtijevati da projekti budu u tako visokoj fazi gotovosti (pozdravljamo stoga brisanje građevinske dozvole kao uvjeta). - S obzirom na to da postoji rok izgradnje od 4 godine te se za to daje jamstvo u obliku bankarske garancije, nema opasnosti da će neozbiljni investitori zauzeti dio premije pa potom ne izgraditi postrojenje. S obzirom na to da EO ne može biti izdan bez elektroenergetske suglasnosti/ugovora o priključenju, slijedom prethodnog prijedloga dodatno predlažemo brisati članak 6., stavak 5. točku 10. Primljeno na znanje S obzirom da je člankom 6. stavkom 5. točkom 3. propisano da ponuda mora sadržavati, između ostalog, i registarski broj projekta iz Registra OIEKPP nije potrebno navoditi energetsko odobrenje. Naime, sukladno odredbi članka 18. stavka 6. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) propisano je da prvi u Registar OIEKPP vrši Ministarstvo na temelju energetskog odobrenja.
14 EKO d.o.o PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. Potrebno je predvidjeti i promjene članka 6. stavak 5 točka 11. Obzirom na neuređeno početno stanje i kompleksnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa kojim se nužnu susreću svi veći projekti, ako uvjet za natječaj bude potpuno riješeni imovinsko pravni odnosi to će dovesti do smanjenje broja projekata koji mogu sudjelovati na natječaju te posljedično veće referentne cijene energije. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa je upravo najkompleksnije kod projekata vjetroelektrana i većih solarnih elektrana koji su u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske kao i u Strategiji niskougljičnog razvoja Republika Hrvatske predviđeni kao nositelji energetske tranzicije. Na taj način se projekti vjetroelektrana i većih solarnih elektrana stavljaju u neravnopravan položaj sa ostalim tehnologijama što je suprotno RED 2 direktivi (EU 2018/2001) koja između ostalog zahtijeva objektivnost, transparentnost i razmjernost propisa te da propisi ne diskriminiraju podnositelje zahtjeva i da u cijelosti uzimaju u obzir posebnosti pojedinih tehnologija obnovljivih izvora energije (članak 15 stavak 1 podstavak (b)). Zakon o gradnji je već prepoznao problematiku rješavanja imovinsko pravnih odnosa za sve veće građevine i zahvate u prostoru. Stoga se predlaže da se u ovoj Uredbi koristi isti princip kao u Zakonu u gradnji gdje se dozvoljava izdavanje građevinske dozvole za projekte od interesa za Republiku Hrvatsku temeljem pokrenutog postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa (članak 109 stavak 5) Nadalje potrebno je u članku 6. stavak 5 izbaciti točku 10. PEES, odnosno EES je sastavni dio lokacijske i/ili građevinske dozvole te je besmisleno tražiti zasebno dostavljanje istog. Radi se o nepotrebnom administrativnom zahtjevu koji nema utjecaja na sadržaj natječaja i projekte koji sudjeluju na natječaju, a potencijalno može povećati pravnu nesigurnost što je naravno u suprotnosti sa RED 2 direktivno članak 15 stavak 1 podstavak (a) gdje se od država članica zahtjeva da pojednostave i ubrzaju administrativne procedure. Primljeno na znanje Napravit će se provjera potrebe obzirom na rokove i obrazloženja iz upravnog postupka te uniformnost postupanja u izdavanju lokacijske dozvole.
15 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 3. Članak 3. Prijedloga Uredbe kojim se mijenja; članak 6. stavak 5. točka 9. predlažemo da se da se zadrži postojeće rješenje gdje se navodi samo građevisnka dozvola. Obrazloženje: Prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama se sudjelovanje na predstojećim natječajima za dodjelu tržišne premije omogućava i projektima koji nemaju građevinsku dozvolu. Također se svim projektima omogućava rok od četiri godine između sklapanja ugovora stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije u roku od četiri godine za svoje proizvodno postrojenje. S obzirom da je poznato da se zbog tehnološkog razvoja cijena opreme značajno smanjuje svake godine, ovom izmjenom se neopravdano omogućava špekulacija poticajima. Naime, na istom natječaju će se za ugovor o premiji natjecati investitori sa projektima s građevinskom dozvolom i spremnim investicijama po trenutnim cijenama ali i investitori koji će do građevinske dozvole doći tek za 2, 3 ili 4 godine te investirati po očekivano značajno nižim cijenama opreme. Dakle, investitori koji nemaju građevinsku dozvolu očekuju značajno manju razinu investicije te na natječaju mogu ponuditi i značajno manju premiju. Ovakvim fundamentalnim promjenama u zadnji čas se ugrožava investitore koji su ispoštovali uvjete iz postojeće novele Uredbe, a rezultat će biti da će najbolji i najrazvijeniji projekti biti istisnuti s tržišta. S obzirom da se očekuje jedan natječaj godišnje tijekom slijedeće četiri godine, projekti koji sad nemaju građevinsku dozvolu će imati dovoljno vremena da je ishode i jave se na slijedeći natječaj kada njihov projekt bude dovoljno razvijen. Nije prihvaćen Ustanovljeno je da već nekoliko godina cijena opreme ne pada na način i u onom opsegu kako se to događalo od uspostave sustava u 2007. godini, posebice kada se radi u Sunčevim elektranama. Potražnja na tržištu opreme za proizvonju OIE je velika te se cijena iste sada očuvala na određenoj granici. S druge strane obzirom na projektnu garanciju cilj investitora je da što prije stave svoja postrojenja u funkciju. Također investicije koje su u fazi ishođenja lokacijske/građevinske dozvole zahtijevaju pojačanu dinamiku da bi se sve faze realizirale u okviru ponuđenih natječajnih premija.
16 Madirazza & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 4. Htjeli bi ukazati na mogućnost smanjenja priključne snage projekta u građevinskoj dozvoli u odnosu na priključnu snagu projekta koja je bila odobrena lokacijskom dozvolom. Ukoliko nositelj projekta ostvari pravo na poticaje temelje lokacijske dozvole i dostavi sukladno članku 13. Uredbe bankarsku garanciju u iznosu od 300,00 kuna po kW priključne snage postrojenja, a priključna snaga bude smanjena u građevinskoj dozvoli, nije određeno može li se u tom slučaju naplatiti bankarska garancija, odnosno tko snosi rizik za smanjenje priključne snage u građevinskoj dozvoli u odnosu na priključnu snagu odobrenu u lokacijskoj dozvoli temeljem koje su odobreni poticaji. Primljeno na znanje Priključna snaga proizvodnog postrojenja treba u svim aktima biti usklađena. U slučaju da dođe do promjena priključne snage tijekom razvoja projekta, istu je potrebno uskladiti u svim dotad ishođenim aktima. Bankarska garancija se naplaćuje prema iznosu u trenutku sklapanja ugovora.
17 Madirazza & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 4. U članku 11. Uredbe je navedeno kako se kad je zbroj priključnih snaga manji od kvote, sve dostavljene valjane ponude se proglašavaju dobitnima. Projekti obnovljivih izvora energije uglavnom se razvijaju se na zemljištu u vlasništvu RH. Trenutačno je značajno ograničena mogućnost razvoja novih projekata s obzirom na nepostojanje provedbenih propisa za zasnivanje stvarnih prava na nekretninama u državnom zemljištu. Između ostalog, unatoč višegodišnjoj primjeni Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneracijii, i dalje nije donesena uredba kojom bi se reguliralo provođenju javnog natječaja iz članka 16.a, te se na temelju navedenog zakona ne može osnovati pravo služnosti na nekretninama u vlasništvu RH. S obzirom da se projekti koji nemaju dokaz o vlasništvu, osnovanom pravu građenja ili pravu služnosti ne mogu se prijaviti na natječaj, pristup natječaju je u značajnoj mjeri ograničen na nositelje projekta koji su razvijali projekte prema ranijim propisima. S obzirom da je unaprijed poznat broj projekata koji se mogu prijaviti (javni Registar OIEKP), svim sudionicima je unaprijed vidljivo hoće li kvota biti dosegnuta (a vjerojatno je da neće biti dosegnuta imajući u vidu ograničen broj sudionika). Smatram kako se u tim uvjetima ne može se postići zadovoljavajući nivo tržišnog natjecanja s obzirom kako je za očekivati da će se ograničeni krug nositelja projekta prijaviti na natječaj s maksimalnom referentnom cijenom, znajući da kvota neće biti dosegnuta. Prihvaćen Prihvaća se.
18 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 5. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da primjena za inovativne tehnologije iz stavka 3. mora biti ograničena na dio postrojenja koji električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Primljeno na znanje Proizvodna postrojenja se klasificiraju prema primarnom izvoru energije.
19 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 6. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK skreću pozornost predlagatelju da je brisana odredba kojom se definira na koji način se određuju godišnji ekvivalenti sati rada(FLH), ali onda nije definirano kako se oni određuju za izračun referentne cijene po grupi. Parametri koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja su: 10. ukupni godišnji operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici instalirane snage koji se u ovom slučaju brišu, no onda ostaje nedefinirano na koji način se računaju Godišnji ekvivalentni sati rada za sunčane elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane. Nije prihvaćen Odredba nije primjenjiva obzirom jer nema uporišta u istoj u primjenjenoj metodologiji.
20 Madirazza & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o. PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 6. Brisana je odredba kako se godišnji ekvivalentni sati rada za postrojenja iz članka 4. stavka 1. grupa a., b. i c. ove Uredbe računaju na osnovi posljednjeg petogodišnjeg prosjeka, međutim, nije navedeno temeljem čega bi se trebali odrediti treba godišnji ekvivalentni sati rada proizvodnog postrojenja. Nadalje, smatramo kako su i ostali parametri koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja nejasno definirani te da nije jasno kako se dolazi do izračuna maksimalnih referentnih vrijednosti električne energije s obzirom da ne postoji formula za izračun. Nije predviđeno na koji način će HROTE prikupljati podatke za izračun parametara koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja, posebno za izračun investicijskih i operativnih troškova koji se utvrđuju “na temelju analize tržišnih parametara razvoja projekata u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, uvažavajući specifičnosti različitih tehnologija, napredak u razvitku tehnologija i iskustva u korištenju proizvodnih postrojenja te cijene i trendove kretanja cijena goriva odnosno sirovina, te ostalih utjecajnih parametara.“ Nije specificirano kako se prikupljaju podaci, koliko ažurni moraju biti podaci (posebno imajući u vidu da se investicijski i operativni troškovi razlikuju od projekta do projekta i da se smanjuju s tehnološkim napretkom te su stoga manji za novije projekte), nije predviđena mogućnost davanja komentara i primjedbi na navedene izračune, niti bilo kakvog sudjelovanja zainteresiranih investitora. Smatramo da bi izračun parametara koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja trebao biti transparentan te da bi trebalo zainteresiranim osobama omogućiti davati komentara i primjedbi na izračune. Nije prihvaćen Odredba nije primjenjiva obzirom jer nema uporišta u istoj u primjenjenoj metodologiji.
21 EKO d.o.o PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 7. Obzirom da Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji jasno propisuju rokove važenja lokacijske odnosno građevinske dozvole koji su dokumenti koji dozvoljavaju gradnju u Republici Hrvatskoj, ovom Uredbom se dodatno postavlja konfliktni kriteriji koji nije u skladu sa gore navedenim zakonima čime se nepotrebno uvodi pravna nesigurnost i otežava izgradnja projekta. Upravo konflikti kriteriji iz propisa, pogotovo ako su isti različitih razina (zakon/pravilnik) predstavljaju jednu od najvećih administrativnih prepreka za realizaciju projekata. Nadalje, navedeni zakoni jasno diferenciraju rok važenja dozvola s obzirom na veličinu i kompleksnost projekta, dok to u ovim izmjenama Uredbe više nije slučaj. Potpuno je jasno da veći i kompleksniji projekti imaju duže rokove izgradnje zbog same svoje prirode (npr. projekt sa snagom preko 20 MW koji se priključuje na prijenosnu mrežu u usporedbi sa solarnim panelima na krovovima sa snagom od nekoliko kW). Ovakvim definiranjem rokova se veći projekti koji će biti i nositelji energetske tranzicije stavljaju u nepovoljniji položaj i ne uzimaju se u obzir specifičnosti svake tehnologije te je time ovaj članak neobjektivan, nerazmjeran i diskriminatoran što je u suprotnosti sa člankom 15 RED 2 direktive (EU 2018/2001). U konačnici svaki propisani rok za izgradnju postrojenja/ishođenje konačnog statusa mora prepoznati i mogućnost nastajanja više sile kao što su dugotrajni administrativni postupci, radovi i javne nabave koje provode operatori sustava (npr. stvaranje tehničkih uvjeta u mreži) i ostale nepogode (npr. pandemija COVID-19). Na iste nositelj projekta nema nikakvog utjecaja, pogotovo kad se radi o administrativnim postupcima za koje često ne postoje rokovi ili se rokovi ne poštuju. Ako regulativa ne prepoznaje utjecaj više sile, bez obzira na rad i aktivnosti nositelja projekta, dovodi se u opasnost izvršenje inače dobrog projekta koji se i dalje može uspješno završiti nakon što prestane djelovanje više sile, ali će zbog neprilagođenog roka propasti. Nije prihvaćen Postoji pozitivna praksa koja se već primjenjuje.
22 HGK PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 8. Članice Zajednice obnovljivih izvora energije HGK mišljenja su da treba točno definirati izmjene koje su dopuštene u ovim slučajevima. Naime članak 34. stavak 2 glasi: Ukoliko se izmjenom iz stavka 1. ovoga članka povećava planirana snaga proizvodnog postrojenja, operator tržišta će raskinuti ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Primljeno na znanje Znači snaga proizvodnog postrojenja se ne smije povećavati u odnosu na onu koja je ugovorena.
23 Obnovljivi izvori energije Hrvatske PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 8. 2) Komentar na članak 8. Potrebno je dodati i izmjenu stavka 2., članka 34., iz originalne Uredbe da se omogući projektima da prate tehnološki razvoj jer samo tako mogu osigurati financiranje projekta. Ako bi ovaj članak bio izmijenjen na način da se za dio za koji je sklopljen ugovor o poticanju mora osigurati zasebno brojilo koje odgovara priključnoj snazi iz Ugovora o tržišnoj premiji ili Ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, a da sve ostale nadogradnje i daljnji razvoj postrojenja moraju biti tehnološki odvojene cjeline u pogledu utvrđivanja isporučene električne energije, osiguralo bi se da snaga koja nije bila obuhvaćena ugovorom niti ne bude poticana tržišnom premijom/zajamčenom cijenom. Kako proizvodnja iz takve dodatne snage doprinosi ciljevima iz Energetske strategije, bez da se financira iz sredstava koja plaća HROTE, trebalo bi omogućavanje istoga biti svima u cilju. Nije prihvaćen O snazi postrojenja odlučuje investitor u trenutku aplikacije projekta za zajamčenu odnosno tržišnu premiju. U protivnom moglo bi se raditi o nedozvoljenim potporama.
24 EKO d.o.o PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, Članak 8. Potrebno je dodati i izmjenu stavka 2 članka 34 iz originalne Uredbe. Obzirom na kompleksno hrvatsko administrativno okruženje, izmjene lokacijske i/ili građevinske dozvole su ključne za uspjeh projekta. Sukladno tehnološkom napretku te izmjene često zahtijevaju i promjenu snage postrojenja. Navedeno usklađivanje dozvola sa tehnološkim napretkom je ključno za korištenje OIE u pogledu smanjenja troškova razvoja, korištenja inovacija i najbolje dostupne tehnologije (best available technology, skraćeno BAT) te financiranja projekta. Mora se osigurati da nositelj projekta ne bude nepotrebno penaliziran za te pozitivne učinke. Također ovisno o svojim planovima razvoja, nositelj projekta mora imati mogućnost daljnje izgradnje i poboljšanja postrojenja. Stoga predlažemo da se kod izmjena i dopuna lokacijskih i građevinski dozvola ovom dopunom Uredbe obveže nositelja projekta da za dio postrojenja (jednu ili više faza) koje odgovaraju priključnu snagu iz Ugovora o tržišnoj premiji ili Ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom (dalje u tekstu: Ugovor) osigura zasebno obračunsko mjerno mjesto preko kojeg se utvrđuje isporučena energije samo za tu fazu(e). Sve ostale nadogradnje i daljnji razvoj postrojenja moraju biti tehnološki odvojene cjeline u pogledu utvrđivanja isporučene električne energije. Na taj način se osigura da za korištenje priključne snage iz Ugovora svi uvjeti ostaju isti dok se nositelju projekta omogućuje daljnji razvoj postrojenja. Nije prihvaćen Takva izmjena bi utjecala na način provedbe više akata.
25 palamida PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA, O B R A Z L O Ž E N J E Poštovani, dekarbonizacija koja se želi postići može se ostvariri na dobrobit građana u gradovima kod javnog prijevoza,ako se kao gorivo koristi prirodni ili ukapljeni naftni plin i hibridni pogon, šta bi dovelo i smanjenju emisije ne samo CO2 već i ostalih štetnih plinova i čestica. Također se isto može provesti na porivnim strojevima plovila u pomorskom i/ili riječnom prometovanju bilo da se radi o prijevozu ljudi ili roba. Ukidanje plaćanja poreza na opremu ugrađenu od domaćeg proizvođača za dobijanje tople sanitarne vode i/ili električne energije. Sama ta oprema ako je u funkciji dovesti će do značajnog rasterećenja EES i smanjiti uvoz el.energije. Doduše to je trenutačan "dobitak", koji svakako nije dostatan jer HE su nešto šta trebamo održavati modernizirati,ali i graditi nove. Nije prihvaćen Nije predmet ove Uredbe.